Dosje javnega naročila 003403/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-6/18; PREP R3-715 UREDITEV GORICA (in Brezovci): Sprememba in novelacija PZI od km 5+000 do km 6+000 in od km 7+000 do km 7+970
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 39.064,40 EUR

JN003403/2018-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 28.05.2018
JN003403/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.06.2018
JN003403/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2018
Zahtevek za revizijo

    JN003403/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-6/18; PREP R3-715 UREDITEV GORICA (in Brezovci): Sprememba in novelacija PZI od km 5+000 do km 6+000 in od km 7+000 do km 7+970
Referenčna številka dokumenta: 43001-109/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
PREP R3-715 UREDITEV GORICA (in Brezovci): Sprememba in novelacija PZI od km 5+000 do km 6+000 in od km 7+000 do km 7+970
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 32.020,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
PREP R3-715 UREDITEV GORICA (in Brezovci): Sprememba in novelacija PZI od km 5+000 do km 6+000 in od km 7+000 do km 7+970
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na: Odprti postopek

Razlaga:
V letu 2014 je bil izdelan projekt PZI ureditve regionalne ceste R3-715/5645 Murska Sobota - Skakovci od km 7+000 do km 7+970 skozi naselje Brezovci, ki ga je izdelal Tehnični biro d.o.o iz Murske Sobote pod št. PR-03/14, oktober 2014.
Novelacija projekta je potrebna zaradi spremembe predpisov, ki so se zgodile v času od izdelave projekta do danes ter zaradi soglasij v projektu, ki jim je že potekla veljavnost.
Projekt je potrebno tudi dopolniti s pločnikom na drugi strani ceste (levi) od km 7+062 do km 7+195 ter dodatno od krožnega križišča do km 7+620.
Poleg tega ima Občina Puconci izdelan projekt za gradnjo transportnega vodovoda DN 300 iz duktilne litine na trasi od Predanovec do Lemerja, ki poteka tudi skozi naselje Brezovci. Vodovod bo potrebno prestaviti oz. zaščititi, kjer je projektiran v vozišču ali pločniku, še posebej zato, ker se predvideva najprej gradnja ceste in šele nato se bo gradil vodovod.Predmetni projekt je bil izdelan na podlagi naročila Občine Puconci, za kar je bila dne 06.3.3014 sklenjena pogodba št. 1/2014 s Tehničnim birojem d.o.o.. Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije ni urejala vprašanja prenosa materialnih avtorskih pravic, zato se šteje, da so na naročnika prenesene le tiste avtorske pravice in v takem obsegu, kot je bistven za dosego namena pogodbe.V konkretnem primeru pravica do predelave projekta PZI ni bila prenesena na naročnika, kar pomeni, da ima skladno z določili ZASP pravico do predelave projekta PZI le avtor sam. V letu 2017 (16.10.2017) je bil sklenjen sofinancerski sporazum med Občino Puconci in Ministrstvom za infrastrukturo št. 2431-17-001395/0 za ureditev ceste R3-715/5645 Murska Sobota – Skakovci od km 5+000 do km 6+000 skozi naselje Gorica in od km 7+000 do km 7+970 skozi naselje Brezovci, v katerem je med ostalim določeno, da vse stroške izdelave projektne dokumentacije, potrebne za ureditev ceste na predmetnem, odseku nosi MZI.Ker je bila ureditev ceste preložena na kasnejše obdobje, je potrebno izdelano projektno dokumentacijo novelirati in spremeniti v skladu z danes veljavno zakonodajo in dejanskim stanjem na terenu.
Glede na vse navedeno predlagamo, da naročnik MZI-Direkcija RS za infrastrukturo, skladno z določilom 3. točke prvega odstavka 46. Člena ZJN-3, Ur.l.RS št. 91/15 (za zaščito izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine) izdelavo novelacije in dopolnitve projekta odda izdelovalcu projekta po postopku s pogajanji brez predhodne objave.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003403/2018-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 28.05.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
18.06.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
BIRO za inženiring, konsalting, projektiranje in tehnične usluge d.o.o.
Slovenska ulica 11
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 39.344,26 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 32.020,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.06.2018