Dosje javnega naročila 800990/2015
Naročnik: OBČINA IG 
Storitve: Zavarovalniške storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 61.555,48 EUR

NMV990/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.02.2015
NMV1056/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 26.02.2015
NMV2738/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.05.2015
NMV2738/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.06.2015
OS3388/2016 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJN-2) (OS - ZJN-2 ), objavljeno dne 02.03.2016
JN002585/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.04.2017
JN009759/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.11.2017
Zahtevek za revizijo
    NMV990/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Zavarovalniške storitve

Datum objave: 24. 2. 2015
Številka objave: NMV990/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
Tel. +386 12802300. Telefaks +386 12802322. E-pošta info@obcina-ig.si.
Internetni naslovi: http://www.obcina-ig.si/
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: ZAVAROVALNE STORITVE.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Naročilo male vrednosti zajema storitve zavarovanja premoženja in oseb naročnika Občine Ig, in sicer zavarovanje spodaj navedenih rizikov za objekte, zaloge in opremo,
• zavarovanje požarnih rizikov,
• zavarovanje vlomskih rizikov,
• zavarovanje računalnikov in vseh elektronskih naprav,
• zavarovanje strojeloma,
• zavarovanje stekel,
• zavarovanje odgovornosti.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu »OBR-Tehnični del-zavarovanja«. Naročnik si pridržuje pravico do spremembe predmeta zavarovanja (npr. razširitev na novogradnje) in vrste zavarovanj ves čas trajanja pogodbe in pod pogoji, določenimi v vzorcu pogodbe (obrazec »OBR-Vzorec pogodbe«).

Naročnik bo skladno z merilom za izbiro najugodnejše ponudbe, določenim v teh Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo za izvajanje zavarovalnih storitev z veljavnostjo do dne 31. 3. 2019. Sklenjena pogodba bo imela elemente okvirnega sporazuma.

Predmet javnega naročila je enoten in ni razdeljen na sklope.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 66510000 (Zavarovalniške storitve)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/2/9012-96481481588367963710/RD.zip
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 9. 3. 2015
Čas: 9:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 9. 3. 2015
Čas: 9:15
Kraj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 2. 3. 2015
Čas: 9:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 2. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV1056/2015, Zavarovalniške storitve; datum objave: 26. 2. 2015
  • NMV2738/2015, Storitve: Zavarovalniške storitve; datum objave: 18. 5. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.03.2015   13:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo za podatke o izplačanih škodah po posamezni zavarovalni vrsti za leto 2012, 2013 in 2014 ter podatek o škodni rezervi .
2. Ali pri javnem naročilu sodeluje posrednik, če sodeluje navedite kateri?

Lp


ODGOVOR:
1)
Podatki o izplačanih škodah:
za leto 2012: strojelom 6.008,67 EUR; zavarovanje stekla 1.143,60 EUR;
za leto 2013: strojelom 2.949,22 EUR; zavarovanje stekla: 396,00 EUR;
za leto 2014: računalniki: 3.797,20 EUR;
Za ostale zavarovalne vrste ni bilo izplačanih škod.

Podatki o škodni rezervi:
za leto 2013: strojelom 5.285,00 EUR
za leto 2014: računalniki 1.200,00 EUR

2) V času izvajanja zavarovalnih storitev po pogodbi z izbranim izvajalcem, naročnik ne bo sodeloval s posrednikom.


Datum objave: 03.03.2015   13:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

rok za oddajo ponudbe je zelo kratek, zato vas vljudno prosimo, da ga podaljšate vsaj za 1 teden.

Hvala.

ODGOVOR:
Rok za sprejemanje ponudb je bil podaljšan z obvestilom o popravku, objavljenem na Portalu javnih naročil pod zaporedno številko NMV1056/2015 dne 26.2.2015.

Datum objave: 03.03.2015   13:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

1. Ali bo zavarovane posle v vašem imenu opravljal posrednik? V kolikor da, prosim za navedbo imena posredniške družbe.

2. V vzorcu pogodbe je v 8. čenu navedeno: ''Na dan sklenitve te pogodbe znaša skupni seštevek letnih zavarovalnih premij (v nadaljnjem besedilu: skupna premija) … EUR brez DPZP oziroma z vključenim 6,5 % DPZP … EUR. ''. Prosim če se pripravi čistopis vzorca pogodbe, kjer bo naveden 8,5% DPZP skladno z veljavnim zakonom.

3. Prosim za škodni rezultat po letih in zavarovalnih vrstah za pretekla 3 leta.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
1) NE

2) Razpisna dokumentacija je bila v tem delu popravljena. Obvestilo o popravku je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod zaporedno številko NMV1056/2015 dne 26.2.2015.

3) Odgovor je bil podan pri prejšnjih pojasnilih.


Datum objave: 03.03.2015   13:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

1. Ali bo zavarovane posle v vašem imenu opravljal posrednik? V kolikor da, prosim za navedbo imena posredniške
družbe.
2. Prosim za škodni rezultat po letih in zavarovalnih vrstah za pretekla 3 leta.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Pojasnili sta bili podani pri prejšnjih pojasnilih.


Datum objave: 03.03.2015   13:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje:
*zavarovanje računalnikov: -koliko , od skupne vrednosti opreme, odpade na stacionarne in koliko na prenosne računalnike ter starost opreme.

Hvala...lpODGOVOR:
V razpisni dokumentaciji je v tehničnem delu tabela, iz katere je razbrati, da je vrednost vse elektronske opreme skupaj 218.717,06 EUR. V tej vrednosti je vključena tudi vsa oprema sistemov za daljinski nadzor vodovodov - telemetrija. Od tega je samo računalnikov po nabavni vrednosti 69.132,65 EUR. Znesek vključuje 6.502,35 EUR prenosnih računalnikov. Stopnja odpisanosti je povprečno 92 %.

Datum objave: 04.03.2015   08:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, prosimo za odgovore...
1. Prosim za ŠR za zadnjih 5 let , ločeno po zavarovalnih vrstah (obvezno je potrebno ločiti ŠR za rizik poplave)
2. Pri strojelomu inštalacije niso predmet zavarovanja. Ali jih ne želijo vključiti v kritje?
3. Pri zavarovanju odgovornosti navajate: »……., ki izvira iz dejavnosti, lastnosti in pravega razmerja,…..« Prosim za natančno pojasnilo katere dejavnosti ste želeli vključiti v kritje( javna uprava, šole, vrtci,…- Še kaj?)
4. Pri zavarovanju iz uporabe ali posesti, zakupa ali užitka zemljišč ali zgradb, naprošam, za natančen podatek, katere zgradbe in zemljišča ste želeli vključiti v kritje?

hvala...lpODGOVOR:
1) Podatki o ŠR za zadnja tri leta so bili podani v predhodnih pojasnilih. Naročnik ni imel škod za riziko poplave.
2) Strojelomno zavarovanje naj se izdela za tudi za vso mehansko opremo v objektih. Vrednost le te mehanske opreme je že zajeta v zavarovalni vsoti za strojelom.
3) Naročnik je želel vključiti dejavnosti: javna uprava kot pisarniška dejavnost, šolska dejavnost, dejavnost vrtcev in dejavnost distribucija vode.
4) Vse objekte s pripadajočimi zemljišči.

Datum objave: 05.03.2015   09:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V tehničnem delu, pod točko št.2 za zavarovanje vlomskih rizikov navajate, da želite kritje vlomskih rizikov za vse zavarovane objekte, zaloge in opremo po škodnem dogodku na I.riziko do 5.000 EUR. Zanima nas, ali zajamemo tudi tiste lokacije ,kjer je vrednost opreme 0,00 EUr in kako je z lokacijami, kjer je oprema vredna manj kot 5.000 EUR.

ODGOVOR:
Za vlomske rizike želimo imeti zavarovanje tudi na tistih lokacijah, kjer trenutna vrednost opreme ne dosega 5000€.

Datum objave: 05.03.2015   09:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri zavarovanju splošne odgovornosti nas zanima, kakšna zavarovalna kritja pričakujete iz naslova poklicne odgovornosti in strokovnih napak učiteljev in vzgojiteljev. Prosimo vas za navedbo možnih škodnih primerov iz tega naslova.

ODGOVOR:
Iz primerov odgovornosti nismo imeli zahtevkov. Želimo imeti zavarovano poklicno odgovornost učiteljev in vzgojiteljev, v kolikor je kje v ponudnikovih pogojih poklicna odgovornost učiteljev in vzgojiteljev izključena.

Datum objave: 05.03.2015   09:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri zavarovanju odgovornosti ste navedli v tehnični dokumentaciji navedli, da se zavarovanje sklepa za 171 zaposlenih od tega 57 vzgojiteljev in 78 učiteljev. Kritje želite tudi za dejavnost javne uprave oz. pisarne. Koliko je zaposlenih v pisarnah? Ali se skupno število zaposlenih spremeni?

ODGOVOR:
OŠ IG vsi 78, od tega: 60 učiteljev, kuhinja 5, čistilke, hišniki 10, pisarne 3
VRTEC IG vsi 77, od tega: 57 vzgojitelj, kuhinja 8, čistilke hišniki 6, režija 6

Datum objave: 05.03.2015   09:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri zavarovanju splošne odgovornosti želite v zavarovanje vključiti tudi zahtevke zaradi distribucije vode. Prosimo vas, da nam za vodovod in kanalizacijo posredujete podatek o številu kilometrov teh cevi.

ODGOVOR:
vodovod: 78, 3 km
kanalizacijam (odvajanje odpadnih vod): 22,8 km

Datum objave: 05.03.2015   10:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
*za pripravo ponudbe potrebujemo škodni rezultat za zadnja tri leta za vse zavarovalne panoge razpisa
*
* Proizvajalčeva odgovornost za izdelke:
*Višina predvidenega letnega prometa,

Zavarovanje računalnikov:
* ali je temeljna odbitna franšiza odkupljena ?
* ali je amortizirana vrednost pri delnih škodah zavarovana?

Zavarovanje strojeloma:
* ali je temeljna odbitna franšiza odkupljena ?
* ali je amortizirana vrednost pri delnih škodah zavarovana?ODGOVOR:
Proizvajačeva odgovornost za izdelke se nanaša le na proizvajanje in razdeljevanje hrane za šolske in vrtčevske dejavnosti. Letni prometa ne moremo podati, gre pa vsak dan za približno 391 otrok.

Odgovori na ostala vprašanja so bili podani pri prejšnjih pojasnilih.

Datum objave: 05.03.2015   14:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

prosim za pojasnilo glede IV točke Referenčni posli ponudnika (obrazec Ponudba):

- kot zavarovalca želite da navedemo podjetje/zavod, ki smo ga pridobili preko javnega naročila?
- ali lahko pod zakoniti zastopnik navedemo kontaktno osebo, ki je pri zavarovalcu zadolžena za zavarovanje (običajno to ni zakoniti zastopnik)?
- pod vrednost letne premije bomo navedli da letna premija znaša več kot ...... €. Pri višini premije gre namreč za poslovno skrivnost in stvar pogodbe med zavarovalnico in stranko. Ali lahko izpolnimo obrazec na predlagan način?

Hvala.ODGOVOR:
1) Da.
2) Ne. Ponudnik navede zakonitega zastopnika naročnika referenčnega posla (osebo zavarovalec). Ponudniku ni potrebno predložiti potrjenih referenčnih dokazil. Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati predložitev dokazil, za preverjanje izpolnjevanje referenčnega pogoja.
3) Ne. Skladno z določili ZDIJ je vrednost referenčnega posla, izvedenega za »javnega naročnika«, informacija javnega značaja in ne more biti varovana kot poslovna skrivnost.


Datum objave: 05.03.2015   14:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosimo za pojasnilo ali se pri požarnem zavarovanju vrednosti za dodatne nevarnosti in razširitve nanašajo na posamezen objekt, opremo in zaloge-po lokaciji ali za vse objekte, opremo in zaloge skupaj (za vse lokacije skupaj)?

Prosimo za pojasnilo ali se pri vlomskem zavarovanju določena vrednost 5.000,00 EUR na I. riziko nanaša na posamezen objekt, opremo in zaloge-po lokaciji ali za vse objekte, opremo in zaloge skupaj (za vse lokacije skupaj)?

Prosimo za pojasnilo ali se pri zavarovanju stekel določena vrednost 5.000,00 EUR nanaša na posamezen objekt-po lokaciji ali za vse objekte skupaj (za vse lokacije skupaj)?

Hvala.


ODGOVOR:
Riziki se nanašajo na škodni dogodek za vse objekte skupaj. Odgovori na ostala vprašanja so bila podana v prejšnjih pojasnilih.