Dosje javnega naročila 002914/2018
Naročnik: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava spletne strani in priprava vsebin za storitve EU državljan
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 141.276,00 EUR

JN002914/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.05.2018
JN002914/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.05.2018
JN002914/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.06.2018
JN002914/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.07.2018
JN002914/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.07.2018
Zahtevek za revizijo

    JN002914/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Mejač
anita.mejac@sodisce.si
+386 13664250

Internetni naslovi
https://www.sodisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/255061/EU_državljan.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/255061/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=488
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava spletne strani in priprava vsebin za storitve EU državljan
Referenčna številka dokumenta: JN-EU-4/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izdelava spletne strani (www.eu-drzavljan.si) in priprava vsebin za to spletno stran, ki bodo uporabnikom sodnih storitev dostopne na spletnih spletni straneh sodstva.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročilo poteka v dveh fazah. Prva faza predstavlja izdelavo pisnega izdelka.
V svojem pisnem izdelku izvajalec poleg že identificiranih EU storitev (Evropski plačilni nalog (EOP), Evropski postopek v sporih majhne vrednosti (ESCP), Evropski nalog za izvršbo (EEO), Evropski poslovni register (EBR), Evropski register plačilne nesposobnosti (EIR), Evropski zemljiškoknjižni register (EURL)) analizira evropski portal ePravosodje z namenom identifikacije dodatnih storitev za vključitev v projekt EU državljan.
Vsako EU storitev izvajalec v svojem pisnem izdelku opiše in jo ustrezno klasificira (G2G, B2B, B2G, C2G).
Z uporabo primernih raziskovalnih metod izvajalec pripravi klasifikacijo EU storitev glede na njihovo relevantnost za posameznike ter podjetja (zlasti majhna in srednja podjetja).
Pisni izdelek vsebuje tudi analizo kazalnikov, ki so v zvezi z EU storitvami predstavljeni v poročilu Evropske komisije EU Justice scoreboard in poročilu Svetovne banke Doing Business ter pripravo predlogov izboljšav za EU storitve, ki bi lahko bile izvedene v okviru druge faze tega javnega naročila.

Druga faza obsega – Izdelavo analognih in digitalnih komunikacijskih orodij za distribucijo uporabnikom ter spletne strani www.eu-drzavljan.si.
Izvajalec izdela pisne in digitalne izdelke, ki vsebujejo tekst in multimedijske elemente (skice, diagrami, video gradivo - „tutorials“), ustrezno povezavo na spletni portal https://e-justice.europa.eu/home in https://beta.e-justice.europa.eu/home idt.) ter rešitve za slepe, slabovidne in gluhe osebe.
Izvajalec izdela spletno stran www.eu-drzavljan.si z uporabo odprtokodne rešitve CMS (https://sl.wikipedia.org/wiki/Sistem_za_upravljanje_vsebin) - DRUPAL, ki temelji na platformi LAMP (https://sl.wikipedia.org/wiki/LAMP).
Spletna stran se izdela tudi v naslednjih tujih jezikih: italijanščina, madžarščina in angleščina. Za prevode v tuje jezike bo poskrbel naročnik (ni predmet tega naročila).
Spletna stran mora biti prilagojena uporabi na tabličnih in mobilnih napravah.
Rešitve se izdelajo za EU storitve iz pisnega izdelka prve faze, ki jih potrdi oziroma izbere naročnik. Za vsako EU storitev mora izvajalec pripraviti tudi vsaj tri primere uporabe te EU storitve v vsakdanjem življenju, kjer je uporaba EU storitve predstavljena skozi praktične primere.
V tej fazi izvajalec izdela tudi e-learning modul skladno s standardi Centra za izobraževanje v pravosodju, kjer se vsebina izbranih EU storitev prilagodi za izobraževanje uporabnikov.
Optimizacija spletne strani www.eu-drzavljan.si tako, da se pojavi med prvimi tremi organskimi zadetki na iskalniku Google v brskalnikih Mozilla Firefox, Internet Explorer, Crome in Safari.
Izdelava navodil za administracijo spletne strani.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.06.2018
Konec: 15.12.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z odločitvijo o podpori št. 303-21/2016/21 z dne 21.9.2016.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.05.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.07.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.05.2018   12:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.05.2018   00:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.05.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.05.2018   09:23
VPRAŠANJE
v dokumentaciji navajate , da "Izvajalec izdela spletno stran www.eu-drzavljan.si z uporabo odprtokodne rešitve CMS (https://sl.wikipedia.org/wiki/Sistem_za_upravljanje_vsebin) - DRUPAL, ki temelji na platformi LAMP (https://sl.wikipedia.org/wiki/LAMP). "

S kakšno (tehnično / vsebinsko) argumentacijo pogojujete (in s tem zelo omejujete nabor potencialnih prijaviteljev) uporabo CMS Drupal? Zakaj ni možna uporaba kateregakoli drugega odprtokodnega CMS sistema oz. zakaj zahtevate ravno DRUPAL?

ODGOVOR
Naročnik se je za uporabo odprtokodne platforme Drupal odločil na podlagi lastnih večletnih izkušenj z objavo spletnih vsebin na omenjeni platformi ter zaradi njene razširjenosti in proste dostopnosti. Naročnik tako razpolaga z lastnimi kadri, usposobljenim za vzdrževanje in zagotavljanje delovanja zahtevane platforme.
Datum objave: 10.05.2018   15:01
VPRAŠANJE
1. Zakaj naročnik zahteva točno določen CMS - Drupal? Predmet javnega naročila je možno izvesti v večih CMS sistemih. S tem onemogočate enakopravno konkurenco ponudnikov, ki smo sposobni in pripravljeni ponuditi zahtevani predmet.
2. Zakaj naročnik določa sestavo projektne skupine in zahteva reference za vse člane na projektih preko 50.000€. S tem še bolj ožite krog potencialnih ponudnikov in onemogočate enakopravno nastopanje različnih ponudnikov, ki smo sposobni in pripravljeni ponuditi zahtevani predmet.

ODGOVOR
1. Kot je bilo pojasnjeno v predhodnem odgovoru, je naročnik uporabo odprtokodne rešitve CMS - Drupal predpisal izključno iz razlogov na svoji strani in s tem ne preferira nobenega od ponudnikov. Ker gre za odprtokodno rešitev, ima vsak ponudnik pri izdelavi spletne strani možnost uporabiti zahtevano platformo.
2. Naročnik s postavitvijo pogojev nikakor ne želi ožiti kroga potencialnih ponudnikov. Pogoji za sodelovanje so sorazmerni zahtevnosti in kompleksnosti predmetnega naročila. Z namenom pridobitve več konkurenčnih ponudb se pogoj kadrovske usposobljenosti članov projektne skupine spremeni tako, da se glasi:
"Pogoj za vsakega člana projektne skupine, razen pravnika, je sodelovanje pri vsaj dveh projektih oblikovanja storitev v ponujeni vlogi v zadnjih 5 letih od dneva objave tega naročila. Dodatni pogoj za vodjo projekta, oblikovalca in načrtovalca je vrednost enega projekta 50.000 EUR ali več."