Dosje javnega naročila 003062/2018
Naročnik: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
Storitve: Priložnostno skupno javno naročilo revizije
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003062/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.05.2018
JN003062/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2018
JN003062/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.09.2018

    JN003062/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
GEN energija d.o.o.
Vrbina 17
8270
SI
Krško
Slovenija
darja.pompe@gen-energija.si
darja.pompe@gen-energija.si
+386 74910162
+386 74901118

Internetni naslovi
http://www.gen-energija.si

TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O.
Cesta prvih borcev 18
8280
SI
Brestanica
Slovenija
info@teb.si
+386 74816000

Internetni naslovi
https://teb.si/sl/

SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.
Gorenjska cesta 46
1215
SI
Medvode
Slovenija
info@sel.si
+386 14749274

Internetni naslovi
http://www.sel.si/

Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.
Cesta bratov Cerjakov 33A
8250
SI
Brežice
Slovenija
info@he-ss.si
+386 74992860

Internetni naslovi
http://www.he-ss.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javne-objave
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=654
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Priložnostno skupno javno naročilo revizije
Referenčna številka dokumenta: JN-S-004/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so revizije za poslovna leta 2018, 2019 in 2020 za družbe GEN energija d.o.o., Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., TEB d.o.o. in HESS d.o.o.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SLOVENIJA
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmetno priložnostno skupno javno naročilo (v nadaljevanju javno naročilo) izvaja naročnik v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun družb Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o. (v nadaljevanju HESS), Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. (v nadaljevanju SEL) ter Termoelektrarna Brestanica d.o.o. (v nadaljevanju TEB). Predmet javnega naročila so revizije za poslovna leta 2018, 2019 in 2020.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2018
Konec: 30.04.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v dokumentaciji za oddajo priložnostnega skupnega javnega naročila revizije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.06.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.06.2018   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 1. 6. 2018 in se bo začelo ob 12:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2018   12:00

Dodatne informacije:
Dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu http://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javne-objave, razen dela tehničnih specifikacij predmetnega javnega naročila, ki predstavlja zaupni del dokumentacije.

Za zaupni del dokumentacije, ki jo je potrebno proučiti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila ter pri pripravi ponudbe za izvedbo javnega naročila, velja, da predstavlja poslovno skrivnost naročnika, saj vsebujejo pomembnejše podatke o delovanju oz. poslovanju naročnika in bi njihovo razkritje utegnilo škoditi naročniku. Zaradi navedenega niso javno dostopne specifikacije, ki vključujejo tudi podatke o poslovanju družb, za katere se izvaja skupno javno naročilo ter podatki o poslovanju skupine GEN (v nadaljevanju zaupni del dokumentacije).

Zaupni del dokumentacije lahko pridobijo le potencialni ponudniki, revizijske družbe, ki so vpisane v register revizijskih gospodarskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Zaupni del dokumentacije je po predhodni najavi brezplačno dostopen na sedežu naročnika. Način pridobitve zaupnega dela dokumentacije, z osebnim prevzemom ali po pošti, ponudniki predhodno najavijo oziroma dogovorijo na elektronskem naslovu: romana.krstic@gen-energija.si do 18. 05. 2018 do 15:00 ure:

- Osebni prevzem zaupnega dela dokumentacije na sedežu naročnika je mogoč najkasneje do 21. 05. 2018 do 10:00 ure. Ob prevzemu zaupnega dela dokumentacije na sedežu družbe morajo potencialni ponudniki naročniku predložiti Obrazec za prevzem zaupne dokumentacije (Obrazec št. 9), podpisan s strani zakonitega zastopnika potencialnega ponudnika ali osebe, ki je pooblaščena s strani zakonitega zastopnika.

- Naročnik lahko na pisno zahtevo potencialnega ponudnika zaupni del pošlje tudi po pošti priporočeno s povratnico na naslov naveden v obrazcu za prevzem zaupne dokumentacije (Obrazec št. 9), in sicer v roku v 3 delovnih dni po prejemu pravilno izpolnjenega, podpisanega in ožigosanega Obrazca za prevzem zaupne dokumentacije (Obrazec št. 9), ki mora biti predložen naročniku najkasneje do 21. 05. 2018.


VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.05.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.