Dosje javnega naročila 002432/2018
Naročnik: OBČINA IVANČNA GORICA, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica
: Natečaj za PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA: KULTURNO UPRAVNI CENTER IVANČNA GORICA
ZJN-3: Odprti postopek

JN002432/2018-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 04.04.2018
JN002432/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2018
JN002432/2018-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 13.08.2018
Zahtevek za revizijo

    JN002432/2018-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2018/S 066-147547
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IVANČNA GORICA
Sokolska ulica 8
1295
SI041
Ivančna Gorica
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.ivancna-gorica.si/Obcina-Ivancna-Gorica/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Natečaj za PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA: KULTURNO UPRAVNI CENTER IVANČNA GORICA
Referenčna številka dokumenta: 430-0036/2017-4
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA:

KULTURNO UPRAVNI CENTER IVANČNA GORICA
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
skladno z natečajnimi pogojiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v dokumentaciji za razpis natečaja in oddajo javnega naročila. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 5, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 5. (7. točka 84. člena ZJN-3):

1. skladnost zasnove z veljavnimi prostorskimi akti
2. kakovost urbanistične rešitve (umestitev objektov, promet, orientacija)
3. funkcionalna zasnova (izpolnjevanje programskih zahtev, upoštevanje specifičnih zahtev naročnika, funkcionalna razporeditev programskih sklopov in povezav med njimi)
4. kakovost arhitekturne rešitve (jasnost in izvirnost izraza ter zasnove arhitekture in krajinske ureditve)
5. vzdrževanje, trajnostna zasnova, energetska učinkovitost in ekonomičnost

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
31.05.2018   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:

• 1. nagrada 8.000 EUR
• 2. nagrada 6.400 EUR
• 3. nagrada 4.800 EUR
• tri priznanja po 2.400 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 26.400 EUR

Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni sklad razdeli tudi v drugačnem razmerju kot je razpisano in pravico, da podeli ločene nagrade za najboljšo rešitev posameznega zaključenega sklopa natečajne naloge.
Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni sklad podeli v celoti tudi v primeru, ko je v ocenjevanje sprejetih manj kot dvanajst elaboratov.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Vojko Pavčič, univ. dipl. inž. arh., Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): Dušan Strnad, župan, Član (naročnik): izr.prof.dr. Simon Muhič, univ.dipl.inž.stroj, Članica (naročnik): Meta Špendal, univ.dipl.inž.arh., Član (ZAPS): Aleš Vrhovec, univ. dipl. inž. arh., Namestnik članov (naročnik): Tomaž Smole, podžupan , Namestnik članov (ZAPS): Gregor Trplan, univ. dipl. inž. arh. , Poročevalka A: Dalija Tanšek, univ. dipl. inž. arh., Izvedenec GOI: Robert Pangršič, gr.teh., Skrbnik natečaja: dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2018   23:55

Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj: 3.5.2018
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja: 8.5.2018
Rok za postavljanje formalnih vprašanj
(8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 23.5.2018
Rok za odgovore na formalna vprašanja
(6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 25.5.2018
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije: četrtek 31. 5. 2018 do 16:00 ure
Javno identificiranje avtorjev in evidentiranje ponudb (na ZAPS, Vegova 8, Ljubljana – velika sejna soba) predvidoma
(točen datum bo objavljen na portalu JN): 22.6.2018
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom: predvidoma 30.6.2018
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma julij 2018

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA IVANČNA GORICA
Sokolska ulica 8
1295
Ivančna Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.04.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.04.2018   10:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Ali lahko arhitekt, samozaposlen v kulturi, ki ima prijavljeno dejavnost, ne izpolnjuje pa pogojev za projektanta (zavarovanje, članstvo v ZAPS, id.), nastopa kot kandidat v skupni ponudbi z gospodarskim subjektom, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje na natečaju?

2. Ali lahko arhitekt, samozaposlen v kulturi, ki ima prijavljeno dejavnost in izpolnjuje vse pogojev za projektanta (zavarovanje, članstvo v ZAPS, id.), nastopa kot kandidat v skupni ponudbi z gospodarskim subjektom, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje na natečaju?

Hvala za odgovore.


ODGOVOR

1. Ali lahko arhitekt, samozaposlen v kulturi, ki ima prijavljeno dejavnost, ne izpolnjuje pa pogojev za projektanta (zavarovanje, članstvo v ZAPS, id.), nastopa kot kandidat v skupni ponudbi z gospodarskim subjektom, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje na natečaju?
ODG: DA. Lahko nastopa kot eden od gospodarskih subjektov v skupini gospodarskih subjektov, ne more pa biti vodilni partner (gospodarski subjekt - projektant), ki bo izpolnil in podpisal prilogo PONUDBA.

2. Ali lahko arhitekt, samozaposlen v kulturi, ki ima prijavljeno dejavnost in izpolnjuje vse pogojev za projektanta (zavarovanje, članstvo v ZAPS, id.), nastopa kot kandidat v skupni ponudbi z gospodarskim subjektom, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje na natečaju?
ODG: DADatum objave: 24.04.2018   14:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pripravi natečaja se nam postavljajo naslednja vprašanja.

NUJNA vprašanja za nadaljnje delo (čimhitrejši odgovor bi nam zelo pomagal):

• Kakšna je maksimalna višina gabarita objekta? Ocenjeno (!) s slike prereza iz OPPN-ja bi bil maksimalni gabarit 12 m, v nalogi pa piše, da naj bo lahko svetla višina stropa v dvorani za odrom vsaj 12,5m.

• V obsegu prostorov ni predvidenih garderob in sanitarij za nastopajoče v sklopu večnamenske dvorane? Prav tako ni predvidena garderoba za obiskovalce? Vhodni del za dvorano (prostor B2.1.2) je po naši oceni bistveno premajhen - le 30 m2 za do 300 obiskovalcev dvorane? Istočasno je vhodna avla za občinsko upravo (B1.1) velika 320 m2. Ali je to pravilno?

• Predlagana dimenzija dvorane je približno 10,5 m x 29 m. Takšna oblika dvorane je neobičajna. Ali se je potrebno držati takšni razmerij prostora?

• Dimenzije odra in dvorane so razmeroma natančno določene. Ali ima naročnik željo tudi po določeni svetli višini dvorane ali je to prepuščeno natečajnikom/cam?

Manj pomembna vprašanja (se ne mudi):

• Ali je objekt med Ob-7 in Ob-1 (nizka dolga stavba) predviden za rušenje? Vrisan je namreč v geodetskih podlogah, na ureditveni situaciji pa ga ni več videti. V naravi je bila stavba pred kratkim obnovljena.

• Razširjeno območje natečaja je le bežno omenjeno v eni od slik v gradivu (kjer so označena mesta fotografij). Ali se pričakuje predlog za "razširjeno natečajno območje"? Če da, ali se realno pričakuje spremembe na teh dveh zasebnih zemljiščih?

• Ali lahko vse tlorise 1:200 damo na 1 plakat kljub temu, da so po predlogi razdeljeni na 2 plakata?

Hvala in lepo pozdravljeni

ODGOVOR


• Kakšna je maksimalna višina gabarita objekta? Ocenjeno (!) s slike prereza iz OPPN-ja bi bil maksimalni gabarit 12 m, v nalogi pa piše, da naj bo lahko svetla višina stropa v dvorani za odrom vsaj 12,5m.
Iz prerezov na listu 6.2 grafičnega dela OPPN je res razbrati, da je max višina objekta 12 m, vendar je pri koti pritličja 328 m.n.v. dopuščeno odstopanje do 1 m.

• V obsegu prostorov ni predvidenih garderob in sanitarij za nastopajoče v sklopu večnamenske dvorane? Prav tako ni predvidena garderoba za obiskovalce? Vhodni del za dvorano (prostor B2.1.2) je po naši oceni bistveno premajhen - le 30 m2 za do 300 obiskovalcev dvorane? Istočasno je vhodna avla za občinsko upravo (B1.1) velika 320 m2. Ali je to pravilno?
Garderobe in sanitarije za nastopajoče je mogoče dodati, prav tako je mogoče povečati posamezne prostore, kot npr. vhodne prostore etc., vendar vse v kontekstu max. bruto etažnih površin. Željeno je, da se posamezne, predvsem javne prostore za obiskovalce, uporablja večnamensko.

• Predlagana dimenzija dvorane je približno 10,5 m x 29 m. Takšna oblika dvorane je neobičajna. Ali se je potrebno držati takšni razmerij prostora?
Predlagano razmerje dvorane ni obvezno.

• Dimenzije odra in dvorane so razmeroma natančno določene. Ali ima naročnik željo tudi po določeni svetli višini dvorane ali je to prepuščeno natečajnikom/cam?
Svetla višina dvorane je prepuščena natečajnikom/cam.

• Ali je objekt med Ob-7 in Ob-1 (nizka dolga stavba) predviden za rušenje? Vrisan je namreč v geodetskih podlogah, na ureditveni situaciji pa ga ni več videti. V naravi je bila stavba pred kratkim obnovljena.
Objekt bo ostal.

• Razširjeno območje natečaja je le bežno omenjeno v eni od slik v gradivu (kjer so označena mesta fotografij). Ali se pričakuje predlog za "razširjeno natečajno območje"? Če da, ali se realno pričakuje spremembe na teh dveh zasebnih zemljiščih?
Razširjeno območje ni predmet natečaja in zanj ni potrebno izdelati predloga.

• Ali lahko vse tlorise 1:200 damo na 1 plakat kljub temu, da so po predlogi razdeljeni na 2 plakata?
Prikazi na plakatih naj ne odstopajo bistveno od predloga.

Datum objave: 07.05.2018   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za odgovor na vprašanje: ali je mogoče skladiščni prostor knjižnice (B3.11) umestiti v klet objekta, koder bi imel dostop do le-tega tudi bibliobus?

Hvala.

ODGOVOR


Skladiščni prostor knjižnice je mogoče umestiti v klet ob pogoju, da se zagotovi ustrezne vertikalne povezave.

Datum objave: 07.05.2018   15:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri zasnovi garažne hiše v kleti smo opazili, da se pričakuje glede na zahtevanih 90 parkirnih mest učinkovitost porabe prostora 27,4 m2/PM. To je težko doseči že pri nadzemnih garažnih hišah pravilnih pravokotnih oblik, brez dodatnih programov, ki bi vplivali na jedra in konstrukcijo. Predlog garažne hiše v OPPN ima 105 PM, a hkrati celotno površino, namenjeno za garažo skoraj 500 m2 večjo, širino posameznega PM okoli 2,3 m (!), le eno komunikacijsko jedro in je brez konstrukcije. Kljub temu je učinkovitost porabe nižja (28,2 m2/PM), kot se jo pričakuje od natečajnih predlogov.

Ali lahko natečajni predlogi vključujejo garažo z manj kot 90 PM? Če da, koliko je lahko najmanjše število PM?
Ali se lahko kletna etaža približa zemljišču št. 780/5 (lastnica Republika Slovenija) in 780/2 (lastnica Občina Ivančna Gorica) na manj kot 4 metre, saj to omogoča bolj učinkovito zasnovano garažo?

ODGOVOR


V kleti objekta je potrebno zagotoviti št. parkirnih mest, ki ustrezajo načrtovanemu programu.
V natečajnem gradivu je v točki B 2.3 Urbanistični opisi in usmeritve za oblikovanje posegov v centru naselja Ivančna Gorica, v poglavju Pogoji za načrtovanje potrebnega števila parkirnih mest, podan seznam vrste objektov ter zahtevano število PM/m2.
Število PM mora ustrezati podanim zahtevam. V natečajnem gradivu so podane le okvirne kapacitete ( 3600-3700 m2 BTP) in tudi le računsko povprečno število PM glede na predvidene max. površine ( 3600 m2 BTP - 1PM/40 m2 = 90PM).
Odmik 4 m od parcelne meje oziroma od meje natečajnega območja je potrebno upoštevati.


Datum objave: 07.05.2018   15:19
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Ali lahko s strani ZAPS pričakujemo priporočeno ceno PD?
Hvala za odg.


ODGOVOR


Naročnikova ciljna vrednost projektne dokumentacije je max. 5% ocenjene vrednosti investicije.

Datum objave: 07.05.2018   15:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
med izdelavo projekta, so se nam pojavila naslednja vprašanja:

- Prostor vhodne avle, velikosti 320 m², je obravnavan popolnoma kot zaprt prostor, ali je lahko zasnovan tudi kot delno odprt ali odprt prostor in v površino vštejemo manjše javne odprte prostore?

- V predloženi podlogi, sta jasno označena natečajno območje in širše natečajno območje. Iz navodil lahko razberemo, da stavbe v razširjenem natečajnem območju ostanejo nedotaknjene. Ali širše natečjano območje vključimo v krajinsko ali zunanjo ureditev poleg posegov v natečajnem območju?

- V opisu prostorov in programa je omenjena prihodnja širitev knjižnice, v kolikšni meri in kako podrobno je potrebno predvideti poseg širitve?

- V predloženi tabeli površin prostorov, je minimalna skupna neto površina prostorov nad zemljo 2700m², ocena max. obsega BTP nad kletjo pa je 3600-3700m². Ali naročnik teži k čim manjši površini, ki se giblje okoli 2700m² ali so priporočeni kvalitetni prostori kljub temu, da je površina tudi 1000m² večja, v predpisanih mejah (3700m²).

- V OPN-ju so opisani prostori za trgovine v pritličju. Ali je zaželjeni, da podobne prostore vključimo v rešitev projekta?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR


- Prostor vhodne avle, velikosti 320 m², je obravnavan popolnoma kot zaprt prostor, ali je lahko zasnovan tudi kot delno odprt ali odprt prostor in v površino vštejemo manjše javne odprte prostore?
Lahko je zasnovan tudi kot delno odprt ali odprt prostor.

- V predloženi podlogi, sta jasno označena natečajno območje in širše natečajno območje. Iz navodil lahko razberemo, da stavbe v razširjenem natečajnem območju ostanejo nedotaknjene. Ali širše natečjano območje vključimo v krajinsko ali zunanjo ureditev poleg posegov v natečajnem območju?
Širše natečajno območje naj bo vključeno v pogledih, se pravi, da sta obstoječa objekta vključena v poglede. Ni pa mišljeno, da bi predvideli nove ureditve.

- V opisu prostorov in programa je omenjena prihodnja širitev knjižnice, v kolikšni meri in kako podrobno je potrebno predvideti poseg širitve?
Želeno je, da se knjižnica umesti znotraj novega kulturno upravnega centra tako, da bi bila eventuelno možna širitev na razširjeno območje. Ker razširjeno območje ni predmet natečaja, usmeritev ni pogoj, ki bi ga bilo potrebno upoštevati.

- V predloženi tabeli površin prostorov, je minimalna skupna neto površina prostorov nad zemljo 2700m², ocena max. obsega BTP nad kletjo pa je 3600-3700m². Ali naročnik teži k čim manjši površini, ki se giblje okoli 2700m² ali so priporočeni kvalitetni prostori kljub temu, da je površina tudi 1000m² večja, v predpisanih mejah (3700m²).
V gradivu je posebej navedeno, da je toleranca za obseg BTP nad kletjo 4000 m2 BTP. Obseg površin mora biti usklajen z izračunom potrebnih parkirnih mest.
V kleti objekta je potrebno zagotoviti št. parkirnih mest, ki ustrezajo načrtovanemu programu.
V natečajnem gradivu je v točki B 2.3 Urbanistični opisi in usmeritve za oblikovanje posegov v centru naselja Ivančna Gorica, v poglavju Pogoji za načrtovanje potrebnega števila parkirnih mest, podan seznam vrste objektov ter zahtevano število PM/m2.
Število PM mora ustrezati podanim zahtevam.
V natečajnem gradivu so podane le okvirne kapacitete (3600-3700 m2 BTP) in tudi le računsko povprečno število PM glede na predvidene max. površine (3600 m2 BTP - 1PM/40 m2 = 90PM).

- V OPN-ju so opisani prostori za trgovine v pritličju. Ali je zaželjeni, da podobne prostore vključimo v rešitev projekta?
Da, v kolikor bi kvadrature dopuščale.


Datum objave: 07.05.2018   15:20
VPRAŠANJE
1. 'Natečajno območje', sploh pa '4 m odmik od parcelne meje' ne sovpadajo z 'območjem iskanja variantnih rešitev' Ob-1 iz OPPN. Slednje je veliko večje, možnost ureditve parkirne hiše pa predvideva cca 100 PM. Glede na to, da je naše območje obdelave veliko manjše bo zelo težko dobiti zahtevanih 90 PM. Bi v primeru pomanjkanja PM reševali garažo v 2 etažah?

2. Kaj pomeni rumena črtkana črta znotraj Ob-1 na OPPN, ki označuje gradbeno linijo? Natečajna naloga vendarle predvideva ulično pozidavo in ne odmika. Ali označuje pas ob cesti, ki ga je potrebo pozidati? Ali je pozidava kakorkoli omejena/določena z notranje strani parcele?

3. Kvadrature pri skupnih prostorih knjižnjice so nejasne. Piše, da skupni prostori-prireditveni prostori znašajo 100 m2, vendar gre verjetno za 2 prostora, za odrasle v izmeri 90 m2 in otroke 45 m2, skupaj s pripadajočimi prostori 181 m2 (brez komunikacij)? Od kod torej 100 m2?

4.Za oblikovanje dobre akustike večnamenske dvorane je pomembna določitev dejavnosti. Za kaj se bo uporabljala dvorana? V pretežni meri kot gledališče? Dvorana za nastope zborov? Koncertna dvorana?

ODGOVOR

1. 'Natečajno območje', sploh pa '4 m odmik od parcelne meje' ne sovpadajo z 'območjem iskanja variantnih rešitev' Ob-1 iz OPPN. Slednje je veliko večje, možnost ureditve parkirne hiše pa predvideva cca 100 PM. Glede na to, da je naše območje obdelave veliko manjše bo zelo težko dobiti zahtevanih 90 PM. Bi v primeru pomanjkanja PM reševali garažo v 2 etažah?
Opcija garažne hiše v dveh etažah ne pride v poštev.

2. Kaj pomeni rumena črtkana črta znotraj Ob-1 na OPPN, ki označuje gradbeno linijo? Natečajna naloga vendarle predvideva ulično pozidavo in ne odmika. Ali označuje pas ob cesti, ki ga je potrebo pozidati? Ali je pozidava kakorkoli omejena/določena z notranje strani parcele?
V grafičnem delu OPPN na listu št. 4 (zazidalno ureditvena situacija) v legendi piše, da je rumena črtkana črta gradbena linija znotraj območja iskanja variantnih rešitev, ki pa je ni potrebno upoštevati, saj v tekstualnem delu ni nikjer omenjena.
Pozidava ni omejena z notranje strani parcele.

3. Kvadrature pri skupnih prostorih knjižnjice so nejasne. Piše, da skupni prostori-prireditveni prostori znašajo 100 m2, vendar gre verjetno za 2 prostora, za odrasle v izmeri 90 m2 in otroke 45 m2, skupaj s pripadajočimi prostori 181 m2 (brez komunikacij)? Od kod torej 100 m2?
Podatke o potrebnih površinah so podali strokovni delavci knjižnice. Skupni prostori - prireditveni prostori (100 m2) so skladno z njihovim opisom površine, lahko tudi del vhodne avle, kjer je mogoče dogajanje tudi ko knjižnica ne obratuje in se ne podvajajo z večnamenskimi prostori za odrasle (90 m2) in pravljično sobo (45 m2).

4.Za oblikovanje dobre akustike večnamenske dvorane je pomembna določitev dejavnosti. Za kaj se bo uporabljala dvorana? V pretežni meri kot gledališče? Dvorana za nastope zborov? Koncertna dvorana?
Kulturna dvorana se bo uporabljala za vse našteto zato se tudi imenuje večnamenska dvorana.
Datum objave: 11.05.2018   15:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za odgovore na spodnja formana vprašanja:

Ciljna vrednost investicije GOI za objekt s podzemno garažo, notranjo opremo in ureditev okolice je ocenjena na okoli 4,5 mil. € (brez ddv). To pomeni vrednost GOI okoli 600 €/m2 BTP brez ddv. Ocenjena vrednost objekta je po naši oceni prenizka, še posebno upoštevajoč zahtevno temeljenje, vodonepropustno izvedbo kleti, kakovostno mestotvorno oblikovanje fasad… Na kakšnih izhodiščih je pripravljena ocena investicije, da je tako nizka?

Ocena vrednosti projektne dokumentacije, izračunana na podlagi priporočil ZAPS (Arhigram 1 in 2), upoštevaje najnižje možne količine normiranih ur (pri določenih postavkah celo nižje) in najnižjo ceno za normirano uro, je višja za več kot 40% od maksimalne ciljne vrednosti naročnika. ZAPS v priporočilih opozarja, da je potrebno vrednosti, ki odstopajo navzdol za več kot 20% od priporočene količine normiranih ur obravnavati kot neobičajno nizke. Predvidevamo, da je za tako veliko odstopanje kriva prenizko ocenjena investicija. Kako naj člani/ice ZAPS ravnamo pri pripravi ponudbe za ta natečaj? Ali oddamo ponudbo, ki ne presega 5% ocenjene vrednosti? Ali oddamo ponudbo, ki upošteva priporočila ZAPS? Ali se bo cena projektne dokumentacije, ki bo določena z oddano ponudbo v natečaju, spremenila, če bo končna investicija v izvedbo objekta drugačna od ocenjene vrednosti?

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR


Ponudba naj ne presega 5% ocenjene vrednosti.

Datum objave: 11.05.2018   15:48
VPRAŠANJE
Spoštovani
Vezano na vaš odgovor.....
"2. Kaj pomeni rumena črtkana črta znotraj Ob-1 na OPPN, ki označuje gradbeno linijo? Natečajna naloga vendarle predvideva ulično pozidavo in ne odmika. Ali označuje pas ob cesti, ki ga je potrebo pozidati? Ali je pozidava kakorkoli omejena/določena z notranje strani parcele?
V grafičnem delu OPPN na listu št. 4 (zazidalno ureditvena situacija) v legendi piše, da je rumena črtkana črta gradbena linija znotraj območja iskanja variantnih rešitev, ki pa je ni potrebno upoštevati, saj v tekstualnem delu ni nikjer omenjena.
Pozidava ni omejena z notranje strani parcele. "
..... ali to pomeni da ni nujno upoštevanje 4m odmika na notranji strani parcele. Ali je možno objekt na notranji strani parcele umestiti na mejo obdelave?
Hvala za odg.
LP

ODGOVOR

Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku naročnik ne bo odgovarjal. Predlagamo, da si ponovno pozorno preberete drugi odstavek Dodatnih pojasnil poglavja B 2.3 v natečajnem gradivu in odgovor na podobno vprašanje objavljen dne 7.5. ob 15:19 uri


Datum objave: 11.05.2018   15:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za odgovore na sledeča vprašanja:

- v površino in obliko kletne etaže po našem mnenju (in številnih poskusih) ni mogoče umestiti 90 PM (izračun potrebnih parkirnih mest po posameznem programu zahteva celo več kot 90 PM!), na kar opozarja že predhodno vprašanje - ali to pomeni, da lahko predlogi vključujejo manj parkirnih mest kot 90? Ali lahko rešitev predvideva souporabo PM občinske uprave in dvorane, kar bi glede na nesočasno uporabo omogočilo manjše število PM?

- Natečajna naloga omenja toplotno postajo in druge tehnične prostore, vendar zanje ne predvidi ne ločenih postavk v tabeli ne ocene potrebne površine. Ta prostor je še posebno pri objektih z umetnim prezračevanjem (rekupercijo) precej velik. Ali natečajni predlogi predvidijo ta prostor? Če da, ali se zaradi tega lahko poveča BTP objekta? Če da, v kateri del tabele umestimo to površino (tabela ne omogoča dodajana prostorov)?

Hvala v naprej za odgovore.
Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku naročnik ne bo odgovarjal. Predlagamo, da si ponovno pozorno preberete odgovor na podobno vprašanje objavljeno dne 7.5. ob 15:19 uri


Datum objave: 11.05.2018   15:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naše vprašanje se nanaša na odgovor, ki ste ga podali na vprašanje iz dne 7.5.2018.

Citiramo podano vprašanje:
"Kaj pomeni rumena črtkana črta znotraj Ob-1 na OPPN, ki označuje gradbeno linijo? Natečajna naloga vendarle predvideva ulično pozidavo in ne odmika. Ali označuje pas ob cesti, ki ga je potrebo pozidati? Ali je pozidava kakorkoli omejena/določena z notranje strani parcele?"

Citiramo podan odgovor:
"V grafičnem delu OPPN na listu št. 4 (zazidalno ureditvena situacija) v legendi piše, da je rumena črtkana črta gradbena linija znotraj območja iskanja variantnih rešitev, ki pa je ni potrebno upoštevati, saj v tekstualnem delu ni nikjer omenjena.
Pozidava ni omejena z notranje strani parcele."

S tem odgovorom ste spremenili natečajne pogoje. Sicer odgovarjate, da se rumene črtkane črte ne upošteva, ker je v tekstualnem delu ni omenjene.

Ampak v natečajni nalogi pišete sledeče:
Na str. 14:
»Za urejanje prostora centra Ivančne Gorice je v veljavi Odlok o Občinskem podrobnem načrtu (OPPN) 13 SC Ivančna Gorica – center. Določila Odloka je potrebno upoštevati, saj se bo na njegovi osnovi pridobivalo gradbeno dovoljenje. Veljavnega OPPN se zaradi odstopanj natečajnih rešitev ne bo spreminjalo.«

Na str. 43:
»Pri izdelavi natečajne rešitve je treba obvezno upoštevati:
- določila OPPN 13 SC Ivančna Gorica – center
- urbanistične, arhitekturne, krajinske in oblikovalske usmeritve.«

Natečajna naloga jasno usmeri projektanta, da je potrebno pri izdelavi natečajne rešitve dosledno upoštevati določila OPPN 13 SC Ivančna Gorica – center. Del OPPN-ja je tudi grafična priloga »4_Zazidalno – ureditvena situacija«, kjer je z rumeno črtkano črto in z legendo jasno prikazano, da je zazidava novega objekta dovoljena le v pasu ob cesti.

Zaradi spremenjenih natečajnih pogojev, ki ste jih z zgornjim odgovorom podali, bomo morali natečajniki popolnoma preprojektirati / spremeniti projekt, zato vas prosimo, da podaljšate natečajni rok.


Hvala.


ODGOVOR

Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku naročnik ne bo odgovarjal. Predlagamo, da si ponovno pozorno preberete 4.odstavek 38.člena OPPN 13 SC Ivančna Gorica (dopustna odstopanja).


Datum objave: 15.05.2018   15:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas, če lahko podaljšate rok za oddajo natečajnih elaboratov za en teden.
Hvala.

ODGOVOR

Roka za oddajo natečajnih elaboratov ne moremo podaljšati.


Datum objave: 15.05.2018   15:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za odgovor na formalno vprašanje glede natečaja. Ali obstaja možnost podaljšanja roka oddaje natečaja?

V naprej hvala za odgovor.

ODGOVOR

Ne.


Datum objave: 15.05.2018   15:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi največje zasedenosti birojev v tem času predlagamo podaljšanje roka za ca. 2 tedna, da lahko investitor pridobi čim več ponudb.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Predlog za podaljšanje roka ni sprejemljiv.Datum objave: 15.05.2018   15:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas za podaljšanje roka oddaje natečajnih rešitev; zaradi bistvenih podatkov, ki so bili podani šele skozi odgovore na vprašanja se je v nekaterih delih temeljito spremenila natečajna naloga (gradbena linja iz OPPNja, dimenzija/razmerje dvorane, max. višina objektov, število parkirnih mest, manjkajoči prostori). V želji po čim celovitejši rešitvi, ki upošteva vse zgoraj navedene spremembe, je ključen dodaten čas za dodelavo natečajnih rešitev.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Prošnji za podaljšanje roka ne moremo ugoditi.Datum objave: 24.05.2018   13:22
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Vezano na natečajno gradivo vam posredujemo formalna vprašanja:
- v natečaji nalogi je ocenjena vrednost GOI del brez opreme dvorane in zunanje ureditve. Cena PD mora upoštevati vse prej navedeno kot tudi dodatne storiteve (npr. geomehanske raziskave, variantne rešitve, trafo postaja, zunanja in krajinska ureditev ....) . V pogodbi je potrebno upoštevati celoto. Cena se skladno s tem revalorizira do pričakovane vrednosti.
- v natečajnem gradivu je zahtevana samo ena faza izgradnje. V pogodbi navajate faznost. Korgirajte pogodbo.
- V pogodbi navajate izdelavo variantnih rešitev vse do potrditve s strani naročnika. Prosim obrazložite koliko variant bo potrebno izdelati (1,2...neskončno?) da se jih lahko ovrednotimo v ceni PD.
- V pogodbi navajate da je predmet pogodbe tudi projekt trafo postaje, kot tudi da infrasturktura izven območja natečaja ni predmet pogodbe. Korgirajte oz. uskladite pogodbo, ča bomo lahko ustrezno ovrednotili storitev .
- V pogodbi (3.2) se zahteva da je OVP odgovoren za tehnično pravilnost projektiranja in izvedbe. OVP ne sme in ne more biti odgovorne za tehnično pravilnost izvedbe. Za to so odgovorni drugi. Korgirajte pogodbo.
- V pogodb se zahteva sodelovanje pri šolanju upravnika. To, nam v naši dokaj dolgi karieri, še noben investior nikoli ni zahteval. Sicer pa navajate da je to obveznost izvajalca. Torej zakaj je to del projektatske pogodbe. Korgirajte pogodbo.
- Ali se A3 knjigica oddaja samo v PDF formatu?
Hvala za odg.
LP

ODGOVOR
Vezano na natečajno gradivo vam posredujemo formalna vprašanja:
- v natečaji nalogi je ocenjena vrednost GOI del brez opreme dvorane in zunanje ureditve. Cena PD mora upoštevati vse prej navedeno kot tudi dodatne storiteve (npr. geomehanske raziskave, variantne rešitve, trafo postaja, zunanja in krajinska ureditev ....) . V pogodbi je potrebno upoštevati celoto. Cena se skladno s tem revalorizira do pričakovane vrednosti.
ODGOVOR:
V ponudbi je potrebno upoštevati obseg del kot je naveden v prilogi VZOREC POGODBE. Pri tem se upošteva tudi odgovor na spodnje vprašanje vezano na izdelavo načrta trafo postaje.

- v natečajnem gradivu je zahtevana samo ena faza izgradnje. V pogodbi navajate faznost. Korgirajte pogodbo.
ODGOVOR:
V vzorcu pogodbe in na prilogi ponudba so navedene faze izdelave projektne dokumentacije: dopolnitev IDZ, IDP, PGD, PZI in projekt opreme, projektantski nadzor in PID. V natečajni nalogi je navedeno, da etapnost gradnje ni predvidena.

- V pogodbi navajate izdelavo variantnih rešitev vse do potrditve s strani naročnika. Prosim obrazložite koliko variant bo potrebno izdelati (1,2...neskončno?) da se jih lahko ovrednotimo v ceni PD.
ODGOVOR:
Število variantnih rešitev je lahko predmet pogajanj.

- V pogodbi navajate da je predmet pogodbe tudi projekt trafo postaje, kot tudi da infrasturktura izven območja natečaja ni predmet pogodbe. Korgirajte oz. uskladite pogodbo, ča bomo lahko ustrezno ovrednotili storitev .
ODGOVOR:
V vzorcu pogodbe se črta besedilo v točki 3.1 alineja e) - 4/3 Načrt trafo postaje.

- V pogodbi (3.2) se zahteva da je OVP odgovoren za tehnično pravilnost projektiranja in izvedbe. OVP ne sme in ne more biti odgovorne za tehnično pravilnost izvedbe. Za to so odgovorni drugi. Korgirajte pogodbo.
ODGOVOR:
V vzorcu pogodbe se obstoječe besedilo v točki 3.2. alineja h) spremeni tako, da se glasi:
h) odgovoren za tehnično pravilnost projektiranja

- V pogodb se zahteva sodelovanje pri šolanju upravnika. To, nam v naši dokaj dolgi karieri, še noben investior nikoli ni zahteval. Sicer pa navajate da je to obveznost izvajalca. Torej zakaj je to del projektatske pogodbe. Korgirajte pogodbo.
ODGOVOR:
To določilo se črta iz besedila pogodbe.

- Ali se A3 knjigica oddaja samo v PDF formatu?
ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 18.06.2018   15:15
V petek 22. junija 2018, ob 11:00 bo javno identificiranje avtorjev in evidentiranje ponudb (na ZAPS, Vegova 8, Ljubljana – velika sejna soba).