Dosje javnega naročila 004484/2018
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava IZN projekta za »Ureditev parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj znotraj Slovenije«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004484/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.07.2018
JN004484/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.08.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004484/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/262475/Objava.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/262475/espd/Narocnik_ESPD_Izdelava_IZN_projekta_kolesarnice.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2101
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava IZN projekta za »Ureditev parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj znotraj Slovenije«
Referenčna številka dokumenta: 87/2018/08
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71250000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava IZN projekta za »Ureditev parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj znotraj Slovenije«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71250000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava IZN projekta za »Ureditev parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj znotraj Slovenije«. V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroški v zvezi z izdelavo predmeta javnega naročila. Izdelani IZN projekt, ki je predmet javnega naročanja, mora ustrezati vsem zahtevam naročnika zapisanih v Projektni nalogi za Ureditev parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj znotraj Slovenije, Ljubljana, junij 2018.

Obseg del:

• Izdelava IZN projekta za ureditev parkirnih mest za kolesa na železniških postajah znotraj Slovenije: umestitev pokritih kolesarnic in samostojnih stojal v prostor, ureditev zunanjih površin in dostopov, , ureditve elektro inštalacij in odvodnjavanja ter namestitev in oblikovanje potrebnih tabel za označevanje.
• S projektom Ureditev parkirnih mest za kolesa na območju železniške postaje Ljubljana, ki je v teku, se predvideva tipizacija načrta nadstrešnice za kolesa. Izvedbeni načrt objekta kolesarnic ni predmet tega razpisa. Tipski projekt za objekt kolesarnice bo naročnik predal projektantu. Predvidena velikost kolesarnice je 505x240x260 cm, kar zadošča za parkiranje 10 koles.


Projektna dokumentacija obsega:

- vodilni načrt s skupnim tehničnim poročilom,
- načrt arhitekture s situacijo
- risbe z vsemi potrebnimi detajli,
- načrt gradbenih konstrukcij,
- načrt zunanje ureditve,
- načrte električnih inštalacij in opreme,
- popise del in materialov - razvidno po posameznih lokacijah,
- projektantski predračun - razvidno po posameznih lokacijah,
- pridobitev mnenj pristojnih mnenje dajalcev v kolikor je potrebno,
- elaborate (elaborat grafičnega oblikovanja, elaborat odvoza gradbenih odpadkov, elaborat
izvajanja del)
Varnostni elaborat, ki je obvezen sestavni del izvedbenega načrta, ni predmet tega naročila. V fazi projektiranja ga bo izdelal naročnik.

Vsi načrti morajo biti skladni s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentaciji in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (URL RS 36/18). z vsemi vsebinami izvedbenega načrta (natančnejše zahteve so podane v poglavju 3).

Dela se bodo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz Projektne naloge v prilogi razpisne dokumentacije.

Dela se bodo izvajala po celotni Sloveniji na območju železniškega omrežja. Število vključenih lokacij je 220.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.07.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.07.2018   12:05
Kraj: Avtomatsko odpiranje ponudb v sistemu eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.07.2018   09:00

Dodatne informacije:
Dodatno gradivo (orto-foto posnetki lokacij), ki je del razpisne dokumentacije je na voljo na spletnem naslovu http://p.sz.si/9dhac z geslom 752903.
Po predhodni najavi, skladno z razpisno dokumentacijo), je 12. in 13.07.2018 mogoč ogled vzorčnih lokacij.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.07.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.07.2018   11:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, imam vprašanje glede tehnične in kadrovske sposobnosti. kaj se šteje, da je ponudnik uspešno izvedel vsaj dva podobna projekta? ali se šteje projektna dokumentacija PGD za klasifikacijo 21 ali samo PZI? Ali se štejejo samo PGD-ji s pridobljenim gradbenim dovoljenjem ali tudi PGD-ji v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja? lep pozdrav


ODGOVOR
Ponudnik mora izkazati, da je uspešno izvedel/sprojektiral dva podobna projekta nivoja izdelave PZI, klasifikacija projekta 21 in ne PGD.Datum objave: 10.07.2018   11:37
VPRAŠANJE
ali se naročilo navezuje na izdelavo projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) ali izvedenih del (PID) po novem pravilniku. Kratice IZN v novem pravilniku namreč ni.

ODGOVOR
Naročilo se navezuje na izdelavo (projektiranje) projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in ne na izvedbo.Datum objave: 10.07.2018   11:38
VPRAŠANJE
Na str.17 razpisne dokumentacije pod pogoji za sodelovanje piše da mora ponudnik dokazati da je izvedel vsaj dva podobna projekta. Kaj pomeni izvedel? Da so objekti že izvedeni torej zgrajeni ali da je izvedel projektno dokumentacijo?

ODGOVOR
Izvedel pomeni, da je ponudnik uspešno dokončal vsaj dva PZI v petih letih pred dnevom objave.Datum objave: 10.07.2018   11:39
VPRAŠANJE
ali se v potrdilu reference pod čas izvajanje del šteje koliko časa se je delala PZi projektna dokumentacija ali čas same gradnje?

ODGOVOR
Navesti je potrebno čas trajanja projektiranja projekta PZI, ki je predmet reference.Datum objave: 10.07.2018   11:39
VPRAŠANJE
Po starem zakonu je bila višina zavarovanja projektantske odgovornosti merila 42.000 , tako ima tudi večina projektantov sklenjeno polico. Zavarovalnice še niso pripravile novih listin in bo trajalo še pol leta.
Prosim da spremenite pogoje, da ima ponudnik sklenjeno zavarovanje za projektantsko odgovornost v višini najmanj 42.000 .

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal razpisnih pogojev.Datum objave: 10.07.2018   11:39
VPRAŠANJE
ali boste višino letne zavarovalne vsote spustili iz 50.000 na 41.000 ? V ZGO-1 je v 33.členu bila določena vsota 41.000 , v novem GZ pa je v 14.členu določena vsota 50.000 .Nov zakon je bil sprejet junija, torej podjetja in zavarovalnice še niso v tem času izdelale novih polic, ki bi bile v skladu z novim GZ. Za nektare člene v GZ velja prehodno obdobje, morda je smiselno, da se upošteva prehodno obdobje tudi na tem mestu. Višjo zavarovalno polico, lahko predložimo tudi kasneje.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal razpisnih pogojev.Datum objave: 10.07.2018   11:40
VPRAŠANJE
prosim, da čim preje odgovorite na vprašanje glede garancije, saj je od tega odvisno, če se lotimo ponudbe in iskanja primernih podizvajalec! Ponavadi razpisovalec, že sproti odgovarja na vprašanja.

ODGOVOR
Odgovorjeno.Datum objave: 16.07.2018   13:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

merilo za izbor ponudnika je v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju in Smernicami za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev.
Pričakujemo, da boste spremenili merilo za izbor ponudnika.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik ne bo spremenil merila.

Lep pozdrav!

Datum objave: 16.07.2018   13:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosimo za razumevanje pri višini zavarovanja projektantske odgovornosti, saj ne moremo odgovarjati za zamude zavarovalnice. Znižanje zahtevane vsote, bi tudi za vas omogočala pridobitev večjega števila ponudb in s tem večjo konkurenčnost. Predlagamo, da se šteje za dokazilo za izpolnjevanje kriterijev obstoječa zavarovalna polica + vloga za novo zavarovalno polico v višini vsaj 50.000

ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik vsebine razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

Lep pozdrav!

Datum objave: 16.07.2018   13:16
VPRAŠANJE
ali lahko izkažemo doseganja merila o višini zavarovanja o projektantski odgovornosti (50.000) na kak drugačen način kot z zavarovalno polico, ki jo za nas zavarovalnica še ni pripravila, kljub temu, da so zagotavljali, da bo urejena sočasno z uveljavitvijo novega zakona. Sedaj imamo sklenjeno namreč nižjo polico. Zavarovanje sklepamo enkrat na leto, zato v tako kratkem roku ni možno pridobiti nove. Je pa priprava nove v police v teku.

ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik vsebine razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

Lep pozdrav!

Datum objave: 16.07.2018   13:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zahtevanje referenčnih potrdil že v fazi oddajanja ponudbe za izpolnjevanje pogojev je v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju in dosedanjo prakso Državne revizijske komisije. Pričakujemo, da boste zahtevo umaknili.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik ne bo spreminjal razpisnih pogojev.

Lep pozdrav!

Datum objave: 16.07.2018   13:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zahtevi za strokovni kader imate zahtevo za zagotovitev pooblaščenega arhitekta po ZAID z vsaj 2 referencama v zadnjih 5 letih na podobnih objektih, kot so razpisana.

Vaša zahteva je nerazumna in predvsem diskriminatorna, saj arhitekti običajno ne sodelujejo na projektih, ki so klasifikacije 21 Objekti prometne infrastrukture.

Prav tako iz projektne naloge ni zaslediti obsežnih zahtev za delo arhitekta na področju prometne infrastrukture.

Pooblaščeni arhitekti po ZAID, ki izdelujejo projektno dokumentacijo zahtevnih in kompleksnih objektov, bodo vsekakor uspešno zagotovili svojo strokovno usposobljenost in kvalitetno ter v skladu z zakonodajo izdelali načrt arhitekture v skladu z zahtevami tega javnega naročila, četudi nimajo referenc za objekte klasifikacije 21.

Iz tega razloga vas pozivamo, da umaknete zahtevo, da ima pooblaščeni arhitekt 2 referenci v zadnjih 5 letih za objekt klasifikacije 21.

V nasprotnem primeru bomo zahtevali revizijo postopka.

ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik ne bo spreminjal razpisnih pogojev.

Lep pozdrav!