Dosje javnega naročila 003825/2018
Naročnik: OBČINA LOŠKA DOLINA, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
Gradnje: »GRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE«
ZJN-3: Odprti postopek

JN003825/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.06.2018
JN003825/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.06.2018
JN003825/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.06.2018
JN003825/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.07.2018
JN003825/2018-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.07.2018
JN003825/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2018
JN003825/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.10.2018

    JN003825/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LOŠKA DOLINA
Cesta Notranjskega odreda 2
1386
SI
Stari trg pri Ložu
Slovenija
Emil Mlakar
obcina@loskadolina.si
+386 17050684
+386 17050680

Internetni naslovi
https://www.loska-dolina.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/260051/GRADNJA_VEČNAMENSKE_ŠPORTNE_DVORANE_RD_POPIS_DEL.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1514
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »GRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE«
Referenčna številka dokumenta: 430-4/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
»GRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE«
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 3.573.664,65 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Loška dolina
II.2.4 Opis javnega naročila
»GRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 17
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.07.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 17.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.07.2018   10:30
Kraj: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 17.07.2018 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da info. sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.08.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA LOŠKA DOLINA
Cesta Notranjskega odreda 2
1386
Stari trg pri Ložu
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.06.2018   12:29

V1:
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Športna dvorana se bo gradila na izrazito kraškem območju, kjer se nahaja močna koncentracija radona. Glede na to da bo to tudi otroško vadišče za osnovno šolo, bi bilo smiselno vgraditi hidroizolacijo z bariero proti radonu. V tujini se se vse šolske objekte hidroizolira s protiradonsko zaščito. Čudi nas da občina kot naročnik ni k temu pristopila bolj odgovorno. Predlagamo da se vgradi trakove z AL nisilcem, ki imajo difuzijsko upornost 1500m. Zaščitimo naše otroke, na katerih svet stoji?! Hvala za odgovor.

Primer iz popisa:
- enoslojna polimer bitumenska hidroizolacija, plastomerna (APP) z vložkom steklene tkanine ( naprimer Fragmat Izotekt T4 ali enakovredno) polno varjena, s preklopi . Vključiti tudi obstenske zavihke navzgor. Izvedba nad temeljno ploščo. Zajeto v sestavah od T.1.1 do T.1.3.d ter v sestavah od T.1.4 do T.1.6.

O1:
ODGOVOR

Spoštovani,
Projektna dokumentacija za predmetni objekt je izdelana v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, predpisi in standardi ter je zanj, na podlagi predmetne izdelane projektne dokumentacije pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Predmetno vprašanje ni predmet procesa javnega naročila.
Lep pozdrav.Datum objave: 12.06.2018   12:55
V4:
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo vas da nemudoma objavite projekte, vključno s shemami notranjega in zunanjega stavbnega pohištva, ter smemami in načrti kompletne notranje opreme.

Lep pozdrav!

O4:
ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik ima tehnične težave pri objavi komplet PZI projektne dokumentacije na svoji spletni strani. Težave so v procesu reševanja, zato v sled navedenemu prosimo vse potencialne ponudnike za potrpežljivost. Skladno z 4. točko, B. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije lahko potencialni ponudniki na podlagi navedenih podatkov kontaktirajo kontaktno osebo naročnika in se dogovorijo za morebiten vpogled in/ali elektronsko kopijo predmetne projektne dokumentacije. Vsekakor bo naročnik zagotovil vsem potencialnim ponudnikom dostop do predmetne projektne dokumentacije.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.Datum objave: 13.06.2018   11:36
V2:
VPRAŠANJE
v skladu z pogojem:
Vodja del (v nadaljevanju VD) mora izpolnjevati pogoje iz GZ in sicer v skladu z:
➢ drugo alinejo prvega (1) odstavka,
➢ prvo in drugo alinejo četrtega (4) odstavka in
➢ prvo alinejo šestega (6) odstavka
14. člena GZ.

nas zanima ali s tem zahtevate komulativno izpolnjevanje pogoja ali enega od teh. Namreč 14.člen, 4.alineja se smiselno bere tako, da vodja del izpolnjuje enega od pogojev. Vse pogoje 4.alineje skupaj izpolnjuje zelo malo članov.
IZS je na to temo že podala odgovor.


O2:
ODGOVOR

Spoštovani,
Skladno z 5. točko (TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST), II. POGOJEV ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI in s tem tudi predvsem vezano na pogoje vodje del, je naročnik že v razpisni dokumentaciji uvodoma navedel slednje:
»Ker v času trajanja predmetnega javnega razpisa še ni možno upoštevati in izpolnjevati vsa zakonska določila novega Gradbenega zakona in nanj vezane podzakonske akte se bo pri tem javnem razpisu, vezano na predmetne pogoje, smiselno upoštevalo tudi izpolnjevanje določil po ZGO-1.«
Glede na to, da Gradbeni zakon predvideva dvoletno prehodno obdobje od uveljavitve novega zakona bo naročnik vezano na 1. točko pogaja 8 razpisne dokumentacije upošteval, da ponudnikov imenovani vodja del/odgovorni vodja del izpolnjuje 1. točko pogoja 8 v kolikor izpolnjuje določila za odgovornega vodjo del po ZGO-1.

Zaradi večje jasnosti naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da bo vezano na zgoraj navedeno objavil popravek 30. strani razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.
Datum objave: 13.06.2018   12:45
V3:
VPRAŠANJE
Dober dan, investitorja za omenjeno dvorano sprašujemo:

-je pri hidroizolaciji obvezna uporaba standardov SIST EN 13969 in slovenski dodatek k hidroizolacijam SIST 1031, ki zahteva minimalne debeline hidroizolacije?
-je na izjavah o lastnostih obvezno navesti ime certifikacijskega organa tudi pri toplotni izolaciji?

Hvala za pojasnila.

O3:
ODGOVOR

Posredujemo odgovore na V3 :

-je pri hidroizolaciji obvezna uporaba standardov SIST EN 13969 in slovenski dodatek k hidroizolacijam SIST 1031, ki zahteva minimalne debeline hidroizolacije?

O3/1: Da , obvezna je uporaba navedenih standardov.

-je na izjavah o lastnostih obvezno navesti ime certifikacijskega organa tudi pri toplotni izolaciji?

O3/2: Da, za toplotne izolacije so potrebni vsi podatki , tudi ime certifikacijskega organa.

Lep pozdrav.
Datum objave: 13.06.2018   14:20
V5:
VPRAŠANJE
Bitumenski trakovi z AL nosilcem na trgu obstajajo že več let, v tujini se lahko v vrtce in šole vgrajuje le bitumenske trakove z AL nosilcem. Investitorja družbeno odgovorno še enkrat sprašujemo, če lahko ponudimo bitumenske trakove z AL nosilcem, za enako ceno, Trakovi so po standardu prav tako tip T. in jih lahko ponudi isti proizvajalec, ki je že sedaj zaveden v popisu. Hvala.

O5:
ODGOVOR

Spoštovani,
menjava hidroizolacije z dodatno zaščito za isto ceno ( kot navedeno v V5 ) je dopustna pod pogojem, da so ostale tehnične lastnosti materiala , ki je naveden v popisih kar se tiče kvalitete in načina vgradnje ter sprijemnosti s podlago enakovredne ali boljše (opomba - predvideni material se uporablja tudi za najzahtevnejše vertikalne in horizontalne hidroizolacije podzemnih delov objekta, ki so izpostavljene pritiskajoči vodi )

Lep pozdrav.Datum objave: 14.06.2018   14:07
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je na svoji spletni strani objavil PZI projektno dokumentacijo za objekt VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.06.2018   16:16
Naročnik je opazil, da v točki C OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE razpisne dokumentacije v tabeli pod zaporedno številko 8 za obrazec št. 8 (OBR-8) ni navedel načina oddaje predmetnega obrazca v sistemu eJN.
V izogib kasnejšim težavam pri oddaji ponudbe naročnik navaja navodilo za oddajo predmetnega obrazca v sistemu eJN in sicer kot sledi:
…………………………………………………………………………………...
eJN: Predmetni obrazec se izpolni, žigosa in podpiše ter se ga preko sistema eJN skeniranega v .pdf obliki predloži v razdelek »Druge priloge«.

Lep pozdrav.

Datum objave: 19.06.2018   08:15
V6:
VPRAŠANJE
Spoštovani, pozivamo vas da dovolite reference tudi za druge športne objekte, torej klasifikacija 2412. GOI dela so ista kot na primerljivih objektih za športno dejavnost. Hvala za hiter odgovor.

O6:
ODGOVOR

Spoštovani,
Referenčni pogoji ostajajo kot navedeni v razpisni dokumentaciji.
Z vaše strani navedene klasifikacije se ne razpozna referenca za izvedbo objekta, kar je predmet javnega naročila.

Lep pozdravDatum objave: 19.06.2018   14:26
V7:
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu dvigala so zahtevana vrata jaška s požarno odpornostjo EI 120.
Ker je zelo nenavadno, da pri dvigalu zahtevajo vrata s takšno odpornostjo (navadno so vrata E 120 ali EI 30/60), nas zanima ali je v popisu morda tiskarska napaka?
Ali res zahtevajo vrata jaška EI 120?

Lep pozdrav!

O7:
ODGOVOR
Spoštovani,
v popisu del dvigala, kjer so zahtevana vrata jaška s požarno odpornostjo EI 120 je nenamerna tiskarska napaka projektanta.

Požarna zahteva za vrata je EI60.

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da v popisu del za dvigalo upoštevajo predmetni podani popravek - da je požarna zahteva za vrata EI60 in ne EI 120 kot navedeno v popisu del.

Lep pozdrav.
Datum objave: 21.06.2018   09:47

V9:
VPRAŠANJE
Pozdravljeni !
Popis za "Glavni napis v vhodnem lobby-ju oznaka N.1" v Vizualnih komunikacijah ni skladen s shemo ( materiali, dimenzije).
Prosim za odgovor, kaj se upošteva.
Lep pozdrav!

O9:
ODGOVOR


Spoštovani,
po preverbi projektantov z vaše strani navedenega v vprašanju št. 9, vas obveščamo, da je ugotovitev projektantov, da je popis skladen z grafiko in da ni nobene razlike ne v dimenzijah ne v tekstu.

Lep pozdrav.


Datum objave: 21.06.2018   13:24
V10:
VPRAŠANJE
Pozdravljeni !
Popis za "Glavni napis v vhodnem lobby-ju oznaka N.1" v Vizualnih komunikacijah ni skladen s shemo ( materiali, dimenzije).
Prosim za odgovor, kaj se upošteva.
Lep pozdrav!

O10:
ODGOVOR

Spoštovani,

Ugotovljeno je, da so dne 11.06.2018 z razpisno dokumentacijo objavljeni popisi dejansko v nekaterih postavkah neskladni glede na grafiko oziroma PZI projektno dokumentacijo. Zato naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da bo še danes, 21.06.2018, posredoval na Portal javnih naročil v objavo popravek celotnega popisa del in podaljšal rok za oddajo ponudb, odpiranje ponudb in za prejem morebitnih vprašanj potencialnih ponudnikov, vključno s popravkom razpisne dokumentacije v predmetnih segmentih.
Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da za dopustnost ponudbe pripravijo svojo ponudbeno dokumentacijo na podlagi popravljenega popisa del in v sistemu e-JN vključno z celotno ponudbeno dokumentacijo predložijo svoje ponudbe na predmetnem popravljenem popisu del.

Lep pozdrav.Datum objave: 22.06.2018   09:04
V8:
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu dvigala je omenjeno, da mora biti dvigalo izdelano skladno s standardom SIST EN 81-1.
Ker je z septembrom 2017 začel veljati nov standard SIST EN 81-20/50, mora biti dvigalo narejeno v skladu s standardom SIST EN 81-20/50.

Glede na to, da je javni objekt nas tudi zanima, ali mora biti kabinsko tipkalo dvigala in zunanji pozivi dvigala v skladu s standardom SIST EN 81-70?

Lep pozdrav

O8:
ODGOVOR

Spoštovani,
odgovor je da se upošteva navedbe v vprašanju: SIST EN 81-20/50 in SIST EN 81-70,
Lep pozdrav.Datum objave: 02.07.2018   14:13
V15:
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da ste podaljšali rok za oddajanje in opiranje ponud, vas prosimo, da sklado s tem podaljšate tudi rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj.

Hvala lepa za razumevanje, lep pozdrav.

O15:
ODGOVOR

Spoštovani,
predmetni rok je podaljšan – glejte objavo na Portalu JN št. JN003825/2018-K02, z dne 22.06.2018.
Lep pozdrav.Datum objave: 02.07.2018   15:25
V11:
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da imamo pridobljenih že veliko ponudb predvidenih podizvajalcev in nočemo ponovno vseh prositi za nove ponudbe, ker pričakujem, da bi lahko prišlo do velike zmede, vas pozivam, da objavite vse spremembe iz popisa del, da bomo nove ponudbe iskali samo za dela, ki so se spremenila.

Lep pozdrav!

O11:
ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik je dne 22.06.2018 objavil popravek celotnega popisa del in podaljšal rok oddaje in odpiranja ponudb, vključno z rokom za postavitev vprašanj. Potencialni ponudniki imajo dovolj časa za preučitev komplet razpisne dokumentacije – vključno s popravkom celotnega popisa del. Potencialni ponudniki podajo svojo ponudbo na objavljenem popravku popisa del, št. JN003825/2018-K02, z dne 22.06.2018.

Lep pozdrav.Datum objave: 04.07.2018   14:46
V13:
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali je ocenjena vrednost enaka zagotovljenim sredstvom naročnika?

Lp

O13:
ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik ima zagotovljena sredstva za izvedbo investicije.Datum objave: 04.07.2018   14:47
V12:
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da objavi STATIČNI IZRAČUN za celotno konstrukcijo (predvsem za leseno konstrukcijo).

Hvala in lep pozdrav!

O12:
ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik bo objavil statični izračun, ki je del PGD projektne dokumentacije na Portalu javnih naročil.

Lep pozdrav.Datum objave: 04.07.2018   14:48
V14:
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da je v projektu predvidenih 21 lesenih lepljenih nosilcev dolžine 40 m, prosimo za projekt izrednih transportov in vsa soglasja soglasodajalcev, ki so potrebna za takšen transport.

Hvala!

O14:
ODGOVOR

Spoštovani,
Skladno z 4. točko poglavja IV. PONUDBENA CENA, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE in vzorcem pogodbe razpisne dokumentacije je to strošek, zaveza in obveznost izbranega izvajalca razpisanih del. Predmetni projekt izrednih transportov izdela izbrani izvajalec s svojim/i podizvajalcem/i. Proizvajalec oziroma izvajalec/podizvajalec predmetnih konstrukcij mora zagotavljati izdelavo predmetnega projekta in zagotoviti transport predmetne konstrukcije, vključno z dostavo na mesto vgraditve in vgraditev.
Lep pozdrav.Datum objave: 05.07.2018   14:31
V16:
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, investitorja sprašujemo, če se v točki 35.-zunanja ureditev na pokrovih iz duktilne litine zahteva napis novega standarda EN 124-2:2015? Lep dan

ODGOVOR

O16:
Spoštovani,
da, za pokrove in rešetke je potrebno upoštevati zadnji veljavni standard, torej SIST EN 124-2-2015. Ves vgrajeni material mora ustrezati zadnjim veljavnim standardom.
Lep pozdrav.Datum objave: 06.07.2018   08:22
V17:
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V poglavju NOTRANJA OPREMA - III. OPREMA ZA PRIREDITVE, pri postavki 2. Konferenčni stol - večnamenski (dvorana) je količina enaka 0.

Prosimo, da definirate številko stolov.

Hvala in lep dan!

O17:
ODGOVOR

Spoštovani,
Pri predmetni postavki je količina, kot navedena v objavljenem popravku popisa del, z dne 22.062018, 0.
Naročnik se je pri racionalizaciji projekta odločil, da bo predmetne stole po potrebi najemal. Zato ponovno pojasnjujemo, da je količina pri predmetni postavki:
NOTRANJA OPREMA - III. OPREMA ZA PRIREDITVE, pri postavki 2. Konferenčni stol - 0.

Lep pozdrav.
Datum objave: 09.07.2018   10:26

V18:
VPRAŠANJE
Spoštovani
Do kdaj je rok za postavljanje vprašanj? Piše do 03.08.2018.

O18:
ODGOVOR

Spoštovani,
Ste si že sami odgovorili na Vaše postavljeno vprašanje.
Obvestilo o naročilu in dne 22.06.2018 objavljeno obvestilo o popravku vsebujejo vse ključne podatke o roku oddaje in odpiranja ponudb ter o roku za postavitev vprašanj.
Lep pozdrav.
Datum objave: 12.07.2018   14:05
V19:
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na to, da neto kvadratura objekta znaša 2990 m2 in je potrebno poleg izvedbe GOI del izvesti tudi dobavo in vgradnjo opreme, ter da znaša zunanja ureditev 9672 m2, je po primerjavi s cenami za podobne objekte vaša objavljena ocenjena vrednost občutno prenizka za cca 30%.

Prosimo naročnika za potrditev, da ima ob upoštevanju zgoraj navedenih dejstev dovolj zagotovljenih sredstev za izvedbo celotne investicije.

Hvala za razumevanje!

O19:
ODGOVOR

Spoštovani,
Glejte odgovor št. 13 (O13) na vprašanje št. 13 (V13).
Lep pozdrav.Datum objave: 12.07.2018   14:07
V20:
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva v delu B. II. točka 7 razpisne dokumentacije, predložitev bančne ali zavarovalniške garancije za resnost. Ker se ponudba oddaja elektronsko,
nimajo pa še vse banke ali zavarovalnice e.obliko teh zavarovanj, kako je predvidel, da ponudbnik odda garancijo za resnost. Po pošti ali ..?
Prosimo za navodila, ki jih nismo nikjer zasledili.

ODGOVOR

O20:
Spoštovani,
vsa navodila vezano na oddajo obrazcev v sistemu e-JN se nahajajo v razpisni dokumentaciji in sicer v točki:
- III. IZDELAVA PONUDBE (1., 3, 4., 5. točka), B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE in
- napotki za oddajo ponudbene dokumentacije za vsak posamezen, skladno z razpisno dokumentacijo zahtevan, obrazec C. OBRAZCI ZA SESTAVO
PONUDBE (vezano na vaše vprašanje obrazec 6/1).
Naročnik dodatno pojasnjuje potencialnim ponudnikom, da je navedba v točki 7. II. POGOJEV ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI, da mora biti garancija za resnost ponudbe predložena v »originalu« neustrezna, temveč morajo ponudniki predložiti, skladno z navodil v poglavju C. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE, predmetno garancijo za resnost ponudbe, ki je skladna z vzorcem garancije v razpisni dokumentaciji to je obrazcem št. 6/1 (OBR-6/1) in sicer preko sistema eJN skenirano v .pdf obliki predloži v razdelek »Druge priloge«. Obrazec št. 6/1 (OBR-6/1) je obvezna priloga obrazca št. 6.
Za to zavarovanje izdano bodisi s strani zavarovalnice in/ali banke veljajo enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Obrazci so ustaljena praksa v zavarovalnicah in bankah.
Naročnik poudarja, da ne zahteva predložitve predmetne garancije za resnost ponudbe v originalu, temveč le oddajo predmetne garancije v sistemu e-JN (skeniran original v .pdf obliki) vključno z vso ostalo obvezno in zahtevano ponudbeno dokumentacijo do roka za oddajo ponudbe.

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije v delu predmetne navedbe vezano na garancijo za resnost ponudbe in načina predložitve le te ter ostalih dveh vzorcev garancij , stran 36 in 37 razpisne dokumentacije.
Lep pozdravDatum objave: 12.07.2018   14:09
V22:
VPRAŠANJE
Naročnika sprašujemo ali se bančna garancija za resnost pošlje po pošti?

ODGOVOR

O22:
Spoštovani,
glejte odgovor št. št. 20 (O20) na vprašanje št. 20 (V20).
Lep pozdrav.Datum objave: 12.07.2018   14:10

V23:
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali prav razumemo, da garancijo za resnost ponudbe predložimo v skenirani oziroma elektronski obliki in se šteje kot original (ni potrebno pošiljati po pošti)?
Lep pozdrav.

ODGOVOR

O23:
Spoštovani,
Da, pravilno razumete. Za natančnejša navodila glejte odgovor št. 20 (O20) na vprašanje št. 20 (V20).
Lep pozdrav.
Datum objave: 12.07.2018   14:58
V21:
VPRAŠANJE
Naročnik kot pogoj v delu TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST zahteva od ponudnika tudi, da ima redno, za nedoločen čas, zaposlenih vsaj 15 delavcev po SKP-08 pod kodo 711 in/ali 8342 in/ali 931. Ta pogoj lahko izpolni ponudnik tudi s partnerjem skupaj kumulativno. Naročnika pozivamo, da dovoljuje, da ponudnik ta pogoj zadosti tudi s podizvajalci. Torej naročnika pozivamo, da zapiše, da lahko ponudnik ta pogoj zadosti s partnerji in/ali s podizvajalci skupaj kumulativno.

ODGOVOR

O21:
Spoštovani,
Skladno z navedenim in zahtevanim v razpisni dokumentaciji izpolnjevanje predmetnega pogoja dokazuje ponudnik oziroma ponudniki / partnerji v skupni ponudbi skupaj. Glede na trenutne razmere na trgu in upoštevaje stanje glede proste in razpoložljive ustrezne tehnične delovne sile na trgu gradbeništva mora ponudnik (in/ali ponudniki v skupni ponudbi), zagotavljati izpolnjevanje zahtevanega pogoja in razpoložljivost le te za izvedbo razpisanih del. Cilj naročnika je s predmetnim razpisom pridobiti in skleniti pogodbo s strokovno in tehnično usposobljenim izvajalcem gradnje oziroma izvajalcem GOI del, ki ima za nedoločen čas zaposleno ustrezno število tehničnega kadra, kateri bo tudi dejansko na razpolago za izvedbo predmetne in tako zahtevne investicije, skladno s terminskim planom naročnika (in ne z t.i. »inženiring« družbo). Objektivna odgovornost naročnika je, da že v fazi javnega razpisa ustvari pogoje in merila za izbor izvajalca, ki je ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko usposobljen izpeljati projekt oz. ustrezno časovno in kvalitetno realizirati investicijo, skladno in upoštevaje načela javnega naročanja. S tem naročnik zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno dosežen cilj svojega delovanja realizacija investicije v javno dobro.
Datum objave: 13.07.2018   11:46
V24:
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima me, če poleg podjetja Alpod in Kempolast še kdo dobavlja športne pode?

Lep pozdrav

ODGOVOR

O24:
Spoštovani,
potencialni ponudniki sami pridobivajo informacije in/ali ponudbe za izvedbo, dobavo, montažo posameznih postavk iz popisa del.
Lep pozdrav.Datum objave: 16.07.2018   15:34
V25:
VPRAŠANJE
Veza: POGOJ 8 TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST OSTALI TEHNIČNI KADER / Pogoj 4. / ad. 4.)

Navajamo iz razpisne dokumentacije ( sklic) :
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4. ponudnik mora imeti redno zaposlenih, to je za nedoločen čas, vsaj petnajst (15) delavcev, ki po standardni klasifikaciji poklicev 2008 (SKP-08) sodijo pod naslednjo kodo: 711 - Gradbinci/gradbinke ipd., in/ali 8342 - Upravljavci/upravljavke strojev za zemeljska dela ipd., in/ali 931 - Delavci/delavke za preprosta rudarska in gradbeniška dela.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Spoštovani,

Glede na to, da je po uredbi vlade SKP-08 upoštevati kot klasifikacija obvezen nacionalni standardu ( glej. 1.člen ( vsebina uredbe) mora naročnik v javnem naročanju zaradi zagotavljanja enakopravne obravnave ponudnikov poleg navedene klasifikacije omogočiti ponudnikom, ki imajo svoje delavce zaposlene izven republike Slovenije omogočiti izpolnitev tega pogoja na način, da razširijo klasifikacijo poklicev ne primerljive klasifikacije v prostoru najmanj ostalih držav EU.

V konkretnem primeru najmanj na sosednje države ( Italija, Avstrija, Mađarska, Hrvaška) ali pa klasifikacijo podajo in vežejo na enotno regulacijo v EU( v kolikor takšna , v ta namen obstaja ) in / ali pa razširiti pogoj na posamezne države potencialno zainteresiranih ponudnikov, tako da bo možna predložitev vsebinsko enakovrednih dokazil.

Naročnik v javnem naročanju, mora , - zaradi zagotavljanja enakopravne obravnave zagotoviti možnost sodelovanja - VSEM zainteresiranim. Med ostalimi tudi takšnim zainteresiranim , kateri zaradi sedeža opravljanja dejavnosti, svojih delavcev nimajo prijavljenih v Republiki Sloveniji ( dokazilo = Obrazec M-1, PRIJAVA ) in jim s tem omogočiti oziroma dopustiti predložitev dokazil na način, kot so to sicer predložena v državi prijave delavca.

Pričakujemo ustrezno vsebinsko razširitev razpisne dokumentacije in navodilo ponudnikom kot sledi iz vprašanja ponudnika.

Hvala

Lep pozdrav


ODGOVOR
O25:

Spoštovani,
Predmetni razpis je objavljen v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da bo upošteval kot ustrezno dokazilo o izpolnjevanju 4. točke pogoja 8 predmetne razpisne dokumentacije tudi drugo morebitno vrsto obrazca, glede na državo prijave delavca oziroma da, omogoča in dopušča predložitev dokazil o izpolnjevanju predmetnega pogoja na način, kot so sicer predložena v državi prijave delavca (to je v primeru dokazila oz. obrazca o dokazovanju predmetnega pogoja drugih držav- tj. bodisi držav članic EU, bodisi tistih držav, ki niso članice EU) in s tem tudi primerljive klasifikacije poklicev držav članic EU in tudi držav, ki niso članice EU, ki bo izkazoval izpolnjevanje predmetnega pogoja, kot navedeno v razpisni dokumentaciji, ob upoštevanju določil 2. točke (JEZIK) poglavja III. IZDALVA PONUDBE, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije.

Kot navedeno v povabilu k oddaji ponudbe razpisne dokumentacije naročnik obvešča potencialne ponudnike, da vsak izdan dodatek postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, prav tako pojasnila, ki jih poda naročnik ponudnikom v obliki odgovorov na vprašanja na portalu javnih naročil.

Lep pozdrav.Datum objave: 17.07.2018   10:00
V18:
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev, da bo projektant oz. naročnik dopustil spremembo v izvedbi lesenih nosilcev na delu nad telovadnico, in sicer da bo namesto 40 m lepljenega nosilca iz enega kosa dopustil sestavljen nosilec rezan v osi E (na mestu, kjer se naslanja na betonsko konstrukcijo)?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR
O18:

Spoštovani,
daljši lepljeni nosilci so odmerjeni in dimenzionirani tako, da so na eni strani pritrjeni na dveh točkah. To zagotavlja vpetje, ki močno zmanjšuje obremenitve na sredini razpona nosilca. Zato ti nosilci z izbranimi dimenzijami NE SMEJO biti rezani v osi E.

Lep pozdrav.
Datum objave: 27.07.2018   11:18
V26:
VPRAŠANJE
pozdravljeni,
Prosim za razred velikosti navedene opreme v popisu strojnih instalacij:


56 "Dobava in montaža varnostne skupine po DIN 1998 vsebuje:
- zaporni ventil
- preprečevalnik povratnega toka in preizkuševalni nastavek
- priključni nastavek manometra
- membranski varnostni ventil 10 bar,
skupaj z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom."
kpl 1,00


lp,

ODGOVOR

O26:
Spoštovani,
velikost je DN40.
Lep pozdrav.


Datum objave: 30.07.2018   14:05

V27:
VPRAŠANJE
Spoštovani

Naročnika naprošamo, da preveri mersko enoto pri spodaj navedeni postavki oziroma poda več podatkov o dimenzijah (širina) v kolikor je merska enota m1 pravilna.

Zunanja ureditev: "Dobava in vgrajevanje finalnega sloja zunanjega tlaka na stopnišče; Betonski tlak , pigmentiran, površinsko obdelan brušen (barvni odtenek veziva, agregat in površinska obdelava po izboru arhitekta), iz vodotesnega, zmrzlinsko in solno odpornega betona z dodatki za kompenzacijo krčenja in PP vlakni za zunanjo uporabo (PM 12-18/20 Special), tlak je dilatiran na 4m, stiki so zaliti s polimerno bitumensko zalivko . V debelini 3,00cm.
Opomba: Pri izvedbi finalnega sloja na izdelano podlagonanesti prajmer oz. polimer cementni pačok (kot npr. Ideal Bond Ideal Work (IT)).
Stopnišče ZU.S.2. " m1 23,4

hvala


ODGOVOR
O27:
Spoštovani,
posredujemo dodatne podatke o stopnicah, ki naj se upoštevajo pri ponudbi - dobava in montaža finalnega tlaka na stopnice:
a.) stopnice širine 260 cm 7 višin , stopnice 16,30/30 cm - 18,20 t.m.
b.) stopnice širine 495 cm 7 višin , stopnice 15/32 cm - 34,65 t.m.

Lep pozdrav.
Datum objave: 30.07.2018   14:06
V28:
VPRAŠANJE
spoštovani!

pri ELEKTROINŠTALACIJAH, nas za postavko:
H. Kompenzacija

173 1 "Meritve omrežja za namen določanja ustrezne kompenzacijske naprave.
Merilno poročilo mora vsebovati podatke o merjenem objektu, izmerjene vrednosti električnih veličin (tokov, napetosti, moči delovne, jalove, navidezne, cos, napetostni in tokovni harmoniki UTHD, ITHD) v numeričnem in grafičnem prikazu ter zaključek s priporočilom kakšno kompenzacijsko napravo je potrebno vgraditi. Ocenjena velikos komšpenzacijske naprave cca 50kVar.
" kpl 1


zanima ali je poleg meritev potrebno v ceno postavke zajeti tudi dobavo in montažo kompenzacijske naprave (ocenjena velikost 50kVar)?

Če DA, bi Vas prosili za točnejše podatke o kompenzacijski napravi ( filterska/nefilterska, tip, proizvajalec,...).

Hvala.

ODGOVOR
O28:

Spoštovani,
po končanih delih je potrebno izvesti meritve za določitev velikosti kompenzacijske naprave, ki jo je potrebno tudi vgraditi.
Ponudnik mora upoštevati tako meritve kot izdelavo kompenzacijske naprave. Velikost je odvisna od meritev zato je podana samo ocena.

Lep pozdrav.Datum objave: 30.07.2018   14:08
V29:
VPRAŠANJE
Spoštovani!

vprašanje za elektro inštalacije:

pri poglavju S1. STRELOVODNE INŠTALACIJE IN OZEMLJITVE, za pripravo pravilne ponudbe naročnika prosimo za točnejše podatke za spodnje postavke:

29 5 Komplet sponk za izvedbo spojev (z varjenjem ali vijačenjem) med okroglimi ali ploščatimi vodniki nad zemljo. Zaščita spojev pred korozijo. kpl 1

30 6 Komplet strešnih ali zidnih nosilcev, primerni za ravne ali votle pločevinaste kritine in kovinske konstrukcije. Komplet nosilcev za betonske kritine. Komplet nosilcev za ravne streh, sestavljeni iz betonske kocke in nosilca strelovodnega vodnika. kpl 1

31 7 Spoji s kovinskimi deli na strehi in fasadi, varjeni ali vijačeni in zaščiteni pred korozijo. kpl 1

32 8 Povezava na obstoječe odvodne vode kpl 1

kot na primer: količine sponk, količine zidnih nosilcev, dolžine valjanca na katerega so vezane postavke itd.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

O29:
Spoštovani,
ponudnik razpisanih del mora v kompletu z vodnikom upoštevati montažni pribor, vezni material, material za fiksiranje in zaščito.

Lep pozdrav.


Datum objave: 30.07.2018   14:08
V30:
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vezano na zunanjo ureditvijo - robniki velikosti 163/12/50 cm (oznaka sheme ZU.R1) in velikosti 200/12/50 cm (oznaka sheme ZU.R1.a) sprašujemo naročnika ali je lahko izvedba monolitna, izdelana na liscu mesta) ali morajo biti AB prefabrkati ?

ODGOVOR
O30:

Spoštovani,
robniki naj se izvedejo po projektni dokumentaciji kot AB prefabrikati.

Lep pozdrav.
Datum objave: 30.07.2018   14:11
V31:
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vezano na zunanjo ureditvijo - robniki velikosti 163/12/50 cm (Oznaka sheme ZU. R1. in velikosti 200/12/60 cm (Oznaka sheme ZU. R1.a. ) sprašujemo naročnika ali lahko v monolitni izvedbi, izdelava na licu mesta) ali morajo biti AB prefabrikati?

ODGOVOR
O31:
Spoštovani,
robniki naj se izvedejo po projektni dokumentaciji kot AB prefabrikati.

Lep pozdrav.Datum objave: 30.07.2018   14:11

V32:
VPRAŠANJE
Spoštovani

V poglavju II. SKUPAJ ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV, pri postavki RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA/ Prevoz materiala t 280,00 od naročnika potrebujemo podatek kam se material vozi oziroma kolikšna je razdalje v km od gradbišča do lokacije kamor se material odvaža.

Hvala


ODGOVOR
O32:
Spoštovani,
najbližje odlagališče in predelava gradbenih odpadkov je v Podskrajniku , podjetje SPOKS d.o.o..
Lep pozdrav.Datum objave: 31.07.2018   12:27
V33:
VPRAŠANJE
Zdravo,

naročnik v delu TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST zahteva od ponudnika, da ima redno, za nedoločen čas, zaposlenih vsaj 15 delavcev po SKP-08 pod kodo 711 in/ali 8342 in/ali 931. Ta pogoj lahko izpolni ponudnik tudi s partnerjem skupaj kumulativno.

Pozivamo naročnika, da razširi klasifikacije delavcev tudi na 3112 (delovodje), 7126 (strojniki), 7411 (električarji) saj so za izvedbo del zelo pomembni tudi ti profili delavcev.

Hkrati pozivamo naročnika, da zapiše, da lahko ponudnik ta pogoj izpolnjuje tudi s podizvajalci. Čisto običajna praksa v izvedbi javnih naročil je, da ponudniki sodelujejo in izvajajo del del s podizvajalci.

ODGOVOR
O33:

Spoštovani,
predmetni pogoj ostaja kot naveden v razpisni dokumentaciji.
Lep pozdrav.


Datum objave: 03.08.2018   12:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da objavi manjkajočo razpisno dokumentacijo in sicer Elaborat gradbene fizike in učinkovite rabe energije ter soglasja in gradbeno dovoljenje.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani!
Dokumenti, za katere sprašujete so objavljeni na spletni strani občine v rubriki - Razpisi.
Lep pozdrav.Datum objave: 03.08.2018   12:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika opozarjamo, da so v projektu za izvedbo za strojne inštalacije ( " 5.1 - NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME) omenjene vsebine, katere ne sodijo v ta objekt.

primer 1:
"Na pipah mora po eni (1) minuti točenja v fazi pregrevanja sistema zaradi legionele doseči temperaturo vsaj 50°C. V tem času mora biti zagotovljena varnost, da osebje ali pacienti ne uporabljajo tople vode." (str. 30)

primer 2:
"Baterije so zidne in umivalniške izvedbe, ter v ordinacijah izvedbe s komolčnim odpiranjem." (str. 32)

Lp.


ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudnik naj ponujeno ceno ponudi na objavljeni popis.
Lep pozdrav!
Datum objave: 03.08.2018   12:41
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji ste postavili pogoj, da ponudnik poleg običajnih obrazcev, ki se ponavadi pojavljajo pri javnih razpisih, predloži tudi naslednje obrazce oziroma izjave:

10. OBR -10 : IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV,

11. OBR 11: IZJAVA »OPREMA«,

12. OBR 12: IZJAVA »VIDNI BETONI«.

Vse tri navedene izjave vsebujejo dikcijo, da se dajejo pod kazensko in materialno odgovornostjo. Ponudnik meni, da gre za pravno nedopustno zahtevo , ker se na ta način protipravno širi polje kazenske odgovornosti. Glede na samo naravo obligacij je zahteva po takšni pravni kvaliteti izjave tudi pravno nemogoča, ne samo da je pravno nedopustna. Ponudnik meni, da gre v danem primeru tudi za pretiravanje in neracionalnost. Glede na samo vsebino izjav, še posebej pa na izjavo glede vidnih betonov, je ponudnik mnenja, da bi zahteve iz izjave bile lahko del same pogodbe (del obligacij na strani izvajalca), na podlagi katere se bi izvajalec zavezal izvesti vidne betone na način, kot je opisan, ne pa da se zahteva izjava, ki se daje pod kazensko in materialno odgovornostjo. Ponudnika tako ali tako zavezuje veljavna pozitivna zakonodaja s področja gradbeništva, z vsemi pripadajočimi podzakonskimi akti, zato potrebe po tovrstnih izjavah ni. Ponudnik zahteva, da naročnik umakne zahtevo po predložitvi v uvodu navedenih izjav.S spoštovanjem.ODGOVOR

Spoštovani!

Pogoji razpisa ostanejo nespremenjeni.
Lep pozdrav!
Datum objave: 03.08.2018   12:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V nekaterih postavkah pzi estrihih je napisano npr. Mikro armirani plavajoči cem. estrih s PP vlakni, trdnosti najmanj CT- C25-F5, neskrčljiv, z dodatkom za zgoščenost, strojno zaglajen, BRUŠEN, SKUPAJ Z OGREVALNIMI CEVMI ....
Vprašanje : kaj pomeni brušen in ali morajo biti upoštevane tudi ogrevalne cevi ( ponavadi so med strojnimi instalacijami)
Hvala za vaš odgovor

ODGOVOR

Spoštovani!
Brušenje je navedeno le kot opomba za ustrezno kvaliteto priprave površine na nanos tankoslojnih finalnih tlakov - epoksidnega tlaka in premaza - zahteve za pripravo podlage so navedena v poglavju podopolagarska dela pri opisih finalnih tlakov.
Ogrevalne cevi so upoštevane v strojnih inštalacijah. Navedba pri estrihih se nanaša le na višino estriha, kjer je v skupno navedeno višino estriha zajeta tudi višina za ogrevalne cevi.

Lep pozdrav.
Datum objave: 03.08.2018   12:51
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za informacijo, katera mednarodna športna tekmovanja ima naročnik namen organizirati v ŠPORTNI DVORANI LOŠKA DOLINA?

LP

ODGOVOR

Spoštovani!

Prireditve se bodo izvajale na podlagi planov športnih društev v Občini Loška dolina.

Lep pozdrav!
Datum objave: 03.08.2018   12:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri pregledu popisov del smo ugotovili pomanjkanje formul pri določenih postavkah (kot npr. sklop V.Elektro instalacije in oprema, E2.Strelovodna inštalacija in ozemljilo, S1. Strelovodna instalacija in ozemljitve, postavka 8.,...).

Ali lahko pomanjkljive formule sami korigiramo ali lahko pričakujemo popravek popisov za vse podobne postavke v celotnem predračunu z vaše strani?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani!

Pri pregledu oddanega popisa je res manjkajoča formula pri navedbi S.1 - strelovodna inštalacija in ozemljitve - postavka 8. Ker gre za lokalni seštevek to formulo ponudniki lahko popravijo.

lep pozdrav!
Datum objave: 03.08.2018   12:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V popisu: " VII_STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA", poglavju: A2._Toplotna postaja, pod zaporedno št. 56, manjkajo tehnične karakteristike za omenjeno pozicijo (dimenzije). Prosimo za informacijo glede tehničnih karakteristik.

"56
"Dobava in montaža varnostne skupine po DIN 1998 vsebuje:
- zaporni ventil
- preprečevalnik povratnega toka in preizkuševalni nastavek
- priključni nastavek manometra
- membranski varnostni ventil 10 bar,
skupaj z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom."
kpl 1,00"

Lp,


ODGOVOR

Spoštovani!

Tehnična karakteristika za omenjeno zaporedno številko 56 je tehnična karakteristika DN40.

Lep pozdrav!
Datum objave: 03.08.2018   12:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

naročnik v delu TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST zahteva od ponudnika, da ima redno, za nedoločen čas, zaposlenih vsaj 15 delavcev po SKP-08 pod kodo 711 in/ali 8342 in/ali 931. Ta pogoj lahko izpolni ponudnik tudi s partnerjem skupaj kumulativno.
Naročnika prosimo, da prizna tudi delavce, ki so pri ponudniku ali partnerju zaposleni za določen čas.

ODGOVOR

Spoštovani!

Pogoji razpisa ostanejo nespremenjeni.
Lep pozdrav!
Datum objave: 06.08.2018   09:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Prosimo, da v poglavju ZUNANJA UREDITEV ,podpoglavje A/ GRADBENA DELA pri postavkah 20., 21., 23., 27. točno definirate barvo, agregat, stopnjo brušenja, ker vse to vpliva na ceno. Ali lahko ponudimo cementno sivo barvo?

ODGOVOR
Spoštovani!

Izgled finalnega tlaka je obdelava z brušenjem in vidnim agregatom, izgled kot teraco. Agregat cca 4-8 mm , barvni razpon svetlo do temno siva barva. Cement bele barve ali svetlo sive barve. Zahteve za odpornost proti vremenskim vplivom so podane v popisih in sestavah - izvajalec mora zagotoviti ustrezno tehnično kvaliteto finalne obdelave za zunanji tlak. Stopnja brušenja in finalne obdelave mora zagotavljati ustrezno protizdrsnost za zunanji tlak.

Navedena so dodatna izhodišča glede na postavljeno vprašanje . Izvajalec je dolžan pripraviti vzorce po dogovoru z arhitektom kot je navedeno v projektni dokumentaciji - končni izbor tako agregata kot barve in obdelave bo narejen po izdelavi vzorcev.

ps. - odgovor se nanaša na obe vprašanji glede zunanjega tlaka

Lep pozdrav!

Datum objave: 06.08.2018   09:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vprašanje vezano na postavko pri ZUNANJI UREDITVI:

"Dobava in vgrajevanje finalnega sloja zunanjega tlaka; Betonski tlak , pigmentiran, površinsko obdelan brušen (barvni odtenek veziva, agregat in površinska obdelava po izboru arhitekta), iz vodotesnega, zmrzlinsko in solno odpornega betona z dodatki za kompenzacijo krčenja in PP vlakni za zunanjo uporabo (PM 12-18/20 Special), tlak je dilatiran na 4m, stiki so zaliti s polimerno bitumensko zalivko . V debelini 3,00cm.
Opomba: Pri izvedbi finalnega sloja na izdelano podlago nanesti prajmer oz. polimer cementni pačok (kot npr. Ideal Bond Ideal Work (IT)).
Stopnišče ZU.S.2. Sestava ZU.T.4. "

1. Ali je finalna obdelava prej opisanega tlaka mišljena kot teraco obdelava ali je to samo brušen beton?
2. Prosimo, da arhitekt natančno določi barvni odtenek veziva, agregat in površinsko obdelavo veziva, saj je to pomembno že v fazi izdelave ponudbe!
3. Glede na to, da je tlak namenjen zunanji uporabi nas zanima, ali je predvidena kakršna koli zaščita??

Vnaprej hvala za odgovor in lep pozdrav!


ODGOVOR
Spoštovani!

Prosimo, da gledate odgovor, objavljen 6.8.2018 ob 9.33.

Lep pozdrav!
Datum objave: 06.08.2018   09:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V popisu: " VII_STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA", poglavju C. Prezračevanje pri 2. poglavju za klimatsko napravo KN1 manjka enotna mera ter količina.

začetek omenjenega opisa: "Klimatska naprava KN1 za pripravo zraka za prezračevanje in klimatizacijo prostore garderobe Naprava je modulne izvedbe za NOTRANJO postavitev na tla, primerno zaščitena (barvano ohišje, podložni okvi z nogamir, .....)"

Prosimo za dopolnitev popisa.


Lp.

ODGOVOR
Spoštovani!

Mere klimatske naprave so:
- dimenzije l x b x h = 5001 x 1065 x 2230 mm
- masa m = 1585 kg

Lep pozdrav!
Datum objave: 06.08.2018   09:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika opozarjamo, da so v projektu za izvedbo za strojne inštalacije ( " 5.1 - NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME) omenjene vsebine, katere ne sodijo v ta objekt.

primer 1:
"Na pipah mora po eni (1) minuti točenja v fazi pregrevanja sistema zaradi legionele doseči temperaturo vsaj 50°C. V tem času mora biti zagotovljena varnost, da osebje ali pacienti ne uporabljajo tople vode." (str. 30)

primer 2:
"Baterije so zidne in umivalniške izvedbe, ter v ordinacijah izvedbe s komolčnim odpiranjem." (str. 32)

Lp.


ODGOVOR
Spoštovani!

Popravljeno tehnično poročilo se nahaja na spletni strani Občine Loška dolina v rubriki razpisi (povezava: https://www.loska-dolina.si/novice/razpisi/2018061114410887/)

Lep pozdrav!