Dosje javnega naročila 004089/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzpostavitev (in vzdrževanje/podpora) enotnega sistema močnega overjanja z enkratnim geslom
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 294.000,00 EUR

JN004089/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.06.2018
JN004089/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2018
JN004089/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.10.2018
JN004089/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004089/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 116-263879
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev (in vzdrževanje/podpora) enotnega sistema močnega overjanja z enkratnim geslom
Referenčna številka dokumenta: ODGES-24/2017, 4300-102/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev (in vzdrževanje/podpora) enotnega sistema močnega overjanja z enkratnim geslom
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48200000
48210000
48800000
48810000
72200000
72260000
72267100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzpostavitev (in vzdrževanje/podpora) enotnega sistema močnega overjanja z enkratnim geslom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v dokumentaciji predmetnega naročila v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Neobstoj razlogov za izključitev"


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot v dokumentaciji za predmetno naročilo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Kot v dokumentaciji za predmetno naročilo.
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.07.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.07.2018   12:00
Kraj: aplikacija e-Dražbe

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.07.2018   13:30
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.06.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.06.2018   15:22
VPRAŠANJE
Ker gre za proizvajalca v tujini, nas zanima ali je lahko izjava proizvajalca v angleškem jeziku.

ODGOVOR
S tem odgovorom naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila tako, da se prvi stavek drugega odstavka točke 12.2.5 Navodila gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe z naslovom Jezik ponudbe sedaj glasi: »Izjema so certifikati in izjave proizvajalca, ki jih ponudnik predloži v ponudbi in so lahko v angleškem jeziku.«
Pri tem naročnik posebej opozarja na tretji odstavek iste točke navodil, ki določa, da si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku.Datum objave: 12.07.2018   15:07
VPRAŠANJE
V tehničnih zahtevah navajate zahtevo po 6000 strojnih žetonih, 6000 SMS žetonih in 1000 programskih. Koliko bo pa dejanskih uporabnikov teh žetonov? Kolikor razumemo iz vaše trenutne postavitve je uporabnikov trenutno 7755 - 2500 na SecureKey in 5.255 na RSA. Ali je to število uporabnikov in kako načrtujete da se bo to skozi leta spreminalo? Ravno tako bi za ustrezno potrebovali informacijo kakšna bo distribucija teh žetonov. Ali načrtujete, da boste žetone razdeljevali tako, da bo en uporabnik dobil strojni žeton in poleg njega tudi SMS žeton?

ODGOVOR
V dokumentu "Tehnične specifikacije za javno naročilo z oznako ODGES-24/2017" so navedene predvidene okvirne skupne količine sredstev overjanja (za vse tri tipe), ki so določene glede na predvideno dinamiko naročanja. Uporabnikov sredstev overjanja bo v prvi fazi najmanj toliko, kolikor jih je že sedaj, v naslednjih fazah pa po potrebi v okviru predvidenih količin. Trenutnih uporabnikov močnega overjanja z enkratnim geslom je manj, kot je vseh razpoložljivih licenc; so pa te najmanj 90 % zasedene. Sredstva močnega overjanja razdeljuje naročnik sam; za to obstaja poseben postopek. Posameznemu uporabniku je v uporabo načeloma dodeljeno samo eno sredstvo overjanja.Datum objave: 12.07.2018   15:11
VPRAŠANJE
Na spletni strani e-dražbe (https://edrazbe.gov.si/edrazba/publicView.do?tid=547) je zahteva, da se za vsako posamezno postavko vzdrževanja navede strošek na mesec. V razpisu pa zahtevate možnost sukcesivnih dobav. Ali moramo v edražbo vpisati največji možen znesek saj se zaradi vaše zahteve po možnosti spreminjanja tega zneska v tem trenutku ni jasno kakšen je ta znesek? Na tej strani so pri zaporedni številki 4, 5 in 6 navedene količine 176.400, 30.000 in 213.600, kaj pomenijo te količine?

ODGOVOR
V skladu s petim odstavkom točke 12.1 (Ponudbena dokumentacija) Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe ponudnik v aplikaciji e Dražba vpiše ponujene cene v EUR z DDV na enoto mere. Skupna ponudbena cena se za vsako postavko samodejno preračuna v stolpcu »Skupaj «, skupna ponudbena cena za vse postavke in vso količino v EUR z DDV pa se samodejno preračuna v vrstici »Vsota sklopa ()«.

Pri tem dodatno pojasnjujemo, da se v skladu z dokumentacijo predmetnega naročila v aplikaciji e Dražba pri postavki št. 6 enota mere v celoti imenuje »vzdrževanje posameznega sredstva overjanja v obliki kratkih besedilnih sporočil SMS na mesec«.

Kar se količin tiče, gre za scenarij, ki je podrobneje opisan v točki "Vzdrževanje in podpora" poglavja "2.6 Namenska programska oprema in namenski strežnik SMOEG" dokumenta "Tehnične specifikacije za javno naročilo z oznako ODGES-24/2017".
Datum objave: 12.07.2018   15:11
VPRAŠANJE
Katero je največje predvideno število uporabnikov s katerimkoli sredstvom overjanja do leta 2022?

ODGOVOR
Iz "Tehničnih specifikacij za javno naročilo z oznako ODGES-24/2017" je razvidno, da je največje predvideno število uporabnikov sredstev overjanja (kateregakoli tipa) skupaj 13.000 (seštevek vseh sredstev overjanja, ki jih bo lahko naročnik v času trajanja pogodbe sukcesivno naročil).Datum objave: 12.07.2018   15:21
VPRAŠANJE
Če pravilno razumemo je merilo skupna ponudbena cena. Ali je potrebno kje v ponudbi zapisati tudi ceno na kos, ali je edino merilo skupna številka pri vsaki postavki?

ODGOVOR
Merilo je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje skupne ponudbene cene za vso količino (seštevek vseh okvirnih količin za vse postavke skupaj) v EUR z DDV.

V skladu s petim odstavkom točke 12.1 (Ponudbena dokumentacija) Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe ponudnik v aplikaciji e Dražba v stolpec »Moja cena/EM()« vpiše ponujene cene v EUR z DDV na enoto mere, kot je ta navedena v stolpcu »EM«. Nato se skupna ponudbena cena za vsako postavko samodejno preračuna v stolpcu »Skupaj «, skupna ponudbena cena za vse postavke in vso količino v EUR z DDV pa se samodejno preračuna v vrstici »Vsota sklopa ()«.