Dosje javnega naročila 003905/2018
Naročnik: OBČINA LUČE, Luče 106, 3334 Luče
Gradnje: Športni center Luče
ZJN-3: Odprti postopek

JN003905/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.06.2018
JN003905/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.06.2018

    JN003905/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LUČE
Luče 106
3334
SI
Luče
Slovenija
Klavdij Strmčnik
tajnik@luce.si
+386 38393550

Internetni naslovi
http://www.luce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/260492/Dokumentacija_Obcina_Luce_JN_Sportni_center_Luce.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1589
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Športni center Luče
Referenčna številka dokumenta: 430-5/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212200
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja Športnega centra Luče.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luče
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja Športnega centra Luče.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba naročila se lahko podaljša samo če tako odloči naročnik sam in ne iz razlogov, ki bi nastali na strani izvajalca.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.07.2018   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.07.2018   12:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.06.2018   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA LUČE
Luče 106
3334
Luče
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.06.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.06.2018   15:23
Odgovor na vprašanje št. 1

Vprašanje ponudnika:

v poglavju AKUSTIČNE OBLOGE je pri posameznih pozicijah navedeno (ZAJETO V PROJEKTU OPREME),
Ali je to mišljeno, da se pač pozicija obravnava pri projektu OPREME in je potrebno to opremo ponuditi, ali bo za te pozicije izvedeno drugo javno naročilo.

Odgovor naročnika:

V Obrazcu št. 13 – Specifikacija predračuna so v delu Č. Obrtniška dela, VII. Akustične obloge, pomotoma navedene tudi postavke, kjer je v oklepaju navedeno (Zajeto v projektu opreme) in niso predmet tega javnega naročila.

Naročnik je napako odpravil in na Portalu javnih naročil objavil popravek in nov Obrazec št. 13 – Specifikacija predračuna (popravljen Obrazec št. 13 je objavljen tudi na spletni strani naročnika).

Potencialne ponudnike prosimo, da pri pripravi ponudbe upoštevajo popravljen Obrazec št. 13 – Specifikacija predračuna.

Odgovor je skladno z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila postal sestavni del dokumentacije.

naročnik
Občina Luče


Datum objave: 15.06.2018   13:55
Odgovor na vprašanje št. 2

Vprašanje ponudnika:

Prosim da preverite navodila in obrazce glede referenc (ker so obrazci za kanalizacijo in vodovod, v navodilih pa zahtevate objekt), ker prihaja do razhajanj tako za ponudnika kot za odg. vodjo del!

Odgovor naročnika:

V Obrazcu št. 8 – Seznam referenčnih del je prišlo do napake, in sicer pri navedbi Referenčno delo 1 – kjer se briše navedba »za kanalizacijsko omrežje« in pri navedbi Referenčno delo 2 – kjer se briše navedba »za vodovodno omrežje«.

V Obrazcu št. 10 – Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila je prišlo do napake, in sicer pri navedbi referenc odgovornega vodje del, in sicer pri Referenčno delo 1 – kjer se briše navedba »za kanalizacijsko omrežje« in pri navedbi Referenčno delo 2 – kjer se briše navedba »za vodovodno omrežje«.

Ponudnikom se za neljubo napako opravičujemo, potencialnemu ponudniku pa se zahvaljujemo za opozorilo.

naročnik
Občina Luče


Datum objave: 18.06.2018   11:54
Odgovor na vprašanje št. 3

Vprašanje ponudnika:

Naročnika pozivamo, da zaradi točne priprave ponudbe objavi sheme stavbnega pohištva.

Odgovor naročnika:

Sheme stavbnega pohištva bo naročnik objavil na spletni svoji spletni strani - Občina Luče – povezava na spletno stran: https://www.luce.si/objava/142097

naročnik
Občina Luče

Odgovor na vprašanje št. 4

Vprašanje ponudnika:

Vezano na odgovor št.2 vas prosimo za čistopis RD v izogib nadaljnjim zapletom!

Odgovor naročnika:

Odgovor na vprašanje št. 2, tako kot vsi ostali odgovori, je postal sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, torej sta bila z odgovorom popravljena oba obrazca, zato zapletov ne more biti, ker je vsak odgovor obvezujoč tako za naročnika kot za ponudnike.

naročnik
Občina Luče


Datum objave: 19.06.2018   12:08
Odgovor na vprašanje št. 5

Vprašanje ponudnika:

8. člen Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju Ur. list RS, št. 91/15 med drugim določa, da veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku ne sme biti daljša od jamčevalnega roka iz predpisov, ki urejajo obligacijska razmerja. Z drugimi besedami to pomeni, da tudi sami jamčevalni roki ne smejo biti daljši, kot jih urejajo Obligacijski zakonik. Prosimo, da se razpisni pogoji uskladijo s predmetno uredbo.

Odgovor naročnika:

Naročnik je finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku določil skladno z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16). Skladno s 662. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US, 20/18 – OROZ531) izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi gradbe, ki zadevajo njeno solidnost, če se take napake pokažejo v desetih letih od izročitev in prevzema dela. Glede na določbo v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik zahteva finančno zavarovanje za odpravo napak za petletno obdobje – torej polovico manj.

naročnik
Občina Luče

Odgovor na vprašanje št. 6

Vprašanje ponudnika:

1.
Razpisani rok izvedbe del, 4 mesece, po mnenju ponudnika ni izvedljiv. Ustrezen rok izvedbe bi bil 2 x daljši, kar je predlog ponudnika. Obstaja večje število podobnih objektov, ki so se gradili v zadnjem obdobju in so imeli roke izvedbe del, ki so primerljivi s predlogom ponudnika.
Pred samih začetkom gradnje športne dvorane je potrebno izvesti prestavitve komunalnih naprav, odstranjevalna dela, uvrtati AB pilote, izvesti sidrno gredo, injektirati sidra, zategniti sidra in izvesti izkop in nato betonsko oblogo pilotne stene. Vsi ti koraki se v pretežni meri lahko izvajajo le v zaporedju in nobeno prehitevanje ni možno.
2.
Fiksnega roka dokončanja del, ki je razpisan, to je 20. november 2018, ni mogoče zahtevati, če ni določen fiksni rok za uvedbo v delo.

Odgovor naročnika:

Naročnik je določil rok za izvedbo del glede na svoje potrebe in investicijo, saj je pri izvedbi gradnje vezan na pridobitev sredstev sofinanciranja iz proračuna Republike Slovenije za leto 2018. Uvedba v delo bo takoj po podpisu pogodbe. Potencialni ponudnik, ki odda ponudbo mora imeti torej zadostne proste tako kadrovske, kot tehnične resurse, da bo lahko izvedel naročilo, v kolikor bo izbran, v roku, ki ga je določil naročnik.

naročnik
Občina Luče

Odgovor na vprašanje št. 7

Vprašanje ponudnika:

Ali bo investitor upošteval referenčna potrdila, ki so bila pridobljena za druga javna naročila?

Odgovor naročnika:

Da – v navodilu na koncu Obrazca št. 9 je naročnik določil: »Ponudnik lahko priloži referenčno potrdilo s katerim že razpolaga, v primeru, da referenčno potrdilo vsebuje vse zahtevane podatke, kot izhajajo iz Obrazca št. 9 in je podpisano in žigosano s strani investitorja referenčnega dela.«.

naročnik
Občina Luče