Dosje javnega naročila 003109/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z Ulico Josipine Turnograjske (CPS)
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.978.067,98 EUR

JN003109/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.05.2018
JN003109/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2018
JN003109/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2018
JN003109/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.09.2018
JN003109/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.09.2018
JN003109/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN003109/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Cvetka Erzin
cvetka.erzin@ljubljana.si
+386 13064403
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Dušan Hrib
dusan.hrib@ebergetika-lj.si
+386 15889670
+386 15889109

Internetni naslovi
http://www.energetika.si

JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Dominik Dežman
dominik.dezman@vo-ka.si
+386 15808331

Internetni naslovi
http://www.vo-ka.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/255280/RD_-_Erjavčeva_cesta_-_16.5.2018_-_KONČNA_za_objavo.docx.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=721
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z Ulico Josipine Turnograjske (CPS)
Referenčna številka dokumenta: 430-472/2018-4
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z Ulico Josipine Turnograjske (CPS)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45230000
45233100
45233200
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z Ulico Josipine Turnograjske (CPS)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Kohezijski sklad
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.09.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.05.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.05.2018   15:29
ODGOVOR:
Postavljeni referenčni pogoji so skladni s projektno dokumentacijo oziroma zahtevnostjo del potrebnih za izgradnjo predmetnega naročila.


Datum objave: 24.05.2018   12:55


Številka:

430-472/2018-6
Oznaka JN: 7560-18-220026

Datum: 24.5.2018
Zadeva: ODGOVORI NA VPRAŠANJA V ZVEZI S POSTOPKOM JAVNEGA NAROČILA


V nadaljevanju vam posredujemo odgovore na vprašanja v zvezi s Razpisno dokumentacijo št.: 430-472/2018-3, z dne 16.5.2018 za JN št 7560-18-220026, katerega predmet je: Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z Ulico Josipine Turnograjske (CPS):Datum prejema: 22.05.2018 ob 13:55
Naročnik zahteva po DVA posla za istovrstni objekt v vrednosti 2.4mio, dva objekta HIDROIZOLACIJE, 2x JAVNA RAZSVETLJAVA, 2X TLAKOVANJE.
Menimo, da je dovolj po ENA zahtevana referenca.
Naše mnenje je, da je zahteva naročnika namenjena omejevanju konkurence. V izogib zahtevku za revizijo naj naročnik upošteva našo pripombo.

ODGOVOR:
Navedeni referenčni pogoji so glede na zahtevnost izvedbenih del prenove javnih površin Erjavčeve ceste skladni s projektno dokumentacijo in predvidenimi potrebnimi obnovitvenimi deli.

Omenjeni referenčni pogoj se spremenit tako, da se namesto zahtevanega pogoja »izvedbe dveh poslov tlakovanja javnih površin s kamnitimi ploščami in kockami iz tonalita minimalne debeline 6 cm na armiranobetonski podložni plošči, v skupni površini vsaj 1800 m2 za posamezni posel« nadomesti z »izvedbe dveh poslov tlakovanja javnih površin s kamnitimi ploščami in kockami minimalne debeline 6 cm na armiranobetonski podložni plošči, v skupni površini vsaj 1800 m2 za posamezni posel.Datum prejema: 22.05.2018 ob 10:58
Naročnik na strani 12 in 13 razpisne dokumentacije zahteva, da smo kot ponudnik izvedli vsaj dva tlakovanja javnih površin s kamnitimi ploščami in kockami iz tonalita minimalne debeline 6cm na armiranobetonski podložni plošči, v skupni površini vsaj 1800m2 za posamezni posel.
Zakaj naročnik zahteva DVE referenci za tlakovanje? Menimo, da je dovolj, če smo izvedli eno referenco s tlakovanjem ter s tem naročniku dokazujemo, da znamo delo opraviti kvalitetno.
Naročnik s tem pogojem omejuje kandidate, ko zahteva dve referenci.
Prosimo, da naročnik spremeni zahtevo po dveh referencah za tlakovanje.


ODGOVOR:
Navedeni referenčni pogoji so glede na zahtevnost izvedbenih del prenove javnih površin Erjavčeve ceste skladni s projektno dokumentacijo in predvidenimi potrebnimi obnovitvenimi deli.

Omenjeni referenčni pogoj se spremenit tako, da se namesto zahtevanega pogoja »izvedbe dveh poslov tlakovanja javnih površin s kamnitimi ploščami in kockami iz tonalita minimalne debeline 6 cm na armiranobetonski podložni plošči, v skupni površini vsaj 1800 m2 za posamezni posel« nadomesti z »izvedbe dveh poslov tlakovanja javnih površin s kamnitimi ploščami in kockami minimalne debeline 6 cm na armiranobetonski podložni plošči, v skupni površini vsaj 1800 m2 za posamezni posel.


Datum prejema: 22.05.2018 ob 10:54
Točka 3., poglavje TLAKOVANJE:
Za izkazovanje sposobnosti zahtevate vsaj dva posla tlakovanje javnih površin s kamnitimi ploščami in kockami iz tonalita na AB plošči deb.6 cm, v skupni površini vsaj 1800 m2 za posamezen posel. Mislimo da sta dve referenci zelo pretiran pogoj in omejujete samo ponudnike, ker boste pridobili samo enega ponudnika, kar pa verjetno ni smiselno za javno naročilo, kjer smo plačniki davkoplačevavci.
ODGOVOR:
Navedeni referenčni pogoji so glede na zahtevnost izvedbenih del prenove javnih površin Erjavčeve ceste skladni s projektno dokumentacijo in predvidenimi potrebnimi obnovitvenimi deli.

Omenjeni referenčni pogoj se spremenit tako, da se namesto zahtevanega pogoja »izvedbe dveh poslov tlakovanja javnih površin s kamnitimi ploščami in kockami iz tonalita minimalne debeline 6 cm na armiranobetonski podložni plošči, v skupni površini vsaj 1800 m2 za posamezni posel« nadomesti z »izvedbe dveh poslov tlakovanja javnih površin s kamnitimi ploščami in kockami minimalne debeline 6 cm na armiranobetonski podložni plošči, v skupni površini vsaj 1800 m2 za posamezni posel.


Datum prejema: 22.05.2018 ob 10:52
Naročnik na strani 12 in 13 razpisne dokumentacije zahteva, da smo kot ponudnik izvedli vsaj dva tlakovanja javnih površin s kamnitimi ploščami in kockami iz tonalita minimalne debeline 6cm na armiranobetonski podložni plošči, v skupni površini vsaj 1800m2 za posamezni posel.
Na strani 19/84, PRILOGA 4, v tretji alineji, naročnik zahteva potrditev dveh referenc javnih površin s kamnitimi ploščami iz tonalita minimalne debeline 6cm na armiranobetonski plošči, v skupni površini vsaj 1.800m2 za vsak posel.
Ali je v PRILOGI 4 tiskarska napaka in manjkajo kocke v zahtevi in opisu?
Hvala za pojasnilo.
ODGOVOR:
Popravek besedila:
Izvedba tlakovanja vsaj dveh javnih površin s kamnitimi ploščami in kockami minimalne debeline 6 cm na armiranobetonski podložni plošči, v skupni površini vsaj 1800 m2 za vsak posel.


Datum prejema: 22.05.2018 ob 10:47
Točka 3 RD, poglavje III.TLAKOVANJE :
Ali lahko ponudimo tlakovanje javnih površin s kamnitimi ploščami iz marmorja, granita in granitne kocke ali vztrajate pri ploščah in kockah iz tonalita?
ODGOVOR:
Zahtevane so plošče in kocke iz pohorskega tonalita (Granodiorita).


Datum prejema: 25.05.2018 ob 10:44
Naročnik na strani 12 in 13 razpisne dokumentacije zahteva, da smo kot ponudnik izvedli vsaj dva tlakovanja javnih površin s kamnitimi ploščami in kockami iz tonalita minimalne debeline 6cm na armiranobetonski podložni plošči, v skupni površini vsaj 1800m2 za posamezni posel.
Naročnika sprašujemo, ali so lahko kocke in plošče iz granita?

ODGOVOR:
Zahtevane so plošče in kocke iz pohorskega tonalita (Granodiorita).Številka:

430-472/2018-7
Oznaka JN: 7560-18-220026

Datum: 24.5.2018Zadeva: ODGOVORI NA VPRAŠANJA V ZVEZI S POSTOPKOM JAVNEGA NAROČILA


V nadaljevanju vam posredujemo odgovore na vprašanja v zvezi s Razpisno dokumentacijo št.: 430-472/2018-3, z dne 16.5.2018 za JN št 7560-18-220026, katerega predmet je: Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z Ulico Josipine Turnograjske (CPS):Datum prejema: 23.5.2018 ob 9:03
Referenčni pogoj, ki ga naročnik zahteva v delu TLAKOVANJE, je glede na izvedene projekte v preteklosti, prestrog, saj po našem mnenju postavljeni referenčni pogoj izpolnjuje zgolj 1 ponudnik.
Prosimo naročnika, da razširi referenčni pogoj na tak način, da bo kot ustrezno upošteval kakršno koli tlakovanje površin.

Hvala.

ODGOVOR:
Navedeni referenčni pogoji so glede na zahtevnost izvedbenih del prenove javnih površin Erjavčeve ceste skladni s projektno dokumentacijo in predvidenimi potrebnimi obnovitvenimi deli.

Omenjeni referenčni pogoj se spremenit tako, da se namesto zahtevanega pogoja »izvedbe dveh poslov tlakovanja javnih površin s kamnitimi ploščami in kockami iz tonalita minimalne debeline 6 cm na armiranobetonski podložni plošči, v skupni površini vsaj 1800 m2 za posamezni posel« nadomesti z »izvedbe dveh poslov tlakovanja javnih površin s kamnitimi ploščami in kockami minimalne debeline 6 cm na armiranobetonski podložni plošči, v skupni površini vsaj 1800 m2 za posamezni posel.


Datum prejema: 23.05.2018 ob 09:00
Spoštovani,
referenčni pogoji so s strani naročnika postavljeni na način, da onemogočajo sodelovanje v predmetnem postopku JN gospodarskim subjektom, ki imajo ustrezne tehnične in kadrovske resurse, reference pri izvedbi različnih projektov, od inženirskih objektov, do objektov visoke gradnje, izvedenih v najzahtevnejših pogojih. Referenčne zahteve je naročnik postavil z namenom omejevanja konkurence.

Skladno s prakso Državne revizijske komisije ponudnik izkaže usposobljenost za izvedbo istovrstnih del že s predložitvijo enega uspešno zaključenega istovrstnega posla.

Predlagamo naročniku, da referenčne zahteve spremeni na način, da v točki 3. pogojev sodelovanja od vključno točke I. do vključno točke VII. za izpolnjevanje pogojev za sodelovanje zadostuje uspešno izveden en projekt za vsako posamezno točko.

V točki 3. - III. Tlakovanje prosimo naročnika da pojasni, v čem se razlikuje način oz. tehnologija izvedbe tlakovanja površin pri uporabi različnih vrst kamnitih plošč in v čem se razlikuje način oz. tehnologija izvedbe tlakovanja javnih površin od zasebnih površin s tem, da ponudnik izpolnjuje vse zakonske pogoje za izvedbo različnih objektov. Po našem mnenju, bi naročnik moral enakovredno upoštevati referenco, ki izkazuje tlakovanje površin s kakršnimi koli kamnitimi ploščami, na kakršnikoli površini, javni ali zasebni.

V izogib uveljavljanju pravnega varstva in vlaganju revizijskega zahtevka zoper razpisno dokumentacijo pozivamo naročnika, da razmisli o spremembi referenčnih pogojev.

na način, da v točki 3. število uspešno izvedenih in zaključenih projektov pri vseh podtočkah poenoti na en uspešno izveden zaključen projekt in da pri podtočki III. upošteva kot primeren izveden projekt tlakovanja s kamnitimi ploščami na javni ali zasebni površini.

Hvala.

ODGOVOR:
Navedeni referenčni pogoji so glede na zahtevnost izvedbenih del prenove javnih površin Erjavčeve ceste skladni s projektno dokumentacijo in predvidenimi potrebnimi obnovitvenimi deli.

Omenjeni referenčni pogoj se spremenit tako, da se namesto zahtevanega pogoja »izvedbe dveh poslov tlakovanja javnih površin s kamnitimi ploščami in kockami iz tonalita minimalne debeline 6 cm na armiranobetonski podložni plošči, v skupni površini vsaj 1800 m2 za posamezni posel« nadomesti z »izvedbe dveh poslov tlakovanja javnih površin s kamnitimi ploščami in kockami minimalne debeline 6 cm na armiranobetonski podložni plošči, v skupni površini vsaj 1800 m2 za posamezni posel.Datum prejema: 23.05.2018 ob 08:21
Naročnika pozivamo, da poda pojasnilo, da lahko ponudnik sposobnost izvedbe tlakovanja izkaže z različnimi kamninami in ne nujno samo s tonalitom ter da zadostuje že en referenčni posel.

Namen referenčnega posla je namreč v tem, da ponudnik z njo izkazuje sposobnost izvedbe gradbenih del. Gradbeno delo, katerega predmet je tlakovanje s tonalitom, se izvaja na identičen način, kot tlakovanje z drugimi kamninami, npr. peščenjakom. Vrsta kamnine je za sposobnost ponudnika popolnoma nepomembna. Vse kamnine so na trgu tudi prosto dostopne pri mnogih kamnosekih, zato ponudnika, ki je realiziral tlakovanje v zahtevanem obsegu s peščenjakom, ni mogoče označiti kot nesposobnega za izvedbo predmetnega javnega naročila samo zato, ker bo tukaj uporabljen tonalit. Naročnikovo omejevanje referenc samo na tonalit v kombinaciji z dvema referenčnima posloma popolnoma izključuje konkurenco, zato naročnika pozivamo, da potrdi, da bo pri presoji referenčnega pogoja za tlakovanje namesto tonalita upošteval tudi druge kamnine in bo tako priznal izpolnjevanje pogoja že s tem, če bo ponudnik izkazal vsaj en posel tlakovanja javnih površin s kamnitimi ploščami minimalne debeline 6 cm na armiranobetonski podložni plošči, v skupni površini vsaj 1800 m2. Že en referenčni posel namreč zadostuje za izkaz sposobnosti izvedbe istovrstnih del. Tudi Državna revizijska komisija redno odloča, da mora biti namen določitve posameznih pogojev usmerjen v ugotavljanje dejanske usposobljenosti gospodarskih subjektov, obseg izkazovanja pa mora biti sorazmeren glede na zahtevnost predmeta javnega naročila. Če je torej naročnik zelo natančno opisal zahtevan referenčni posel, ki ga zahteva tudi v večjih količinah, se lahko ugotovi, da namen pogoja ni več preverjanje sposobnosti ampak omejevanje konkurence.

Naročnika pozivamo da ustrezno spremeni referenčni pogoj v izogib revizijskemu zahtevku.

ODGOVOR:
Navedeni referenčni pogoji so glede na zahtevnost izvedbenih del prenove javnih površin Erjavčeve ceste skladni s projektno dokumentacijo in predvidenimi potrebnimi obnovitvenimi deli.

Omenjeni referenčni pogoj se spremenit tako, da se namesto zahtevanega pogoja »izvedbe dveh poslov tlakovanja javnih površin s kamnitimi ploščami in kockami iz tonalita minimalne debeline 6 cm na armiranobetonski podložni plošči, v skupni površini vsaj 1800 m2 za posamezni posel« nadomesti z »izvedbe dveh poslov tlakovanja javnih površin s kamnitimi ploščami in kockami minimalne debeline 6 cm na armiranobetonski podložni plošči, v skupni površini vsaj 1800 m2 za posamezni posel.Datum prejema: 23.05.2018 ob 07:34
Naročnik zahteva reference za tlakovanje javnih površin s kamnitimi ploščami iz tonalita minimalne deb. 6 cm na AB podložni plošči. V Ljubljani so trgi in ulice tlakovani z granitnimi kockami in granitnimi ploščami.

Ali je točno opredeljeno, da so tlaki (kamnite plošče in kocke- RD stran 13/84) iz tonalita?
Ali so lahko tudi granitni?
Prosimo za jasen odgovor.
Hvala

ODGOVOR:
Prenova Erjavčeve ceste bo izvedena v sklopu izgradnje celotnega Trga republike, avtorja prof. Eda Ravnikarja, ki je predvidel tlakovanje vseh površin na Trgu republike izključno s slovenskim kamnom – pohorskim tonalitom iz kamnoloma Cezlak, zato je tudi zahtevano tlakovanje izključno s kamnitimi ploščami in kockami iz predhodno navedenega kamna.Datum prejema: 23.5.2018 ob 07:23
Naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva tlakovanje površin s kamnitimi ploščami iz tonalita.
SSKJ razlaga za kamenino tonalit: tonalít -a m (i) petr. globočnina, sestavljena iz plagioklaza, kremena in rogovače ali biotita: lomiti tonalit; pohorski tonalit.
SSKJ razlaga za kamenino granit: granít -a m (i) zelo trda kamnina, ki se uporablja zlasti za tlakovanje cest: skale iz granita; zagovarjal je načela, trdna kot granit / granit za tlakovanje cest ♦ petr. globočnina, sestavljena v glavnem iz kremena in glinencev.
Menimo, da je kamenina identična in lahko uporabimo tako tonalit kot granit.
Prosimo za vaše jasno pojasnilo.
Hvala.

ODGOVOR:
Prenova Erjavčeve ceste bo izvedena v sklopu izgradnje celotnega Trga republike, avtorja prof. Eda Ravnikarja, ki je predvidel tlakovanje vseh površin na Trgu republike izključno s slovenskim kamnom – pohorskim tonalitom iz kamnoloma Cezlak, zato je tudi zahtevano tlakovanje izključno s kamnitimi ploščami in kockami iz predhodno navedenega kamna.