Dosje javnega naročila 004203/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: Menjava kontejnerjev in ureditev mejnega prehoda Gibina na okolje manj obremenjujoč način
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004203/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.06.2018
JN004203/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.08.2018
JN004203/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.08.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004203/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1757
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Menjava kontejnerjev in ureditev mejnega prehoda Gibina na okolje manj obremenjujoč način
Referenčna številka dokumenta: 4300-67/2018; NMVGIB2-24/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Menjava kontejnerjev in ureditev mejnega prehoda Gibina na okolje manj obremenjujoč način.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Menjava kontejnerjev in ureditev mejnega prehoda Gibina na okolje manj obremenjujoč način
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se izvaja v okviru projekta ISF-B.SO3.2.4-01 "Upravljanje in vzdrževanje infrastrukturnih mejnih prehodov", NRP 3130-15-0002 in projekta ISF-B.SO2.6.1-01, NRP 3130-15-0002.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.07.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.07.2018   10:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.07.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.06.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.06.2018   15:59
1. VPRAŠANJE

Spoštovani, glede na dejstvo, da gre za ponovljeno javno naročilo, naročnika vljudno prosimo, da prebere časovnico svojih ravnanj pri prvotnem javnem naročilu in odgovori na zastavljena vprašanja:

Razpisna dokumentacija za javno naročilo št. JN002780/2018-W01 (z dne 24.04.2018)
V primeru prejema samo ponudb(e), ki v celoti izpolnjujej(o) zahtev(o)e naročnika iz navodil
gospodarskim subjektom, vendar pa presega(jo) naročnikova zagotovljena sredstva, bodo s
ponudnikom(i) izvedena pogajanja, v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3.

Odločitev o neoddaji javnega naročila št. JN002780/2018-X01 (z dne 19.06.2018):
3. Naročnik je v skladu z 89. členom ZJN-3 pregledal obe ponudbi in ugotovil:
 obe ponudbeni vrednosti presegata naročnikova zagotovljena sredstva, določena v
višini 212.280,00 EUR z DDV;
 da je ponudba ponudnika POMGRAD, gradbeno podjetje d.d. v skladu z 29. točko
prvega odstavka 2. člena ZJN-3 nedopustna iz razloga nedoločenosti ponujenih
artiklov v obrazcu »Ponudbenega predračuna - popis del«. Ponudnik je v zavihku »STROJNE INSTALACIJE« zapisal blagovno znamko, ne pa tudi tipa ponujenega
artikla, kot je to zahteval naročnik. Ponudba ponudnika v tem delu tako ne ustreza
zahtevam naročnika, določenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Na podlagi navedenega je naročnik ugotovil, da ni prejel nobene ponudbe, ki bi bila v
skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna.
Glede na navedeno je naročnik odločil kot izhaja iz izreka te odločitve. Naročnik bo po
pravnomočnosti te odločitve izvedel nov postopek oddaje naročila.

Razpisna dokumentacija za javno naročilo št. JN004203/2018:
Pogajanja bodo izvedena, v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3 samo v primeru, če naročnik
ne bo prejel nobene dopustne ponudbe, pri čemer se bo naročnik pogajal samo s tistim ponudnikom,
ki v celoti izpolnjuje zahteve naročnika iz navodil, vendar pa presega naročnikova zagotovljena
sredstva.


Vprašanja:


1.Zakaj naročnik v prvotnem javnem naročilu (JN002780/2018), ki se nanaša na isti predmet, ni ravnal v skladu s svojimi navodili?

2.Zakaj naročnik v prvotnem javnem naročilu (JN002780/2018) drugega ponudnika, ki je bil glede na zapis naročnika v Odločitvi (ki je bila na portalu JN objavljena pod številko JN002780/2018-X01 in sicer dne 19.06.2018) na pogajanja ni pozval drugega ponudnika (oz. ugodnejšega ponudnika še pred pogajanji, glede na to, da je le-ta podal ponudba, ki je bila nedopustna zgolj zaradi dejstva, da je presegla naročnikova zagotovljena sredstva)?

Glede na to, da menimo, da obstaja velika možnost, da se bo naročnik sprenevedal pri odgovorih na prvo in drugo vprašanje z argumentom, da gre za drugo javno naročilo, postavljamo še sledeče vprašanje:

3. Ali bo naročnik, ki naj bi bil zgled doslednosti in upoštevanja veljavne zakonodaje ter LASTNIH zapisov v razpisni dokumentaciji za predmetno naročilo, tudi tokrat samovoljno ravnal in ne bo upošteval svojih lastnih navodil?

4.Ali bo naročnik izvedel pogajanja, če bodo vsi ustrezni ponudniki podali previsoke ponudbe?

5. Ali so razpoložljiva sredstva naročnika enaka kot pri prvem (razveljavljenem) javnem naročilu tj.212.280,00 EUR (z DDV) - kot je navedel naročnik v odločitvi o neoddaji?

6. Ali je naročnik, glede na to, da je v prvotnem javnem naročilu prejel dve občutno višji ponudbi, naredil revizijo projekta in uskladil razpoložljiva sredstva z dejanskimi razmerami na trgu??

7. Če je naročnik opravil revizijo projekta, prosimo za objavo popravkov.ODGOVOR

Spoštovani,

Odgovori na vprašanja pod točko 1., 2., 6. in 7.
Vprašanja se ne nanašajo na predmetno javno naročilo. Na podlagi točke 7.2 v navodilih gospodarskim subjektom komunikacija s potencialnimi ponudniki poteka o vprašanjih vezanih na vsebino objavljenega naročila.

Odgovor na vprašanja pod točko 3. in 4.
Naročnik bo izvedel pogajanja v primeru in na način, kot je zapisano v točki 3. navodil gospodarskim subjektom.

Odgovor na vprašanje pod točko 5.
Naročnik v skladu z ZJN-3 ni dolžan objaviti zagotovljenih sredstev pri predmetnem naročilu.
Datum objave: 26.06.2018   16:00
VPRAŠANJE

v razpisni dokumentaciji navajate, da morajo imeti vodje del vsak po dve referenci. Ali se to nanaša na odgovornega vodjo vseh del ali za vse vodje posameznih del?


ODGOVOR

Spoštovani,

kot izhaja iz navodil gospodarskim subjektom, se navedeno nanaša na vse prijavljene kadre – vodjo del ter vodje posameznih del, in sicer za vse štiri kadre oziroma tri, če bo en kader nastopal v vlogi dveh.Datum objave: 26.06.2018   16:02
VPRAŠANJE


če v rednem delovnem razmerju nimamo vseh vodij posameznih del, ali moramo te kadre prijaviti kot podizvajalce ali je v fazi oddaje ponudb dovolj, da jih zgolj navedemo?

ODGOVOR

Spoštovani,

v primeru, ko nimate lastnih kadrov za izpolnitev pogojev, se lahko sklicujete na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, v tem primeru prijavljeni kadri hkrati nastopajo kot vaši podizvajalci.

Kot izhaja iz drugega odstavka 11.6 točke navodil gospodarskim subjektom:
»V primeru, da ponudnik prijavi kadre, ki niso njegovi zaposleni, mora predložiti dokazila o sodelovanju, iz katerih je razvidno, da bo kader s ponudnikom sodeloval pri izvajanju predmetnega naročila. To dokazilo je lahko pisni dogovor med ponudnikom in subjektom, avtorska pogodba, podjemna pogodba, ipd.«

V fazi ponudbe za tak primer zadošča, da poleg navedbe v obrazcu Prijava (v razdelku 2.3 udeležba podizvajalcev), za navedene subjekte predložite še podpisana obrazca »Referenčna izjava kadra« ter »Izjava za druge gospodarske subjekte«.Datum objave: 26.06.2018   16:04
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali mora biti odgovorni vodja vseh del redno zaposlen pri ponudniku, ali je lahko v pogodbenem razmerju za predmetno javno naročilo?

ODGOVOR

Spoštovani,

v povezavi s 1. točko poglavja 9.1.3 kadrovska sposobnost mora ponudnik, za opravljanje dejavnosti gradbeništva, imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z najmanj enim kadrom, in sicer z vodjo del, glede na Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.).

Za predmetni postopek pa ponudnik za vse kadre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji, lahko uporabi zmogljivost drugih gospodarskih subjektov, podizvajalcev oz. uporabi lasten kader. Kot izhaja iz navedenega mora sicer ponudnik, kot izvajalec, ki opravlja dejavnost gradbeništva, imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z vsaj enim kadrom kot vodjo del; za predmetno naročilo pa ni potrebno, da je vodja del (oz. vodja posameznih del) redno zaposlen pri ponudniku.Datum objave: 26.06.2018   16:06
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali moramo za postavke, kjer ste predvideli vpis ponujenega (proizvajalec in tip) priložiti tudi tehnično dokumentacijo ponujenega blaga/izdelkov ali bo tehnično dokumentacijo priložil zgolj izbrani ponudnik??

ODGOVOR

Spoštovani,

pri postavkah v »ponudbenem predračunu – popisu del«, je kot bistven predviden zgolj vpis blagovne znamke in tipa ponujenega artikla. Tehnično dokumentacijo pa bo naročnik zahteval v času pregleda ponudb (na primer prospekt, tehnični list itd. ali lastno izjavo, z navedbo naslovov internetnih strani, iz katerih so razvidne vse tehnične specifikacije ponujenih artiklov), v primeru, da sam ne bo mogel najti podatkov, ki jih je ponudnik kot bistvene določil v razpisni dokumentaciji oz. od najugodnejšega ponudnika.