Dosje javnega naročila 002920/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: KOMUNALNO IN CESTNO PROMETNA UREDITEV OBMOČJA CS 10/1 "TRIBUNA"
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 0,00 EUR

JN002920/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.05.2018
JN002920/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.05.2018
JN002920/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.06.2018
JN002920/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.08.2018
JN002920/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.08.2018
JN002920/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.01.2019
JN002920/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 25.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002920/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gazvoda
ana.gazvoda@ljubljana.si
+386 13064401
+386 13064407

Internetni naslovi
http://wwww.ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/254690/RD_-_območje_Tribuna._8.5._2018.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/povabila/podrobno.xhtml?zadevaId=484
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: KOMUNALNO IN CESTNO PROMETNA UREDITEV OBMOČJA CS 10/1 "TRIBUNA"
Referenčna številka dokumenta: 7560-18-220025
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
JAVNO NAROČILO ZAJEMA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA KOMUNALNO IN CESTNO PROMETNO UREDITEV OBMOČJA 10/1 "TRIBUNA"
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 695.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNO NAROČILO ZAJEMA IZVEDBO GRADBENIH DEL KOMUNALNO IN CESTNO PROMETNE UREDITVE OBMOČJA CS 10/1 "TRIBUNA"
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
JAVNO ODPIRANJE PRIJAV BO POTEKALO DNE 23.5. 2018 OB 10.00 URI.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
KOT DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
KOT DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.05.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
06.06.2018
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.05.2018   15:00

Dodatne informacije:
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije se lahko zahteva izključno preko portala javnih naročil. Pojasnila bodo objavljena najpozneje do 18.5. 2018 pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj do 17.5. 2018 do 15:00 ure. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi prijave
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Predrevizijski postopek poteka pred naročnikom, revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija
+386 41992072

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.05.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.05.2018   14:47
VPRAŠANJE
Ali mora referenca pri plinovodu obsegati gradbena in strojna dela?

ODGOVOR:

Spoštovani.

Da. Referenca pri plinovodu mora obsegati gradbena in strojna dela.


Pozdrav.

Datum objave: 10.05.2018   14:48
VPRAŠANJE
Zanima nas ali mora biti kot referenca obnova plinovoda ali je lahko tudi izgradnja plinovoda?

ODGOVOR:

Spoštovani.

Kot referenca je lahko tudi izgradnja plinovoda.

Pozdrav.

Datum objave: 10.05.2018   14:49
VPRAŠANJE
POGOJI ZA SODELOVANJE
točka 3
Ali se pogoj izpolnjuje komulativno točka a, b, c in d (kar pomeni en istovrsten posel z več referenčnimi objekti po posameznih točkah) ali morajo biti v okviru enega referenčnega objekta izpolnjeni vsi pogoji sočasno po točkah a,b, c in d?
Prosimo vas, da točno definirate ali se pogoji za reference izpolnjujejo komulativno ( z več referenčnimi posli) ali mora en istovrtsni posel obsegati vse štiri točke, drugi istovrstni posel pa obvezno točko a in b?

ODGOVOR
Spoštovani.

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji št. 430-675/2018-30 z dne 8.5. 2018 se pogoj izpolnjuje kumulativno, se pravi, da morajo biti v okviru posameznega referenčnega objekta izpolnjeni vsi pogoji tj. pod točko a), b), c) in d).

Pozdrav.

Datum objave: 10.05.2018   14:49
VPRAŠANJE
Bo naročnik objavil popis del?

ODGOVOR

Spoštovani.


Javno naročilo izvajamo po konkurenčnem postopku s pogajanji in sicer v dveh fazah:
- 1. faza: ugotavljanje sposobnosti – zbiranje prijav;
- 2. faza: zbiranje ponudb.

Popisi del Vam bomo posredovali v drugi fazi v Povabilu k predložitvi prve ponudbe. Popisi del na portalu javnih naročil ne bodo objavljeni.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 10.05.2018   14:50
VPRAŠANJE
Omenjate espd v razpisni. Ali se ga da kje dobiti.

ODGOVOR

Spoštovani.


Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji št. 430-675/2018-30 z dne 8.5. 2018 na strani 3/58 v poglavju
5. Prijavna dokumentacija, gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD v obliki .xml uvozi na spletni strani portala javnih naročil in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 14.05.2018   14:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
prosimo naročnika, da umakne pogoj, da mora ponudnik dokazati tudi izvedbo strojnih del pri gradnji plinovoda, saj pri večini projektov upravljalci plinovoda razpisujejo ločeno gradbena in strojna dela.
Tipičen primer je ravno v Mestni občini Ljubljana, kjer se za strojna dela pri gradnji plinovoda v večini primerih vodi ločeno javno naročilo, zato smatramo, da je pogoj pretiran glede na dosedanjo prakso pri razpisih katere vodi MOL.


ODGOVOR

Spoštovani.

Referenca pri plinovodu mora obsegati samo strojna dela.

Kot referenca mora biti samo obnova plinovoda, ne izgradnja.

Z lepimi pozdravi.


Datum objave: 15.05.2018   11:08
VPRAŠANJE
Z odgovori z dne 10.5 ob 14.47 , 10.5. ob 14.48 in odgovorom 14.5.ob 14.52 nam zdaj ni več jasno kakšne reference zahtevate za plinovod? Ali obnovo plinovoda samo s strojnimi deli , kar pomeni spremebo razpisnih pogojev ali obnovo ali izgradnjo plinovoda z gradbenimi in strojnimi deli?
Prosimo vas za jasen odgovor, ki naj bo usklajen z razpisno dokumentacijo, odgovori in popisi del ( ki nam jih pa žal nočete razkriti, da bi dejansko videli katera dela se izvajajo na plinovodu)!!

ODGOVOR


SPOŠTOVANI.

KOT REFERENCA MORA BITI OBNOVA PLINOVODA.

REFERENCA PRI PLINOVODU MORA OBSEGATI SAMO STROJNA DELA.

RAZPISOV V PRVI FAZI, V KATERI UGOTAVLJAMO USPOSOBLJENOST, NE BOMO OBJAVILI.

Z LEPIMI POZDRAVI.

Datum objave: 15.05.2018   12:51
VPRAŠANJE
1. Še vedno ni popolnoma jasno izpolnjevanje referenčnega pogoja. Prosimo vas, da točno definirate:
Ali lahko priložimo več referenc - več različnih objektov, s katerimi kumulativno zadostimo referenčni pogoj po dve referenci za posamezno točko a b c in d,
s tem, da mora en referenčni posel - en objekt sočasno izpolniti pogoj iz točke a in b.
Odgovor da ali ne.
2. V referenčnih pogojih za kadre ni izrecno določenega pogoja za namestnika odgovornega vodje del. V prilogi 5 pod tč. 2 je potrebno samo navesti
namestnika odgovornega vodje del.
Ali pravilno razumemo, da namestnika odgovornega vodje del samo navedemo in ni potrebno prilagati nobenih dokazil.
Odgovor da ali ne.ODGOVOR

Spoštovani.

1. Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji št. 430-675/2018-30 z dne 8.5. 2018 se referenčni pogoj izpolnjuje kumulativno, se pravi, da morajo biti v okviru posameznega referenčnega objekta kumulativno izpolnjeni vsi pogoji tj. pod točko a), b), c) in d).

Priložiti morate vsaj dve referenci, iz katerih je razvidno, da je gospodarski subjekt ali skupina gospodarskih subjektov v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe uspešno izvedla in zaključila vsaj dva istovrstna posla, kot je predmet ega naročila, katerih skupna vrednost zgrajenih objektov znaša vsaj 500.000 EUR brez DDV in v okviru katerega tj. posameznega posla, je bilo izvedeno najmanj:
a) izgradnja lokalne ali mestne ceste v dolžini vsaj 200 m,
b) izgradnja kanalizacije za padavinsko ali odpadno vodo DN vsaj 400 iz PVC ali poliestrske snovi v dolžini vsaj 200 m;
c) izgradnja vodovoda DN VSAJ 100 v dolžini vsaj 200 m;
d) obnova plinovodnega omrežja v dolžini vsaj 200 m.

Vsaka od referenc mora izpolnjevati vse pogoje pod a), b), c) in d). Referenca pri plinovodu mora obsegati samo strojna dela. Kot referenca plinovoda se šteje samo obnova plinovoda.

2. Da. Namestnika odgovorne vodje del samo navedete v tabeli in zanj ni potrebno prilagati nobenih dokazil.


Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 16.05.2018   08:40
VPRAŠANJE
Ali za izpolnitev referenčnega pogoja lahko priložimo v preteklosti potrjene reference iz drugih javnih naročil, ki vsebujejo vse ključne podatke za izpolnitev referenčnega pogoja

ODGOVOR

Spoštovani.

V kolikor ustrezajo referenčnim pogojem, ki jih je naročnik določil v razpisni dokumentaciji številka
430-675/2018-30 z dne 8.5. 2018, potem lahko uporabite v preteklosti potrjene reference iz drugih javnih naročil.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 17.05.2018   14:36
VPRAŠANJE
Prosimo, da naročnik umakne zahtevo po izpolnjevanju referenčnega pogoja z dvema referenco, ki vsaka zadosti pogoj da vsebuje vsa dela iz točk a b c in d, ker so redki objekti, kjer bi iz enega naročila izhajala vsa dela iz točk a b c in d. Največkrat se plinovodi izvajajo ločeno iz drugega naročila, čeprav se izvajajo na istem objektu kot vsa ostala del iz točk a b in c.

ODGOVOR:

SPOŠTOVANI.

Naročnik se strinja, da izvajalec izpolnjuje referenčni pogoj z zadostitvijo pogoja a, b in c na dveh referenčnih poslih.

LEPO POZDRAVLJENI.Datum objave: 17.05.2018   14:37
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da omili pogoj vsaj za OVD, saj ima malo kateri OVD, izvedena dva objekta, ki bi zajemala hkrati dela iz točk a b c in d. Prosimo, da se izpolnjevanje lahko dokaže z večimi objekti, ki skupaj zadostijo pogoju iz vseh točk.
Npr. Priložimo referenco, ki izpolni pogoj a, b in c, drugo referenco, ki izpolni pogoj a in b, tretjo referenco, ki izpolni pogoj a b in c, četrto referenco ki izpolni pogoj d in peto referenco, ki izpolni pogoj d. S tem izpolnimo pogoje iz vsake točke po dve referenci.

ODGOVOR


SPOŠTOVANI.

Naročnik se strinja, da se izvzame pogoj d.


LEPO POZDRAVLJENI.

Datum objave: 17.05.2018   14:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali lahko izkazovanje strojnih del pri obnovi plinovoda dokazujemo z ločeno referenco?


ODGOVOR

SPOŠTOVANI.

DA.

LEPO POZDRAVLJENI.


Datum objave: 17.05.2018   14:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo, da naročnik spremeni referenčni pogoj za strojna dela pri obnovi plinovoda, tako, da omogoči izkazovanje omenjenega pogoja z izvedbo strojnih del pri novogradnji plinovoda.


ODGOVOR


SPOŠTOVANI.

Referenčni pogoj ostaja obnova plinovoda.


LEPO POZDRAVLJENI.

Datum objave: 17.05.2018   14:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika pozivamo naj spremeni zahtevo po referenčnem pogoju na tak način, da bo za izvedbo plinovoda upošteval kot ustrezno izvedbo gradbenih del za plinovod, kajti montažna dela izvajajo specializirana podjetja za tovrstna dela, ki običajno ne izvajajo ostalih del.
Naše mnenje je, da je zahteva naročnika namenjena omejevanju konkurence. V izogib zahtevku za revizijo naj naročnik upošteva našo pripombo.

Lep pozdrav


ODGOVOR


SPOŠTOVANI.

Kot referenca mora biti obnova plinovoda.

LEPO POZDRAVLJENI.