Dosje javnega naročila 003016/2018
Naročnik: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Razvoj informacijskega sistema eHramba
ZJN-3: Odprti postopek

JN003016/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.05.2018
JN003016/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.05.2018
JN003016/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.06.2018
Zahtevek za revizijo

    JN003016/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 090-203330
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Mejač
anita.mejac@sodisce.si
+386 13664332

Internetni naslovi
https://www.sodisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/251667/eHramba.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=519
Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in naprav je brezplačno na voljo na: https://ejn.gov.si/eJN2
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Razvoj informacijskega sistema eHramba
Referenčna številka dokumenta: JN-EU-5/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72260000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je razvoj in implementacija sistema za hrambo gradiva v elektronski obliki, skladnega z ZVDAGA, UVDAGA in Enotnimi tehnološkimi zahtevami.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72262000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročilo se izvaja v treh fazah.
Prva faza predstavlja razvoj informacijskega sistema eHramba po principu rešitev na ključ in obsega funkcionalnosti, opredeljene v dokumentu Projekt e-Hramba – sistem za hrambo gradiva v elektronski obliki, dokument funkcionalnih zahtev.

Druga faza predstavlja certificiranje informacijskega sistema eHramba po principu rešitev na ključ in obsega:
- dokončno pripravo gradiva, potrebnega za certificiranje sistema eHramba
- predložitev gradiva, potrebnega za certificiranje sistema eHramba, Arhivu RS
- odpravo morebitnih neskladnosti, ki bi ovirale certificiranje sistema eHramba
- pridobitev certifikacije sistema eHramba
- izobraževanje odgovornih za izvajanje postopkov v zvezi s certificiranjem sistema eHramba.

Tretja faza predstavlja nadgradnjo informacijskega sistema eHramba na podlagi Zahtevkov za dopolnitev.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 50
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z odločitvijo o podpori št. 303-21/2016/21 z dne 21.9.2016.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.06.2018   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.08.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.06.2018   12:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodjeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudnik imajo te podatke na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.06.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.05.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.05.2018   11:35
VPRAŠANJE
Ali naročnik pričakuje rešitev izključno na JEE tehnologiji?

ODGOVOR
Izdelana rešitev mora biti skladna s tehnologijami, navedenimi v točki 4.2.8 Produkcijsko okolje dokumenta Projekt e-Hramba - sistem za za dolgoročno hrambo gradiva v elektronski obliki, dokument arhitekturnih in tehničnih zahtev, ki je del razpisne dokumentacije.
Kot navedeno v drugi alineji točke 4.2.8 morajo servisi srednjega nivoja delovati na JEE aplikacijskem strežniku WildFly verzija 10.1.0 Final ali višja.
Datum objave: 04.06.2018   11:04
VPRAŠANJE
Zanima me ocenjena vrednost javnega naročila?

ODGOVOR
Ocenjena vrednost je interni podatek naročnika in zato ni objavljena.