Dosje javnega naročila 002443/2018
Naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Storitve: Javno naročilo male vrednosti za izvedbo storitev video produkcije
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002443/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.04.2018
JN002443/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2018
JN002443/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.08.2018
Zahtevek za revizijo

    JN002443/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Rudi Bernik
rudi.bernik@slovenia.info
+386 15898550
+386 15898560

Internetni naslovi
http://www.slovenia.info

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/249917/Razpisna_dokumentacija_-_Tender_Dossier_-_video.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=43
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
javna agencija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo male vrednosti za izvedbo storitev video produkcije
Referenčna številka dokumenta: JNM-0003/2018-S-POG-STO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
92100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvedba vseh aktivnosti video produkcije za posamezni Sklop.
1. Sklop 1: Zgodbe Slovenije
2. Sklop 2: Zimska doživetja
3. Sklop 3: Mednarodni športni dogodki v Sloveniji
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zgodbe Slovenije
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
92100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet je izvedba vseh aktivnosti video produkcije za Sklop 1, ki ga je naročnik razdelil v 4 tematska področja- Podsklope:
1.1 Doživetja kulture v Sloveniji
1.2 Zelena doživetja in edinstvene namestitve
1.3 Aktivna doživetja
1.4 Wellness/Wellbeing in Aquafun
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zimska doživetja
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
92100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet je izvedba vseh aktivnosti video produkcije za Sklop 2.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Mednarodni športni dogodki v Sloveniji
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
92100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet je izvedba vseh aktivnosti video produkcije za Sklop 3.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.05.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.05.2018   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo na naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.04.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.04.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.04.2018   10:19
VPRAŠANJE:
Zanima me, kdaj se pričakuje rezultate razpisa oz. sklenitev pogodb z izbranim ponudnikom glede na to, da v vsebinskem delu piše, da je glavnina snemanj predvidena za mesec junij.

ODGOVOR:
Naročnik bo postopek izvedel skladno z zakonskimi roki in roki opredeljenimi v razpisni dokumentaciji. Pogodba bo sklenjena predvidoma konec maja.


QUESTION:
I am wondering when the results of the tender and, furthermore, the conclusion of contracts with the selected tenderer is expected, given that the content of the tender specifically states that the majority of the recordings are planned for June.

ANSWER:
The contracting authority will carry out the procedure in accordance with the legal deadlines and deadlines defined in the tender documentation. The contract will be concluded presumably at the end of May.
Datum objave: 24.04.2018   16:57
VPRAŠANJE:
1. V filmski / video branži praktično ne obstajajo redno zaposleni avtorji, ampak jih večina dela kot samostojni kulturni delavci oz. s.p.
Če prijavljamo s temi profili ljudi, se naša prijava šteje v kategoriji samostojnega ponudnika oz. v kateri drugi kategoriji?

2. Zaradi obsega dela in relativno kratkih rokov bi mi želeli na projekt vključiti 2 režiserja (glavni in sekundarni) in 2 scenarista (glavni in sekundarni), kar je standardna praksa v prid kakovosti projekta. Je v tem primeru dovolj, da glavni režiser in glavni scenarist izpolnjujeta pogoje, če sta odgovorna za delo dodatnih (podrejenih) režiserja in scenarista (ki pa ne izpolnjujeta vseh pogojev). Ali je nujno, da vsi ljudje v sektorju scenarija in režija izpolnjujejo formalne pogoje? Enako velja za vodenje projekte, kjer je normalno, da ima vodja projekta tudi pomočnike?

3. Iz razpisne dokumentacije je razumljeno, da v fazi prijave ni potrebno prilagati vsebinskih oz. kreativnih rešitev, ne?

ODGOVOR:

1. Skladno z razpisno dokumentacijo lahko ponudnik odda ponudbo kot sledi:
a) samostojna ponudba, kot samostojen ponudnik;
b) skupna ponudba, pri čemer ste vodilni partner;
c) ponudba s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci;
d) ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.
Izbira ene od zgornjih opcij je odvisna od narave sodelovanja med vami in navedenimi osebami (lahko so npr. podizvajalci, partnerji v skupni ponudbi).

Naročnik od ponudnika prijavitelja zahteva, da priloži v ponudbi Izjavo o povprečnem letnem številu zaposlenih z izjavo, s čemer dokazuje strokovno in tehnično sposobnost.

Ponudnik lahko zagotovi v svoji strokovni ekipi strokovnjake, ki sodelujejo kot zaposleni ponudnika, podizvajalci ali sodelujoči v skupni ponudbi.


2. Naročnik zahteva, da ponudnik zagotovi ustrezne reference in zadosti pogojem kot opredeljeno v točki 2.3.2 Strokovna usposobljenost Strokovne ekipe ponudnika, vsaj za:
• enega strokovnjaka za projektno vodenje,
• enega strokovnjaka režiserja in
• enega strokovnjaka scenarista.

V kolikor bo ponudnik zagotovil še dodatno strokovno osebje poleg zgoraj omenjene obvezne strokovne ekipe ni potrebno, da izpolnjujejo izključno te pogoje. Vendar pa mora ponudnik v kolikor bo izbran za izvajanje tega javnega naročila zagotoviti, da tudi ta dodatni del ekipe strokovno izvaja delegirane aktivnosti, skladno z namenom in cilji javnega naročila.

3. Tako je. Ponudnik ne prilaga vsebinskih in kreativnih rešitev v fazi prijave oz. oddaje ponudbe.


QUESTION:
1. There are practically no auteurs working in film or video who are employed full time, as the majority work as freelance cultural professionals or sole traders.
If we submit a tender with this worker profile, will our tender be classified in the category of standalone tenderer or in some other category?

2. Due to the amount of work and the relatively short deadlines we would like to include 2 directors (primary and secondary) and 2 screenwriters (primary and secondary) in the project, which is standard practice in terms of ensuring the quality of the project. In this case would it suffice that the primary director and screenwriter satisfy the conditions, if they are responsible for the work of the additional (secondary) director and screenwriter (who do not satisfy all of the conditions). Do all of the people in the screenwriting and directing section have to satisfy the formal conditions? Does the same apply to project management, as it is standard that the project manager has assistants?

3. Is our interpretation of the tender dossier correct that it is not necessary to report the contents i.e. creative solutions during the preparatory phase?

ANSWER:

1. In accordance with the tender dossier, tenderers may submit tenders as follows:
a) a standalone tender, as a standalone tenderer;
b) a joint tender, in which you would be lead partner;
c) a tender with subcontractors, as a standalone tenderer with subcontractors;
d) tender using the capacities of other entities.
The selection of one of the above options depends on the nature of the cooperation between you and the persons listed (e.g. subcontractors, partners to a joint tender).

The contracting authority requires that the tenderers enclose to their tenders a Statement on the average annual number of employees that includes a statement that demonstrates their professional and technical capacity.

Tenderers may include in their professional teams professionals who work as employees of the tenderer, subcontractors or partners to a joint tender.


2. The contracting authority requires that tenderers provide adequate references and satisfy the conditions set out in point 2.3.2 Professional qualifications of tenderer’s professional team, at least for:
• one project management professional,
• one professional video director, and
• one professional scriptwriter.

If the tenderer provides additional professional staff in addition to the abovementioned professional team it is not necessary that they satisfy exclusively these conditions. However, if selected for the implementation of this public contract, the tenderer must ensure that these additional team members also carry out the delegated activities in line with the purpose and objective of the public contract.


3. That is correct. Tenderers are not required to enclose the content and creative solutions during the phase of drafting and submitting the tender.