JN003674/2018-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2018/S 106-242437
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://ssrs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Natečaj za ODPRTI, ENOSTOPENJSKI, PROJEKTNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA: SOSESKA NOVO POBREŽJE _ MARIBOR
Referenčna številka dokumenta: 430-19/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
ODPRTI, ENOSTOPENJSKI, PROJEKTNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA:

SOSESKA NOVO POBREŽJE _ MARIBOR
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
skladno z natečajnimi pogojiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v dokumentaciji za razpis natečaja in oddajo javnega naročila. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.

Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 6, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 6. (7. točka 84. člena ZJN-3):
1. SKLADNOST ZASNOVE Z VELJAVNIMI PROSTORSKIMI AKTI
2. KAKOVOST URBANISTIČNE ZASNOVE:
3. KAKOVOST FUNKCIONALNE ZASNOVE:
4. KAKOVOST ARHITEKTURNE IN KRAJINSKO ARHITEKTURNE ZASNOVE
5. EKONOMSKA MERILA
6. MERILA S PODROČJA TRAJNOSTNE GRADNJE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
07.09.2018   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja):

OBMOČJE 1 (O1)
• 1. nagrada 19.000 EUR
• 2. nagrada 15.200 EUR
• 3. nagrada 11.350 EUR
• tri priznanja po 5.700 EUR

OBMOČJE 2 (O2)
• 1. nagrada 6.500 EUR
• 2. nagrada 5.200 EUR
• 3. nagrada 3.900 EUR
• tri priznanja po 1.950 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 84.100 EUR

Nagrade in priznanja predstavljajo bruto bruto zneske z vključenim morebitnim DDV.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Razpisani odškodninski sklad:

10 odškodnin po 1.000 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 10.000 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Odškodnine predstavljajo bruto bruto zneske z vključenim morebitnim DDV.
IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Aljoša Dekleva, univ. dipl. inž. arh., M. Arch (Dist) AA, Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): mag. Črtomir Remec, univ. dipl. inž. gradb., Član (naročnik): mag. Tomaž Kancler (MOMB), univ. dipl. inž. arh., Članica (naročnik): Barbara Brinovčar, univ.dipl.inž.arh., Član (ZAPS): doc. Janko J. Zadravec, univ. dipl. inž. arh., Namestnica članov (naročnik): Damjana Varšek, univ. dipl. inž. gradb. , Namestnik članov (ZAPS): Radovan Romih, univ. dipl. inž. kraj. arh., Poročevalec A: Primož Hočevar, univ. dipl. inž. arh., Poročevalka KA: Jana Kozamernik, univ. dipl. inž. kraj. arh., Izvedenec investicija GOI mag. Marjan Čerin, univ. dipl .inž. gradb., izvedenec za izrabo plitke geotermije : doc. dr. Želko Vukelić, izvedenec za požarno varnost: Gregor Kušar, univ. dipl. kem., Skrbnica natečaja: Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.08.2018   23:59

Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 23.6.2018
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 27.6.2018
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 29.8.2018
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 31.8.2018
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije brez makete petek 7. 9. 2018 do 16:00 ure
Oddaja makete petek 14. 9. 2018 do 12:00 ure
Javno identificiranje avtorjev in evidentiranje ponudb (na ZAPS, Vegova 8, Ljubljana – velika sejna soba) predvidoma
(točen datum bo objavljen na portalu JN) 8.10.2018
Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 18.10.2018
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma november 2018

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.06.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Objavljenih še ni nobenih dodatnih pojasnil.