Dosje javnega naročila 004334/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče dnevno čiščenje javnih sanitarij na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 45.699,55 EUR

JN004334/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.06.2018
JN004334/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.07.2018
JN004334/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.08.2018
JN004334/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.08.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004334/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://edrazbe.gov.si/edrazba/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoče dnevno čiščenje javnih sanitarij na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
Referenčna številka dokumenta: 4300-66/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okoljsko manj obremenjujoče dnevno čiščenje javnih sanitarij na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoče dnevno čiščenje javnih sanitarij na mejnih prehodih Jelšane, Starod in Dragonja
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mejni prehodi Jelšane, Starod in Dragonja
II.2.4 Opis javnega naročila
Okoljsko manj obremenjujoče dnevno čiščenje javnih sanitarij na mejnih prehodih Jelšane, Starod in Dragonja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoče dnevno čiščenje javnih sanitarij na mejnih prehodih Dobovec, Bistrica ob Sotli, Zavrč, Središče ob Dravi in Petišovci
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mejni prehodi Dobovec, Bistrica ob Sotli, Zavrč, Središče ob Dravi in Petišovci.
II.2.4 Opis javnega naročila
Okoljsko manj obremenjujoče dnevno čiščenje javnih sanitarij na mejnih prehodih Dobovec, Bistrica ob Sotli, Zavrč, Središče ob Dravi in Petišovci
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor gospodarski subjekt ni v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.
DOKAZILA:
Izjava za ponudnika
in
Izjava za ostale gospodarske subjekte v ponudbi

2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe mora imeti predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
DOKAZILO:
Izjava za ponudnika
in
Izjava za ostale gospodarske subjekte v ponudbi

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
DOKAZILO:
Izjava za ponudnika
in
Izjava za ostale gospodarske subjekte v ponudbi

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
DOKAZILO:
Izjava za ponudnika
in
Izjava za ostale gospodarske subjekte v ponudbi

5. Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:
Izjava za ponudnika
in
Izjava za ostale gospodarske subjekte v ponudbi.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Naročnik bo v skladu s 50. členom ZJN-3 predmetno javno naročilo oddal z uporabo elektronske dražbe, preko informacijskega sistema e-Dražba v okviru sistema Elektronsko javno naročanje Republike Slovenije.
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.07.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.07.2018   11:00
Kraj: V aplikaciji e-Dražba.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.07.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.06.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.07.2018   11:18
VPRAŠANJE
Kakšne so tekoče (predvidene) mesečne količine porabe:
- toaletnega papija
- Papirnatih brisač zloženk
in
- papirnatih rol
po posameznih objektih/sklopih?

ODGOVOR:
Predvidene mesečne količine porabe sanitarnega materiala po lokacijah:
Sklop 1:
MP Jelšane
- Zložene brisače bele: 4,5 kartona
- Wc lističi : 4,5 kartona
- Tekoče milo za dolivanje: 7,5 litrov
MP Starod
- Brisače za roke za podajalnik Ultimatik: 28 rol
- Wc role za podajalnik Ultimatik: 4,5 kartone
- Tekoče milo za dolivanje: 7 litrov
MP Dragonja:
- Zložene brisače bele: 5 kartonov
- Mini jumbo za wc: 29 rol
- Tekoče milo za dolivanje: 9 litrov

Sklop 2:
MP Dobovec
- Zložene brisače bele: 1 karton (3000/1)
- Wc papir: 0,5kpl (6 rolic)
- Tekoče milo za dolivanje: 2 litra
MP Bistrica ob Sotli
- Zložene brisače bele: 1 karton (3000/1)
- Wc papir: 0,5kpl (6 rolic)
- Tekoče milo za dolivanje: 2 litra
MP Zavrč
- Zložene brisače bele: 2 kartona (3000/1)
- Wc papir: 1 kpl (12 rolic)
- Tekoče milo za dolivanje: 5 litrov
MP Središče ob Dravi
- Zložene brisače bele: 2 kartona (3000/1)
- Wc papir: 1 kpl (12 rolic)
- Tekoče milo za dolivanje: 5 litrov
MP Petišovci
- Zložene brisače bele: 2 kartona (3000/1)
- Wc papir: 1 kpl (12 rolic)
- Tekoče milo za dolivanje: 5 litrov