Dosje javnega naročila 802288/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 19.982,64 EUR

NMV2288/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.07.2014
NMV2997/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.05.2015
NMV2997/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.06.2015
JN007293/2016-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 17.11.2016
JN007294/2016-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 17.11.2016
Zahtevek za revizijo
    NMV2288/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Datum objave: 8. 7. 2014
Številka objave: NMV2288/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Zoran Kalaković, V roke: Zoran Kalaković, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064408. Telefaks +386 13064407. E-pošta zoran.kalakovic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izvedba supernadzora pri projektu JZP PUC Zalog
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je »Izvedba supernadzora pri projektu JZP PUC Zalog«.

Obseg del je podrobneje opredeljen v projektni nalogi, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (priloga A).
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
71247000 (Nadziranje gradbenega dela)
71248000 (Nadziranje projekta in dokumentacije)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/7/4202-27083333379659929638/Razpisna
_dokumentacija_-_Supernadzor_PUC_Zalog.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 22. 7. 2014
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 22. 7. 2014
Čas: 10:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 15. 7. 2014
Čas: 23:59
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 7. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV2997/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve; datum objave: 26. 5. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.07.2014   09:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V točki III/11. Kadrovske zmogljivosti navajate, da je potrebno imenovati:
- odgovornega nadzornika gradbenih del
- odgovornega nadzornika posamenih del na področju strojnih inštalacij
- odgovornega nadzornika posameznih del na področju elektro inštalacij
- ...
pri dokazilih za izpolnjevanje pogojev te točke pa med drugim zahtevate:
- vsaj dve pisni in potrjeni referenci iz zahtevanega področja v zadnjih petih letih (priloga 8/1 in priloga 8/2) za odogovornega nadzornika.

Vprašanje:
1. Za katerega odogovornega nadzornika je potrebno pridobiti potrjene reference - za odgovornega nadzornika vseh del, odgovornega nadzornika gradbenih del ali za vse odgovorne nadzornike posameznih del?
2. V obrazcu 8/1 je časovno obdobje veljavnosti reference 3 leta v točki III/11. pa 5 let - katero časovno obdobje je pravilno?
3. V točki III/9 kot dokazilo zahtevate BON - kateri BON je potrebno priložiti S.BON1/P ali BON2?

Hvala za pojasnila in lep pozdrav,ODGOVOR:
1. Odgovorni nadzornik gradbene stroke je odgovorni nadzornik vseh del. Reference je potrebno pridobiti samo za odgovornega nadzonika vseh del.
2. Pravilno obdobje je 3 leta.
3. Predloži se obrazec iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja, torej, da ponudnik v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.

Datum objave: 10.07.2014   09:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

prosimo vas za podatek ali se pri navajanju referenčnih del (Priloga 7 - na strani 19 razpisne dokumentacije in Priloga 8/1 - na strani 22 razpisne dokumentacije) upoštevajo oz. priznajo referenčna dela gradbenega nadzora po ZGO 1 ali supernadzora?

Za referenčna dela za odgovorne nadzornike v razpisni dokumentaciji - na strani 9 in strani 22 navajate, da mora odgovorni nadzornik izkazati, da je v zadnjih 3 letih izvedel dva nadzora, na strani 21 pa navajate, da mora odgovorni nadzornik izkazati, da je v zadnjih 5 letih izvedel dva nadzora. Prosimo vas za pojasnilo.

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR:
Priznajo se dela gradbenega nadzora po ZGO-1.

Pravilno obdobje je 3 leta.

Datum objave: 10.07.2014   09:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

kateri obrazec BON je potrebno priložiti ali je dovolj BON-2?


Hvala za odgovor

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 15.07.2014   10:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

kdo lahko nastopa v vlogi izvedenca gradbene stroke?

Hvala in lep dan.

ODGOVOR:
V vlogi izvedenca gradbene stroke nastopa sodni izvedenec za področje gradbeništva.

Datum objave: 15.07.2014   10:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
1. Ali je lahko odgovorni nadzornik istočasno tudi gradbeni izvedenec, v kolikor izpolnjuje pogoje iz razpisa?
2. Ali lahko priložimo fotokopije predhodno pridobljenih referenc, ki vsebujejo vse zahtevane podatke iz vzorcev referenc v razpisu?
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
1. Da.
2. Da.

Datum objave: 15.07.2014   10:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

pri izpolnjevanju referenčnega dela nas zanima ali je vrednost investicije 3 mio EUR brez DDV ali z DDV-jem? Zanima nas tudi katero dokazilo o imenovanju za izvedenca gradbene stroke se upošteva?
Hvala za odgovor že vnaprej.


ODGOVOR:
Vrednost je 3 mio EUR z DDV.

Upošteva se fotokopija odločbe o imenovanju za sodnega izvedenca za področje gradbeništva.

Datum objave: 15.07.2014   10:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

V razpisni dokumentaciji pod kadrovskimi pogoji zahtevate izvedenca gradbene stroke.

Ali prav razumemo da zahtevate sodnega izvedenca gradbene stroke?

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 16.07.2014   08:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zanima nas ali je potrebno pridobiti bančno garancijo oz. izjavo banke za dobro izvedbo že v času oddaje ponudbe? Ali je dovolj podpisan vzorec finančnega zavarovanja?

Hvala že vnaprej,

ODGOVOR:
V skladu z določili razpisne dokumentacije je potrebno bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti naročniku v roku 15 dni po podpisu pogodbe.

Datum objave: 16.07.2014   08:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo Vas, če nam lahko pojasnite kakšne so obveznosti oz. pooblastila izvajalca super nadzora? V vzorcu pogodbe navajate, dela, ki so po ZGO-ju dela strokovnega nadzora ni jasnih razmejitev med strokovnim nadzorom in super nadzorom?

ODGOVOR:
Strokovni nadzor po ZGO – ju je obveznost zasebnega partnerja, izvedba supernadzora pa je obveznost javnega partnerja, ki je dolžan zagotoviti nadzor z vidika javnozasebnega partnerstva v delu, ki se nanaša na javni del.

Datum objave: 16.07.2014   08:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Vprašanje

5. člen pogodbe (str. 36), deveti odstavek
Predlagamo spremembo tako, da se glasi:
»Naročnik je dolžan situacijo pregledati v roku 8 dni po prejemu in nesporni del potrditi. Če naročnik v roku 8 dni nespornega dela situacije ne potrdi, se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena.«

2. Vprašanje

12. člen pogodbe

Del zadnjega odstavka »in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del«. ni skladen z Obligacijskim zakonikom, zato predlagamo, da se črta. Slabo oz. nestrokovno izvedena GOI dela so v prvi vrsti odgovornost izvajalca.

Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR:
Vzorec pogodbe je bil pripravljen s strani strokovnih služb Mestne občine Ljubljana in ga naročnik ne bo spreminjal.