Dosje javnega naročila NMV2/2015
Naročnik: OBČINA JESENICE 
Blago: Kolesa, deli in pribor
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 49.794,30 EUR

NMV2/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.01.2015
NMV49/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 06.01.2015
NMV2847/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.05.2015
NMV2847/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2015
    NMV2/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Kolesa, deli in pribor

Datum objave: 2. 1. 2015
Številka objave: NMV2/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, Kontakt: ga. Aleksandra Orel, V roke: ga. Aleksandra Orel, SI-4270 Jesenice.
Tel. +386 45869200. Telefaks +386 45869270. E-pošta obcina.jesenice@jesenice.si.
Internetni naslovi: http://www.jesenice.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: »Vzpostavitev kolesarskega sistema v občini Jesenice – tretji ponovljeni postopek - projekt IDAGO«
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je vzpostavitev avtomatiziranega kolesarskega sistema za izposojo koles v občini Jesenice. V okviru navedenega se tako predvideva:
- dobava, montaža in vzpostavitev avtomatiziranega sistema za izposojo koles,
- dobava in montaža treh nadstrešnic (kovinska nadstrešnica s solarnimi paneli in ključavnicami) in
- dobava 15 koles.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 34324000 (Kolesa, deli in pribor)
34430000 (Kolesa)
34431000 (Kolesa brez motornega pogona)
48000000 (Programski paketi in informacijski sistemi)
48200000 (Programski paket za omrežja, internet in intranet)
39151100 (Stojala)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/1/7231-98402777863875418802/Razpisna
_dokumentacija.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 9. 1. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 9. 1. 2015
Čas: 11:00
Kraj: V veliki sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Pri predmetnem javnem naročilu gre za ponovitev neuspešnega postopka. Predmet javnega naročila se od predhodnega postopka objavljenega na Portalu javnih naročil dne 14. 11. 2014 pod številko NMV5014/2014 ne spreminja.

Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil. Razpisna dokumentacija je izdelana v slovenskem jeziku.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila na portal javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si). Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z razpisom je 4 dni pred rokom za oddajo ponudb do 10:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja v slovenskem jeziku najkasneje 3 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil.

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 5. 1. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 2. 1. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV49/2015, Kolesa, deli in pribor; datum objave: 6. 1. 2015
  • NMV2847/2015, Blago: Kolesa, deli in pribor; datum objave: 21. 5. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.01.2015   08:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Glede na to da gre za neke vrste obnovitev javnega naročila NMV5014/2014, 14.11.2014, in glede na to da so takrat bile naknadno dodane uradne spremembe in pojasnila (določene garancijske dobe, odzivni časi, ipd.) več na:

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=45559&nar=MV

ali te spremembe in pojasnila še zmeraj veljajo, glede na to da je vsebina naročila ostala nespremenjena (vsaj glede teh vprašanj)?


Hvala za odgovor

Lep pozdravODGOVOR:

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je razumevanje zastavljavca vprašanja pravilno. Potencialni ponudniki naj kot relevantna upoštevajo vsa podana pojasnila in spremembe, ki so bila objavljena v okviru odgovorov na vprašanja pri javnem naročilu z naslovom: »Vzpostavitev kolesarskega sistema v občini Jesenice - projekt IDAGO« (ponovljeni postopek), ki je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 14. 11. 2014 pod številko NMV5014/2014.

Datum objave: 06.01.2015   08:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

glede na to da v razpisu niso predvidena sredstva za vzdrževanje sistema v garancijski in izven garancijski dobi nas zanima koliko sredstev iz proračuna je zagotovljenih za vzdževanje (letno)?

ODGOVOR:
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da kot že navedeno v Odgovoru na vprašanje 13, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 24. 11. 2014 pri objavi številka NMV5014/2014, se v okviru predmeta tega javnega naročila predvideva vzdrževanje dobavljene opreme, njenih delov in drugega blaga, ki je predmet naročila.

S servisiranjem je tako mišljeno zagotavljanje brezhibnega delovanja dobavljene opreme, njenih delov in drugega blaga ob normalni uporabi in rabi dobavljene opreme, njenih delov in drugega blaga (kot npr. delovanje sistema za registriranje uporabnika, skrite napake, ki jih ni bilo možno videti, zaslediti, predvideti ob prevzemu opreme, njenih delov in drugega blaga, ki je predmet naročila).

Navedeno servisiranje je že zajeto v tem javnem naročilu in ga mora ponudnik predvideti in zajeti v ponudbeni ceni, ki jo bo podal v ponudbi.

Kar zadeva vzdrževanje in servisiranje, ki presega zgoraj navedene okvire in posledično tudi predmet tega javnega naročila, pa naročnik pojasnjuje, da le to ni relevantno za predmetni postopek zato naročnik zagotovljenih sredstev ne bo podal.