Dosje javnega naročila 003905/2018
Naročnik: OBČINA LUČE, Luče 106, 3334 Luče
Gradnje: Športni center Luče
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.284.670,25 EUR

JN003905/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.06.2018
JN003905/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.06.2018
JN003905/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.07.2018
JN003905/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.07.2018
JN003905/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.09.2018
JN003905/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.09.2018

    JN003905/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LUČE
Luče 106
3334
SI
Luče
Slovenija
Klavdij Strmčnik
tajnik@luce.si
+386 38393550

Internetni naslovi
http://www.luce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/260492/Dokumentacija_Obcina_Luce_JN_Sportni_center_Luce.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1589
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Športni center Luče
Referenčna številka dokumenta: 430-5/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212200
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja Športnega centra Luče.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luče
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja Športnega centra Luče.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba naročila se lahko podaljša samo če tako odloči naročnik sam in ne iz razlogov, ki bi nastali na strani izvajalca.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.07.2018   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.07.2018   12:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.07.2018   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA LUČE
Luče 106
3334
Luče
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.06.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.06.2018   15:23
Odgovor na vprašanje št. 1

Vprašanje ponudnika:

v poglavju AKUSTIČNE OBLOGE je pri posameznih pozicijah navedeno (ZAJETO V PROJEKTU OPREME),
Ali je to mišljeno, da se pač pozicija obravnava pri projektu OPREME in je potrebno to opremo ponuditi, ali bo za te pozicije izvedeno drugo javno naročilo.

Odgovor naročnika:

V Obrazcu št. 13 – Specifikacija predračuna so v delu Č. Obrtniška dela, VII. Akustične obloge, pomotoma navedene tudi postavke, kjer je v oklepaju navedeno (Zajeto v projektu opreme) in niso predmet tega javnega naročila.

Naročnik je napako odpravil in na Portalu javnih naročil objavil popravek in nov Obrazec št. 13 – Specifikacija predračuna (popravljen Obrazec št. 13 je objavljen tudi na spletni strani naročnika).

Potencialne ponudnike prosimo, da pri pripravi ponudbe upoštevajo popravljen Obrazec št. 13 – Specifikacija predračuna.

Odgovor je skladno z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila postal sestavni del dokumentacije.

naročnik
Občina Luče


Datum objave: 15.06.2018   13:55
Odgovor na vprašanje št. 2

Vprašanje ponudnika:

Prosim da preverite navodila in obrazce glede referenc (ker so obrazci za kanalizacijo in vodovod, v navodilih pa zahtevate objekt), ker prihaja do razhajanj tako za ponudnika kot za odg. vodjo del!

Odgovor naročnika:

V Obrazcu št. 8 – Seznam referenčnih del je prišlo do napake, in sicer pri navedbi Referenčno delo 1 – kjer se briše navedba »za kanalizacijsko omrežje« in pri navedbi Referenčno delo 2 – kjer se briše navedba »za vodovodno omrežje«.

V Obrazcu št. 10 – Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila je prišlo do napake, in sicer pri navedbi referenc odgovornega vodje del, in sicer pri Referenčno delo 1 – kjer se briše navedba »za kanalizacijsko omrežje« in pri navedbi Referenčno delo 2 – kjer se briše navedba »za vodovodno omrežje«.

Ponudnikom se za neljubo napako opravičujemo, potencialnemu ponudniku pa se zahvaljujemo za opozorilo.

naročnik
Občina Luče


Datum objave: 18.06.2018   11:54
Odgovor na vprašanje št. 3

Vprašanje ponudnika:

Naročnika pozivamo, da zaradi točne priprave ponudbe objavi sheme stavbnega pohištva.

Odgovor naročnika:

Sheme stavbnega pohištva bo naročnik objavil na spletni svoji spletni strani - Občina Luče – povezava na spletno stran: https://www.luce.si/objava/142097

naročnik
Občina Luče

Odgovor na vprašanje št. 4

Vprašanje ponudnika:

Vezano na odgovor št.2 vas prosimo za čistopis RD v izogib nadaljnjim zapletom!

Odgovor naročnika:

Odgovor na vprašanje št. 2, tako kot vsi ostali odgovori, je postal sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, torej sta bila z odgovorom popravljena oba obrazca, zato zapletov ne more biti, ker je vsak odgovor obvezujoč tako za naročnika kot za ponudnike.

naročnik
Občina Luče


Datum objave: 19.06.2018   12:08
Odgovor na vprašanje št. 5

Vprašanje ponudnika:

8. člen Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju Ur. list RS, št. 91/15 med drugim določa, da veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku ne sme biti daljša od jamčevalnega roka iz predpisov, ki urejajo obligacijska razmerja. Z drugimi besedami to pomeni, da tudi sami jamčevalni roki ne smejo biti daljši, kot jih urejajo Obligacijski zakonik. Prosimo, da se razpisni pogoji uskladijo s predmetno uredbo.

Odgovor naročnika:

Naročnik je finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku določil skladno z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16). Skladno s 662. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US, 20/18 – OROZ531) izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi gradbe, ki zadevajo njeno solidnost, če se take napake pokažejo v desetih letih od izročitev in prevzema dela. Glede na določbo v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik zahteva finančno zavarovanje za odpravo napak za petletno obdobje – torej polovico manj.

naročnik
Občina Luče

Odgovor na vprašanje št. 6

Vprašanje ponudnika:

1.
Razpisani rok izvedbe del, 4 mesece, po mnenju ponudnika ni izvedljiv. Ustrezen rok izvedbe bi bil 2 x daljši, kar je predlog ponudnika. Obstaja večje število podobnih objektov, ki so se gradili v zadnjem obdobju in so imeli roke izvedbe del, ki so primerljivi s predlogom ponudnika.
Pred samih začetkom gradnje športne dvorane je potrebno izvesti prestavitve komunalnih naprav, odstranjevalna dela, uvrtati AB pilote, izvesti sidrno gredo, injektirati sidra, zategniti sidra in izvesti izkop in nato betonsko oblogo pilotne stene. Vsi ti koraki se v pretežni meri lahko izvajajo le v zaporedju in nobeno prehitevanje ni možno.
2.
Fiksnega roka dokončanja del, ki je razpisan, to je 20. november 2018, ni mogoče zahtevati, če ni določen fiksni rok za uvedbo v delo.

Odgovor naročnika:

Naročnik je določil rok za izvedbo del glede na svoje potrebe in investicijo, saj je pri izvedbi gradnje vezan na pridobitev sredstev sofinanciranja iz proračuna Republike Slovenije za leto 2018. Uvedba v delo bo takoj po podpisu pogodbe. Potencialni ponudnik, ki odda ponudbo mora imeti torej zadostne proste tako kadrovske, kot tehnične resurse, da bo lahko izvedel naročilo, v kolikor bo izbran, v roku, ki ga je določil naročnik.

naročnik
Občina Luče

Odgovor na vprašanje št. 7

Vprašanje ponudnika:

Ali bo investitor upošteval referenčna potrdila, ki so bila pridobljena za druga javna naročila?

Odgovor naročnika:

Da – v navodilu na koncu Obrazca št. 9 je naročnik določil: »Ponudnik lahko priloži referenčno potrdilo s katerim že razpolaga, v primeru, da referenčno potrdilo vsebuje vse zahtevane podatke, kot izhajajo iz Obrazca št. 9 in je podpisano in žigosano s strani investitorja referenčnega dela.«.

naročnik
Občina Luče


Datum objave: 27.06.2018   14:50
Odgovor na vprašanje št. 8

Vprašanje ponudnika:

Naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za 10 dni, ker še vedno niso objavljeni odgovori na zastavljena vprašanja iz prejšnjega tedna in ni možno pripraviti kvalitetne ponudbe.

Odgovor naročnika:

Glede na to, da je v obrazcu specifikacija predračuna naročnik ugotovil nekaj napak, bo objavil nov obrazec specifikacije predračuna, prav tako pa bo na svoji spletni strani objavil tudi projektno dokumentacijo. Naročnik bo rok za prejem ponudb podaljšal in podaljšanje roka objavil na Portalu javnih naročil.

naročnik
Občina Luče


Datum objave: 29.06.2018   13:09
Odgovor na vprašanje št. 9

Vprašanje ponudnika:

Prosimo za obrazložitev posameznih pozicij v predračunu :
1. BETONSKA DELA - POZICIJA 4., MERSKA ENOTA ZA BETON M2 ???
2. BETONSKA DELA - POZICIJA 5.1 in 5.1.1. KAKŠNI TERMOČLENI
3. ZIDARSKA DELA - POZICIJA 12 - KAKŠNA JE OGRAJA IZ PREFABRICIRANIH ELEMENTOV, ali obstaja kakšen detajl te ograje
4. HIDROIZOLACIJE - POZICIJA 2.1 KAKŠNA JE HIDROIZOLACIJA IZVEDENA NA AB PLOŠČO DVORANE
5. ZUNANJA UREDITEV - ZG. USTROJ - pozicija 1.a količina tampona 96.060,00 m3 - ?????
6. ZUNANJA UREDITEV - ZG. USTROJ - pozicija 7.a tlakovci - m1 ali m2.

Odgovor naročnika:

1. Pravilna enota mere za beton je m3.
2. Pozicija 5.1. – kot npr. Schoek K20S-WU-CV50-H200-R60; Pozicija 5.1.1. – popravek opisa: Termoizolacijska člena na stiku profila IPE 140 in AB stene, kot npr. in Schoek KSTQ16, (17 kom vsakega).
3. Ograja je sestavljena iz predizdelanih betonskih panelov iz brušenega betona, ki se vijačijo na steno in ploščo. Detajl ograje bo naročnik objavil na svoji spletni strani - Občina Luče – povezava na spletno stran: https://www.luce.si/objava/142097.
4. Gradbena folija, dvoslojna ƛ=0,190W/m; 0,02 cm.
5. Pravilna količina je 96,60 m3.
6. Pravilna enota mere je m2.

Kot je naročnik že podal odgovor bo objavil spremenjen obrazec specifikacija predračuna. Spremembo obrazca specifikacija predračuna in podaljšanje roka za prejem ponudb bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil v ponedeljek 02. julija 2018. Naročnik bo na svoji spletni strani objavil tudi projektno dokumentacijo.

naročnik
Občina Luče

Odgovor na vprašanje št. 10

Vprašanje ponudnika:

Pozivamo naročnika, da objavi vse manjkajoče projekte in elaborate (PHPP, akustika, požar...), saj vsebujejo podatke, ki so potrebni za pripravo ponudbe.
Naročnik naj še enkrat razmisli o podaljšanju roka za izvedbo, saj je predviden rok prekratek!

Odgovor naročnika:

Naročnik bo projektno dokumentacijo objavil na svoji spletni strani, in kot je že podan odgovor bo v ponedeljek 02. julija 2018 na Portalu javnih naročil objavil tudi spremembo obrazca specifikacija predračuna in nov rok za prejem ponudb.

naročnik
Občina Luče

Odgovor na vprašanje št. 11

Vprašanje ponudnika:

Glede na zahtevnost projekta kratek rok za pripravo ponudbe, vas pozivamo, da le tega podaljšate za sedem dni do 12.07.2018.

Odgovor naročnika:

Naročnik je že odgovoril, da bo v ponedeljek 02. julija 2018 na Portalu javnih naročil objavil spremembo specifikacije predračuna in podaljšanje roka za prejem ponudb.

naročnik
Občina Luče

Odgovor na vprašanje št. 12

Vprašanje ponudnika:

Kaj je potrebno nuditi tudi športni pod, ker piše, da je zajet v projektu opreme? V kolikor DA, kakšen tip poda zahtevate?

Odgovor naročnika:

Naročnik je že odgovoril, da bo v ponedeljek 02. julija 2018 na Portalu javnih naročil objavil spremembo specifikacije predračuna in podaljšanje roka za prejem ponudb.

naročnik
Občina Luče

Odgovor na vprašanje št. 13

Vprašanje ponudnika:

Prosimo za preveritev količine pri postavki v vrstici 2632 (ZUNANJA UREDITEV, III. ZGORNJI USTROJ, 1.a) in popravek v primeru napake.

Odgovor naročnika:

Pravilna količina pri navedeni postavki je 96,60 m3. Naročnik je že odgovoril, da bo v ponedeljek 02. julija 2018 na Portalu javnih naročil objavil spremembo specifikacije predračuna in podaljšanje roka za prejem ponudb.

naročnik
Občina Luče

Odgovor na vprašanje št. 14

Vprašanje ponudnika:

Kot izhaja iz odgovora na 6. vprašanje, so razlogi za naročnikovo vztrajanje pri razpisanem roku proračunske in ne strokovne narave.
Ker je vprašljivo ali naročnik s tem sledi načelu gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti svojega delovanja, predlagamo, da predstavi svoj predlog terminskega plana.
Ponudnik je izvajalec z dolgoletnimi izkušnjami na področju gradnje in je prepričan, da razpisnega roka ob upoštevanju pravil stroke ni možno doseči. Pri tem niso vprašljivi zadostni resursi in kapacitete, pač pa pravilno zaporedje del in utrjevanje materialov, kar terja ustrezen čas. Za primer razumnega roka navajamo JN003825/2018-B1, kjer je za gradnjo prav tako večnamenske športne dvorane predviden rok izvedbe do 31.12.2019.

Odgovor naročnika:

Naročnik je že pojasnil v zvezi rokom z izvedbo gradnje. Kot pa je naročnik že odgovoril, da bo v ponedeljek 02. julija 2018 na Portalu javnih naročil objavil spremembo specifikacije predračuna in podaljšanje roka za prejem ponudb. Glede na spremembo popisa del je naročnik mnenja, da bo izvedba investicije v roku, ki je določen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila mogoča.

naročnik
Občina Luče

Odgovor na vprašanje št. 15

Vprašanje ponudnika:

Prosimo za načrte rušitev oziroma načrt obstoječega stanja.

Odgovor naročnika:

Naročnik bo projektno dokumentacijo objavil na svoji spletni strani.

naročnik
Občina Luče

Odgovor na vprašanje št. 16

Vprašanje ponudnika:

Glede na to, da že od 19.6. ni objavljen noben odgovor pozivamo naročnika, da podaljša rok za postavljanje vprašanj. Zagotovo je smiselno, da so odgovori posredovani pred iztekom časa za postavljanje vprašanj.

Odgovor naročnika:

Naročnik je (bo) vse odgovore objavil najpozneje, kot je to določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pa je že podal odgovor, da bo v ponedeljek 02. julija 2018 na Portalu javnih naročil objavil spremembo specifikacije predračuna in podaljšanje roka za prejem ponudb, določil pa bo tudi nov rok za zastavljanje vprašanj.

naročnik
Občina Luče

Odgovor na vprašanje št. 17

Vprašanje ponudnika:

Naročnika pozivamo, da zaradi točne priprave ponudbe in neodstopanja od podaljšanja roka izvedbe objavi kompletno projektno dokumentacijo PZI z vsemi elaborati in študijami ter načrtom varovanja gradbene jame in načrtom ravnanja z odpadki ter vsemi arhitekturnimi detajli.

Odgovor naročnika:

Naročnik je že odgovoril, da bo v ponedeljek 02. julija 2018 na Portalu javnih naročil objavil spremembo specifikacije predračuna in podaljšanje roka za prejem ponudb. Naročnik bo na svoji spletni strani objavil tudi projektno dokumentacijo.

naročnik
Občina Luče


Datum objave: 03.07.2018   16:54
Odgovor na vprašanje št. 18

Vprašanje ponudnika:

Ali prav razumemo, da lahko ponudnik referenčne pogoje izpolni tudi s podizvajalcem?

Odgovor naročnika:

Ne, naročnik referenc podizvajalca ne bo upošteval.

naročnik
Občina Luče

Odgovor na vprašanje št. 19

Vprašanje ponudnika:

Ali prav razumemo, da naročnik v postavljeni zahtevi po predloženih referencah s pojmom gradnja objekta CC-SI 126, zajema tako novogradnje kot tudi rekonstrukcije in energetske sanacije objektov te klasifikacije v zahtevani vrednosti?

Odgovor naročnika:

Da, referenca se lahko nanaša na novogradnjo / obnovo / rekonstrukcijo / energetsko sanacijo objektov, ki sodijo pod klasifikacijo CC-SI 126.

naročnik
Občina Luče


Datum objave: 04.07.2018   11:59
Odgovor na vprašanje št. 20

Vprašanje ponudnika:

Ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije v točki 2.2.3 Ponudba s podizvajalcem, v kateri naročnik zahteva, da lahko ponudnik del javnega naročila odda v podizvajanje in predloži ponudbo s podizvajalcem. V tem primeru, naročnik določa, da skupni delež del oddanih v podizvajanje v ponudbo nominiranih podizvajalcev ne sme znašati več kot 35% celotne vrednosti ponudbe.
V preteklih letih smo za investitorje izvedli preko javnih razpisov gradbeno- obrtniška, strojna in elektroinstalacijska dela na adaptiranih in novozgrajenih objektih po Sloveniji, kar bomo izkazali s predloženimi referenčnimi potrdili. Ta dela smo izvedli v skladu s pravili stroke, brez pripomb, v zahtevanem roku, kvalitetno, strokovno in cenovno najugodnejše, kot inženiring podjetje. Skladno s tem želimo pojasnilo glede primernosti zahtevane izvedbe montažnih del v lastni izvedbi, brez podizvajalcev. Glede na to, da naročnik kot investitor koristi proračunska sredstva, naj bi bilo merilo najnižja ponudbena cena.
Postavljena zahteva načrtno izriva inženiring podjetja iz nabora ponudnikov pri javnih razpisih, kar je izrazito v nasprotju z načelom enakopravnosti – enakega obravnavanja in nediskriminacije, ki so temeljne vrednote, katerim sledu celotna EU. Naročnik mora pri javnih naročilih zasledovati načela gospodarnosti, učinkovitosti in transparentnosti porabe sredstev.
ZJN-3 ne vsebuje izrecnih določil o tem ali je naročnik v postopkih oddaje javnih naročil upravičen omejiti delež naročila, ki ga lahko izvedejo podizvajalci, oziroma določiti minimalni delež naročila, ki ga mora izvesti izvajalec sam.
Iz Direktive 2014/24/EU pa tudi izhaja, da le ta vzpodbuja vključevanje podizvajalcev v postopkih oddaje javnih naročil, z namenom, da bi spodbudili sodelovanje malih in srednje velikih podjetij na trgu javnih naročil. DKOM je že v večih primerih odločila, da omejevanje ponudnikovega nastopanja s podizvajalci, v fazi ugotavljanja sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ni skladna z načeloma zagotavljanja enakopravnosti med ponudniki in konkurence med ponudniki. Takšno omejevanje namreč ponudnike, ki sami sicer ne razpolagajo z zadostnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila, hkrati pa bi uspeli izkazati, da lahko javno naročilo izvedejo z zmogljivostmi tretjih oseb, ki so jim na razpolago, neupravičeno diskriminira in jih v postopkih oddaje javnih naročil brez upoštevnega razloga postavlja v bistveno slabši (neenakopraven) položaj napram ponudnikom, ki lahko javno naročilo v celoti izvedejo s svojimi zmogljivostmi.
Skladno z napisanim, naročnika pozivamo k umiku določbe, da lahko ponudnik največ 35% deleža celotne vrednosti ponudbe odda v podizvajanje.

Odgovor naročnika:

V točki 2.2.3. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se briše zahteva naročnika: »V primeru, da ponudnik odda ponudbo v kateri nominira podizvajalca, skupni delež del oddanih v podizvajanje v ponudbi nominiranih podizvajalcev ne sme znašati več kot 35% celotne vrednosti ponudbe ponudnika. Če bi skupni delež oddanih del v podizvajanje v ponudbi nominiranih podizvajalcev znašal več kot 35% od celotne vrednosti ponudbe ponudnika, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil.«,

naročnik
Občina Luče


Datum objave: 05.07.2018   13:04
Odgovor na vprašanje št. 21

Vprašanje ponudnika:

Naročnik je objavil nove popise v katerih so zajeti popravki. Ali gre samo za popravke, ki so navedeni v odgovorih na vprašanja ponudnikov ali so popisi popravljeni tudi v drugih postavkah. Pozivamo naročnika, da objavi tudi seznam vseh sprememb v popisih!

Odgovor naročnika:

Ponudniki morajo ponudbeni predračun pripraviti na spremenjenem Obrazcu št. 13 – Specifikacija predračuna. Poleg popravkov vezanih na vprašanja ponudnikov, so pri nekaj postavkah spremenjene količine, naročnik je izločil iz popisa, pri obrtniških delih, športni pod in dodal poliuretanski tlak.

naročnik
Občina Luče


Datum objave: 06.07.2018   12:05
Odgovor na vprašanje št. 22

Vprašanje ponudnika:

Pri sklopu IX. Notranje dilatacije prosimo za specifikacijo dilatacij v postavkah 1. in 2. (dimenzije, obremenitve, tip…).

Odgovor naročnika:

Postavka 1: Ker gre za dozidavo se pojavi veliko prehodov in stikov starega z novim, zato je potrebno stike dilatirati z dilatacijskimi profili. Le-ti se prilagodijo namenu in predvidenim obremenitvam.

Postavka 2: Na prehodih se na mestih stikovanja objektov pojavi tudi vertikalna in stropna dilatacija, ki se prav tako zapreta z ustreznimi profili, ki omogočajo »dihanje«. Ob izvedbi se izberejo profili glede na asortiman dobavitelja izvajalca, skupaj s statikom in tehnološko pripravo izvajalca.

naročnik
Občina Luče

Odgovor na vprašanje št. 22

Vprašanje ponudnika:

1. ZIDARSKA DELA – pozicija 5, stik dilatacija obstoječe novo z ustrezno sanacijsko malto in ustrezni sanacijski metodi????
2. ZIDARSKA DELA – pozicija 12 – ograja iz prefabriciranih elementov ???, obljubljen detajl
3. BETONSKA DELA – pozicija 7.2. brušen beton podestov in stopnic (ali je potrebno v ceni zajeti beton, opaž, armaturo in brušenje ali samo brušenje)?

Odgovor naročnika:

1. Zidarska dela – pozicija 5: Ker se dilatacije vgrajujejo v enem delu v obstoječo konstrukcijo je potrebno gradnjo izvesti po sistemu izbranega dobavitelja materiala.
2. Zidarska dela – pozicija 12: Detajl ograje je objavljen na spletni strani naročnika. Nahaja se med risbami arhitekture pod številko A.10.
3. Betonska dela – pozicija 7.2.: Gre za kompletno izdelavo podestov in stopnic, upoštevati je potrebno tudi dodatek za brušen beton.

naročnik
Občina Luče