Dosje javnega naročila 003392/2018
Naročnik: Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup novih dizel lokomotiv za premik
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN003392/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 25.05.2018
JN003392/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.06.2018
JN003392/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2018
JN003392/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 02.08.2018
JN003392/2018-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 02.10.2018

    JN003392/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 099-227003
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si
http://www.slo-zeleznice.si/sl/tovorni-promet
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/255213/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=950
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup novih dizel lokomotiv za premik
Referenčna številka dokumenta: 67/2018/08
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34611000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup obsega 4 nove dizel lokomotive za premik.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 7.440.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34611000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Železniška postaja Koper tovorna
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Nakup novih dizel lokomotiv za premik«, ki obsega nakup 4 dizel lokomotiv za premik, vključno s certificiranjem in pridobitvijo uporabnega in obratovalnega dovoljenja. Ponudniki lahko ponudijo 3 osno dizel hidravlično ali 4 osno dizel električno izvedbo lokomotiv za premik, skladno s pogoji zapisanimi v tehničnem delu razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.06.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 7 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.07.2018   13:00

Dodatne informacije:
Odpiranje ponudb bo na dan določen za predložitev ponudb ob 10:15 uri v sistemu http://ejn.gov.si/ejn2
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.05.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.06.2018   12:03
VPRAŠANJE
Spoštovani

Po pregledani dokumentaciji/zahtevah ter primerjanju teh s datumom razpisa smo ugotovili, da je časa premalo.
V tako kratkem roku je zelo zahtevno celo nemogoče pridobiti vse dokumente ter zavarovanja.
Prosimo za podaljšanje razpisa za 30 dni.

Lep pozdrav.ODGOVOR


Spoštovani!

Rok za oddajo ponudbe je podaljšan do 13.07.2018, ura ostaja nespremenjena. Vprašanja bo mogoče zastavljati do 02.07.2018.

Lep pozdrav!

Datum objave: 08.06.2018   11:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je razpisna dokumentacija dostopna tudi v angleškem jeziku?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani!

Ne. Razpisna dokumentacija je samo v slovenskem jeziku.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.06.2018   10:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu razpisne dokumentacije smo ugotovili, da manjkata RAZPISNI OBRAZEC – PODATKI O PONUDNIKU in RAZPISNI OBRAZEC – IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI. Na javni razpis se bomo prijavili kot samostojni ponudnik brez podizvajalcev.

S spoštovanjem!


ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti izpolnjen ESPD obrazec, ki vsebuje vse potrebne podatke o ponudniku ter podatke o nastopu brez podizvajalcev kot tudi podatke o morebitnih podizvajalcih.

Lep pozdrav!


Datum objave: 13.06.2018   18:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zahvaljujemo se vam za podaljšanje roka oddaje ponudb. To nam bo omogočilo pripravo kvalitetne in cenovno ugodne ponudbe.

Po pregledu razpisne dokumentacije, predvsem tehnični del, se nam poraja nejasnost glede primerjave ponudb.
Razpis iz lanskega leta ni predvideval 4 osnih lokomotiv, kot jih predvideva sedaj, istočasno pa naj bi obstajala možnost, da se ponudi tudi 3 osne lokomotive. Tehnično so med seboj tovrstne lokomotive neprimerljive, zato prosimo za pojasnilo kako bo naročnik primerjal lokomotive v primeru, ko bo eden od ponudnikov ponudil 4 osne, drugi pa 3 osne lokomotive?
Kateri predpisi morajo biti upoštevani pri izdelavi in opremi lokomotiv?
Tekst v 2 odstavku uvoda Tehničnih zahtev je nekoliko nejasen, zaradi česar prosimo za natančno pojasnilo, katere standarde in katere objave UIC-a je potrebno upoštevati? Navedeni predpisi se namreč spreminjajo.
V lanskem razpisu je bilo navedeno "v zadnji veljavni različici", kar se je nanašalo na objave UIC. Kakšno zahtevo postavlja sedaj naročnik in ali moramo upoštevati zadnje veljavne različice objav UIC?
Glede na vaš zapis "Uporabljeni standardi tehnične specifikacije za interoperabilnost in obvezne objave UIC" , prosimo za pojasnilo in citiranje, kateri dokumenti morajo biti uporabljeni, pri čemer naj se navede ali velja letnica sprejetja ali uveljavitve?

S spoštovanjem,
ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik dopušča, da ponudniki ponudijo 3 ali 4 osne lokomotive za premik. Lokomotive, ki bodo izpolnjevale tehnične pogoje, bodo označene kot tehnično ustrezne. Tako naročnik lokomotiv med seboj ne bo primerjal glede na tehničnih karakteristik.


Pri izdelavi in opremi lokomotiv je potrebno upoštevati predpise v trenutno veljavni različici.

Lep pozdrav!
Datum objave: 22.06.2018   20:55
VPRAŠANJE
Prošnja za razlago in za dodatne informacije glede pogojev Javnega razpisa

Naročnik: Slovenske železnice – Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana
Naziv javnega naročila: »Nakup novih dizel lokomotiv za premik«
Prosilec: CZ LOKO, a.s., Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, Češka republika, identifikacijska številka 616 72 131

Spoštovani,

v skladu z razpisnimi pogoji za naročilo pod nazivom »Nakup novih dizel lokomotiv za premik« (v nadaljevanju »Razpisna dokumentacija«) vas lepo prosimo za razlago in dodatne informacije glede Razpisnih pogojev.

1. Prosilec CZ LOKO, a.s. zahteva od Naročnika, da presodi in po možnosti spremeni časovni plan za dobavo lokomotiv, kot sledi: 2 lokomotivi v roku 16 mesecev od podpisa pogodbe, naslednji 2 lokomotivi v roku 34 mesecev od podpisa pogodbe.
2. Prosilec lepo prosi Naročnika za razlago vprašanj glede Razpisne dokumentacije in sicer, ali mora biti bančna garancija za resnost ponudbe predložena že v prilogi prijavnice za javni razpis (do 13.7.2018) ali je lahko priložena šele končni cenovni ponudbi po končnem pogajanju (in ali naj velja 210 dni od dostave končne cenovne ponudbe).
3. Vlagatelj CZ LOKO, a.s. lepo prosi naročnika za določitev konkretnega vzroka za postavitev pogoja polmera loka 65 m za štiri osno lokomotivo in relevantno potrditev utemeljenega pogoja polmera loka 65 m za štiri osno lokomotivo. Ta pogoj prosilec CZ LOKO, a.s. razume kot zahtevo naročnika zaradi nevsakdanjih tehničnih rešitev, ki ni v skladu z današnjimi običajnimi standardi. Pogoj polmera loka 65 m lahko omeji prosilce pri udeležbi v javnem razpisu in lahko poslabša kakovost konkurenčnih ponudb.
4. Glede na to, da prosilec CZ LOKO, a.s. ima namen naročniku resno prijavnico (kot tudi ponudbo) in glede na to, da prosilec CZ LOKO, a.s., kot tuji subjekt mora po zahtevi naročnika in na podlagi Dokumentacije javnega razpisa prijavnico in vse ostale pripadajoče dokumente v okviru prijave (kvalifikacije) prevesti v slovenski jezik (oz. priložiti sodno prevedene originale nekaterih dokumentov), prosilec CZ LOKO, a.s. lepo prosi naročnika, da presodi možnost podaljšanja roka za prijavo v javni razpis za 2 meseca, torej do 13.9.2018.

Lep pozdrav,
Ljubomir Dlabik
CZ Loko, a.s.


ODGOVOR

Spoštovani!

Ad1) Naročnik zaradi potrebe po lokomotivah ne pristaja na podaljševanje roka dobave lokomotiv.

Ad2) Bančno garancijo za resnost ponudbe, mora ponudnik predložiti v roku za oddajo prijave z veljavnostjo 210 dni po skrajnem roku za oddajo prijave.

Ad3) Naročnik zaradi stanja infrastrukture na tirih v delavnicah, depojih, industrijskih tirih želi nabaviti lokomotive z določeno gibljivostjo podstavnih vozičkov.
CZ loko v svojih katalogih nudi lokomotive, ki lahko vozijo po tirih z minimalnim radijem lokov 65m. Naročniku ustrezajo tudi lokomotive, ki omogočajo vožnjo po tirih z minimalnem radijem 65m z nižjo hitrostjo.

Ad4) Naročnik roka za oddajo prijavo ne more več podaljšati.

Lep pozdrav!Datum objave: 22.06.2018   20:56
VPRAŠANJE
Potencialni ponudnik lahko ponudi nove, že izdelane lokomotive, za katere je bilo pridobljeno obratovalno dovoljenje v Nemčiji, in ki izpolnjujejo predpise in zahteve, ki so veljali v času izdelave lokomotive. Po drugem odstavku tretjega člena UREDBE KOMISIJE (EU) št. 1302/2014 z dne 18. novembra 2014 se TSI ''Tirna vozila – lokomotive in potniška tirna vozila'' (TSI Loc&Pass) ne uporablja za obstoječi tip tirnih vozil železniškega sistema v Evropski uniji, ki 1. januarja 2015 že obratuje na celotnem omrežju ali delu omrežja katere koli države članice. Poleg tega za lokomotive, ki so bile pred uveljavitvijo teh TSI ''v fazi nadaljnjega razvoja'', veljajo določila predhodnih TSI in ostalih predpisov.

Vprašanje: Ali je to za naročnika sprejemljivo?

Za odgovor se zahvaljujemo.
S prijaznimi pozdravi!ODGOVOR

Spoštovani!

Za naročnika so sprejemljive lokomotive, ki imajo tehnične lastnosti skladne z objavljenimi tehničnimi specifikacijami.

Lep pozdrav!

Datum objave: 26.06.2018   18:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prošnja za razlago in za dodatne informacije glede pogojev Javnega razpisa

Naročnik: Slovenske železnice – Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana
Naziv javnega naročila: »Nakup novih dizel lokomotiv za premik«
Prosilec: CZ LOKO, a.s., Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, Češka republika, identifikacijska številka 616 72 131

V skladu z razpisnimi pogoji za naročilo pod nazivom »Nakup novih dizel lokomotiv za premik« (v nadaljevanju »Razpisna dokumentacija«) vas lepo prosimo za razlago in dodatne informacije glede Razpisnih pogojev.


1. Prosilec CZ LOKO, a.s., lepo prosi Naročnika za razlago Razpisne dokumentacije, ali je prosilec dolžan ponudbo (razpisni obrazec št. 2 – Obrazec ponudbe) predložiti že v tej fazi javnega razpisa (torej istočasno s prijavnico v roku do 13.07.2018) ali bo Naročnik izzval prosilca (po prevzemu vložene prijavnice) da dostavi preliminarno ponudbo (ki bo nato predmet pogajanj z Naročnikom) s tem, da naročnik s pozivom določi rok za vložitev preliminarne ponudbe.

2. Prosilec CZ LOKO, a.s. lepo prosi Naročnika za razlago razpisne dokumentacije, ali naj Prosilec v okviru prijavnice predloži osnutek (vzorec) pogodbe, ki jo podpiše oseba, pooblaščena za zastopanje Prosilca,
o brez izpolnjene pogodbene cene;
o brez prilog k pogodbi (Priloga št. 1 – Priloga št. 12).

3. Prosilec (ponudnik) CZ LOKO, a.s., lepo prosi Naročnika za razlago Razpisne dokumentacije, ali naj Prosilec v okviru prijavnice predloži Razpisni obrazec št. 11 – Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe, Razpisni obrazec št. 12 – Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, Razpisni obrazec št. 13 – Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi in sicer kot neizpolnjene obrazce – vzorce, le z podpisom osebe pooblačene za zastopanje Ponudnika.

Lep pozdrav,
Ljubomir Dlabik
CZ Loko, a.s.

ODGOVOR

Spoštovani!

Ad1) Ne. Ponudnik do roka odda prijavo. Naročnik bo za oddajo ponudb določil rok in ponudnike pozval k oddaji ponudbe v eJN.

Ad2) Ponudnik naj ob prijavi predloži vzorec pogodbe podpiše oseba, pooblaščena za zastopanje Prosilca, brez izpolnjene pogodbene cene in brez prilog k pogodbi (Priloga št. 1 – Priloga št. 12).

A3) Ponudnik mora ob prijavi predložiti original bančne garancije za resnost ponudbe. Dostavi naj jo v zaprti kuverti v vložišče naročnika z oznako javnega naročila in pripisom NE ODPIRAJ. Razpisni obrazec št. 12 – Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in Razpisni obrazec št. 13 – Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi priloži kot neizpolnjene obrazce – vzorce, le z podpisom osebe pooblačene za zastopanje Ponudnika.

Lep pozdrav!


Datum objave: 02.07.2018   13:38
VPRAŠANJE
Osnutek pogodbe, točka 4.1.1.
Vprašanje:
Potencialni ponudnik lahko ponudi štiriosne lokomotive v skladu z razpisnimi zahtevami.
Vprašanje: Ali bo naročnik potencialnemu ponudniku oziroma vsem zainteresiranim ponudnikom zagotovil predplačila (avans), saj so ta sredstva nujno potrebna, npr. za začetek proizvodnje lokomotiv?


Osnutek pogodbe, točka 14.3
Vprašanje:
Ali razumemo pravilno: Če naročnik v roku 24 mesecev po prevzemu lokomotiv prijavi pomanjkljivosti in se pri tem izkaže, da se lahko te pomanjkljivosti odpravijo samo z novo tehnično rešitvijo, in če ponudnik po implementaciji te nove tehnične rešitve ponudi naročniku novo 24-mesečno garancijo, potem ta garancija poteče najkasneje 60 mesecev po prevzemu posamezne lokomotive?


Osnutek pogodbe, točka 14.7.1
Vprašanje:
V členu 14.7.1 je navedeno: "Če je kupec utrpel direktno škodo izključno zaradi določene napake, kot določa člen 14.1, in samo zaradi napake dobavitelja, je poleg pravic iz garancije, upravičen zahtevati tudi nadomestilo za škodo".
Vprašanje: Potencialni ponudnik predlaga, da se ta člen dopolni, kot sledi:
Skupna višina odškodninske odgovornosti se omeji na največ 15 % od vrednosti naročila.
Odškodninska odgovornost za posledično škodo je izključena.
Utemeljitev: Potencialni ponudnik v skladu s svojo politiko poslovanja ne more priznati neomejene odškodninske odgovornosti.

Osnutek pogodbe, točka 15
Vprašanje:
Naše vprašanje se nanaša na točko 15.1 Vzorca pogodbe, ki navaja:
''Dobavitelj odgovarja za vse skrite napake, ki se pokažejo najkasneje v roku 6 mesecev po prvem revizijskem vzdrževanju vsake posamezne lokomotive. Kupec je dolžan o odkriti/skriti napaki dobavitelja obvestiti v roku 8 dni od dneva, ko je napako opazil.''
Vprašanje: Takšno garancijo lahko potencialni ponudnik zagotovi, če je revizija skladna z garancijskim rokom, navedenim v točki 8.1. Prosimo za ustrezno dopolnitev tega člena.

Vzorec pogodbe, točka 16.5.1
Vprašanje:
Naša pripomba se nanaša na točko 16.5.1 Osnutka pogodbe, ki pravi:
’’Če ni izpolnjena zahtevana razpoložljivost iz člena 16.2, mora dobavitelj plačati odškodnino 900 EUR na dan za polnih 24 ur, ki presegajo dovoljeno 5% nerazpoložljivost lokomotiv.
Vprašanje: Potencialni ponudnik predlaga, da se ta člen dopolni, kot sledi:
Namesto izraza odškodnina se naj uporabi izraz pogodbena kazen. Predlagamo, da se besedilo dopolni, kot sledi:
Maksimalna vrednost pogodbene kazni znaša 1,5 % od vrednosti naročila.
Utemeljitev: Potencialni ponudnik v skladu s svojo politiko poslovanja ne more jamčiti izplačila neomejenih pogodbenih kazni.

Vzorec pogodbe, točka 20
Vprašanje:

Naše vprašanje se nanaša na točko 20 Vzorca pogodbe, ki pravi:
''Pogodbeni stranki jamčita druga drugi za dejanja svojih delavcev, podizvajalcev in podprodajalcev.''

Vprašanje: Potencialni ponudnik predlaga, da se skupna obveznost jamstva omeji na 15 % od vrednosti naročila.
Utemeljitev: Potencialni ponudnik v skladu s svojo politiko poslovanja ne more jamčiti neomejeno.
ODGOVOR

Spoštovani!

Ad1) Avans ni predviden.

Ad2) Ne. Od odprave napake naprej jamči dobavitelj 24 mesecev.

(Dobavitelj jamči za lokomotivo 60 mesecev v primeru, da se pokažejo napake, ki za odpravo zahtevajo novo tehnično rešitev. Torej naročnik se na dobavitelj lahko obrne za napake, ki za odpravo zahtevajo novo tehnično rešitev v roku 60 mesecev od datuma prevzema vsake posamezne lokomotive.
Od datuma odprave napake, pa dobavitelj jamči še 24 mesecev. )

Ad3) Določila člena 14.7.1 v vzorcu pogodbe ostanejo nespremenjena.

Ad4) Določba 15. člena vzorca pogodbe ostane nespremenjena. Revizijska vzdrževanja voznih sredstev (do sprejema novega predpisa - Ur. list RS št. 30/2018-ZVZeIP-1 ) so v Republiki Sloveniji predpisana s podzakonskim aktom oz se uporablja Pravilnik o vzdrževanju železniških vozil (Ur. list RS št. 70/2008, 4/2017 in 30/2018-ZVZeiP-1). Naročnik predlogu potencialnega ponudnika ne moremo ugoditi .

Ad4) Določila 16.5.1 člena v vzorcu pogodbe ostanejo nespremenjena.

Ad5) Določila 20. člena v vzorcu pogodbe ostanejo nespremenjena.

Lep pozdrav!

Datum objave: 02.07.2018   13:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

potencialni ponudnik želi zastaviti naslednja vprašanja:

Tehnične zahteve, pogl. 2.7

Potencialni ponudnik lahko ponudi triosne lokomotive z enim diagnostičnim monitorjem, ki je nameščen na strojevodskem pultu 1. Na diagnostičnem monitorju so prikazani vsi zahtevani podatki, kot na primer prikaz porabe goriva, diagnostika delovanja dizel motorja, prikaz vlečne sile, število vrtljajev dizel motorja, temperatura hladilne tekočine … izpis okvar pri delovanju lokomotive, diagnostika, pomožni ukrepi za strojevodje itd. Potencialni ponudnik je za te lokomotive pridobil obratovalno dovoljenje v Nemčiji.
Vprašanje: Ali je takšen koncept za naročnika sprejemljiv?

Potencialni ponudnik lahko ponudi štiriosne lokomotive z dvema diagnostičnima monitorjema (na strojevodskem pultu 1 in na strojevodskem pultu 2). Na diagnostičnem monitorju so prikazani vsi zahtevani podatki, kot na primer prikaz porabe goriva, diagnostika delovanja dizel motorja, prikaz vlečne sile, število vrtljajev dizel motorja, temperatura hladilne tekočine … izpis okvar pri delovanju lokomotive, diagnostika, pomožni ukrepi za strojevodje itd. Potencialni ponudnik je za te lokomotive pridobil obratovalno dovoljenje v Nemčiji.
Vprašanje: Ali je takšen koncept za naročnika sprejemljiv?

Spoštovani,

potencialni ponudnik želi zastaviti naslednja vprašanja:

Tehnične zahteve, pogl. 17

Potencialni ponudnik lahko ponudi lokomotive, ki so opremljene z merilniki hitrosti proizvajalca Deuta tipa EGS 3/8az (strojevodski pult 1) oziroma EGS 3/8a (strojevodski pult 2) in z napravo za zapisovanje oziroma registriranje podatkov vožnje Deuta DSK 10. Pri tem gre za uveljavljeno tehnično rešitev, ki jo potencialni ponudnik standardno uporablja pri svojih lokomotivah, za katere je pridobil obratovalna dovoljenja v številnih državah v EU.
Vprašanje: Ali je takšna tehnična rešitev za naročnika sprejemljiva?


Spoštovani,

potencialni ponudnik želi zastaviti naslednja vprašanja:

Tehnične zahteve, pogl. 27
Naročnik navaja dokumentacijo, ki jo mora predložiti potencialni ponudnik in ki mora med drugim vsebovati tudi:

– podrobne načrte vseh mehanskih sklopov in naprav;
Vprašanje: Pod to zahtevo naročnika razumemo podrobne načrte električnih, hidrostatičnih in pnevmatskih sistemov. Naročnika prosimo, da pojasni, kaj točno razume pod podrobnimi načrti vseh mehanskih sklopov in naprav, ki jih sicer potrebuje izključno proizvajalec lokomotiv za samo proizvodnjo lokomotiv.

– opis računalniško podprtih sklopov, naprav na tirnem vozilu, vključno z opisom funkcionalnosti, specifikacije vmesnikov in obdelave podatkov ter protokole;
Vprašanje: Potencialni ponudnik želi naročnika opozoriti na to, da v skladu s svojo politiko poslovanja naročniku ne more predati izvornih kod za programsko opremo kot tudi ne podrobne tehnične specifikacije vmesnikov, saj to predstavlja poslovno skrivnost proizvajalca lokomotiv. Ali je to za naročnika sprejemljivo?


ODGOVOR

Spoštovani!

Ad1) Tak koncept je za naročnika sprejemljiv.
Ad2) Tak koncept je za naročnika sprejemljiv.
Ad3) Naročnik potrebuje načrte, opise in navodila za izvajanje vzdrževanja lokomotiv, za sprotno vzdrževanje, revizijska popravila in izredna popravila.
Naročnik potrebuje načrte in programsko opremo za izvedbo vzdrževanja lokomotiv.

Lep pozdrav!