Dosje javnega naročila 002928/2018
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Gradnje: Ureditev počivališča za avtodome pri Trebežu v Kranjski Gori
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002928/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.05.2018
JN002928/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2018
JN002928/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.06.2018

    JN002928/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Hlebanja
hlebanja@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://www.obcina.kranjska-gora.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina.kranjska-gora.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=532
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev počivališča za avtodome pri Trebežu v Kranjski Gori
Referenčna številka dokumenta: 430-21/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ureditev počivališča za približno 20 avtodomov na desni strani Pišnice, na zemljišču s parcelno št. 885/178, k.o. Kranjska Gora.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranjska Gora
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ureditev počivališča za približno 20 avtodomov na desni strani Pišnice, na zemljišču s parcelno št. 885/178, k.o. Kranjska Gora.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.05.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.07.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.05.2018   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.05.2018   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.05.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.05.2018   09:47
VPRAŠANJE
Dp razpisne dokumentacije ni mogoč dostop, kdaj bo omogočen?

ODGOVOR
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je dostopna na spletni strani občine, rubrika Informacije, Javna naročila - ZJN.Datum objave: 10.05.2018   11:42
VPRAŠANJE
Katera dela se upoštevajo za istovstna?

ODGOVOR
Naročnik je v točki 2.3.3. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila jasno določil kaj bo štel za istovrstni posel:
2.3.3. Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj dva istovrstna posla, kot je to naročilo. Naročnik bo upošteval samo uspešno zaključena pogodbena dela, kar pomeni, da je bilo do datuma objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil za objekt, ki ga je ponudnik gradil, pridobljeno uporabno dovoljenje (v kolikor je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo) oziroma da je bila do datuma objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil za objekt, ki ga je ponudnik gradil, opravljena primopredaja del (v primeru ko pridobitev uporabnega dovoljenja ni bila potrebna). KOT ISTOVRSTEN POSEL BO NAROČNIK UPOŠTEVAL GRADNJO OBJEKTOV NIZKE GRADNJE, VREDNOST IZVEDENIH DEL ZA POSAMEZNI POSEL PA JE ZNAŠALA VSAJ 100.000,00 €, brez DDV;Datum objave: 14.05.2018   14:52
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo glede kanalizacijskih cevi: postavka v popisu št.B. III. 1: Dobava, dovoz in vgrajevanje trdostenskih rebrastih PVC cevi DN 160mm, obodne togosti SN8, v izkopan jarek na tamponsko posteljico vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in tesnili
IZ KAKŠNEGA MATERIALA SO CEVI - PVC ali PE ali PP; ali so rebraste ali gladke. Rebrastih PVC namreč ni na trgu.

ODGOVOR
Ponudniki naj pri oblikovanju cene upoštevajo trdostenske rebraste cevi PEHD DN 160.Datum objave: 14.05.2018   14:53
VPRAŠANJE
Kakšne nosilnosti morajo biti kanalizacijski pokrovi? postavke: B/III/2+3

ODGOVOR
LTŽ kanalski pokrovi morajo biti razreda C250 nosilnosti 25t.Datum objave: 14.05.2018   14:55
VPRAŠANJE
Prosimo da postavko C-I.13 spremenite in določite % nepredvidenih del, ali pa navedite količine križanj in dolžino ograj.

ODGOVOR
Ponudniki naj pri navedeni postavki upoštevajo 10% za nepredvidena dela od vrednosti seštevka postavk 1-12 (C. Vodovod, I. Gradbena dela)Datum objave: 14.05.2018   15:01
VPRAŠANJE
Ali lahko predložimo kopijo potrjenega referenčnega obrazca, ki je bil namenjen za drugi razpis?

ODGOVOR
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni predvidenega obrazca, ki bi ga potrjevali naročniki referenčnih del. Za dokazovanje o izpolnjevanju pogoja 2.3.3. mora ponudnik izpolniti Obrazec št. 9. – Seznam opravljenih gradenj, kamor ponudnik vpiše posamezno gradnjo, ki ustreza pogoju.

Datum objave: 17.05.2018   07:49
VPRAŠANJE
Prosimo za informacijo katera projektantska organizacija je sodelovala pri pripravi PZI projektov.

ODGOVOR
Naročnik ima za ureditev počivališča PZI projekt, ki ga je izdelala družba Belca d.o.o., vendar se je obseg del, predviden s to projektno dokumentacijo zmanjšal, zato bo projektant pred pričetkom izvedbe del, PZI projekt ustrezno korigiral.Datum objave: 17.05.2018   14:28
VPRAŠANJE
Prosimo, da objavite PZI ali pa vsaj skico vrisa parkirnih površin in umestitve oskrbovalnega otoka.
Že vnaprej hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani pri predmetnem naročilu objavil SITUACIJO PZI.Datum objave: 18.05.2018   08:02
VPRAŠANJE
Prosim za detajl ograje iz borovih okroglic in AB vodomernega jaška, ki je brez potrebnih dimenzij.

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil fotografijo ograje.Datum objave: 18.05.2018   08:10
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo za odgovore:
Vprašanje 1:
Ali mora imeti "samopostrežni terminal" - blagajna on-line povezavo s FURS-om za davčno potrjevanje računov oziroma, ali morajo parkomati izpolnjevati zahteve o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 60/15, 75/15 in 90/15) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov?
To pomeni ali se pričakuje, da parkirni avtomat že ob dobavi izpolnjuje zahteve šestega odstavka petega člena, ki so opredeljene v Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov, s čimer je mišljeno, da morajo parkomati že v prehodnem obdobju izpolnjevati zahteve, ki so z zakonom predpisane po 31.12.2022, kar pomeni, da se morajo računi potrjevati on-line in, da so na računih izpisane ZOI, EOR in QR koda.
Če to ni potebno, potem pozivamo naročnika, da predvidi dodaten strošek nadgradnje blagajne, ko zakon leta 2022 vstopi v veljavo.


Vprašanje 2:
Ali sta terminala za električno energijo in svežo vodo plačljiva? Če da, na kakšen način poteka plačilo? Za vsako izmed teh dveh storitev (plačljivih) je namreč potrebno izdati račun.
Ali je za naročnika sprejemljiv način na način, da stranka na blagajni kupi želene kilovatne ure in litre. Blagajna te podatke zapiše v črtno kodo računa, stranka pa proži terminala za pitno vodo ter elektriko na čitalcih za črtno kodo.

Vprašanje 3:
Kaj pomeni "Možnost plačevanja s kreditnimi karticami"? Ali mora biti blagajna nadgradljiva za možnost plačevanja s kreditnimi karticami ali mora to vsebovati že ob dobavi blagajne? Ali za možnost plačevanja vključuje samo micro-payment NFC ali mora omogočati tudi plačila za zneske večje od 15€?

Vprašanje 4:
Ali bodo na tem parkirišču parkirala tudi osebna vozila ali je parkirišče namenjeno samo avtodome? V primeru, da na tem parkirišču lahko parkirajo tudi osebna vozila, kako se parkirnina zaračunava njim?
Ali se načrtuje odprto parkirišče ali zaprto (tj. z zapornico in parkirnim sistemom)?

Vprašanje 5:
Ali je predvideno, da lastnik avtodoma plača tako parkirnino kot tudi storitev svežo vodo ter elektriko?

Vprašanje 6:
Katera plačilna sredstva mora omgočati blagajna ? Bankovci, kovanci, kreditne kartice, ... ?

Vprašanje 7:
Nikjer v popisu ni rešetke za sivo vodo kar je nelogično. Rešetka služi za izpust vode iz kuhinje in kopalnice, zato je to standardna oprema PZA parkirišč. Ali je talno rešetko za sivo vodo potrebno dodati? Če ja, sporočite dolžino ter širino rešteke? Ali mora imeti rešetka možnost izpiranja na terminalu za odpadno vodo? Ali mora imeti rešetka grelni kabel?

Vprašanje 8:
V popisu med kanalizacijo nikjer ni omenjen priklop EMS ODPADNE VODE in REŠETKE na kanalizacijo in vodovodno inštalacijo in posledično nikjer ni napisanih odtočnih cevi po DN 110 in DN100. Prav tako ni navedenih potrebnih gradbenih del za izdelavo platforme v katero je vgrajeno rešetka in priključena v kanalizacijski sistem.
Kako je s tem?


ODGOVOR
Odgovor na vprašanje 1:
Blagajna mora omogočati davčno potrjevanje računov. Izpolnjevati mora zahteve trenutno veljavne zakonodaje v Sloveniji.

Odgovor na vprašanje 2:
Voda in elektrika ne bosta plačljivi.

Odgovor na vprašanje 3:
Blagajna mora vsebovati možnost plačevanja s kreditnimi karticami že ob dobavi. Omogočati mora tudi plačevanje zneskov višjih od 15€.

Odgovor na vprašanje 4:
Parkirišče je namenjeno samo za avtodome. Bo odprtega tipa, nadzor bo vršila redarska služba.

Odgovor na vprašanje 5:
Lastnik avtodoma plača samo parkirnino.

Odgovor na vprašanje 6:
Blagajna oz. terminal mora omogočati plačevanje vsaj s kreditnimi karticami.

Odgovor na vprašanje 7:
Zajeta je v postavki D. III. 22 - TERMINAL ZA ODPADNO VODO, ki zajema v kompletu:
ogrevan stebriček z robustnim ohišjem iz nerjaveče pločevine, odporen na nizke temperature, kaseto za praznjenje kemičnih stranišč, dvižni pokrovček za praznjenje posod z odpadno vodo, izpust vode za izpiranje wc kaset, gumb za izpiranje wc kaset, samočistilno talno rešetko 60 x 110 cm, gumb za izpiranje samočistilne rešetke ter integrirano varčno razsvetljavo.

Odgovor na vprašanje 8:
Gradbena dela so zajeta v postavki A. III. 1., 2. Dobava, prevoz in vgrajevanje betona C6/20 za komunalni otok ter nabava in vgrajevanje armaturne mreže Q 284.