Dosje javnega naročila 003469/2018
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Uničenje - sežig ali sosežig starih impregniranih železniških pragov 2018-2020
ZJN-3: Odprti postopek

JN003469/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 29.05.2018
JN003469/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.06.2018
JN003469/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN003469/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 101-231757
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Jelka Kosmač
jelka.kosmac@slo-zeleznice.si
+386 012914634

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/258344/Razpisna_dokumentacija_28.05.2018.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1030
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Uničenje - sežig ali sosežig starih impregniranih železniških pragov 2018-2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Uničenje - sežig ali sosežig starih impregniranih železniških pragov 2018-2020
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Uničenje - sežig ali sosežig starih impregniranih železniških pragov 2018-2020
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.07.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.07.2018   09:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.06.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.05.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.06.2018   12:27
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva referenco v višini 500 t, v zadnjih 3 letih, pred objavo razpisa; Po pregledu letnih poročil o zbranih in obdelanih odpadkih v preteklih letih, na spletnih straneh ARSO ugotavljamo, da v Sloveniji ni zbiralca oz. predelovalca/odstranjevalca, ki bi lahko zagotovil tako visoko referenco, zato naročnika pozivamo, da zniža oz. umakne referenco in s tem zagotovi možnost pidobitve konkurenčne ponudbe.

ODGOVOR

Pozdravljeni!

Naročnik se je odločil, da bo spremenil zahtevano referenco iz 500 t na 100 ton. Točka 6 pogojev za sodelovanje glede tehnične sposobnosti se po novem tako glasi:

»Ponudnik mora imeti najmanj eno referenco: da je v zadnjih treh letih pred dnevom objave tega javnega naročila izvedel storitev, ki je enaka ali podobna predmetu tega javnega naročila in sicer v količini najmanj 100 ton nevarnih odpadkov klasifikacijske številke 17 02 04*. Referenca mora biti potrjena s strani naročnika reference (pisno potrdilo reference z žigom in podpisom naročnika reference).«

Prvi odstavek obrazca 11(stran 42) se po novem tako glasi:

»Ponudnik mora izpolniti spodaj navedeni obrazec kot dokaz, da izpolnjuje referenčni pogoj iz te razpisne dokumentacije, kar dokaže s pisnim potrdilom referenc, (z žigom in podpisom naročnika reference), iz katerih bo razvidno, da je v zadnjih treh letih pred dnevom objave tega javnega naročila izvedel storitev, ki je enaka ali podobna predmetu javnega naročila in sicer v količini najmanj 100 ton nevarnih odpadkov klasifikacijske številke 17 02 04*.«

Lp

Datum objave: 18.06.2018   12:28
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da odgovarja na vprašanja

ODGOVOR

Pozdravljeni!

Naročnik se je odločil, da bo spremenil zahtevano referenco iz 500 t na 100 ton. Točka 6 pogojev za sodelovanje glede tehnične sposobnosti se po novem tako glasi:

»Ponudnik mora imeti najmanj eno referenco: da je v zadnjih treh letih pred dnevom objave tega javnega naročila izvedel storitev, ki je enaka ali podobna predmetu tega javnega naročila in sicer v količini najmanj 100 ton nevarnih odpadkov klasifikacijske številke 17 02 04*. Referenca mora biti potrjena s strani naročnika reference (pisno potrdilo reference z žigom in podpisom naročnika reference).«

Prvi odstavek obrazca 11(stran 42) se po novem tako glasi:

»Ponudnik mora izpolniti spodaj navedeni obrazec kot dokaz, da izpolnjuje referenčni pogoj iz te razpisne dokumentacije, kar dokaže s pisnim potrdilom referenc, (z žigom in podpisom naročnika reference), iz katerih bo razvidno, da je v zadnjih treh letih pred dnevom objave tega javnega naročila izvedel storitev, ki je enaka ali podobna predmetu javnega naročila in sicer v količini najmanj 100 ton nevarnih odpadkov klasifikacijske številke 17 02 04*.«

Lp


Datum objave: 20.06.2018   08:05
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji imate navedeno:
"Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjen obrazec predračuna (Razpisni obrazec 10)."
V razpisni dokumentaciji pod obrazcem 10 najdemo "vzorec garancije za dobro izvedbo del" prosim dodajte obrazec oz. ustrezno korigirajte dokumentacijo


ODGOVOR

Pozdravljeni!

Naročnik je objavil popravek razpisne dokumentacije.

Lp

Datum objave: 22.06.2018   07:45
VPRAŠANJE
Prosim objavite popravek razpisne dokumentacije

ODGOVOR

Pozdravljeni!

Popravek razpisne dokumentacije je bil že poslan na portal Javnih naročil, vendar še ni bil objavljen.

Popravek razpisne vključuje:

Spremeni se prvi odstavek pod točko 12.2.3 (stran 12 razpisne dokumentacije), ki se po novem tako glasi:

»Ponujena cena mora biti izražena:
 v EUR/t brez DDV-ja na dve decimalki natančno. Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjen obrazec predračuna (Razpisni obrazec 1). Ponudnik navede skupno ceno. Cene v ponudbi morajo biti oblikovane skladno z Incoterms 2010, EXW SŽ-Infrastruktura, d.o.o. (različne lokacije po Sloveniji – seznam lokacij naveden v tehničnih zahtevah) - enotna oz. enaka cena za vse lokacije. V ceni morajo biti vključeni vsi stroški s prevozom, prevzemom, nakladanjem, odvozom in uničenjem odpadkov, tehtanjem, predajo evidenčnih listov o ravnanju z odpadki, ki jih je oddal v RS ali listine iz Uredbe 1013/2006/ES za odpadke, če jih bo poslal v obdelavo v drugo državo članico EU ali tretjo državo in morebitnimi drugimi stroški.«

Na strani 26 razpisne dokumentacije se v 2. členu vzorca pogodbe spremeni besedilo v alineji pod tabelo ponudbenega predračuna, ki se po novem tako glasi:

»Navedena cena je fiksna in nespremenljiva in velja ves čas pogodbenega razmerja in vključuje izvedbo storitve EXW SŽ-Infrastruktura, d.o.o. v EUR/t brez DDV-ja na dve decimalki natančno. Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjen obrazec predračuna (Razpisni obrazec 1). Ponudnik navede skupno ceno. Cene v ponudbi morajo biti oblikovane skladno z Incoterms 2010, EXW SŽ-Infrastruktura, d.o.o. (različne lokacije po Sloveniji – seznam lokacij naveden v tehničnih zahtevah) - enotna oz. enaka cena za vse lokacije. V ceni morajo biti vključeni vsi stroški s prevozom, prevzemom, nakladanjem, odvozom in uničenjem odpadkov, tehtanjem, predajo evidenčnih listov o ravnanju z odpadki, ki jih je oddal v RS ali listine iz Uredbe 1013/2006/ES za odpadke, če jih bo poslal v obdelavo v drugo državo članico EU ali tretjo državo in morebitnimi drugimi stroški. Cena mora biti fiksna in ves čas pogodbe nespremenljiva.«

in pa

- Naročnik se je odločil, da bo spremenil zahtevano referenco iz 500 t na 100 ton. Točka 6 pogojev za sodelovanje glede tehnične sposobnosti se po novem tako glasi:

»Ponudnik mora imeti najmanj eno referenco: da je v zadnjih treh letih pred dnevom objave tega javnega naročila izvedel storitev, ki je enaka ali podobna predmetu tega javnega naročila in sicer v količini najmanj 100 ton nevarnih odpadkov klasifikacijske številke 17 02 04*. Referenca mora biti potrjena s strani naročnika reference (pisno potrdilo reference z žigom in podpisom naročnika reference).«

Prvi odstavek obrazca 11(stran 42) se po novem tako glasi:

»Ponudnik mora izpolniti spodaj navedeni obrazec kot dokaz, da izpolnjuje referenčni pogoj iz te razpisne dokumentacije, kar dokaže s pisnim potrdilom referenc, (z žigom in podpisom naročnika reference), iz katerih bo razvidno, da je v zadnjih treh letih pred dnevom objave tega javnega naročila izvedel storitev, ki je enaka ali podobna predmetu javnega naročila in sicer v količini najmanj 100 ton nevarnih odpadkov klasifikacijske številke 17 02 04*.«

LP