Dosje javnega naročila NMV2665/2014
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
Storitve: Storitve gradbenega nadzora
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV2665/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.07.2014
NMV2817/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 31.07.2014
NMV3654/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.09.2014
    NMV2665/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve gradbenega nadzora

Datum objave: 24. 7. 2014
Številka objave: NMV2665/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3, Kontakt: Karmen Pintar Oblak, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13061546. Telefaks +386 13061410. E-pošta karmen.pintar@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.jssmol.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izvajanje svetovalnega inženiringa z izvajanjem nadzora gradbeno, obrtniških in instalacijskih del pri izgradnji treh večstanovanjskih objektov v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most, s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izvajanje svetovalnega inženiringa z izvajanjem nadzora gradbeno, obrtniških in instalacijskih del pri izgradnji treh večstanovanjskih objektov v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most, s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71520000 (Storitve gradbenega nadzora)
71530000 (Storitve gradbenega svetovanja)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.jssmol.si
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 4. 8. 2014
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 4. 8. 2014
Čas: 10:30
Kraj: Sejna soba naročnika (3. nadstropje, Zarnikova 3, Ljubljana).
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 31. 7. 2014
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 23. 7. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV2817/2014, Storitve gradbenega nadzora; datum objave: 31. 7. 2014
  • NMV3654/2014, Storitve: Storitve gradbenega nadzora; datum objave: 12. 9. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.07.2014   08:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
na povezavi na razpisno dokumentacijo imate objavljeno razpisno dokumetacijo za izbiro izvajalca GOI del in ne za izvajanje strokovnega nadzora.
Prosimo vas za obbjavo prave RD.
Hvala in LP

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija, ki je objavljena spletni strani naročnika www.jssmol.si je pravilna in se nanaša na izbiro izvajalca za izvajanje svetovalnega inženiringa z izvajanjem nadzora gradbeno, obrtniških in instalacijskih del pri izgradnji treh večstanovanjskih objektov v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most, s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo.

JSS MOLDatum objave: 25.07.2014   10:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

1. Ker je predmet javnega naročila izvajanje svetovalnega inženiringa z izvajanjem nadzora gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, menimo da je obrazec Priloga št. 5/IIa neustrezen saj se nanaša na odogvorne vodje posameznih del in ne na odgovorne nadzornike posameznih del:
- prvi odstavek na strani 34
- tabela na strani 35
Prosimo, da obrazec ustrezno popravite!

2. Ali lahko objavite razpisno dokumentacijo v Word-u ali v pdf obliki, kjer strani ne bodo skenirane postrani!

Lep pozdrav,ODGOVOR:
Naročnik se strinja z opozorilom: Pravilne navedbe v Prilogah 5/IIa in 5/IIb so: Odgovorni nadzornik gradbenih del, Odgovorni nadzornik strojno instalacijskih del ter odgovorni nadzornik elektroinstalacijskih del.


Razpisna dokumentacija je na spletni strani naročnika objavljena v PDF obliki in je povsem čitljiva, zato ni potrebe po ponovni objavi le - te.

Lep pozdrav,
JSS MOL


Datum objave: 25.07.2014   11:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

ali kot referenco lahko damo tudi nadzor pri izgradnji mladinskega centra in mladinskega hotela?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik z razpisno dokumentacijo ni predvidel šifre objektov iz Enotne klasifikacije vrst objektov (CC-SI) 2012 (Uradni list RS, 109/11), v katero bi bili vključeni tudi mladinski centri in mladinski hoteli.

JSS MOL

Datum objave: 28.07.2014   06:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdrav,

v razpisni dokumentaciji se omenja tudi garancija za resnost ponudbe, vzorca garancije nismo zasledili v dokumentaciji.

Hvala za odgovor

LP

ODGOVOR:
Naročnik pri predmetnem razpisu ne zahteva predložitve garancije za resnost ponudbe. Stavek na strani 16 razpisne dokumentacije v točki 8: PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PONUDBE TER IZBIRA PONUDNIKA, v delu, ki se nanaša unovčenje garancije za resnost ponudbe, je brezpredmeten in za ponudnike ne velja.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,
JSS MOL


Datum objave: 28.07.2014   09:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Ali morajo reference izpolnjevati pogoj neto tlorisne površine 2.000 m2 vse tri skupaj ali vsaka posebej?

hvala in lep pozdrav!ODGOVOR:
Vsaka od predložene reference se mora nanašati na neto tlorisno površino 2.000 m2.

JSS MOL

Datum objave: 28.07.2014   10:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Koliko referenc skupaj moramo priložiti v ponudbi? Tri skupaj ali tri za stanovanjske stavbe in tri za nestanovanjske stavbe?

ODGOVOR:
Ponudniki mora predložiti vsaj tri reference, ki se morajo nanašati na kateregakoli izmed objektov po Enotni klasifikaciji vrst objektov, navedenih v razpisni dokumentaciji.

JSS MOL

Datum objave: 28.07.2014   13:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Koliko referenc moramo predložiti za strokovno usposobljene osebe?

ODGOVOR:
Ponudnik mora za vsako od strokovno usposobljenih oseb predložiti vsaj dve referenčni izjavi skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

JSS MOL

Datum objave: 28.07.2014   13:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Po uredbi o finančnih zavarovanjih kot instrument finančnega zavarovanja ni primerno zahtevati izjave garanta, da bo posameznemu ponudniku izdal instrument finančnega zavarovanja, če bo temu oddano v izvajanje javno naročilo.

Prosimo, da to upoštevate v razpisu.

ODGOVOR:
Naročnik zahteva izjavo ponudnika (Priloga 9 razpisne dokumentacije, ki mora biti podpisana, žigosana in datirana), da bo v primeru izbora predložil zahtevane garancije.

JSS MOL

Datum objave: 28.07.2014   14:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Referenčna izjava za ponudnika in referenčna izjava za strokovno osebo, v prvem odstavku, vsebujeta navedbo, da gre za gradnjo 3 - treh večstanovanjskih objektov. Prosimo, da umaknete sporno navedbo iz obeh izjav, ker le ta ni smiselna, saj ne zahtevate treh objektov od enega investitorja.ODGOVOR:
V obeh referenčnih izjavah naročnik v prvem stavku navaja naslov predmetnega naročila, na katerega se ponudnik prijavlja - izvajanje svetovalnega inženiringa z nadzorom nad izvajanjem gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri gradnji 3 - večstanoavnjskih objektov v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most v Ljubljani.

JSS MOL

Datum objave: 28.07.2014   14:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kakšna je vrednost investicije?

Ali je izvajalec gradnje že izbran? Kdo je izvajalec gradnje?

ODGOVOR:
Podatek o ocenjeni vrednosti je podatek, ki je pomemben za izbiro vrste postopka oddaje javnega naročila.

Izvajalec gradnje še ni izbran.

JSS MOL

Datum objave: 29.07.2014   06:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

za izračun vrednosti razpisanih inženirskih storitev bi potrebovali vsaj podatek o neto površini objektov, vrednost potem znamo izračunati sami. Običajno se vrednost nadzora izračunava na vrednost investicije, ki zanesljivo predstavlja temelj za izračun potrebnega časa za potrebe nadzora, vsaj do sedaj je to veljajo.

Hvala za odgovor in LP

ODGOVOR:
V razpisni dokumentaciji je na strani - Priprava ponudbe in oblikovanje ponudbene cene navedeno, da je podlaga za pripravo ponudbe projektna dokumentacija (PZI) za gradnjo treh večstanovanjskih objektov v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most, s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo, katero si lahko ponudniki ogledajo na spletni strani naročnika www.jssmol.si, kjer je objavljena v okviru razpisa za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del za gradnjo treh večstanovanjskih objektov v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most, s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo.

JSS MOLDatum objave: 29.07.2014   08:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ali bo naročnik upošteval kot ustrezne tudi reference s klasifikacijo CC-SI 12203 Druge upravne in pisarneiške stavbe?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Naročnik bo upošteval reference s tistimi klasifikacijami, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

JSS MOL

Datum objave: 29.07.2014   08:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
glede zahteve po referencah navedenih po klasifikaciji CC-SI smo mnenja, da so diskrimatorne in zmanjšujejo število ponudnikov. Zato pozivamo naročnika, da še enkrat pretehta zahtevo, in odobri predložitev referenc po CC-SI 11 in 12, ter ne omejuje na podklasifikacije, saj so npr. javni objekti, kot so bolnice, šolski objekti, hoteli, prav tako nestanovanjske zgradbe, namenjene bivanju, s še večjimi zahtevami pri gradnji kot stanovanjski objekti.


ODGOVOR:
Naročnik bo upošteval reference s tistimi klasifikacijami, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

JSS MOL

Datum objave: 29.07.2014   15:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

BON obrazec ne more izkazovati podatka, da ponudnik ni bil blokiran zadnjih 6 mesecev pred oddajo ponudbe. BON - 2 izkazuje, da ponudnik ni bil blokiran zadnjih 6 mesecev od izdaje BON obrazca. Prosimo, da spremenite zahtevo, ker BON obrazca ne moremo naročiti za v naprej.

ODGOVOR:
Ponudniki predložijo potrdilo poslovne banke (poslovnih bank) o plačilni sposobnosti ponudnika (izkazovanje ekonomsko - finančne sposobnosti ponudnika) oziroma obrazec BON - 2 o plačilni sposobnosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za predložitev ponudb na podlagi javnega naročila.

JSS MOL


Datum objave: 29.07.2014   15:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko za dokazovanje ekonomsko - finančne sposobnosti ponudnika predložimo BON-2 obrazec izdan s strani Ajpes, ki ni starejši od 30 dni od dneva določenega za oddajo ponudbe?

ODGOVOR:
Ponudniki predložijo potrdilo poslovne banke (poslovnih bank) o plačilni sposobnosti ponudnika (izkazovanje ekonomsko - finančne sposobnosti ponudnika) oziroma obrazec BON - 2 o plačilni sposobnosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za predložitev ponudb na podlagi javnega naročila.

JSS MOL


Datum objave: 29.07.2014   15:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Koliko je lahko star obrazec BON-2 izdan s strani Ajpes?

OPOMBA: BON obrazec ali potrdilo banke ne vsebuje podatkov na dan oddaje ponudbe in za dneve pred sestavitvijo obrazca.

ODGOVOR:
Ponudniki predložijo potrdilo poslovne banke (poslovnih bank) o plačilni sposobnosti ponudnika (izkazovanje ekonomsko - finančne sposobnosti ponudnika) oziroma obrazec BON - 2 o plačilni sposobnosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za predložitev ponudb na podlagi javnega naročila.

JSS MOL


Datum objave: 29.07.2014   15:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

katero dokazilo moramo predložiti za dokazovanje blokad na dan oddaje ponudbe? BON obrazec in potrdila bank tega podatka ne vsebujejo.


ODGOVOR:
Ponudniki predložijo enega od zahtevanih potrdil (potrdilo banke ali obrazec BON - 2), pri čemer potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za predložitev ponudb na podlagi javnega naročila.

JSS MOL


Datum objave: 30.07.2014   09:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali za dokazovanje finančne sposobnosti lahko predložimo obrazec S.BON-1/P, ki je obsežnejši, prav tako pa vsebuje podatke o neblokadi za zadnjih 6 mesecev?

ODGOVOR:
Ponudniki lahko predložijo tudi obrazec S.BON-1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

JSS MOL

Datum objave: 30.07.2014   11:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko predložimo kopijo obrazca S.BON ?

ODGOVOR:
Ponudnik lahko predloži kopijo obrazca, pri čemer ima naročnik pravico preveriti njegovo verodostojnost.

JSS MOL

Datum objave: 30.07.2014   12:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko predložimo BON v kopiji?

ODGOVOR:
Ponudnik lahko predloži kopijo obrazca, pri čemer ima naročnik pravico preveriti njegovo verodostojnost.

JSS MOL

Datum objave: 30.07.2014   14:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Za lažjo pripravo ponudbe naprošamo za podajo ocenjene vrednosti naročila oziroma ocene GOI del.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR:
Ocenjena vrednost naročila je pomembna za izbiro vrste postopka oddaje naročila.

JSS MOL

Datum objave: 30.07.2014   14:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Iz obsega storitev izhaja med drugim tudi spremljanje objekta v garancijskem roku. Kolikšen je garancijski rok?
Lep pozdrav!


ODGOVOR:
Splošni garancijski rok za izvedena dela je 5 let, za fasado in streha pa 10 let.

JSS MOL

Datum objave: 31.07.2014   09:14
Naročnik ponudnike obvešča, da je na Portal javnih naročil posredoval obvestilo o podaljšanju roka za sprejemanje ponudnikovih vprašanj. Rok za sprejemanje ponudnikov vprašanj je 1.8.2014 do 08.00 ure.

Hvala
JSS MOL

Datum objave: 31.07.2014   09:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Predpostavljamo, da bo naročnik potrdil vse reference, ki bodo ustrezale zahtevam, naj gre za novogradnjo, rekonstrukcijo... in je bilo zanjo pridobljeno uporabno dovoljenje. Prosimo za potrditev.


ODGOVOR:
Naročnik potrjuje vašo navedbo.

JSS MOL

Datum objave: 31.07.2014   09:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Ocenjena vrednost naročila oz. GOI del je pomembna za oblikovanje ponudbene cene, zato vas ponovno naprošamo za objavo ocenjene vrednosti naročila oziroma ocene GOI del.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR:
Ponudniki lahko vrednost del določijo na podlagi PZI projektne dokumentacije, objavljene na spletni strani naročnik v okviru razpisa za izbiro izvajalca GOI del, kakor je tudi navedeno v razpisni dokumentaciji.

JSS MOL

Datum objave: 31.07.2014   10:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da še enkrat prouči zahtevo po tako detajlnem izkazovanju referenc po Enotni klasifikaciji. Predlagamo, da jih naj ne omejuje na podklasifikacije, naj torej dopusti izkazovanje (vsaj ene reference) za odgovorne nadzornike tudi za javne objekte kot so bolnice, šolski objekti, hoteli...
Prosimo, da naročnik izkazovanje kadrovskih pogojev prilagodi na način, ki bo omogočal oddajo ponudbe več ponudnikom, s čimer si bo zagotovil tudi konkurenčnejšo ponudbeno ceno in sicer, da izkazovanje kadrovskih referenc odgovornih nadzornikov posameznih del delno prilagodi in sicer zadostuje:
- 1 referenčna izjava za nadzor nad izvajanjem del pri gradnji ali prenovi 1 stanovanjskega objekta (po zahtevani klasifikaciji) in
- 1 referenčna izjava za nadzor nad izvajanjem del pri gradnji ali prenovi 1 objekta velikosti najmanj 2.000 m2 (ki ni omejen z Enotno kvalifikacijo).

V pričakovanju upoštevanja našega predloga vas lepo pozdravljamo.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Naročnik zahteva glede izpolnjevanja pogojev pri kadrovskih referencah ne bo spreminjal.

JSS MOL


Datum objave: 31.07.2014   10:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Želeli bi opozoriti, da je zaradi dopustov izjemno težko v tako kratkem času zagotoviti vse potrebne referenčne izjave, zato naročnika pozivamo k podaljšanju roka za oddajo ponudbe.

Hkrati prosimo za potrditev, da S.BON-1/P lahko nadomesti BON-2 oz. potrdila bank, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav!ODGOVOR:

Ponudniki lahko predložijo tudi obrazec S.BON-1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Roka za oddajo ponudbe naročnik ne bo podaljšal.

JSS MOL

Datum objave: 31.07.2014   10:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ker želimo podati ponudbo v prepričanju, da smo delo prav tako usposobljeni izvesti, v kolikor ste pripravljeni reference delno prilagoditi, predlagamo znižanje referenčnih pogojev za odgovorne nadzornike posameznih del na 1 referenco, z opustitvijo navedbe podklasifikacij. Menimo namreč, da so nestanovanjski objekti (kot npr. objekti fakultete, bolnišnice,…) povsem primerljivi oz. celo zahtevnejši za nadzor od stanovanjskih objektov in bi naročnik moral tovrstne objekte prav tako oceniti kot ustrezne. Zahtevani referenčni pogoji kažejo na to, da je razpis prilagojen na enega ponudnika.

Za možnost oddaje ponudbe več ponudnikom in s tem pridobitev konkurenčnejše ponudbene cene, pričakujemo znižanje referenčnih pogojev na prej opisani način, saj bomo v nasprotnem primeru primorani vložiti revizijski zahtevek in ne bi želeli ovirati vaših postopkov.

V 2. točki razpisne dokumentacije govorite o izvedbi pogajanj, ki ga boste vršili s ponudniki. Ker postopek s pogajanji ni javno opredeljen in dopušča naročniku različno postopanje glede na pridobljene ponudbe, prosimo za jasno navodilo – koliko krogov pogajanj in na kak način bodo pogajanja potekala.

Glede na zelo kratek čas za oddajo ponudbe prosimo za objavo obrazcev, ki bodo omogočali računalniški vpis podatkov.

Naročnika naprošamo za ustrezno podaljšanje roka po podaji odgovorov za možnost oddaje ponudbe.

Lep pozdrav!


ODGOVOR:
Naročnik zahtev za izpolnjevanje kadrovskih referenčnih pogojev ne bo spreminjal.

Vsi ponudniki, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb oziroma pogajanj, bodo pozvani, da ponudijo popust na skupno ponudbeno ceno. Pogajanja bodo potekala v enem krogu.

Naročnik računalniškega vnosa podatkov za pripravo ponudbe ne omogoča.

Naročnik roka za oddajo ponudbe ne bo podaljšal.

JSS MOL


Datum objave: 31.07.2014   10:29
Naročnik ponudnike obvešča, da bo pri tehničnih in kadrovskih referencah kot referenčne objekte upošteval tudi naslednje objekte skladno z Enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI) 2012:
- 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
- 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
- 12203 Druge poslovne stavbe

Hvala,
JSS MOL

Datum objave: 31.07.2014   14:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

glede na to, da ste danes spremenili klasifikacijo objektov, ki se upoštevajo kot refernčna dela, vas naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudb, ki je predviden za 4.8.2014.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

JSS MOL

Datum objave: 31.07.2014   14:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Predvidevamo, da lahko za dokazovanje referenc priložimo kopije referenčnih obrazcev, ki smo jih s strani naročnikov pridobili za potrebe drugih razpisov in vsebujejo vse zahtevane podatke. Prosimo za potrditev.


ODGOVOR:
Ponudniki lahko predložijo fotokopije referenčnih obrazcev.

JSS MOL

Datum objave: 31.07.2014   15:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
spoštovani!

glede na čas dopustov in zaradi tega tudi velike odsotnosti je zelo težko pridobiti potrebne potrditve referenc oziroma referenčnih izjav. Prosimo naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudb saj bo s tem omogočil večjo konkurenčnost ponudb.
hvala za razumevanje.
lep pozdrav.


ODGOVOR:
Kot je naročnik že pojasnil, roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

JSS MOL