Dosje javnega naročila 004269/2018
Naročnik: DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica
Gradnje: Preureditev trakta D
ZJN-3: Odprti postopek

JN004269/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.06.2018
JN004269/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.07.2018
JN004269/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2018
JN004269/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.02.2019

    JN004269/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA
Kidričeva ulica 15
6250
SI
Ilirska Bistrica
Slovenija
Zdravko Kirn
zdravko.kirn@dso-ilb.si
+386 571408000
+386 57140239

Internetni naslovi
http://www.dso-ilb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.dso-ilb.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1925
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Preureditev trakta D
Referenčna številka dokumenta: JNOP 1/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo se objavlja za izvajanja gradbenih in obrtnih del, vključno z izvedbo strojnih in elektro inštalacijskih del pri preureditvi trakta D v treh nadstropjih glavne stavbe DSO.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.209.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo se objavlja za izvajanja gradbenih in obrtnih del, vključno z izvedbo strojnih in elektro inštalacijskih del pri preureditvi trakta D v treh nadstropjih glavne stavbe DSO.
Obseg preureditve je cca 1750 m2, od tega cca 1400 m2 celovite prenove. Prenova se bo izvajala na način, da bo preostali del objektov nemoteno deloval. Podrobneje je obseg del razviden iz razpisne dokumentacije in prilog.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.209.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.07.2018   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.02.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.07.2018   12:01
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.07.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA
Kidričeva ulica 15
6250
Ilirska Bistrica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.06.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.06.2018   08:43
Vprašanje:
Spoštovani, vljudno prosimo, da določite fiksen znesek za garancijo za resnost ponudbe. Zgolj zato, ker banka ali zavarovalnica potrebuje vsaj 3 dni za izdajo le te, ponudbe pa zaradi oddaje preko e portala lahko pripravljamo praktično do zadnje ure. Že v naprej se vam zahvaljujemo.

Odgovor:
Naročnik bo kot dopustno upošteval garancijo za resnost ponudbe v vrednosti 36.000,00€.
Lep pozdrav

Datum objave: 27.06.2018   15:01
Vprašanje:
Spoštovani,

V garanciji za resnost ponudbe zahtevate 3% ponudbene vrednosti brez DDV. Ker Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 91/15) v 6. členu določa: "Višina finančnega zavarovanja za resnost ponudbe znaša največ 3 % ocenjene vrednosti naročila (brez DDV), če se naročilo oddaja po sklopih, pa največ 3 % ocenjene vrednosti sklopa (brez DDV)", vas prosimo, da določite pogoj v garanciji glede na ocenjeno vrednost oz. v znesku.

Določene zavarovalnice posredujejo elektronski izvod garancije z veljavnim e-podpisom, zato garancije ni potrebno pošiljati v fizični obliki. V razpisni dokumentaciji je določeno le: "• če je zahtevano finančno zavarovanje za resnost ponudbe (pisna garancija – original) do dne 30.07.2018 dostavljeno v tajništvo naročnika ali oddano po pošti." Ali moramo tudi elektronsko garancijo, ki je uradno veljavna, poslati po navadni pošti in zakaj to ni možno oddati preko eJN.

Odgovor:
Na prvo vprašanje je bilo že odgovorjeno v predhodnem odgovoru. Naročnik je znesek garancije za resnost ponudbe določil v fiksnem znesku 36.000,00€.

Glede oblike garancije pa ne glede na razne možnosti finančnih zavarovanj naročnik predpisuje samo dve možni obliki: bančno garancijo in kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici. Možna načina dostave sta dva: osebno v tajništvo naročnika ali po pošti z oznako "priporočeno". Oblika finančnega zavarovanja pa je možna samo v eni obliki - pisni. Naročnik razpisnih pogojev o finančnem zavarovanju za resnost ponudbe ne bo spreminjal.
Lep pozdrav

Datum objave: 02.07.2018   09:37
Vprašanje:
Spoštovani, kavcijska zavarovanja (prav tako bančne garancije pri nekaterih bankah) so na voljo tudi v elektronski obliki, digitalno podpisane. Ne razumemo čemu bi pošiljali po pošti dokument, ki je digitalno podpisan in tudi zgolj tako veljaven in pri katerem natisnjen dokument nima nobene vrednosti. Pozivamo naročnika , da dovoli, da garancijo za resnost, v kolikor je digitalno/elektronski podpisana, priložimo skupaj z ostalo ponudbeno dokumentacijo. V nasprotnem primeru bomo vložili revizijo na razpisno dokumentacijo.

Odgovor:
Naročnik je preveril prakso izdaje finančnih zavarovanj v postopkih javnega naročanja in na podlagi preveritve razširja možne načine finančnega zavarovanja na način, da omogoča dostavo finančnega zavarovanja v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv (EPGP). Podpisano garancijo bo možno predložiti v *pdf formi predložiti preko sistema e-JN do roka za oddajo ponudb, to je do 30.07.2018 do 12.00.

Naročnik bo popravek razpisne dokumentacije na področju finančnega zavarovanja za resnost ponudbe objavil na svoji spletni strani pod imenom: Razpisna dokumentacija JNOP 1/2018 - popravek 2.7.2018. Popravek bo vseboval tri elemente:
- dopuščena bo predložitev garancije za resnost ponudbe v e-obliki, skladno s pravili EPGP
- višina finančnega zavarovanja za resnost ponudbe bo določena v fiksnem znesku 36.000,00€
- veljavnost zavarovanja bo poenotena z rokom veljavnosti ponudbe - do 28.02.2019.
Lep pozdrav
Datum objave: 03.07.2018   08:52
Vprašanje:
Spoštovani, prosimo, da prilagodite referenčne zahteve praksi DKOM, saj bomo v nasprotnem primeru vložili revizijo na razpisno dokumentacijo. Nerazumno zahtevate štiri reference, pri čemer pogojujete klasifikacijo 113 (kakšna je razlika npr. gradnja po klasifikaciji CC SI 12640??)... Prosimo da uskladite zahteve s prakso in ne s preferiranim ponudnikom

Odgovor:
Spoštovani!
Iz vašega vprašanja lahko razberemo, da si razpisnih pogojev niste natančno prebrali. Od štirih zahtevanih referenc v petih letih pred oddajo javnega naročila je za sodelovanje zadostna zgolj ena referenca na področju klasifikacije CC-SI 113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (kamor spada tudi naš zavod), ostale tri pa so lahko iz drugih klasifikacijskih skupin (CC-SI 1211Hotelske in podobne gostinske stavbe, CC-SI 1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo), od štirih zahtevanih pa morata biti najmanj dve gradnji izvajani na način, da je preostali del objekta obratoval . V razpisni dokumentaciji smo že pri kratkem opisu javnega naročila navedli, da bo gradnja organizacijsko težavna ter da smo iz tega razloga dokaj zaostrili pogoje za sodelovanje. Želimo si namreč ponudnike, ki imajo izkušnje pri preurejanju stavb, v katerih med gradnjo nemoteno poteka dejavnost, ki se zavedajo, da bo potrebno sprejemati kompromise, in ki so se s takim načinom gradnje tudi že soočili (v našem zavodu poteka dejavnost 24 ur na dan, 365 dni na leto). Če ne poznate razlike gradnje med npr. domom za starejše iz klasifikacije CC-SI 113 in npr. veterinarsko ambulanto iz klasifikacije CC-SI 1264, potem najbrž niste primerni za sodelovanje v tem javnem naročilu. Postavite se v vlogo starostnika, ki bo zaradi predmetne gradnje premeščen v skupinsko sobo in bo 5 mesecev v hrupu gradbišča. Vlaganje revizije je vaša zakonska pravica, vendar pogojev za sodelovanje in obsega ter strukture referenc ne bomo spreminjali. Za nas kot naročnika, ki se več let pripravljamo na preurejanje, predvsem pa za stanovalce, ki jim je ta stavba dom in ki bodo več mesecev močno prizadeti zaradi izvajanja del pa je pridobitev ponudnika z izkušnjami pri izvajanju podobnih projektov ključnega pomena.

Datum objave: 05.07.2018   16:52
Vprašanje:
Spoštovani!

1. Ali se lahko prikaže cena nekaterih postavk samo za komplet in ne za vsak element posebej?
2. Ali se lahko v nekatere celice napiše ZAJETO, če je ta (cena) zajeta v kakšni drugi celici?

Odgovor (na obe vprašanji):
Spoštovani,
V 6. odstavku 7. člena razpisne dokumentacije je navedeno:
»V kolikor v ponudbenem predračunu ali v popisih del niso izpolnjene cene posameznih postavk ali je pri posamezni postavki zapisana vrednost enaka 0,00 € bo naročnik štel, da ponudnik ta dela ponuja po ceni 0,00 € in da so dela iz teh postavk upoštevana v vrednostih ostalih postavk. V zvezi s tem naročnik ponudnikov ne bo pozival k odpravi napak ali dodatnim pojasnilom, ponudniki pa ne morejo zahtevati priznanje naknadno določenih cen postavk ali povečanja ponudbene vrednosti iz tega naslova, niti so do njih upravičeni«.

Z vidika pravilnosti ponudbe torej lahko ponudite tudi ceno za komplet in pri postavki vpisati »zajeto v drugih postavkah«. Problem zna nastati pri morebitnih več delih, ker boste imeli za tako oblikovano ponudbeno postavko za posamezni element kompleta, ki ga niste izrecno ovrednotili potrjeno ceno 0,00€.
Lep pozdrav

Datum objave: 05.07.2018   16:54

Vprašanje:
Pozdravljeni
Zanima nas, ali bo naročnik organiziral voden ogled objekta?
Prosimo za termin.


Odgovor:
Pozdravljeni,
Vodenega ogleda objekta naročnik ni predvidel, ker je objavil večji del izvedbene projektne dokumentacije v *pdf obliki. Del projektne dokumentacije (statika, požarno varstvo,…) ni objavljen in je ponudnikom na vpogled pri naročniku. Ponudnikom je na podlagi določil 2. odstavka 8. člena razpisne dokumentacije omogočeno, da si pri naročniku vpogledajo projektno dokumentacijo in takrat je na podlagi izraženega interesa možno tudi organizirati individualni ogled objekta.
V kolikor je ponudnik zainteresiran izkoristiti to možnost, naj se dogovori za narok, ki bo po 17.07.2018. Vlogo za določitev naroka naj ponudnik pošlje po elektronski pošti na naslov info@dso-ilb.si
Lep pozdrav


Datum objave: 09.07.2018   13:23
Vprašanje:
Spoštovani!

Pri ELEKTRO INŠTALACIJAH, OZVOČENJE, postavka 2.:

Okvirna ocena opreme
"54x zvočnik brez regulacije nadometni 5 W
12x atenuator glasnosti
2x mikrofon
1x Ojačevalnik z avdio sistemom 4xizhod 200 W
4x Ojačevalnik 2x200 W
kabel za ozvočenje NYY-J 3x1,5 mm2
kabel za mikrofon TASKER C128 2x1,5 mm2"
kpl 1

nas zanima, kakšne so količine ( v metrih) kabla za ozvočenje NYY-J 3x1,5 mm2 ter kabla za mikrofon TASKER C128 2x1,5 mm2?

Hvala za odgovor!

Odgovor:

Pri pregledu popisa del za Elektro inštalacije, poglavje Ozvočenje smo ugotovili očitno neskladje, ki ga popravljamo v nadaljevanju. Popravek bomo tudi uradno objavili na spletni strani. Nova besedilo v popisu del in specifikacija ponudbenih postavk je sledeča:

IX. Ozvočenje
Ozvočenje ni predmet te projektne naloge in načrta, zato so podani samo okvirne postavke. Naročnik v tej fazi predvideva kabelsko navezavo ter priključitev na obstoječi sistem ozvočenja, ki se fizično nahaja (SEA, SMX 2080) v recepciji v pritličju z ločeno atenuacijo v treh sektorjih v vsakem nadstropju: hodniki, skupni prostori, predprostor dvigal. V fazi preureditve trakta D se v vsakem nadstropju vgradi po 10 zvočnikov 5W 100V, v nadometni ali vgradni izvedbi.

1. Priprava izvedbenega načrta
za ozvočenje v objektu (trakt D - 1., 2. in 3. nadstropje)
kpl 1

2. Dobava in vgradnja: zvočnik nadometni 5 W 100V
kos 10

3. Dobava in vgradnja: zvočnik vgradni, beli, 5 W 100V
kos 20

4. Dobava in vgradnja: atenuator glasnosti
kos 9

5. Dobava in vgradnja: kabel za ozvočenje NYY-J 3x1,5 mm2
m 300

6. Ostala dela
testiranje, zagon sistema, predaja in šolanje uporabnika
kpl 1

Skupaj ozvočenjeDatum objave: 11.07.2018   13:57
Vprašanje:
Spoštovani!

1. Ali pravilno razumemo, da pri ELEKTRO INŠTALACIJAH, POGLAVJE: Kabli, kabelski pribor, izenačevanje potencialov, v postavkah 11., 12., 13. in 14. (ognje odporni kabli) ognjevarne objemke upoštevamo v naslednji postavki:

19. Dobava in montaža kabelskih objemk s certifikatom različnih dimenzij
komplet z materialom in pnevmatskim pritrjevanjem
kom 21.000

Prosimo tudi, da navedete tip kabelskih objemk ter razpon dimenzij.

2. Hkrati vas pozivamo, da preverite količine Kabelskih gibljivih zaščitnih cevi, kabelskih objemk s certifikatom ter senskih pritrdil za kable, saj so v primerjavi z metražo vseh kablov nekoliko visoke! (kabelske objemke se uporablja za pritrjevanje kablov (ki niso vlečeni v cevi) na cca. 0,5 - 1,0 metra)

hvala za odgovore!

Odgovor:
Odgovor pod točko 1
V postavkah 11, 12, 13 in 14 mora ponudnik upoštevati tudi dobavo in vgradnjo ognjevarnih objemk kot npr. Hilti X-FB MX ali X-DFB MX. Postavka 19 se vsebinsko ne nanaša na postavke 11, 12, 13 in 14.

Odgovor pod točko 2
V postavki 19 (21.000 kos) so predvidene kabelske objemke za vse ostale - nepožarne kable. Za potrebe lažjega obračuna porabljenega materiala bomo postavko razdelili, in sicer:

19. Dobava in montaža kabelskih objemk s certifikatom različnih dimenzij
komplet z materialom in pnevmatskim pritrjevanjem

a) enojne, podobno kot npr. Hilti X-FB MX, vendar brez zahteve po ognjevarnosti
kom 17.000
b) dvojne, podobno kot npr. Hilti X-DFB MX, vendar brez zahteve po ognjevarnosti
kom 4.000

Enako bomo razdelili postavko 20 (10.200 kos) na:

20. Stropna oz. stenska pritrdila za kables certifikatom različnih dimenzij
komplet z materialom in montažo

a) držalo vezice kot npr Hilti X-ECT MX
kom 6.200
b) kabelsko streme kot npr Hilti X-EKB MX
kom 2.000
c) držalo za snope kot npr Hilti X-ECH MX
kom 2.000

Popravek predračuna bomo objavili na naši spletni strani .

Splošno pojasnilo:
Zaradi prostorske stiske v hodnikih v tlaku bo potrebno kable razpeljati pod stropom, ki bo minimalno spuščen, in na katerem je precej nosilnih preklad; posledično se bo potrebovalo več pritrdilnega materiala. Projektant je oblikoval količine pritrdilnega materiala na varni strani, z upoštevanjem razponov 1 meter in 30% rezervo. Upoštevano je bilo najbolj neugodno pritrjevanje (vsak kabel svoj pritrdilni material), kar pa bo lahko izvajalec zmanjšal z uporabo držal, stremen, objemk za več kablov.


Datum objave: 19.07.2018   08:33
Vprašanje:
pozdravljeni!

Vezano na odgovor na vprašanje dne ''09.07.2018 13:23'' in ''11.07.2018 13:57'' glede popravljenega popisa vas prosimo za točna navodila, kako pripraviti ponudbo za oddajo.

Hkrati vas pozivamo, da bi bilo tako za naročnika kot tudi za ponudnika najlažje, če bi ponovno objavili celoten popis elektro inštalaciji s popravki in spremembami.

lep pozdrav.

Odgovor:
Za sklop elektroinštalacij bo objavljen nov popis elektroinštalacij z vključenimi spremembami, ki so bile predmet odgovorov na vprašanja z dne 09.07.2018 in 11.07.2018.
Lep pozdrav

Datum objave: 19.07.2018   13:51
Spoštovani!
Na podlagi vprašanja ponudnika glede oblikovanja popisa del elektroinstalacij izdajamo sledeče navodilo:

Na spletni strani naročnika je objavljen čistopis popisa del elektroinštalacij z dne 18.07.2018, ki vsebuje popravke v skupini del II. Kabli, kabelski pribor, izenačevanje potencialov - postavki19 in 20, ter popravek celotne skupine del IX. Ozvočenje.

Celoten popis del Elektroinštalacije, ki je bil sestavni del osnovne razpisne dokumentacije se pri oddaji ponudbe nadomesti s čistopisom popisa del Elektroinštalacije z dne 18.06.2018. Ponudniki pri sestavi ponudbe v popisu del, ki je bil sestavni del razpisne dokumentacije ne izpolnjujejo popisa del Elektroinštalacije, ampak izpolnijo čistopis popisa del elektroinštalacij z dne 18.07.2018 ter v rekapitulacijo vnesejo podatke iz čistopisa. Čistopis popisa del elektroinštalacij v *xls in *pdf obliki vstavijo na portalu e-JN enako kot osnovni popis del, ki vsebuje gradbena in obrtna dela ter strojne instalacije.
Lep pozdrav.Datum objave: 23.07.2018   10:14
Vprašanje:
Spoštovani, vljudno prosim, da objavite sheme ključavničarskih del- torej nosilne konstrukcije in podkonstrukcije. V objavljenih shemah namreč ne najdemo. Hvala za hiter odgovor.


Odgovor
Spoštovani!
Sheme bodo danes objavljene na naši spletni strani v *pdf obliki pod imenom: PZI konstrukcije.
Lep pozdrav