Dosje javnega naročila 003674/2018
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
: Natečaj za ODPRTI, ENOSTOPENJSKI, PROJEKTNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA: SOSESKA NOVO POBREŽJE _ MARIBOR
ZJN-3: Odprti postopek

JN003674/2018-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 05.06.2018
JN003674/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.10.2018
JN003674/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.01.2019
JN003674/2018-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 30.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003674/2018-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2018/S 106-242437
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://ssrs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Natečaj za ODPRTI, ENOSTOPENJSKI, PROJEKTNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA: SOSESKA NOVO POBREŽJE _ MARIBOR
Referenčna številka dokumenta: 430-19/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
ODPRTI, ENOSTOPENJSKI, PROJEKTNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA:

SOSESKA NOVO POBREŽJE _ MARIBOR
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
skladno z natečajnimi pogojiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v dokumentaciji za razpis natečaja in oddajo javnega naročila. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.

Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 6, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 6. (7. točka 84. člena ZJN-3):
1. SKLADNOST ZASNOVE Z VELJAVNIMI PROSTORSKIMI AKTI
2. KAKOVOST URBANISTIČNE ZASNOVE:
3. KAKOVOST FUNKCIONALNE ZASNOVE:
4. KAKOVOST ARHITEKTURNE IN KRAJINSKO ARHITEKTURNE ZASNOVE
5. EKONOMSKA MERILA
6. MERILA S PODROČJA TRAJNOSTNE GRADNJE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
07.09.2018   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja):

OBMOČJE 1 (O1)
• 1. nagrada 19.000 EUR
• 2. nagrada 15.200 EUR
• 3. nagrada 11.350 EUR
• tri priznanja po 5.700 EUR

OBMOČJE 2 (O2)
• 1. nagrada 6.500 EUR
• 2. nagrada 5.200 EUR
• 3. nagrada 3.900 EUR
• tri priznanja po 1.950 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 84.100 EUR

Nagrade in priznanja predstavljajo bruto bruto zneske z vključenim morebitnim DDV.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Razpisani odškodninski sklad:

10 odškodnin po 1.000 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 10.000 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Odškodnine predstavljajo bruto bruto zneske z vključenim morebitnim DDV.
IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Aljoša Dekleva, univ. dipl. inž. arh., M. Arch (Dist) AA, Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): mag. Črtomir Remec, univ. dipl. inž. gradb., Član (naročnik): mag. Tomaž Kancler (MOMB), univ. dipl. inž. arh., Članica (naročnik): Barbara Brinovčar, univ.dipl.inž.arh., Član (ZAPS): doc. Janko J. Zadravec, univ. dipl. inž. arh., Namestnica članov (naročnik): Damjana Varšek, univ. dipl. inž. gradb. , Namestnik članov (ZAPS): Radovan Romih, univ. dipl. inž. kraj. arh., Poročevalec A: Primož Hočevar, univ. dipl. inž. arh., Poročevalka KA: Jana Kozamernik, univ. dipl. inž. kraj. arh., Izvedenec investicija GOI mag. Marjan Čerin, univ. dipl .inž. gradb., izvedenec za izrabo plitke geotermije : doc. dr. Želko Vukelić, izvedenec za požarno varnost: Gregor Kušar, univ. dipl. kem., Skrbnica natečaja: Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.08.2018   23:59

Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 23.6.2018
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 27.6.2018
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 29.8.2018
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 31.8.2018
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije brez makete petek 7. 9. 2018 do 16:00 ure
Oddaja makete petek 14. 9. 2018 do 12:00 ure
Javno identificiranje avtorjev in evidentiranje ponudb (na ZAPS, Vegova 8, Ljubljana – velika sejna soba) predvidoma
(točen datum bo objavljen na portalu JN) 8.10.2018
Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 18.10.2018
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma november 2018

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.06.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.06.2018   10:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

- Je v prihodnje predvidena povezava obeh Puhovih cest (južna in vzhodna) z krišiščem?
- V prilogah je na natečajnem območju na zahodni strani označen "plavi pas" parcel, v katere se naj ne bi posegalo; ali je možno te parcele predvideti kot zeleni pas, parkirišča, dostop do podzemnih garaž..? ali je predvidena širitev ulice Veljka Vlahoviča? Lahko območje načrtujemo a ne pozidamo?
- je predvidena lokacija križišč K2 in K4 pogoj, ali se jih lahko prestavi/odstrani?
- kaj je s strani občine/države v prihodnje predvideno na parcelah, ki mejijo na vzhodni rob natečanjega območa, a niso del natečaja(stanovanja, industrija..)?
- zakaj je predviden odmik 20m od severnega roba natečanjega območja?
- kaj je v prihodnje predivdeno z "gramoznico" na koncu Puhove ulice, se bo ohranila ali sebo na tem območju spremenil prostorski akt?

hvala za dogovore,

lpODGOVOR

- Zaradi lastniških razmerij trenutno povezava Puhove ulice – južne (dostopne ceste TC Mercatora) in Puhove ulice – vzhodne ni možna.
- Označen pas ob Ulici Veljka Vlahoviča ni v lasti SSRS, zato se to območje načrtuje kot zelene površine brez parkirišč ali površin, ki so potrebne za izvedbo stanovanjske soseske. Možna pa je umestitev pločnika v kolikor se bo Ulica Veljka Vlahoviča razširila zaradi križišča K2. Dostop v notranjost območja (čez ta pas) je možen, tudi uvoz v garažo, vendar mora biti le ta načrtovan tako, da je križišče na nivoju terena in se rampa načrtuje znotraj lastništva SSRS. Širitev ulice Veljka Vlahoviča ni predvidena, razen v območju križišča K2 zaradi ureditve tretjega zavijalnega pasu.
- Križišči K2 in K4 nista pogoj, lahko se jih odstrani. Prestavitev je možna: K2 je možno locirati približno 10 m severno ali 10 m južno od označenega tako, da je možna izvedba tretjega zavijalnega pasu. K4 je potrebno locirati toliko proti vzhodu, da ni motena razvrstitev avtomobilov v tretji zavijalni pas na obstoječi ulici v smeri proti križišču K3.
- Vzhodno od natečajnega območja so skladno z urbanistično zasnovo predvidene površine za stanovanja.
- 20 m odmik je predviden med načrtovanimi objekti in obstoječim objektom na severu in ne robom natečajnega območja.
- Vzhodno od natečajnega območja je trenutno stanje »betonarna«, skladno z urbanistično zasnovo so predvidene površine za stanovanja.Datum objave: 28.06.2018   08:07
VPRAŠANJE
Spoštovana natečajna komisija,

Zastavljen rok za oddajo natečajnih predlogov se nam zdi neprimeren. Oddaja je namreč načrtovana takoj po poletnih mesecih, torej obdobju daljših dopustov, tako zaposlenih kot zunanjih sodelavcev. Zdi se nam, da je v interesu tako naročnika kot natečajnikov, da se pri tako pomembnem natečaju izdela čim več kvalitetnih predlogov, ki strokovno obravnavajo problematiko območja, zato predlagamo prestavitev roka za cca. 1 mesec.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Stališče naročnika je , da ostane rok za oddajo elaboratov nespremenjen.


Datum objave: 28.06.2018   08:08
VPRAŠANJE
Spoštovani

V primeru natečaja za sosesko Novo Pobrežje v Mariboru gre za izjemno obsežno, kompleksno in zahtevno nalogo, ki ne zahteva samo izkušenj na področju arhitekture ampak tudi na področju urbanizma, krajinske arhitekture ter vseh tehničnih smeri povezanih z arhitekturo. Zaradi tako velikega obsega naloge in potrebnega sodelovanja z strokovnjaki iz drugih področij se nam zdi, da je nujna prestavitev roka oddaje predlogov. Menimo, da si bo naročnik le tako zagotovil največje možno število kvalitetnih predlogov, ki so za tako pomemben projekt nujni. Smiselna se nam zdi prestavitev roka za 6 tednov.

Hvala, lep pozdrav.


ODGOVOR
Stališče naročnika je , da ostane rok za oddajo elaboratov nespremenjen.Datum objave: 28.06.2018   08:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

predlagamo, da se v namen zagotovitve kvalitetnih rešitev natečaja podaljša rok za oddajo elaboratov. Kot razlog navajamo potek glavnega dela natečajnega procesa med poletnimi meseci in posledično med obdobjem dopustov, kar otežuje tako delo znotraj ekipe kot sodelovanje z zunanjimi sodelavci, ki so za tako kompleksno nalogo nujno potrebni. Predlagamo zamik roka oddaje za 5-6 tednov.

Vnaprej hvala za odgovor.


ODGOVOR

Stališče naročnika je , da ostane rok za oddajo elaboratov nespremenjen.


Datum objave: 19.07.2018   12:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri nacrtovanju obmocja je potrebno upostevati FIO = 0.844; Ali je potrebno zagotavljati FIO na obeh obmocjih (O1 in O2) sorazmerno?
Je pri oskrbovanih stanovanjih mozno koristiti enak vhod za stanovalce in oskrbovane ljudi?
Zunanja parkirna mesta naj bodo od stanovanjske enote oddaljena max. 200m, to velja tudi za parikna mesta v garazi?
Obstajajo posebni pogoji glede zasencitve sosednjih objektov ali ne (kot 45 stopinj)?

Hvala!

ODGOVOR

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj je potekel dne 23.6.2018.

Datum objave: 27.07.2018   12:14
Na spletni strani: https://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni sta objavljena spremenjena vzorca pogodb o izdelavi projektne dokumentacije za območji O1 in O2 v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (UL.RS. 5486/2018) z dne 30.05.2018 - datoteka: A_1_NATEČAJNI POGOJI_DOPOLNITEV_VZORCA POGODB in spremenjena priloga "Ponudba" - datoteka: A_2 NATEČAJNI_POGOJI_POPRAVEK_PONUDBA


Datum objave: 21.08.2018   10:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Po pregledu argumentov proti podaljšanju roka oddaje oziroma pomanjkanju le-teh se nam zdi smiselno, da se le-to še enkrat premisli. Menimo da bi se s podaljšanjem roka oddaje za (najmanj) en mesec zagotovile enakovredne možnosti vsem udeležencem, saj je trenuten rok postavljen na skrajno neprimeren datum, ko je večina sodelavcev odsotnih. Enako prosimo tudi za podaljšanje roka vsebinskih vprašanj, saj tako kompleksna naloga zahteva tehten premislek in jasna pojasnila iz strani naročnika.

Hvala že vnaprej za odgovor


ODGOVOR

Stališče Stanovanjskega sklada RS je, da se rok za oddajo natečajnih elaboratov ne podaljša.


Datum objave: 21.08.2018   10:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Po več prošnjah natečajnikov za podaljšanje roka, le-te organizator še vedno in brez argumenta zavrača. Ker gre za en najobsežnejših natečajev v zadnjih letih, ki je izjemnega pomena tako za državo kot za razvoj mesta Maribor se nam zdi nujen zamik roka oddaje predlogov za minimalno 30 dni. Predlagamo, da tudi strokovna žirija soodloča o rokih, saj ji je kot strokovnemu delu komisije v interesu dobra arhitekturna rešitev in hkrati razume situacijo in prošnje natečajnikov saj so tudi sami večkrat v enaki poziciji.

Kot drugi, enako tudi mi kot argument podajamo odsotnost strokovnega kadra v poletnih mesecih, še posebej julija in avgusta, kar pomeni, da ni mogoče zagotoviti vseh strokovnih sodelavcev za celovito izvedbo natečajnega predloga.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Stališče Stanovanjskega sklada RS je, da se rok za oddajo natečajnih elaboratov ne podaljša.


Datum objave: 21.08.2018   10:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot interesenti za oddajo natečajnega elaborata bi opozorili, da je bil natečaj ne glede na formalno dovolj dolgo obdobje za izvedbo (nekaj več kot tri mesece) od dne objave natečaja, do roka oddaje natečajnih elaboratov umeščen v obdobje že načrtovanih poletnih dopustov - posledica je pomanjkanje različnih podpornih kadrov. Menimo, da je zato okrnjeno število udeležencev natečaja s tem pa zmanjšan potencial za izbor najustreznejše rešitve. Prosimo, da se za rok za oddajo natečajnih elaboratov prestavi za obdobje 5-6 tednov.

ODGOVOR

Stališče Stanovanjskega sklada RS je, da se rok za oddajo natečajnih elaboratov ne podaljša.


Datum objave: 21.08.2018   10:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Argumentacija proti podaljšanju roka oddaje predlogov se nam zdi nerazumljiva. Nesprejemljivo se nam zdi, da se tako pomembne državne investicije izvajajo v poletnih mesecih, ko je tako večina potencialnih natečajnikov kot strokovnih sodelavcev, ki so nujni za tak projekt odsotnih.

Iz tega lahko sklepamo, da naročnik nima resnega interesa pridobiti najboljšo možno rešitev ali pa, da gre za poskus manipulacije razpisa iz strani organizatorja poraja se ideja, da se želi namenoma zmanjšati število natečajnikov. Zelo neprofesionalna se nam zdi organizacija tako pomembnega razpisa v poletnih mesecih ko je večina kadra odsotna. Ohranitev obstoječega roka oddaje bi po našem mnenju škodovala tako stroki, ki se v velikem številu nebi mogla udeležiti razpisa, kot organizatorju, ki nebi prejel najboljše možne rešitve in s tem oškodoval tudi mesto Maribor.

Predlagamo, da komisija še enkrat razmisli o premiku roka oddaje natečaja za vsaj 5 tednov.


ODGOVOR
Stališče Stanovanjskega sklada RS je, da se rok za oddajo natečajnih elaboratov ne podaljša.Datum objave: 21.08.2018   15:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

je možna menjava renderja iz prvega plakata s poljubno vsebino iz zadnjega plakata, tako, da bi bil na prvi strani predstavljen koncept..?

hvala

ODGOVOR

Člani ocenjevalne komisije in sodelavci natančno pregledajo vse plakate. Koncept razporeditve je namenjen lažjemu ocenjevanju (vsebine so pri vseh natečajnikih na istem plakatu) in večji preglednosti razstave (posebej v primeru, ko ni mogoče obesiti vseh plakatov). Menjava vsebine med plakati ni zaželena, ni pa to izločilni kriterij.


Datum objave: 30.08.2018   15:23
VPRAŠANJE
Spostovani, prosimo za odgovora na formalni vprasanji:

Natečajni pogoji - str. 39, Priloga ESPD obrazec:

1. Smatramo, da je zahteva, da gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji poleg ESPD obrazca oddaja dokazila v kuverto NAKANADNI PREIZKUS diskriminatoren, saj je prav ESPD obrazec sredstvo, preko katerega Naročnik lahko preverja podatke. Predlagamo, da se namesto prilaganja dokazil zahteva le pooblastilo Naročniku, da pridobi dokazila, oz., da jih gospodarski subjekt dostavi, v kolikor bo izbrana / nagrajena njegova rešitev v za to namenjenem zakonskem roku. Tako namreč določa tudi 7. ostavek 79. člena ZJN-3.

2. Prosimo tudi za pojasnilo glede zahtevanih dokumentov, kakšnega datuma smejo biti v odnosu na dan objave JN ( izdani največ 3 mesece pred, največ 1 mesec pred objavo...), in, ali morajo dokumenti biti prevedeni?

Hvala, natečajna ekipa.

ODGOVOR


1. Naročnik bo dokazila za preveritev ESPD pridobival sam. Naročnik bo gospodarske subjekte pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradne evidence v fazi naknadnega preizkusa, kar velja tudi za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, in zakonite zastopnike gospodarskega subjekta, ki niso državljani Republike Slovenije. Predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev, navedenih v ESPD ni potrebna ob oddaji ESPD obrazca, je pa zaželena.
2. Vsa preverjanja po ESPD se izvajajo na dan poteka roka za oddajo ponudb oz. na dan oddaje ponudb, skladno z določili Zakona o javnem naročanju.
Zahteva natečaja je, da je natečajno ponudbena dokumentacija izdelana v slovenskem jeziku, zato morajo biti tudi vsa morebitna dokazila prevedena.


Datum objave: 30.08.2018   15:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V vzorcu pogodbe so v 9. členu so navedeni roki in procentualna delitev za izdajo računov na katere imamo pripombe oziroma bi predlagali določene korekcije:

1.
V pogodbi so trije plačilni roki , ki niso pogojeni z aktivnostmi izvajalca pogodbe ampak aktivnostmi naročnika oz. tretjih oseb. To so roki vezani na pridobitev gradbenega dovoljenja, sklenitev pogodbe z izvajalcem in pridobitev uporabnega dovoljenja , kar skupaj predstavlja po pogodbi 30 % celotne cene projektne dokumentacije.
Na dinamiko izvedbe teh aktivnosti izvajalec nima nobenega vpliva, tudi če je projektna dokumentacija popolna in njeno popolnost potrdi naročnik oziroma ustrezni upravni organ ( kar se nanaša na pravnomočnost gradbenega in uporabnega dovoljenja ).
Predvideno zadrževanje 30% plačila za izdelano dokumentacijo poleg bančne garancije in zavarovanju projektantske odgovornosti , ki zagotavljata ustrezno varnost naročnika proti prevzemniku del postavlja izdelovalca projektne dokumentacije v izrazito neenakopraven pravni položaj kot stranko v pogodbi. Obenem se lahko brez ustreznih določil v pogodbi zgodi, da v primeru daljše prekinitve projekta ali odstopa investitorja izvajalec ne bo upravičen do plačila za izvedena dela.

Primeri , ki izhajajo iz prakse so na primer sledeči;
-investitor se po izdelani projektni dokumentaciji faze PGD in vloženi na UE odloči za odlog s pričetkom gradnje za nedoločen čas ter umakne popolno vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja iz pristojne UE ali se pridobivanje zavleče zaradi pravno formalnih razlogov na strani investitorja
-investitor se po izdelani fazi PZI dokumentacije odloči, da bo za nedoločen čas zamaknil pričetek gradnje.
-gradnja se zaradi višje sile podaljša ali prekine za nedoločen čas
- izbira izvajalca gradbenih del se zaradi pravnih ali finančnih okoliščin zavleče za daljši čas

V takih primerih se izkaže, da je izdelovalec projektne dokumentacije utrpel gospodarsko škodo, saj nima vpliva na potek dogodkov, storitev je korektno opravil, pogodba pa tudi naročniku ne omogoča izplačila izvajalcu za korektno opravljeno storitev, saj je dinamika izplačil vezana izključno na druge dejavnike.

Zato predlagamo, da se na vse tiste termine izplačil, ki niso v neposredni pristojnosti izvajalca te pogodbe doda časovne klavzule za plačilo, ki bodo omogočile izplačilo izvedenih del v primeru, da krivda za nepridobitev gradbenega dovoljenja ni na strani projektanta in časovne klavzule, ki bodo omogočil dokončno plačilo izdelane PZI dokumentacije v roku izgradnje predvidenem s strani investitorja.

2.
procentualna delitev plačil ne odgovarja dejanskemu obsegu del, ki ga je potrebno opraviti čez daljše časovno obdobje in delitev tudi ni skladna s priporočili ZAPS .

Pripomba se nanaša na predvideno delitev plačil kjer 40 % sredstev ostane za plačilo v kasnejših rokih po tem, ko je že izdelana projektna dokumentacija IDZ, IDP, PGD in PZI , ki dejansko predstavlja 80 - 85% obsega pogodbenih del , kar predstavlja veliko nesorazmerje med fazami plačil in dejansko opravljenim delom.

Skladno z Interaktivnim programom za izračun vrednosti projektantskih storitev ( Arhigram 3.04 ), ki ju je na uporabo ponudil svojim čanom ZAPS ( Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije) , pa tudi v skladu s splošno uveljavljeno prakso PGD dokumentacija dosega vrednosti cca. 30-35% celotne projektne in tehnične dokumentacije, PZI projektna dokumentacija pa cca. 30-35% vrednosti zneska celotne projektne in tehnične dokumentacije. To pomeni, da je potrebno, tudi ob drugačnih plačilnih pogojih, zagotoviti izvajalcu po izdelani posamezni fazi izplačilo zgoraj navedenih procentov.

Zaradi vsega zgoraj navedenega predlagamo sledeče popravke ( opomba - besedilo iz 9. člena je dopolnjeno s predlogi ):

- 3 delovne dni po predaji in potrditvi izpolnjenega IDZ ( 5 % )
- 3 delovne dni po predaji in potrditvi idejnega projekta IDP in BIM modela ( 15% )
- 3 delovne dni po predaji in potrditvi PGD dokumentacije in BIM modela ( 20% )
- 3 delovne dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja oziroma najkasneje 120 dni po vložitvi popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, v kolikor razlog za nepridobitev dovoljenja ni na strani izvajalca ( 10% )
- 3 delovne dni po predaji in potrditvi PZI dokumentacije, predaji BIM modela za fazo PZI v digitalni obliki in dokumentacije za razpis izvedbe ter BIM modela za razpis ( 30 % )
- 3 delovne dni po sklenitvi gradbene pogodbe ter ob pogoju dosežene vrednosti GOI oziroma najkasneje 120 dni po predaji in potrditvi PZI dokumentacije ( 5%)
- 3 delovne dni po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja in prevzemu objekta od izvajalca oziroma najkasneje 20 mesecev po oddaji PZI dokumentacije, v kolikor razlog za nepridobitev uporabnega dovoljenja ni na strani izvajalca ( 5 %)
- 3 delovne dni po predaji navodil za obratovanje in vzdrževanje ter končnih komercialno tehničnih gradiv ( 5 % )
- projektantski nadzor in združeni BIM model po končani gradnji ( PID BIM model ) ( 5% )

Po predlagani spremembi je PGD projektna dokumentacija ovrednotena 30% in PZI / PZR 35 %, kar je običajna praksa , ravno tako je usklajeno vrednotenje projektantskega nadzora in izdelave navodil ter komercialnih gradiv.

Predlog izhaja iz izhodišča, da morajo biti pogodbene stranke enakopravno obravnavane , tako da obojestransko pri obveznostih ne utrpijo poslovne škode in da je skozi daljše časovno obdobje, ki ga obravnava pogodba dinamika plačil usklajena z obsegom opravljenih storitev. Zato prosimo za preučitev navedenega predloga in smiselno korekcijo vzorca pogodbe.

hvala in lepo pozdravljeni


ODGOVOR
Naročnik spreminja dinamiko plačil iz tabele v 9. členu pogodbe, ki se pravilno glasi:
- 3 delovne dni po predaji in potrditvi idejne zasnove dopolnjeni natečajni elaborat in IZP dokumentacije: 5%
-3 delovne dni po predaji in potrditvi idejnega projekta IDP in BIM modela : 15%
-3 delovne dni po predaji in potrditvi DGD dokumentacije : 10%
-3 delovne dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja : 10%
-3 delovne dni po predaji in potrditvi PZI dokumentacije, predaji BIM modela za fazo PZI v digitalni obliki in dokumentacije za razpis izvedbe ter BIM modela za razpis: 30%
-3 delovne dni po sklenitvi gradbene pogodbe ter ob pogoju dosežene predpisane vrednosti GOI: 5%
-3 delovne dni po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja in prevzemu objekta od izvajalca: 5%
-3 delovne dni po predaji navodil za obratovanje in vzdrževanje ter končnih komercialno tehničnih gradiv: 5%
-projektantski nadzor in združeni BIM model po končani gradnji (PID BIM model) : 15%
S tem se razpisna dokumentacija delno spremeni. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je seznanjen s spremembo razpisne dokumentacije.

Datum objave: 31.08.2018   14:33
Zaradi spremenjene dinamike plačil ja na spletni strani ZAPS objavljena nova priloga VZOREC POGODBE; A_3 natecajni_pogoji_popravek_ponudba 2

Datum objave: 15.10.2018   13:23
Izbrani avtorji natečajnih elaboratov bodo pozvani na naslov naveden v prilogi kontakt k dodelavi elaborata, predvidoma prvem tednu meseca novembra.

Datum objave: 30.10.2018   15:40
Obvestilo za javnost - 30.10.2018: Obveščamo vas, da so bila poslana vabila za dodelavo natečajnikom, na naslov naveden v kuverti kontakt. Vabljeni so natečajniki s šiframi elaborata 75001, 12121, 71837, 10007.

Datum objave: 23.11.2018   09:59
VPRAŠANJE
Spošotvani,

- Ai je možna prestavitev obstoječe trafo postaje na obnočju O2 na isti, obstoječi parceli v kletne prostore? V smislu, da je predvideni objekt postavljen na parceli trafo postaje, trafo postaja pa je prestavljena v kletne prostore? V kolikor to ni mogoče, obstajaj minimalni odmiki od obstoječe trafo postaje oz. parcele, na kateri leži?

- Višinska kota objektov mora biti na +0.30 nad višino obstoječega terena; S tem je mišljeno, da je potrebno vhode v objekte prilagoditi gibalno oviranim oseban(glede na to, da je recimo kota notranjih hodnikov v pritličju objektov na višin +0.30, vhodna ploščad pa na višini +0.00?

- Kaj točno pomeni raščeči teren, v povezavi postavitve dreves? Teren, kjer pod njim ni kletnih prostorov, garaže?

- Je za prikaz notranje opreme v stanovanjih, ki je potrebna biti usklajena z minimalnimi tehničnimi zahtevami za graditev stanovanjskih stavbin stanovanj, dovolj kotiranje stanovanj in z njimi povezanimi prostori? V kolikor ne, na kak način se naj predstavi zgoraj omenjene zahteve?

11.12.2018 je torek in ne petek, kateri datum je potemtakem relevanten za oddajo;

torek, 11.12.2018 ali
petek, 14.12.2018?

hvala za odgovore,

lp

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Objavljamo odgovore glede na vaša postavljena vprašanja:
- Ai je možna prestavitev obstoječe trafo postaje na obnočju O2 na isti, obstoječi parceli v kletne prostore? V smislu, da je predvideni objekt postavljen na parceli trafo postaje, trafo postaja pa je prestavljena v kletne prostore? V kolikor to ni mogoče, obstajaj minimalni odmiki od obstoječe trafo postaje oz. parcele, na kateri leži?
Odgovor: Natečajna rešitev mora biti usklajena z natečajnim območjem in sicer tako, da rešitev z objekti in ureditvami ne posega izven zemljišč Stanovanjskega sklada . Trafo postaja v O2 je na zemljišču, ki je v lasti Elektra Maribor - podjetje za distribucijo električne energije d.d.. Trafo postaja ostane v svoji funkciji na isti lokaciji in v enaki obliki kot je sedaj in jo ni mogoče prestaviti . Odmiki od TP morajo biti takšni, da omogočajo funkcionalno vzdrževanje okoli objekta z dveh strani : tam kjer so vrata za vzdrževalce in iz strani, kjer so transformatorji, mora biti omogočen dostop za tovornjake in dvigalo (za zamenjavo transformatorjev, večje servise ipd).

- Višinska kota objektov mora biti na +0.30 nad višino obstoječega terena; S tem je mišljeno, da je potrebno vhode v objekte prilagoditi gibalno oviranim oseban(glede na to, da je recimo kota notranjih hodnikov v pritličju objektov na višin +0.30, vhodna ploščad pa na višini +0.00?
Odgovor: Natečajna rešitev mora v skladu z veljavno zakonodajo izpolnjevati vse bistvene zahteve med drugim tudi dostopnost brez ovir in varnost pri uporabi.

- Kaj točno pomeni raščeči teren, v povezavi postavitve dreves? Teren, kjer pod njim ni kletnih prostorov, garaže?
Odgovor: Raščen teren so zunanje površine (običajno v prvotnem, naravno nastalem stanju), ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in ponikanja vode.

- Je za prikaz notranje opreme v stanovanjih, ki je potrebna biti usklajena z minimalnimi tehničnimi zahtevami za graditev stanovanjskih stavbin stanovanj, dovolj kotiranje stanovanj in z njimi povezanimi prostori? V kolikor ne, na kak način se naj predstavi zgoraj omenjene zahteve?
Odgovor: Notranja oprema v stanovanjih stanovanjskih stavb naj bo načrtovana v skladu z natečajno nalogo in Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (kot npr. 24. in 25. člen) (Ur. List RS št.1/11) . Notranja oprema v oskrbovanih stanovanjih naj bo načrtovana v skladu z natečajno nalogo in Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje (Ur. L. RS ,št. 110/04, 81/09 in 17/11). Stanovanj in oskrbovanih stanovanj in z njimi povezanih prostorov v natečajni rešitvi ni potrebno kotirati.

- 11.12.2018 je torek in ne petek, kateri datum je potemtakem relevanten za oddajo;
torek, 11.12.2018 ali
petek, 14.12.2018?
Odgovor: Rok za oddajo je torek 11.12.2018.

Lepo pozdravljamo!

Datum objave: 23.11.2018   10:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na koncu druge alineje splošnih priporočil za dopolnitev natečajnih elaboratov je zapisano "(dodati javne vsebine)". Ali to pomeni, da je možno umestiti na lokacijo javni program v večjem obsegu (kvadraturi), kot je to predvideno v osnovni projektni nalogi? Za koliko se lahko poveča kvadratura javnega programa? Ali je posledično (glede na omejen FIO) na račun povečane kvadrature javnega programa možno predvideti ustrezno manj stanovanj od prvotno načrtovanih?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Dodatno pojasnilo v zvezi z drugo alinejo splošnih priporočil: vsebine, ki se nanašajo na javni program v pritličjih objektov se naj umeščajo vzdolžno, čim bolj kontinuirano in zvezno ob Ulico Veljka Vlahovića in sicer v obeh območjih O1 in O2. Javni program se ohrani v enakem obsegu in vsebini, kot je predvideno v osnovni projektni nalogi, enako tudi število stanovanj.