Dosje javnega naročila 002555/2018
Naročnik: RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi, Rudarska cesta 6, 3320 Velenje
Storitve: Izvajanje storitev na področju sanacije ugreznin
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.659.788,93 EUR

JN002555/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 16.04.2018
JN002555/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.05.2018
JN002555/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2018
JN002555/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2018
JN002555/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 06.09.2018
JN002555/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002555/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 074-165587
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi
Rudarska cesta 6
3320
SI
Velenje
Slovenija
Iztok Esih
iztok.esih@rlv.si
+386 38982183

Internetni naslovi
http://www.rgp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/250722/Objava_sanacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=101
I.6 Glavna področja dejavnosti
Iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev na področju sanacije ugreznin
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
»Izvajanje storitev na področju sanacije ugreznin«


II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45250000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
»Izvajanje storitev na področju sanacije ugreznin«


II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.05.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.05.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi
Rudarska cesta 6
3320
Velenje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.04.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.04.2018   11:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V razpisni dokumentaciji ni priloženih popisov.

LP

ODGOVOR
Spoštovani, vsa dokumentacija povezana s predmetnim javnim naročilom je dostopna na spletni strani naročnika

http://www.rgp.si/si/javna-narocila

Ponudniki naj pri pripravi upoštevajo objavljeno dokumentacijo na spletni strani naročnika.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima me, ali je obstaja poleg objavljene dokumentacije še kakšna druga dokumentacija-predračun?
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani, vsa dokumentacija povezana s predmetnim javnim naročilom je dostopna na spletni strani naročnika

http://www.rgp.si/si/javna-narocila

Ponudniki naj pri pripravi upoštevajo objavljeno dokumentacijo na spletni strani naročnika.
Datum objave: 10.05.2018   09:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
Ali je lahko za resnost ponudbe dano kavcijsko zavarovanje?ODGOVOR
Spoštovani, kot izhaja iz 12. točke Navodil ponudnikom : " Ponudnik lahko kot finančno zavarovanje predloži tudi ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah, ki pa se po vsebini ne sme bistveno razlikovati od vzorca finančnih zavarovanj."

VPRAŠANJE
Zakaj mora imeti vodilni ponudnik 2/3 celotnega zahtevanega letnega prometa?

Ali bi bila sprejemljiva ponudba konzorcija treh podjetij, ki imajo vsaka zase 2.000.000EUR letnega prometa?

ODGOVOR
Naročnik je višino letnega prometa določil upoštevajoč predmet javnega naročila ter načelo sorazmernosti, pri čemer je podal omejitev, da mora 2/3 celotnega zahtevanega letnega prometa izpolnjevati vodilni partner. Glede na ocenjeno vrednost predmeta naročila je naročnik določil ekonomski pogoj, pri čemer je podal omejitev, da mora vodilni partner izkazati vsaj /3 celotnega zahtevanega letnega prometa. Namreč, v kolikor bi naročnik dopustil izkazovanje pogoja na način kot predlagate, se z ekonomskim pogojem ne bi več dosegalo cilja, ki ga ta pogoj zasleduje. To pa je konkuriranje ponudnikov, ki so v preteklosti imeli prihodke od prodaje v dopustnem obsegu glede na ocenjeno vrednost predmeta naročila. Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Zakaj so za takšna razpisana dela neustrezne ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno SB6, kljub temu, da smo pripravljeni dati bančno garancijo?

ODGOVOR
Naročnik je določil ekonomski pogoj bonitetne ocene podjetja glede na kompleksnost predmeta javnega naročila, ter čas trajanja pogodbenega razmerja. Z bonitetno oceno, ki jo je naročnik določil tudi upoštevajoč priporočila AJPES se namreč izraža stabilnost podjetja in občutljivost podjetja na gibanje na trgu in njegovo poslovanje. Dejstvo je, da morajo k oddaji ponudbe pristopiti ekonomsko stabilna podjetja, saj je gre za finančno in časovno obsežen projekt.
Bonitetna ocena ter predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti sta popolnoma različna instituta in s prvim ponudnik izkazuje ekonomsko sposobnost, z drugim za se zavaruje izvajanja posla za primer kršitve pogodbenih obveznosti.
Naročnik zahteve razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
V primeru, da se naročnik odloči spremeniti razpisane kriterije, predlagamo podaljšanje razpisa za 45dni, da bomo lahko tudi ponudniki s prihodki in referencami, katere bi bile realne za takšne razpisane storitve korektno pripravili ponudbo. S tem bi si naročnik pridobil več konkurenčnih ponudb in boljšo izbiro.

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik je določil primeren rok za oddajo ponudbe, upoštevajoč zahteve ZJN-3 ter lastnosti predmeta javnega naročila. Izpostavljamo še, da je bilo obvestilo o javnem naročil posredovano v objavo 12.4.2018, objavljeno je bilo že 16.4.2018, predlog po podaljšanju roka pa ste zastavili šele 24. dan po objavi naročila, ob tem pa šeizpostavljamo ustaljeno pravno prakso Državne revizijske komisije, da mora ponudnik izkazati potrebno skrbnost in aktivnost pri pripravi ponudbe. Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in roka za oddajo ponudbe.
VPRAŠANJE
Zakaj so predpisani močno strožji in neživljenjski kriteriji/pogoji glede na razpis TEŠ-PV april 2017, kljub temu, da je naročnik razpisal celo manjše količine vgrajenih produktov, rekultivacije ter pomoči in prevažanja stabilizata?
Zakaj se zahteva v zadnjih treh letih vsako leto 5.000.000 EUR prihodka, kljub temu, da se zahteva garancija za dobro izvedbo del?

Ti pogoji ustrezajo le enemu izvajalcu, že vnaprej znanemu, ki je tesno sodeloval pri pripravi razpisne dokumentacije, predvsem pri zahtevanih pogojih!
Tudi fotografije v zvezku C so od sedanjega oz glede na vaše razpisne pogoje vnaprejšnjega izvajalca. Letalski posneti so celo iz njegovega letala

Zakaj ne zadostuje v zadnjih treh letih vsako leto prihodek 1.000.000 EUR in garancija za dobro izvedbo del?

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je upoštevajoč načelo sorazmernosti ter lastnosti, vrednost in kompleksnost predmeta naročila, ki predstavljajo objektivno opravičljive okoliščine za določitev pogojev, ki naročniku omogočajo izbor usposobljenega ponudnika.
Naročnik izpostavlja, da ni dolžan zagotoviti možnost konkuriranja vsem ponudnikom na trgu, saj dejstvo, da eden od gospodarskih subjektov (ponudnikov) določene zahteve ne izpolnjuje, oziroma jo izpolnjuje le en gospodarski subjekt (ponudnik) ali določen krog gospodarskih subjektov (ponudnikov), še ne zadostuje za zaključek, da je naročnikova zahteva nedopustno diskriminatorna oziroma da naročnik favorizira posameznega ponudnika. Pravni sistem (in znotraj njega pravo javnih naročil) sicer varuje enakopravnost gospodarskih subjektov (ponudnikov) in zagotavljanje konkurence pri ponujanju predmeta javnega naročila, vendar pa enakopravnosti ni mogoče razumeti kot absolutne. Enakopravnost namreč ne pomeni, da je treba vsem gospodarskim subjektom (ponudnikom) omogočiti dejansko enak položaj. Nasprotno, pravo praviloma ne sme neposredno vplivati na razmerja na trgu z ukrepi, ki bi povzročala ekonomsko ali dejansko enakost. Zaradi različnih ekonomskih, tehničnih, kadrovskih in tudi naravnih danosti je dejanski položaj gospodarskih subjektov (ponudnikov) in njihovih ponudb različen. Prednosti, ki jih te dajejo, pa je dovoljeno in pogosto celo gospodarno upoštevati. Zato zgolj dejstvo, da naročnik z določeno zahtevo razlikuje gospodarske subjekte (ponudnike), še ne pomeni, da bi bila takšna zahteva diskriminatorna. V naravi zahteve je, da gospodarske subjekte (ponudnike) razvršča na tiste, ki določeno zahtevo izpolnjujejo in je zato njihovo ponudbo mogoče obravnavati kot primerno (ustrezno), ter tiste, ki te zahteve ne izpolnjujejo in zato ne morejo sodelovati v postopku oddaje javnega naročila.
Naročnik poudarja, da lastnosti in kompleksnost predmeta javnega naročila predstavljajo objektivno opravičljive okoliščine, ki morebitno razlikovanje med ponudniki dopušča, saj podani referenčni pogoji ne nasprotujejo načelu zagotavljanja konkurence ter enakopravnosti med ponudniki.
Predlog kot ga podajate, da bi lahko konkurirali ponudniki, ki imajo 1.000.0000 EUR letnega prihodka, se z ekonomskim pogojem ne bi več dosegalo cilja, ki ga ta pogoj zasleduje. To pa je konkuriranje ponudnikov, ki so v preteklosti imeli prihodke od prodaje v dopustnem obsegu glede na ocenjeno vrednost predmeta naročila. Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

Naročnik tudi zavrača vsakršne očitke povezane s favorizacijo kateregakoli ponudnika. Naročnik še dodaja, da je mogoče nastopati v različnih oblikah . skupni ponudbi ali s podizvajalci ter, da na relevantnem trgu (ki je tudi trg EU!) obstoji mnogo podjetij, ki ekonomski pogoj po višini letnih prihodkov izpolnjujejo, zato naročnik še enkrat poudarja, da je namen določitve ekonomskega pogoja v tem, da se za posel potegujejo podjetja, ki so v preteklosti že izvajala primerljiv obseg del in posledično tudi dosegla promet iz naslova opravljenih del.
Naročnik še dodaja, sta višina letnih prihodkov ter predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti popolnoma različna instituta in s prvim ponudnik izkazuje ekonomsko usposobljenost, z drugim za se zavaruje izvajanja posla za primer kršitve pogodbenih obveznosti.
Naročnik zahteve razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.
Naročnik še dodaja, da ni ravnanja drugega naročnika v zvezi s podobnim predmetom naročila naročnika ne zavezujejo, naročnik je zahteve in pogoje določil upoštevajoč lastnosti predmeta naročila.VPRAŠANJE
v skupnem razpisu TEŠ in PV aprila 2017 so bili zahtevani pogoji v zvezi sposobnosti odgovornega vodja del za ponudnika za področju sanacije ugreznin – sklop 2:

Referenca odgovornega vodja dela: najmanj en primerljiv posel (objekt)-sanacija ugreznin, plazov ali usadov, izvedba cest, vodnih objektov ali ostale nizke gradnje (inženirskih objektov) v vrednosti 1mio EUR v zadnjih 5 letih.

ZAKAJ se sedaj zahteva za usposobljenost nominiranega odgovornega vodja, da mora izkazati ustrezne reference in sicer, da je v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega razpisa vodil dela kot odgovorni vodja dela:
- najmanj na enem projektu s področja sanacije ugreznin, sanacije plazov, sanacije usadov , pri čemer je znašala vrednost referenčnega projekta (del po eni pogodbi) vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV
- najmanj pri dveh projektih izgradnje oziroma sanacije cest vodnih objektov ali ostalih nizkih gradenj, pri čemer je vrednost posameznega projekta (del po eni pogodbi) znašala vsaj 500.000,00 EUR (brez DDV) ?

Po našem vedenju ima takšno referenco le en ponudnik.

Zakaj si naročnik s takko pretiranimi zahtevami omejuje konkurenčnost razpisa?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
v skupnem razpisu TEŠ in PV aprila 2017 so bili zahtevani pogoji v zvezi sposobnosti ponudnika za področju sanacije ugreznin – sklop 2:
Referenca podjetja: najmanj en primerljiv posel (objekt)-sanacija ugreznin, plazov ali usadov, izvedba cest, vodnih objektov ali ostale nizke gradnje (inženirskih objektov) v vrednosti 1mio EUR v zadnjih 5 letih.
Sedaj je naročnik razpisal celo manjše količine vgrajenih produktov, rekultivacije ter pomoči in prevažanja stabilizata in zaradi tega:
ZAKAJ se sedaj zahteva usposobljenost ponudnika, ki bo izkazal, da je v zadnjih petih letih pred objavo obvestila o naročilu že izvedel:
- najmanj 1 referenco s področja sanacije ugreznin, sanacije plazov, sanacije usadov, pri čemer mora vrednost referenčnega projekta (del po eni referenčni pogodbi, vključno z morebitnimi aneksi) znašati vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV znotraj referenčnega obdobja.
- najmanj 2 referenci izgradnje oziroma sanacije cest, vodnih objektov ali ostalih nizkih gradenj, pri čemer je vrednost posameznega projekta (del po eni referenčni pogodbi, vključno z morebitni aneksi) znašala vsaj 500.000,00 EUR (brez DDV) ?

Po našem vedenju ima takšno referenco le en ponudnik.

Zakaj si ponudnik s tako strogimi zahtevami omejuje konkurenčnost?


ODGOVOR

Naročnik je upoštevajoč načelo sorazmernosti ter lastnosti, vrednost in kompleksnost predmeta naročila in predstavljajo objektivno opravičljive okoliščine za določitev pogojev, ki naročniku omogočajo izbor usposobljenega ponudnika.
Naročnik še dodaja, da ni dolžan zagotoviti možnost konkuriranja vsem ponudnikom na trgu, saj dejstvo, da eden od gospodarskih subjektov (ponudnikov) določene zahteve ne izpolnjuje, oziroma jo izpolnjuje le en gospodarski subjekt (ponudnik) ali določen krog gospodarskih subjektov (ponudnikov), še ne zadostuje za zaključek, da naročnikova zahteva nedopustno omejuje konkurenco. Pravni sistem (in znotraj njega pravo javnih naročil) sicer varuje enakopravnost gospodarskih subjektov (ponudnikov) in zagotavljanje konkurence pri ponujanju predmeta javnega naročila, vendar pa enakopravnosti ni mogoče razumeti kot absolutne. Enakopravnost namreč ne pomeni, da je treba vsem gospodarskim subjektom (ponudnikom) omogočiti dejansko enak položaj. Nasprotno, pravo praviloma ne sme neposredno vplivati na razmerja na trgu z ukrepi, ki bi povzročala ekonomsko ali dejansko enakost. Zaradi različnih ekonomskih, tehničnih, kadrovskih in tudi naravnih danosti je dejanski položaj gospodarskih subjektov (ponudnikov) in njihovih ponudb različen. Prednosti, ki jih te dajejo, pa je dovoljeno in pogosto celo gospodarno upoštevati. Zato zgolj dejstvo, da naročnik z določeno zahtevo razlikuje gospodarske subjekte (ponudnike), še ne pomeni, da bi bila takšna zahteva že nedopustno omejujoča. V naravi zahteve je, da gospodarske subjekte (ponudnike) razvršča na tiste, ki določeno zahtevo izpolnjujejo in je zato njihovo ponudbo mogoče obravnavati kot primerno (ustrezno), ter tiste, ki te zahteve ne izpolnjujejo in zato ne morejo sodelovati v postopku oddaje javnega naročila.
Naročnik poudarja, da ocenjena vrednost, lastnosti in kompleksnost predmeta javnega naročila predstavljajo objektivno opravičljive okoliščine, ki morebitno razlikovanje med ponudniki dopušča, saj podani referenčni pogoji ne nasprotujejo načelu zagotavljanja konkurence ter enakopravnosti med ponudniki. Referenčni pogoji so tesno povezani s predmetom naročila, saj se izvajajo tovrstna dela na sanaciji ugreznin zato je naročnik upravičen zahtevati reference, ki izkazujejo, da je ponudnik v preteklosti izvajal primerljiva dela in zato izkazuje svoje tehnično usposobljenost.
Naročnik še dodaja, da ni ravnanja drugega naročnika v zvezi s podobnim predmetom naročila naročnika ne zavezujejo, naročnik pa je zahteve in pogoje določil upoštevajoč lastnosti predmeta naročila

VPRAŠANJE
V skupnem razpisu TEŠ in PV aprila 2017 so bili zahtevani pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem za področju sanacije ugreznin – sklop 2 : Ponudnik mora imeti v zadnjih treh letih vsaj 1.750.000 EUR skupnega prometa in izkazati urejeno finančno poslovanje.
To je pomenilo, da je moral imeti ponudnik za enaka razpisana dela v razpisu 2017 manj kot 800.000 EUR prihodka na leto.
Zakaj mora imeti sedaj ponudnik v zadnjih treh letih VSAKO leto prihodka VSAJ 5.000.000 EUR?
To je nekorektno visoka zahteva in popolnoma omejuje konkurenčnost razpisa!
Pri tem je naročnik razpisal celo manjše količine vgrajenih produktov, rekultivacije ter pomoči in prevažanja stabilizata !
Ostali popis, predvsem zvezekC je enak kot v razpisu april 2017, celo vse slike pri opisih so enake.
To je mnogo večji prihodek, kot je ocenjena letna vrednost del za razpisane storitve!

Predlagamo, da razpišete enake kriterije kot v razpisu v letu 2017, saj se izvajajo enake storitve.


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik je upoštevajoč ocenjeno vrednost predmeta javnega naročila, ter upoštevajoč načelo sorazmernosti, kot izhaja iz šestega odstavka 76. člena ZJN-3 določil višino letnega prometa, ki omogoča izbor ekonomsko usposobljenega ponudnika.
Naročnik še dodaja, da ravnanja drugega naročnika v zvezi s podobnim predmetom naročila naročnika ne zavezujejo, naročnik pa je zahteve in pogoje določil upoštevajoč lastnosti predmeta naročila in njegovo ocenjeno vrednost.Datum objave: 10.05.2018   09:28
VPRAŠANJE
Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje sta v aprilu 2017 objavila razpis za »Izvajanje storitev na deponiji premoga- sklop 1 in področju sanacije ugreznin – sklop 2 na pridobivalnem prostoru Premogovnika Velenje« Rok za oddajo ponudb je bil 24.05.2017.
Razpis se je razveljavil v mesecu novembru 2017 z obrazložitvijo, da bo storitve opravljal PV sam.
Zakaj sedaj RGP objavlja enak razpis za sklop 2, saj te storitve opravlja PV sam od novembra 2017, kar je PV tudi potrdil revizijski komisiji?ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik izvaja javno naročilo skladno z določili ZJN-3.


Datum objave: 10.05.2018   15:05
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vezano na vašo visoko zahtevo po bonitetni oceni predlagamo , da glede na stanje v gradbeništvu , ki je že tako diskriminirano s strani ocenjevanja bonitete ocene, razširite vašo zahtevo od SB1 do SB7 , kar je tudi če gledamo z vaše strani bolj ugodno , ker boste pridobili več ponudb oziroma povečali konkurenčnost med potencialnimi ponudniki , kar na trenutne zahteve po boniteti ni možno, glede na splošne bonitete gradbenih firm.Razen , če so drugi interesi.

S spoštovanjem

ODGOVOR
Naročnik zahteve po bonitetni oceni ne bo spreminjal, saj je naročnik skladno z načelom sorazmernosti, priporočili AJPES ter razmerjem na relevantnem trgu določil bonitetni razred, ki izraža, da je podjetje finančno stabilno.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri preverjanju osnutka pogodbe smo opazili v 14. členu odstavek, kjer piše:

Naročnik lahko odstopi brez navajanja razlogov za odstop, pri čemer mora vsaj 6 mesecev prej izvajalca obvestiti o nameravanem odstopu.
V 12. členu pogodbe pa zahtevate zavarovanje za dobro izvedbo del za celotno obdobje in to je 5 let, kar pomeni tudi višja zavarovalna vrednost, za nekaj kar kljub sklenjeni pogodbi ne veš ali boš lahko delal 5 let ali samo 6 mesecev, ne glede na to ali dela opravljaš kvalitetno vestno in pošteno ali ne.

Prosim, da se popravi pogodba v tem delu 14. člena ali popravi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer za obdobje enega leta.

hvala


ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik vzorca pogodbe ne bo spreminjal, saj je določilo vključil v pogodbo na podlagi temeljite preučitve predmeta naročila in spremljajočih okoliščin. V kolikor bi se pogodba predčasno prekinila tudi bančna garancija preneha veljati, zato je s tem povezana skrb odveč. Naročnik planira, da do predčasnega odstopa od pogodbe ne bo prišlo, Naročnik še dodaja, da so ponudnik isvobodni pri odločitvi o tem, ali bodo glede na zahteve naročnika oddali ponudbo ali ne. V domeni ponudnika je torej, da se po preučitvi razpisne dokumentacije (kamor spada tudi pogodba) odloči, ali bo s svojo ponudbo sodeloval v postopku javnega naročanja. Ponudnik se torej sam, poznavajoč zahteve iz razpisne dokumentacije in relevantni trg, prosto odloči za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, pri čemer nase prevzame tudi določeno poslovno tveganje. S stališča pravil javnega naročanja pa je pomembno le to, da določila razpisne dokumentacije ne postavljajo neupravičenih oziroma diskriminatornih zahtev, ki bi določenemu krogu ponudnikov onemogočale predložitev ponudbe. Obravnavano določilo ima enak učinek na vse potencialne ponudnike, oziroma ne diskriminira nobenega izmed njih - vsi ponudniki so seznanjeni z vzorcem pogodbe in vsi ponudniki bodo prevzeli tveganje do morebitne predčasnre prekinitve pogodbe ( v zvezi s tem glej npr. odločitve DKOM v zadevah 018-120/2014, 018-098/2014, 018-117/2005 in druge)
Naročnik dokumentacije v zvezi z naročilom ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da spremeni zahtevo po bonitetni oceni in sicer od SB1 do SB7, saj bo v tem primeru dobil več konkurenčih ponudb.

ODGOVOR
Naročnik zahteve po bonitetni oceni ne bo spreminjal, saj je naročnik skladno z načelom sorazmernosti, priporočili AJPES ter razmerjem na relevantnem trgu določil bonitetni razred, ki izraža, da je podjetje finančno stabilno.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima me ali ste preverili kar imate navedeno v osnutku pogodbe ODSTOP POGODBE 14.ČLEN.
Navajate, da lahko naročnik odstopi od pogodbe brez navajanja razlogov za odstop, pri čemer mora vsaj 6 mesecev prej izvajalca obvestiti o nameravanem odstopu.
Hkrati pa zahtevate finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer za obdobje 5 (petih) let.
To nikakor ni realno in ni v skladu z zakonodajo in pravili.
Prosim preverite in odstranite ta del odstavka iz osnutka pogodbe v 14. členu.

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik vzorca pogodbe ne bo spreminjal, saj je določilo vključil v pogodbo na podlagi temeljite preučitve predmeta naročila in spremljajočih okoliščin. V kolikor bi se pogodba predčasno prekinila tudi bančna garancija preneha veljati, zato je s tem povezana skrb odveč. Naročnik planira, da do predčasnega odstopa od pogodbe ne bo prišlo, zato zahteva finančno zavarovanje za obdobje 5 let, kolikor bo praviloma trajalo pogodbeno razmerje. Naročnik še dodaja, da so ponudniki svobodni pri odločitvi o tem, ali bodo glede na zahteve naročnika oddali ponudbo ali ne. V domeni ponudnika je torej, da se po preučitvi razpisne dokumentacije (kamor spada tudi pogodba) odloči, ali bo s svojo ponudbo sodeloval v postopku javnega naročanja. Ponudnik se torej sam, poznavajoč zahteve iz razpisne dokumentacije in relevantni trg, prosto odloči za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, pri čemer nase prevzame tudi določeno poslovno tveganje. S stališča pravil javnega naročanja pa je pomembno le to, da določila razpisne dokumentacije ne postavljajo neupravičenih oziroma diskriminatornih zahtev, ki bi določenemu krogu ponudnikov onemogočale predložitev ponudbe. Obravnavano določilo ima enak učinek na vse potencialne ponudnike, oziroma ne diskriminira nobenega izmed njih - vsi ponudniki so seznanjeni z vzorcem pogodbe in vsi ponudniki bodo prevzeli tveganje do morebitne predčasne prekinitve pogodbe ( v zvezi s tem glej npr. odločitve DKOM v zadevah 018-120/2014, 018-098/2014, 018-117/2005 in druge)
Naročnik dokumentacije v zvezi z naročilom ne bo spreminjal.VPRAŠANJE
Ali mora biti referenca s področja sanacije plazov striktno samo sanacija plazov ali lahko vključuje tudi cesto in morebiti še kakšen drugi inženirski objekt v katerem je vključen tudi plaz ali usad?

Hvala za odgovor

ODGOVOR
Ponudnik lahko predloži referenca tudi iz drugih področij (ceste, drugi inženirski objekti) , vendar mora referenca izkazati, da je znašala vrednost del vezana na sanacijo ugreznin, sanacijo plazov in sanacijo usadov, vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV in znotraj referenčnega obdobja.

VPRAŠANJE
Zahteva se finančno zavarovanje za dobro izvedbo del in sicer za obdobje 5 let.
Po navadi se pridobivajo bančne garancije za 1-3 leta in v primerih kjer trajajo dela, sploh vzdrževalna dela več let se daje garancija za eno leto in se potem vsako leto podaljšuje.
Prosimo za zmanjšanje garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na obdobje 1 - ega leta

hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik dopolnjuje razpisno dokumentacijo na način, da lahko izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za obdobje 1 leta, pri čemer mora vsaj 30 dni pred potekom veljavnosti zavarovanja predložiti novo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vsaj za obdobje enega leta. V primeru, da bo izbrani ponudnik podal zavarovanje za obdobje enega leta, s predložitvijo novega zavarovanja ali podaljšanja prvotnega bo naročnik dopolnil vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbene obveznosti (razlog za unovčitev je tudi nepredložitev novega zavarovanja) in v zvezi s to spremembo tudi dopolnil pogodbo o izvedbi posla, ki jo bo podpisal z izbranim ponudnikom Ponudniki naj navedeno spremembo upoštevajo pri pripravi ponudbe.