Dosje javnega naročila 004136/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzpostavitev sistema poslovne analitike Skrinja 2.0 in polnjenje s podatkovnim virom ISPAP
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 306.298,08 EUR

JN004136/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.06.2018
JN004136/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2018
JN004136/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.09.2018
JN004136/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2018
JN004136/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.12.2019
JN004136/2018-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.12.2019
JN004136/2018-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.10.2022
JN004136/2018-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.10.2022
JN004136/2018-Dod05 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.10.2022
JN004136/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.10.2022
JN004136/2018-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004136/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 117-265957
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1400
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev sistema poslovne analitike Skrinja 2.0 in polnjenje s podatkovnim virom ISPAP
Referenčna številka dokumenta: 4300-38/2018 ODSKR-11/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev sistema poslovne analitike Skrinja 2.0 in polnjenje s podatkovnim virom ISPAP
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije v upravljanju naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzpostavitev sistema poslovne analitike Skrinja 2.0 in polnjenje s podatkovnim virom ISPAP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
skrajšanje roka izvedbe aktivnosti 1 in 210

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
PP 160282 Učinkovitejša javna uprava
PP 160283 Učinkovitejša javna uprava
Evropski socialni sklad
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.07.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.07.2018   10:30
Kraj: v aplikaciji e-Oddaja ponudb


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.07.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.06.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.06.2018   07:39
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji, poglavje 9.2.1. Tehnična sposobnost, točka 2. je navedeno: »Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih šteto od dneva objave obvestila o tem javnem naročilu na portalu javnih naročil, vzpostavil in najmanj 12 mesecev uspešno vzdrževal vsaj en primerljiv, celovit sistem poslovne analitike in podatkovnega skladišča, kot ga načrtuje naročnik v tem javnem naročilu.« Kot dokazilo je v nadaljevanju besedila naveden obrazec »Seznam referenčnih projektov za ponudnika«.

V omenjenem obrazcu pa je navedeno »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
- da smo v zadnjih petih letih šteto od dneva objave obvestila o tem javnem naročilu na portalu javnih naročil, vzpostavili in najmanj 12 mesecev vzdrževali vsaj dva primerljiva sistema poslovne analitike in podatkovnega skladišča, ki sta delovala v produkciji.«

Če je pogoj za tehnično sposobnost en ustrezen projekt, ali boste potem prilagodili vsebino obrazca / izjave?


ODGOVOR
Naročnik s tem odgovorom spreminja vsebino obrazca Seznam referenčnih projektov za ponudnika tako, da se prvi odstavek pravilno glasi:
»Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
-da smo v zadnjih petih letih šteto od dneva objave obvestila o tem javnem naročilu na portalu javnih naročil, vzpostavili in najmanj 12 mesecev vzdrževali vsaj en primerljiv, celovit sistem poslovne analitike in podatkovnega skladišča, ki je deloval v produkciji.«

V skladu s to spremembo ponudniki v obrazcu Seznam referenčnih projektov za ponudnika namesto besedila: »vsaj dva primerljiva sistema« napišejo besedilo: »vsaj en primerljiv, celovit sistem«.
Tudi, če ponudniki tega ne storijo bo naročnik štel, da je referenca ustrezna, če bo skladna s podtočko 2 točke 9.2.1 Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe.
Datum objave: 02.07.2018   15:12
VPRAŠANJE
Imamo reference v tujini. Ali sprejmete potrditev reference v angleščini, ker naročnik želi vedeti, kaj podpisuje?

ODGOVOR
V točki 11.3.7 Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe je določeno:
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.
Izjema so dokazila, ki so vezana na izpolnjevanje pogojev iz točke 9.2.1 in 9.2.2 teh navodil.
Navedeni dokumenti so lahko v angleščini.
Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku

V vašem konkretnem primeru bi tako prišle v poštev vse možnosti. Lahko pa predložite tudi dvojezični dokument - v slovenščini in angleščini.Datum objave: 09.07.2018   14:54
VPRAŠANJE
Ali lahko hkrati prijavimo dva zaposlena, ki vsak individualno izpolnjujete zahteve iz dveh točk Kadrovskih sposobnosti, na dve predvideni vlogi?

ODGOVOR

Da, prijavljeni zaposleni morajo skupaj pokrivati vse zahteve kadrovskih sposobnosti in predvidenih vlog.


Datum objave: 09.07.2018   14:55
VPRAŠANJE
Ali so simulacije »ISPAP: simulacija vpliva različnih scenarijev sprememb posameznih elementov plač, števila zaposlenih, sprememb plačnih razredov delovnih mest itd. na maso plač oz. na izplačila (4 ODSKR-11_2018 Priloga 1_Elaborat Koncept poslovne inteligence.pdf, stran 54)« vključene v izdelavo 12 ključnih poizvedb in poročil po izbiri naročnika in so predmet te ponudbe?

ODGOVOR
Ne, so pa zaželene v okviru predvidenega časa in sredstev.Datum objave: 09.07.2018   14:58
VPRAŠANJE
Ali je s strani izvajalca v aktivnosti osnovnega vzdrževanja predvideno, da izvaja podporo uporabnikom sistema na 1. nivoju?

ODGOVOR

Ne. Pričakujemo pa pomoč pri usposabljanju zaposlenih na MJU, ki bodo pokrivali prvi nivo.


Datum objave: 09.07.2018   15:00
VPRAŠANJE
Kakšen način uvajanja predvidevate kot »začetno uvajanje strokovnega osebja in uporabnikov«? Morda kot uvajanje IT osebja za Oracle ETL in DWH, uvajanje razvojnikov za Power BI in končnih uporabnikov za Power BI?
Ali potrebujete tudi izobraževanje Administratorjev Oracle ODI orodja?


ODGOVOR
Predvideni nivo uvajanja IT osebja za Oracle ODI (ETL) ter uvajanje razvojnikov za Power BI ter Power BI za končne uporabnike.Datum objave: 09.07.2018   15:01
VPRAŠANJE
Kako implementirati OLAP kocke? Ali je implementacija OLAP kock mišljena v analitičnem orodju MS?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 09.07.2018   15:07
VPRAŠANJE
Kako obsežno si predstavljate širšo zasnovo in implementacijo sistema področnih podatkovnih skladišč, opredelitev arhitekture in sistemskih zahtev za BI analitični sistem (3 ODSKR-11_2018 Tehnične_specifikacije.docx, stran 2)?

ODGOVOR
Kot naročnik pričakujemo izdelavo arhitekturne zasnove BI sistema na MS tehnologiji za N podatkovnih virov, v startu za vsaj 4 podatkovne vire z upoštevanjem, da to ni končno število. Pričakujemo zasnovo sistema z vsemi prvinami takega sistema (varnost, pravice uporabnikov, ...), ki bo pripravljena tako, da bo vzdržala tudi bodoče širitve.Datum objave: 09.07.2018   15:12
VPRAŠANJE
Kot navajate v 3 ODSKR-11_2018 Tehnične_specifikacije.docx, stran 2, v začetni fazi planirate 10 uporabnikov ter polnjenje sistema poslovne analitike in podatkovnega skladišča za podatkovni vir ISPAP ter izdelavo 12 ključnih poizvedb in poročil po izbiri naročnika (glej Priloga 3). S pojasnilom: To naročilo obsega zgolj podatkovni vir ISPAP – sistem plač v javnem sektorju, MFERAC IT v to naročilo ni vključen.
Vprašanja: Ali je to cilj 4. Faze iz skupnega projekta, ki ga moramo doseči? Kakšna je globina in širina podatkov, ki mora biti zajeta za te uporabnike?


ODGOVOR
Cilj je vzpostavitev arhitekture za MS Power BI kot sledi iz opisa v Tehničnih specifikacijah v Aktivnosti 1 in 2 (arhitektura za DWH področje je že pripravljena), ter implementacijo delujočega sistema področnega podatkovnega skladišča ISPAP s skupnimi dimenzijami ter polnjenje podatkov iz distribucijskega okolja ISPAP v DWH in BI sistem.Datum objave: 09.07.2018   15:15
Rešitev pa mora biti taka, da isti koncept uporabimo za morebitne bodoče vire, ki jih bomo v okviru naročila izvedli, če bodo viri pravočasno in ustrezno pripravljeni in v okviru pogodbenega časa in sredstev.

Datum objave: 09.07.2018   15:22
VPRAŠANJE
Navajate, da bo ISPAP vpeljan kot prvi podatkovni vir in obsega podatke o plačah v javnem sektorju, ki se nahajajo v 14 tabelah, ki jih mesečno obnavlja AJPES. Nato še navajate, da to naročilo obsega zgolj podatkovni vir ISPAP – sistem plač v javnem sektorju, MFERAC IT v to naročilo ni vključen (3 ODSKR-11_2018 Tehnične_specifikacije.docx). V dokumentaciji (4 ODSKR-11_2018 Priloga 1_Elaborat Koncept poslovne inteligence.pdf, str. 58) predvidevate še vir SURS.
Vprašanja: Kdaj se predvideva privedba vira SURS? Ali si pravilno razlagamo, da je to predvideno v sklopu Aktivnosti 6: Računalniške storitve za nadgradnje (priklapljanje novih virov)? Ali predvidevate privedbo še drugih virov? Katerih?


ODGOVOR
Trenutno nimamo še nobenega vira tako dorečenega, kot je to ISPAP. Pričakujemo pa, da bo koncept postavitve okolja ISPAP služil kot vzorec za postavitev drugih področnih podatkovnih skladišč in BI sistema ter okolje za skupne dimenzije (dimenzije, ki so skupne več podatkovnim skladiščem).
Postavitev novega področnega podatkovnega skladišča je predvidena v Aktivnosti 6.
Predvidevamo nove podatkovne vire, ki pa trenutno še niso znani, je pa verjetno, da se bodo še pojavili tekom izvedbe projekta.


Datum objave: 09.07.2018   15:29
VPRAŠANJE
Razumemo, da je predmet izvedbe storitev 4. faze privedba podatkov za prvi podatkovni vir – sistem plač v javnem sektorju - ISPAP (za celotni sistem - podatkovno skladišče in BI okolje) v testnem in produkcijskem okolju. Nato navajate: Obenem naj zasnova obsega tudi možnost gradnje nadaljnjih področnih podatkovnih skladišč in poslovne analitike. Vprašanje: Kako naj se možnost gradnje nadaljnjih področnih podatkovnih skladišč in poslovne analitike definira v PZI. Kaj je pričakovani rezultat v tem delu?

ODGOVOR

Rezultat je dokument, kjer bo opredeljen BI sistem (fizična in logična shema) z vsemi pravili, ki jih tak sistem potrebuje za svoje delovanje in bo usklajen s pravili MJU (GTZ zahteve) ter koncipiranje OLAP poizvedb s sistemom poročil in nadzornih plošč za podatkovni vir ISPAP. Ta dokument bo tudi podlaga za generalne postopke pri uvajanju novih podatkovnih virov, ki se bodo priklapljali kasneje. Dokumentirano mora biti tudi okolje za skupne dimenzije (dimenzije, ki so skupne več podatkovnim skladiščem).


Datum objave: 09.07.2018   15:39
VPRAŠANJE
Vaše naročilo podrobneje opisuje priklop enega podatkovnega vira (ISPAP) in skupne dimenzije. Najajate, da ob tem želite že sedaj oblikovati sistem skupno najmanj štirih področnih podatkovnih skladišč s predpripravo za naslednja dva podatkovna vira, ki jih boste priklapljali kasneje. Kakšen je obseg predpriprave za naslednja dva podatkovna vira?

ODGOVOR
V trenutku priprave tega naročila, še nimamo opredeljenih dogovorov s skrbniki virov, ki bodo lahko uporabljeni za nova področna podatkovna skladišča in izvedbeno poslovno analitiko, zato žal ne moremo oceniti, kakšna bi bila zahtevnost izvedbe del na teh virih. Pričakujemo, da bo vir ISPAP in ustrezne skupne dimenzije dovolj dobro strukturiran in dokumentiran, da ga bomo lahko uporabili kot vzorec pri izgradnji novih področnih podatkovnih skladišč in poslovne analitike ter ustrezen priklop na področje skupnih dimenzij. Prav tako pričakujemo, da bo sistem področnih podatkovnih skladišč v okviru podatkovnega skladišča ustrezno enotno sistemsko tehnično in logično predpripravljen, da bo omogočal kasnejše priklope podatkovnih virov. Če in ko bodo razmerja s skrbniki v času izvajanja pogodbe razčiščena, bomo delo v okviru te pogodbe razširili nanje, vendar le v okviru še razpoložljivega časa in sredstev na pogodbi.Datum objave: 09.07.2018   15:46
VPRAŠANJE
V Predračunu-Aktivnost 1 predvidevate vzpostavitev štirih področnih podatkovnih skladišč. Prosimo vas, da poimensko navedete vsa štiri področna podatkovna skladišča, saj iz dokumentacije ne razberemo vseh štirih. Hvala.

ODGOVOR

To naročilo podrobneje opisuje priklop enega podatkovnega vira (ISPAP) in skupnih dimenzij. Za druge vire še nimamo urejenih ustreznih dogovorov s skrbniki. Če in ko bodo razmerja s skrbniki v času izvajanja pogodbe razčiščeni, bomo delo v okviru te pogodbe razširili nanje, vendar le v okviru še razpoložljivega časa in sredstev na pogodbi. Rešitve v okviru podatkovnega skladišča (področna podatkovna skladišča) in podatkovnega vira ISPAP bomo uporabili kot vzorec pri dodajanju drugih virov, zato mora biti ustrezno strukturirana in dokumentirana.


Datum objave: 09.07.2018   15:49
VPRAŠANJE
V Predračunu-Aktivnost 1 predvidevate vzpostavitev štirih področnih podatkovnih skladišč. Prosimo vas, da poimensko navedete vsa štiri področna podatkovna skladišča, saj iz dokumentacije ne razberemo vseh štirih. Hvala.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji, v poglavju 9.2.2. - Kadrovska sposobnost, točka 4, je zahtevan certifikat MCSA SQL 2016 Development ali višji. Po uradni MS certifikaciji, zahtevani certifikat ne obstaja oz ga je naročnik napačno poimenoval. Po vsebini in nazivu predvidevamo, da je naročnik želel navesti certifikat MCSA SQL 2016 BI Development. Prosimo za pojasnilo in potrditev navedenega.

ODGOVOR
Da, vaša ugotovitev je pravilna, želeli smo navesti certifikat MCSA SQL 2016 BI Development.