Dosje javnega naročila 004724/2018
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
: Natečaj za UL FFA IN UL FS 1. faza urbanizem : UL FFA IN UL FS
ZJN-3: Odprti postopek

JN004724/2018-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 10.07.2018
JN004724/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.08.2018
JN004724/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.10.2018

    JN004724/2018-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2018/S 131-299183
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si
http://www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Natečaj za UL FFA IN UL FS 1. faza urbanizem : UL FFA IN UL FS
Referenčna številka dokumenta: 402-8/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
ODPRTI, DVOSTOPENJSKI (URBANISTIČNI IN ARHITEKTURNI), PROJEKTNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠIH REŠITEV IN IZBIRO IZDELOVALCEV DOKUMENTACIJE ZA NOVE OBJEKTE ZA UL FAKULTETE ZA FARMACIJO IN UL FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO

UL FFA IN UL FS

1. faza urbanizem : UL FFA IN UL FS
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
skladno z natečajnimi pogojiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
1.faza: urbanizem UL FFA in UL FS

Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 4, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 4. (7. točka 84. člena ZJN-3):

1. skladnost zasnove z veljavnimi prostorskimi akti in s pridobljenimi smernicami nosilcev urejanja prostora,
2. celovitost urbanistične rešitve (umestitev objektov, promet, orientacija, odnos do odprtega prostora, trajnostni vidik)
3. funkcionalna zasnova (izpolnjevanje programskih zahtev, upoštevanje specifičnih zahtev naročnika, funkcionalna razporeditev programskih sklopov in povezav med njimi, trajnostni vidik) ter
4. energetska učinkovitost in ekonomičnost urbanistične zasnove.

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
07.11.2018   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
1.faza urbanizem: UL FFA in UL FS

• 1. nagrada 10.000 EUR
• 2. nagrada 8.000 EUR
• 3. nagrada 6.000 EUR
• tri priznanja po 3.000 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Dean Lah, univ. dipl. inž. arh. , Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): prof. dr. Mitjan Kalin, univ. dipl. inž. str , Članica (naročnik): prof.dr. Irena Mlinarič Raščan, mag. farm., dr. med. sci.,dekanja UL FFA, Članica (naročnik): Irena Leban, univ. dipl. inž. arh., Član (naročnik): prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh. , Član (ZAPS): prof. arch. DI Roger Riewe, Član (ZAPS): prof. dr. Davorin Gazvoda, univ.dipl.inž.kraj.arh., Namestnik članov (naročnik): prof. dr. Borut Božič, mag. farm., spec. med. biokem., Namestnica članov (ZAPS): Jana Kocbek, univ. dipl. inž. arh. , Poročevalka A: Damjana Zaviršek Hudnik, univ. dipl. inž. arh. , Poročevalec KA: Urban Švegl, univ. dipl. inž. kraj. arh. , Izvedenec za program UL FS: mag. Tomaž Kancler, univ.dipl.inž.arh., Skrbnik natečaja: dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh. , Skrbnik natečaja: mag. Špela Kryžanowski, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.10.2018   23:59

Dodatne informacije:
Naročnik natečaja Univerza v Ljubljani in investitorja UL FAKULTETA ZA FARMACIJO in UL FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Organizirani ogled lokacije in posvet: UL FS in UL FFA :12.9.2018 ob 10:00 uri UL FS (začetek ogleda UL FFA predvidoma ob 12:00 uri)
1. Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj: 21.09.2018
1. Rok za odgovore na vsebinska vprašanja: 28.09.2018
2. Rok za postavljanje formalnih vprašanj
(8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 25.10.2018
2. Rok za odgovore na formalna vprašanja: 29.10.2018
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije brez makete : sreda 7.11.2018 do 16:00 ure
Oddaja makete: sreda 14.11.2018 do 12:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom: predvidoma 14.12.2018
Razstava natečajnih elaboratov : Razstava bo organizirana za 1. urbanistično in 2. arhitekturno fazo skupaj, po zaključku zadnjega sklopa 2. faze.


VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.07.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.07.2018   11:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot udeleženci natečaja, je za nas ključnega pomena razumevanje strategije naročnika, ki je načrtovalec gradnje novih objektov, da lahko pripravimo celovite urbanistične in arhitekturne rešitve. Zanima nas vzrok in cilj novih lokacij fakultet, ki so že od samega začetka krojijo podobo Aškerčeve ceste, sicer ene izmed najbolj prometnih ulic v centru Ljubljane. Ob izpraznjeni stavbi Fakultete za kemijo se že dobro kaže bodoča podoba osrednjega dela Aškerčeve ceste, in to v času gospodarskega razcveta, ko bi moralo biti še toliko manj vzrokov, da stavbe na odličnih lokacijah v centru Ljubljane samevajo. Zagotovo bi smele obstajati druge rešitve prostorske stiske fakultet z ohranitvijo dejavnosti na prvotnih lokacijah, ki sicer zahtevajo nekaj urbanističnega in arhitekturnega poguma, ki pa v birojih nedvomno obstaja. Gradnja novih fakultet izven centra mesta je za večino študentov, za katere naj bi se ti objekti v prvi vrsti gradili, nedvomno slaba iz mnogih vidikov. Tudi v smislu strategije mesta Ljubljana o t. i. tretjinskem modal-splitu, pri katerem študenti prispevajo dobršen del k zapolnitvi kapacitet javnega potniškega prometa, nova lokacija kvečjemu spodbuja vožnjo študentov z osebnimi avtomobili. Zagotovo je to lažje za zaposlene, ki jim je olajšana jutranja in popoldanska prometna konica na poti v službo, pa bi to smela biti utež, ki premakne tehtnico na stran lokacije na obrobju mesta, ki bi poslabšala dostopnost za večino študentov iz Ljubljane in ostalih delov Slovenije. Poleg tega je tu še vključenost študentov v družabna dogajanja v centru mesta in na lokacijah drugih izobraževalnih in družabnih središč po Ljubljani (Kardeljeva ploščad, Študentski kampus) ki se z ločitvijo fakultet od njihovih matičnih krajev še dodatno krha.

Da ne ostanemo le pri študentih, zanima nas kako je mogoče, da tako pomembne izobraževalne in znanstvenoraziskovalne institucije vzniknejo na poplavno ogroženem območju. O tem je zagotovo vredno znova razpravljati, da se ne bomo spomnili šele ob naslednjih epizodi poplav na območju pritokov Ljubljanice.

Iskreno se zahvaljujemo za Vaša pojasnila.

ODGOVOR

Odgovor je razviden iz natečajnega gradiva v vsebini »B_NATEČAJNA NALOGA«, ki je del dokumentacije tega javnega razpisa. Odločitev o lokaciji fakultet ne vpliva na izvedbo natečajnih nalog, zato investitor in razpisovalec javnega razpisa vljudno naprošata, da se na Portal javnih naročil postavlja strokovna vprašanja, ki so del razpisa in neposredno povezana z izvedbo natečajnih nalog.


Datum objave: 27.07.2018   11:58
Na spletni strani: https://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni je objavljen prevod natečajnih pogojev v angleščino.
Datoteka: B_1_CONTEST TASK eng

Datum objave: 31.07.2018   10:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima me, ali je možno sodelovati samo pri eni fazi natečaja in ali je pogoj za izdelavo 2. in 3. faze izdelava tudi 1. faze?

Vljudno prosim za obrazložitev.

ODGOVOR

Sodelovanje samo pri eni fazi natečaja je možno. Udeležba v 1. fazi natečaja ni pogoj za sodelovanje v 2. fazi.
Obrazložitev je podana v razpisni dokumentaciji v točki 4.17 Natečajnih pogojev.


Datum objave: 06.08.2018   12:00
POPRAVEK objave z dne 27.07.2018 11:58
Na spletni strani: https://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni je objavljen prevod NATEČAJNE NALOGE v angleščino (in ne natečajnih pogojev).
Datoteka: B_1_CONTEST TASK eng


Datum objave: 20.08.2018   11:11
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Spoštovani!

Med ekonomskimi in finančnimi pogoji sodelovanja pri ponudbi za 1. in 2. fazo ste navedli pogoj, da mora gospodarski subjekt ( v primeru skupne ponudbe vodilni partner ) v zadnjih treh letih pred objavo razpisa izkazovati povprečne letne prihodke iz poslovanja večje kot 150.000 EUR.
Takšnega pogoja ne moremo izpolniti, saj smo zadnja tri leta posvetili bolj študijskemu delu. Pogoj bi lahko izpolnili, če bi razširili obdobje finančnega poslovanja na štiri leta. Prosimo za razširitev obdobja na zadnja štiri leta ( 2014-2017 )

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik sporoča, da se predmetni odstavek A_Natečajnih pogojev / točke 4.19.3./ 2.del Preverjanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v skladu z 76.členom ZJN-3 / 2.3. Ekonomski in finančni pogoji / 1.faza: urbanizem UL FFA in UL FS spremeni tako, da se glasi:
- gospodarski subjekt (v primeru skupne ponudbe vodilni partner) mora v zadnjih treh ali štirih letih pred objavo razpisa izkazovati povprečne letne prihodke iz poslovanja večje kot 150.000 EUR. Kot dokazilo je potrebno priložiti izvleček iz bilance uspeha za zadnja tri ali štiri leta (2015-2017 ali 2014 - 2017).Datum objave: 20.08.2018   11:11
VPRAŠANJE
VPRAŠANJA

Spoštovani, pri pregledu natečajnega gradiva smo naleteli na nekatere nejasnosti. Prosimo vas za pojasnila:

1.
FS

Višine laboratorijev so v tekstu B. natečajna naloga na strani 71 navedene kot BEV ( bruto etažna višina ) 3,5 m in 6,0 m. V tekstu D.2.1. so navedene višine prostorov oz. višine do stropa 3,0 m, 3,5 m, 4,0 m, 4,5 m. Predlagamo, da opredelite višine prostorov ( tehnološka višina brez obstrukcij ) do razvoda inštalacij, obešenega stropa al horizontalnih konstrukcijskih elementov.


2.
FS

Poimenovanje sklopov laboratorijev in razmestitev kateder v sklope je nejasna.

Poimenovanje v tekstu na strani 71:
PT - proizvodne tehnologije
KM - konstruiranje in mehanika
EPS - energetika in procesno strojništvo
ML - mehatronika in laserska tehnika
Poimenovanje v preglednici C.3.4:
PT
KM
EN
SP

Razporeditev kateder v sklope v preglednici na strani 69:
PT - katedre 5,6,14
KM - katedre 2,8,9,11,15,16
EPS - katedre 3,7,12,13,17
ML - katedre 1,4,10,21,22
Razporeditev kateder v sklope v preglednici C.3.4.:
PT - katedre 1,5,6,10,14
KM - katedre 2,4,8,9,11,15,16,21
EN - katedre 3,7,12,13,17
SP - katedra 22

Prosimo za pojasnila in lep pozdrav.

ODGOVOR
1. FS:
- podatek BEV določa minimalno surovo višino prostora brez inštalacij in spuščenega stropa z vključeno konstrukcijo. V 1. fazi natečaja je zaradi poenostavite načrtovanja potrebo upoštevati ta podatek.
2. FS:
- upošteva se delitev kateder v vsebinske sklope kot je navedeno in prikazano v Natečajni nalogi v besedilu na strani 71 in shemi na strani 69.

Datum objave: 06.09.2018   09:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Pri branju dokumentacije sta se nam postavili dve vprašanji

1.FFA

Pri fakulteti za farmacijo je v dokumentu B_NATECAJNA NALOGA navedena BEV višina laboratorijev, ki znaša 5 metrov in ste jo v odgovoru prejšnjega vprašatelja opredelili kot: BEV določa minimalno surovo višino prostora brez inštalacij in spuščenega stropa z vključeno konstrukcijo. Po tem odgovoru sledeč, se pohoden spuščen strop laboratorija začne na višini 5 metrov, kar pomeni, da bodo imeli laboratoriji 5m surove višine ter nad njimi 1,5m pohodnega spuščenega stropa. Vse skupaj torej približno 7 metrov višine na laboratorij. Ali moje ugotavljanje drži?

2.FS

Pri fakulteti za strojništvo pa je pri pri opombah laboratorijev v dokumentu B_2_1_grafični katalog prostorov FS pri KATEDRI ZA IZDELOVANJE TEHNOLOGIJE IN SISTEME za prostor L050203 opomba, da mora biti dostopen z viličarjem, vendar je lahko v nadstropju. Ali v tem primeru to pomeni, da mora biti v objektu vgrajeno tovorno dvigalo za dostop viličarja v nadstropje, ali je predvideno nalaganje tovora skozi okna laboratorija iz zunanjosti ptiličja?


Hvala za odgovor
Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani, bruto etažno višina (BEV) razumemo kot višino med dvema nosilnima ploščama konstrukcije objekta. Pohodni in nepohodni spuščen strop z instalacijami zmanjšata BEV na svetlo višino prostora. Vaš sklep je torej drugačen.

5 m je surova višina etaže, znotraj katere se uredi tudi pohodni spuščeni strop na tistih površinah, ki zaradi specifike dela ne prenesejo posega vzdrževanja inštalacij znotraj laboratorijskih površin (sistem čistih prostorov; aseptika in celični laboratoriji). Drugje pohodni spuščeni strop ni potreben. Inštalacije so lahko deloma odkrite, deloma pa zakrite z nepohodnim spuščenim stropom, ki pa mora biti enostaven za odpiranje in dostopanje do inštalacij. Po naših ocenah bi groba višina 5 m morala zadoščati za normalno izvedbo vseh inštalacij in za ustrezno svetlo višino prostorov (npr. odpiranje digestorijev zahteva več prostora v višino kot samo transport med laboratoriji).
Datum objave: 21.09.2018   13:35
1. faza urbanizem : UL FFA IN UL FS
ODGOVORI NA VPRAŠANJA NATEČAJNIKOV OGLED 12.9.2018

UL-FS
1. Ali obstaja želja po vzpostavitvi neposredne fizične povezavi s Tehnološkim parkom Ljubljana na Brdu?
ODG: Na UL-FS upamo, da bo v prihodnosti z novimi objekti in ureditvami območja možno najti krajšo pot do Tehnološkega parka od sedanje.

2. Ali obstaja želja, da bi se območje novih fakultet povezal v bolj jasno celoto tudi z Biotehniško fakulteto na vzhodni strani?
ODG: UL-BF ima na območju med novimi fakultetami zemljišča za preizkušanje rastlin in ne obstaja resne namere, da se bo to povezalo.

3. Prosimo, da se pojasni definicija višine prostorov (BEV). Veljavni predpisi definirajo BEV kot razdalja med gotovimi tlemi. V natečajni nalogi definirana BEV 3,5 m ne omogoča izvedbe vseh zahtev in izhodišč UL FS. Prosimo za jasno definicijo in morebiti tudi shematično skico
ODG: Fakulteta za strojništvo ob izpostavljenem pomisleku natečajnikov, da bi bila BEV (bruto etažna višina, merjena od tlaka ene etaže do tlaka druge etaže) 3,5 premalo, za zagotovitev vseh tehnoloških zahtev podanih v natečajni nalogi, ugotavlja, da povečuje zahtevano BEV iz 3,5 na 4,5, obenem pa iz BEV 6,0 na 7,0. Glede na različne višine prostorov, njihovo dostopnost in medsebojno povezljivost, fakulteta dodatno izpostavlja stališče, da se lahko vsi prostori z višino BEV 7,0 zasnujejo kot ločen programski sklop, ki ni neposredno povezan v okolje laboratorijev ali kateder. Vsekakor pa je zaželeno, da so razdalje med določenim laboratorijem in omenjenim višjim prostorom čim manjše.

Ali lahko definirate tudi potrebno svetlo višino prostorov (do inštalacij)?
Natečajna naloga je pripravljena na način, da se v urbanistični fazi zaradi enostavnosti načrtovanja predvidi le zadostno BEV za vse prostore, neto višine pa bodo podane v arhitekturni fazi natečaja.

4. Ali je višina objekta omejena na 16 m ali gremo lahko višje? Ali je treba višino terasne etaže in venca poravnati ali se lahko gre višje?
ODG: V OPN MOL ID je definirana etažnost objekta (do P+2+T), ne pa tudi višina objektov v metrih. Višina 16 metrov ni zavezujoča, vendar gre za gradnjo v kvalitetnem in zelo zelenem okolju, zato je zelo pomembno upoštevati usmeritve v natečajnem gradivu, da naj novogradnje ne presegajo višin obstoječih fakultet in da naj se novogradnje smiselno vključujejo v okolje.

UL-FFA
5. Koliko časa v dnevu so digestoriji v uporabi?
ODG: Digestoriji so v uporabi cel čas, včasih tudi čez vikend.

6. Kdo lahko vstopa v predvideno učno lekarno (pod pogojem, da bodo koncesije podeljene)?
ODG: Kdorkoli od zunanjih obiskovalcev, zato mora predvidoma imeti lasten zunanji vhod.

7. Ali vsi laboratoriji rabijo višino BEV 5 m? Ali je izključujoče, če so katere laboratorije predvidi nižje?
ODG: Ni izključujoče. Nekateri laboratoriji (npr. celični) so lahko tudi nižji. Laboratoriji s podobnimi zahtevami se lahko združujejo.

8. Prosimo za definiranje kaj pomeni BEV (bruto etažna višina) v natečajni nalogi
ODG: BEV pomeni bruto etažna višina etaže, merjena od tlaka ene etaže do tlaka naslednje etaže.

9. Kako vidite možnosti povezovanja obeh novih fakultet (UL-FS in UL-FFA) glede na to, da se nekatere funkcije podvajajo (npr. skupni prostori, kavarna, kopirnica )?
ODG:
- Na načelni ravni ni zadržkov, vendar je treba preveriti kapacitete.
- Bolj smiselna je povezava UL-FFA s UL-FKKT, saj imajo nekatere skupne projekte.
- Omogočena naj bo faznost gradnje dveh fakultet. Ni nujno, da bo sočasna za obe fakulteti, zato povezovanje oz. souporaba prostorov ne bo nujno možna.

10. Glede na to, da se katedre lahko delijo po tehnični plati, kako bo to z organizacijskega vidika?
ODG: Tisti deli stavbe, kjer bodo kabineti, naj omogočajo »naravno« združevanje, oz. naj omogočajo možnosti srečevanj.

11. Ali želite zgraditi nizkoenergijski objekt?
ODG: Nova stavba naj bo zasnovana tako, da bo njena uporaba in vzdrževanje z vidika rabe energije in virov racionalno.

12. Ali se lahko nameščajo specifične aparature, ki služijo različnim laboratorijem, v skupni strojnici?
ODG: Souporaba naprav npr. kompresorjev za inštalacijo komprimiranega zraka, sesanje ipd., lociranih v ločenem prostoru je zaželena, predvsem zaradi zmanjševanja hrupa v laboratorijih.

13. Nekateri trendi nakazujejo, da naj bi šel razvoj v smer, da v prihodnosti ne bi bilo več toliko klasičnih laboratorijev, ampak bi bili nadomeščeni z uporabo računalniških simulacij. Ali predvidevate, da se bo ta trend razširil tudi na področje farmacije?
ODG: Ne pričakujemo, da bi se v naslednjih letih število laboratorijev zmanjšalo. Farmacevtska dejavnost temelji na uporabi klasičnih laboratorijev.

14. Kako je zamišljena fleksibilnost prostorov?
ODG: Predvsem v smislu, da raster nosilne konstrukcije omogoča povezovanje v večje in manjše prostore. Seveda se pa zavedamo, da višja kot je tehnološka zahtevnost laboratorijev, manj si lahko fleksibilen. Vgradnja oz. dostop instalacijskih priključkov v laboratorijih do delovnih miz s stropa (namesto s tal) omogoča večjo fleksibilnost v organizaciji.


Datum objave: 04.10.2018   12:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zdi se, da je povezava s tehnološkim parkom ključnega pomena za obe fakulteti. V projektni nalogi v sklopu natečaja ni predvideno reševanje avtomobilske povezave s tehnološkim parkom, saj take stvari lahko ureja le MOL in njegove službe. Zato nas zanima, v kakšni meri naj se opredelimo do potencialne povezave kot ceste v urbanistični fazi?

Lep pozdrav

ODGOVOR


Prometna povezava območja fakultet in Tehnološkega parka ni možna, saj bi pomenila nesprejemljiv poseg v zeleni sistem mesta (varovan v strateškem in izvedbenem delu OPN MOL), v območje Poti spominov in tovarištva (zavarovana kot območje naravne in kulturne dediščine), v območje stanovanjske gradnje na Brdu in v območja predvidenih protipoplavnih ukrepov v okviru veljavnega OPPN za območje zadrževalnika Brdnikova.

Datum objave: 04.10.2018   12:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zdi se, da je povezava s tehnološkim parkom ključnega pomena za obe fakulteti. V projektni nalogi v sklopu natečaja ni predvideno reševanje avtomobilske povezave s tehnološkim parkom, saj take stvari lahko ureja le MOL in njegove službe. Zato nas zanima, v kakšni meri naj se opredelimo do potencialne povezave kot ceste v urbanistični fazi?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Prometna povezava območja fakultet in Tehnološkega parka ni možna, saj bi pomenila nesprejemljiv poseg v zeleni sistem mesta (varovan v strateškem in izvedbenem delu OPN MOL), v območje Poti spominov in tovarištva (zavarovana kot območje naravne in kulturne dediščine), v območje stanovanjske gradnje na Brdu in v območja predvidenih protipoplavnih ukrepov v okviru veljavnega OPPN za območje zadrževalnika Brdnikova.

Datum objave: 04.10.2018   12:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zdi se, da je povezava s tehnološkim parkom ključnega pomena za obe fakulteti. V projektni nalogi v sklopu natečaja ni predvideno reševanje avtomobilske povezave s tehnološkim parkom, saj take stvari lahko ureja le MOL in njegove službe. Zato nas zanima, v kakšni meri naj se opredelimo do potencialne povezave kot ceste v urbanistični fazi?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


1) Seznam prostorov laboratorijev s predvidenim spuščenim pohodnim stropom
(vir: D_1_2_tabele specifikacij prostorov FFA.pdf):

Katedra FT:
Laboratorij FT10 (Laboratorij za aseptiko) 54 m^2 (min. svetla višina 275 cm)

INFRASTRUKTURNI CENTRI Center za molekularno diagnostiko
LMD 4 (prostor za izolacijo nukleinskih kislin) 20 m^2 (min. svetla višina 275 cm)
LMD 5 (prostor za post-PCR analize) 20 m^2 (min. svetla višina 275 cm)
LMD 8 (prostor za analizo nukleinskih kislin) 38 m^2 (min. svetla višina 275 cm)

INFRASTRUKTURNI CENTRI Translacijske raziskave
Celični laboratorij_CL1.1 100 m^2 (min. svetla višina 290 cm)
Celični laboratorij_CL1.2 100 m^2 (min. svetla višina 290 cm)
Celični laboratorij_CL1.3 100 m^2 (min. svetla višina 290 cm)


2) Vsi ostali laboratoriji z označeno BEV=5m imajo tako previden nepohoden spuščen strop (glej gradivo D_1_2_tabele specifikacij prostorov FFA.pdf ali D_1_1_grafični katalog prostorov FFA.pdf).Datum objave: 04.10.2018   12:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ker je v nekaterih laboratorijih z BEV 5m določilo, ki opredeljuje pohodni strop svetle višine 150 cm in, ker je dostop do tega pohodnega stropa nujno izven laboratorija, je ključno, da natančno opredelite kateri laboratoriji z BEV 5m so tisti, ki potrebujejo pohodni strop in kateri tisti, ki ga ne (kjer zadošča nepohoden spuščen strop oziroma zgolj vidne instalacije). Le tako lahko smiselno organiziramo dostop do pohodnega stropa vseh laboratorijev, ki to potrebujejo, ter ga ne zagotavljamo, za laboratorije, kjer to ni potrebno.

Radi bi opozorili, da glede na zahtevo po minimalni svetli višini 150cm prostora pohodnega stropa znotraj teh laboratorijev, znaša svetla višina prostora laboratorija pod pohodnim stropom maksimalno 290 cm. V izogib vsem potencialnim nesporazumom Vas naprošamo, da tehnične specifikacije glede višin v laboratorijih prikažete z risbo s kotami.

Hvala

ODGOVOR


1) Seznam prostorov laboratorijev s predvidenim spuščenim pohodnim stropom
(vir: D_1_2_tabele specifikacij prostorov FFA.pdf):

Katedra FT:
Laboratorij FT10 (Laboratorij za aseptiko) 54 m^2 (min. svetla višina 275 cm)

INFRASTRUKTURNI CENTRI Center za molekularno diagnostiko
LMD 4 (prostor za izolacijo nukleinskih kislin) 20 m^2 (min. svetla višina 275 cm)
LMD 5 (prostor za post-PCR analize) 20 m^2 (min. svetla višina 275 cm)
LMD 8 (prostor za analizo nukleinskih kislin) 38 m^2 (min. svetla višina 275 cm)

INFRASTRUKTURNI CENTRI Translacijske raziskave
Celični laboratorij_CL1.1 100 m^2 (min. svetla višina 290 cm)
Celični laboratorij_CL1.2 100 m^2 (min. svetla višina 290 cm)
Celični laboratorij_CL1.3 100 m^2 (min. svetla višina 290 cm)


2) Vsi ostali laboratoriji z označeno BEV=5m imajo tako previden nepohoden spuščen strop (glej gradivo D_1_2_tabele specifikacij prostorov FFA.pdf ali D_1_1_grafični katalog prostorov FFA.pdf).Datum objave: 15.10.2018   08:59
VPRAŠANJE
Delitev natečaja v dve ločeni stopnji odpira vrsto pomislekov. Urbanistična faza za prostorsko malo in programsko izrazito specifično območje namreč pogojuje arhitekturno rešitev, obenem pa je sama z njo definirana. Prav tako sta fazi s stališča natečajnika in morebitnega izvajalca v finančnem smislu bistveno neuravnoteženi, zato bo zanimanje za 1. fazo bistveno manjše, kot za drugo. Naročniku predlagamo, da se kot pogoj za sodelovanje v drugi stopnji opredeli tudi sodelovanje v 1. stopnji, rok za dokončanje 1. stopnje pa se za enakopravnost ponudnikov ustrezno zamakne.


ODGOVOR
::::::
glej spodaj


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Končni cilj natečajne naloge je jasen, to sta ustrezno umeščeni kvalitetni stavbi FF in FS. Niso pa razumljive posamezne odločitve, ki botrujejo procesu natečaja in posledično lahko negativno vplivajo na kakovost končnih rešitev.

V prvi vrsti je potrebno opozoriti na strokovne vidike konkretnega dvostopenjskega natečaja ( pravzaprav gre za dvofazni natečaj). Zastavljeni natečaj v dveh fazah omogoča, da različni ponudniki lahko oddajo natečajne elaborate tudi samo na prvi - "urbanistični" in drugi - "arhitekturni" fazi. Pri tem pa se zanemarja dejstvo, da je umeščanje dveh objektov oz. programskih sklopov v relativno majhno površino težko opredeliti kot samostojno urbanistično nalogo, temveč se smatra za sestavni del kakovostne arhitekturne rešitve.

Nadalje so zmagovalci prve stopnje zaradi izgube anonimnosti, tako formalno, z razglasitvijo, kot z relativno opredeljno arhitekturno rešitvijo, ki izhaja iz urbanističnega dela, postavljeni v neenakopraven položaj z drugimi natečajniki. S tem so kršene pravice, ki izhajajo iz Zakona o javnem naročanju. Ohranjanje anonimnosti, je namreč eden izmed osnov konkurenčnosti pri javni projektih, obenem pa je tudi strokovna norma predmetnih strok. Splošno sprejeta je tako v mednarodnem prostoru , kot na ZAPS-u in zagotavlja najvišji nivo kakovosti.
Naročniku predlagamo, da se "urbanistična" in "arhitekturna" faza združita v enostopenjsko natečajno nalogo.

ODGOVOR
::::::
glej spodaj


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Končni cilj natečajne naloge je jasen, to sta ustrezno umeščeni kvalitetni stavbi FF in FS. Niso pa razumljive posamezne odločitve, ki botrujejo procesu natečaja in posledično lahko negativno vplivajo na kakovost končnih rešitev.

V prvi vrsti je potrebno opozoriti na strokovne vidike konkretnega dvostopenjskega natečaja ( pravzaprav gre za dvofazni natečaj). Zastavljeni natečaj v dveh fazah omogoča, da različni ponudniki lahko oddajo natečajne elaborate tudi samo na prvi - "urbanistični" in drugi - "arhitekturni" fazi. Pri tem pa se zanemarja dejstvo, da je umeščanje dveh objektov oz. programskih sklopov v relativno majhno površino težko opredeliti kot samostojno urbanistično nalogo, temveč se smatra za sestavni del kakovostne arhitekturne rešitve.

Nadalje so zmagovalci prve stopnje zaradi izgube anonimnosti, tako formalno, z razglasitvijo, kot z relativno opredeljno arhitekturno rešitvijo, ki izhaja iz urbanističnega dela, postavljeni v neenakopraven položaj z drugimi natečajniki. S tem so kršene pravice, ki izhajajo iz Zakona o javnem naročanju. Ohranjanje anonimnosti, je namreč eden izmed osnov konkurenčnosti pri javni projektih, obenem pa je tudi strokovna norma predmetnih strok. Splošno sprejeta je tako v mednarodnem prostoru , kot na ZAPS-u in zagotavlja najvišji nivo kakovosti.
Naročniku predlagamo, da se "urbanistična" in "arhitekturna" faza združita v enostopenjsko natečajno nalogo.

ODGOVOR
::::::
glej spodaj

VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,

Ker je natečaj za fakulteti za farmacijo ter strojništvo dvostopenjski, je ključno:

- da natečajna komisija ne identificira avtorjev katerekoli prejete rešitve prve faze natečaja. Ali se kuvert AVTOR ne odpira ali pa se z vsebino kuverte AVTOR ne sme seznaniti niti en član natečajne komisije

- da komisija ali organizator natečaja kakorkoli ne prikaže dela ali celote katerekoli rešitve prve faze natečaja komurkoli do konca izvedbe druge faze ne v tekstualni in ne v grafični obliki. Glede na način razpisa 1. In 2. Faze tega natečaja je ključno, da zaključno poročilo prve stopnje ne sme biti javno dostopno in razvidno natečajnikom prve ali druge stopnje. Komentarji in usmeritve žirije glede na posamezno rešitev prve faze se lahko posredujejo le preko KONTAKTA posameznemu ponudniku, ki je rešitev prve faze izdelal. (Enak postopek se je korektno in uspešno izvajal že v več dvostopenjskih natečajih, ki jih je organiziral ZAPS.) V nasprotnem primeru so kršena pravila enakovrednosti vseh ponudnikov, saj se arhitekturni koncept ponudnika, ki je ključen tako v prvi kot drugi fazi natečaja in se zrcali v predlogu, ki ga je ta posredoval v prvi fazi natečaja in bo razkrit v delu ali celoti drugim natečajnikom. Tudi, če bi vsi natečajniki sodelovali tako v prvi kot drugi stopnji, kar je bila utečena praksa tudi ZAPS in edino ustrezno s stališča zagotavljanja enakopravnosti, se nikakor ne sme del ali celote katerekoli rešitve v kakršnikoli obliki razkriti drugim sodelujočim v 2.fazi natečaja.

- da natečajna komisija določi skupne urbanistične usmeritve, ki bodo posredovane vsem kot osnova za izdelavo 2.faze natečaja in ki bodo predstavljale skupni zaključek prve faze natečaja, karseda splošne in minimalno omejujoče: najpomembnejša je določitev parcelacije (določitev območja, ki pripada stavbi FF in drugega območja, ki pripada stavbi FS), morda uvozi in druge splošne usmeritve. Nikakor pa ne sme biti osnova za izdelavo 2. faze urbanistična rešitev prvonagrajenega ali kateregakoli natečajnika 1. faze v volumski ali gabaritni zasnovi z določenimi odstopanji, tudi če so ta odstopanja velika. Tak proces je strokovno izjemno sporen in bi moral biti povsem nesprejemljiv za ZAPS. Arhitektura in urbanizem nista dve ločeni entiteti, temveč se lahko kvalitetno razvijeta le paralelno. Kvalitetne arhitekturne rešitve, ki bo zagotavljala učinkovito delovanje FF in FS in bodo odličen odgovor na ambiciozen in kompleksen program vrhunskih razvojno izobraževalnih institucij, se lahko razvijejo le brez predhodne določitve volumna. Odmike od parcel določa OPN in to je zadostna osnova za arhitekturno rešitev v 2.fazi, ki bo lahko osnova za izdelavo OPN, kar je bila ustaljena kvalitetna praksa drugih urbanistično-arhitekturnih natečajev.


Na podlagi vašega razpisa se bo večina arhitekturnih birojev odločila za sodelovanje v zgolj prvi oziroma drugi stopnji natečaja, kar pa je s stališča stroke neustrezno. Predlagamo, da je sodelovanje v prvi stopnji natečaja pogoj za sodelovanje v drugi stopnji, sicer bo kršena enakovrednosti ponudnikov. V kolikor sodelovanje v obeh stopnjah ni pogoj in organizator natečaja ZAPS ne bo zagotovil popolne anonimnosti katerekoli vsebine posamezne rešitve 1.faze, je poleg nezakonitosti postopka javnega naročanja problematično še dejstvo, da se nikakor ne sme zgoditi, da bi prvo nagrajeni natečajnik iz prve faze, ki bi prikazal najboljšo arhitekturno-urbanistično rešitev izgubil enakovredno možnost pridobitev posla in projektiranje katerekoli izmed obeh stavb FF in FS, ker bo njegova rešitev prikazana drugim in bo natečajnik, ki je ali ni sodeloval v 1.fazi natečaja nekaj malega izboljšal znotraj njegovega koncepta, prejel 1. Nagrado v 2. Fazi in s tem pogodbo za projektiranje. Pravno in strokovno nesprejemljiv scenarij, ki je eden izmed možnih glede na postopek razpisa natečaja.

Zgradbi FF in FS sta preveč pomembni tako za razvoj znanosti in prakse v prihodnosti kot za arhitekturno stroko, da bi lahko neustrezni natečajni postopki zavirali kvalitetno zasnovo, projektiranje in izgradnjo obeh zgradb. Pravzaprav je namen natečaja izbor ene ali dveh projektantskih skupin, ki bosta s svojo najboljšo rešitvijo pomagali naročnikoma pri razvoju posamezne institucije, zato bi bila ločena obravnava urbanizma za dve stavbi resnično nestrokovna.

Hvala za razumevanje,
LP

ODGOVOR
::::::
glej spodaj


VPRAŠANJE
1.Spoštovani,

Natečaj za fakulteti za farmacijo ter strojništvo je dvofazni, hkrati pa sodelovanje v prvi fazi ni pogoj za sodelovanje v drugi, kar je v neskladju s slovenskim pravnim sistemom, določili ZJN in ustavo, saj katerikoli ponudnik, ki bo sodeloval v prvi fazi natečaja ne bo v enakovrednem položaju kot ponudnik, ki bo sodeloval le v drugi fazi natečaja. Kljub menjavi dela komisije med prvo in drugo fazo natečaja, ostanejo trije člani komisije isti za obe fazi natečaja. To ne zagotavlja enakopravne obravnave ponudnikov prve in druge stopnje natečaja, saj bodo trije člani komisije določene urbanistično-arhitekturne rešitve poznali že iz prve stopnje natečaja in bo to lahko prednost ali slabost za določenega ponudnika.

Nujno je potrebno spremeniti določilo natečaja, ki bo kot v vseh dvostopenjskih natečajih v SLO in EU pogojeval sodelovanje v prvi fazi kot predpogoj za drugo fazo. Le tako bo zagotovljen osnovni zakonski predpogoj za javna naročila in javno naročanje.

Če je primarni razlog za spremembo pogojev o sodelovanju pravne narave, je tudi s stališča stroke, ki stremi k pridobitvi najboljše arhitekturne rešitve za posamezno stavbo FF in FS edino možno, da se urbanistična rešitev razvija izključno na podlagi arhitekturne rešitve za posamezne zahteve fakultete. To pomeni, da bo lahko le arhitekturno razdelan projekt, ki se natančno in konceptualno odzove kompleksnemu programu posamezne fakultete predpogoj za kakršnokoli urbanistično rešitev prve faze natečaja.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naloga umestitve novih objektov UL FFA in UL FS je izjemno zahtevna in specifična, ker gre za dva naročnika, dve stavbi in en urbanizem. Koncept dveh faz in dveh sklopov naj bi zato omogočil da:
- je za vsako posamezno fakulteto izbrana najboljša arhitekturna rešitev, kar pomeni, da lahko v obeh arhitekturnih sklopih zmagata rešitvi dveh različnih ponudnikov (ali enega samega, če je v obeh arhitekturnih sklopih najboljši),
- se na podlagi rešitev 1. urbanistične faze definira zgolj ključna urbanistična določila kot izhodišče za arhitekturna sklopa 2. faze,
- bi izbrani arhitekturni rešitvi delovali kot celota,
- je natečaj v vseh fazah odprt in da so omejitve za sodelovanje sorazmerne in utemeljene.
Klasična izvedba dvostopenjskega natečaja, kjer izbrani natečajniki iz prve faze v drugi fazi zgolj nadgrajujejo svojo rešitev iz prve faze (oz. združitev obeh stopenj v enostopenjsko natečajno nalogo) bi lahko privedla do situacije, kjer bi en natečajnik zmagal z objektom UL FFA, drug pa z objektom UL FS, pri čemer bi bila hkratna umestitev obeh zmagovalnih objektov na parcelo neizvedljiva.

AD POVZEMANJE REŠITEV
Javna objava rešitev 1. faze je v skladu z 10. alinejo tabele 5. poglavja Natečajni roki natečajnih pogojev predvidena šele po zadnji zaključeni arhitekturni fazi natečaja.

AD ANONIMNOST
V skladu z določili točk 6.3. in 6.4. natečajnih pogojev ocenjevanje vseh faz in sklopov natečaja poteka anonimno pod šiframi. Isti natečajnik, ki bo sodeloval v več delih natečaja mora svoje elaborate označiti z različnimi šiframi. Kot dodatni ukrep zagotovitve popolne anonimnosti se v natečajnih pogojih:

1. Točka 4.16. nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»V 1. fazi bo ocenjevalna komisija izbrala najprimernejšo urbanistično zasnovo celotnega kompleksa obeh fakultet, predlagala vrstni red nagrad in priznanj, pripravila zaključno poročilo za 1. fazo in ga potrdila. Na podlagi rezultatov 1. faze bo ocenjevalna komisija pripravila urbanistična izhodišča za 2. arhitekturno fazo natečaja, ki bodo javno objavljena.

Po potrditvi zaključnega poročila bo strokovna komisija (glej tudi poglavje 3. Opredelitev pojmov), v kateri ne bo članov ocenjevalne komisije, izvedla identificiranje vseh avtorjev, na podlagi odpiranja vseh kuvert AVTOR. Strokovna komisija bo samo za nagrajene elaborate odprla tudi kuverte NAKNADNI PREIZKUS, evidentirala njihovo vsebino ter izvedla ugotavljanje sposobnosti (preverjanje razlogov za izključitev in preverjanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje ter izpolnjevanje ostalih zahtev naročnika). Ugotavljanje sposobnosti se izvede v skladu s točko 4.19.. O odpiranju, evidentiranju in preverjanju strokovna komisija vodi zapisnik, ki članom ocenjevalne komisije do javne objave rezultatov ni dostopen. V zaključnem poročilu, ki bo javno objavljeno po zaključeni 1. urbanistični fazi (po zaključku zadnjega arhitekturnega sklopa) se objavijo imena vseh avtorjev razen nenagrajenih, ki na prilogi AVTOR označijo, da objave imen ne želijo.«

2. Točka 2.6. nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Natečajni elaborat mora prispeti najpozneje do srede 7.11.2018 do 16:00 ure, maketa mora prispeti najpozneje do srede 14.11.2018 do 12:00 ure, kuverta ANKETA mora prispeti najpozneje do petka 17.5.2019, vse ne glede na način dostave (osebno, dostavne službe, poštna pošiljka). Elaborate prevzema Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), na naslovu Vegova 8, 1000 Ljubljana.«

3. V točki 4.13.:
2. odstavek nadomesti z besedilom, ki se glasi: »1.faza urbanizem: UL FFA in UL FS natečajna dokumentacija brez makete in kuverte ANKETA
Natečajni elaborat mora prispeti najpozneje do srede 7.11.2018 do 16:00 ure.«
- pod 3. odstavek se doda nov odstavek, ki se glasi: »1.faza urbanizem: UL FFA in UL FS kuverta ANKETA
Natečajni elaborat mora prispeti najpozneje do petka 17.5.2019 do 16:00 ure.«

4. V točki 4.14.:
- V 1. stavku 1. odstavka beseda »vsakokratnem« nadomesti z besedno zvezo »prvem in drugem«,
- Za 2. odstavkom doda 3. odstavek, ki se glasi: »Oddaja kuverte ANKETA za natečajnika ni obvezna, zato ocenjevalna komisija po tretjem roku za oddajo predhodnega preizkusa ne bo izvedla, neoddaja kuverte ANKETA pa ni izločitveni dejavnik..«

5. V točki 4.20. v 2. stavku besedna zveza »vsakokratnem zaključenem ugotavljanju sposobnosti« nadomesti z »vsaki zaključeni fazi oz. sklopu«.

6. V točki 4.24. na konec 3. odstavka doda zapis: »V delu, ki se nanaša na 1. fazo urbanizem, v zvezi s katero se zaradi zagotovitve načela anonimnosti v nadaljnjih natečajnih fazah postopek izvede na način, določen v točki 4.16., imetnik avtorskih pravic dovoljuje, da se za namen izvedbe nadaljnje arhitekturne faze natečaja še pred izplačilom nagrade ali priznanja izdela in objavi ključna urbanistična določila na podlagi njegove rešitve, kot izhodišče za razpis 2. arhitekturne faze natečaja. Izplačilo zneska nagrade ali priznanja v takem primeru zajema tudi honorar za prenos pravic iz prejšnjega stavka.«

7. V točki 4.25.:
- V 3. odstavku v zadnjem stavku besedna zveza »13. člen« nadomesti z besedno zvezo »14. člen«,
- V 4. odstavku izbriše alineja, ki se glasi: »- za potrebe izdelave izvlečka urbanistične sheme za potrebe razpisa in izvedbe 2. faze natečaja (arhitektura),»
- Na koncu 4. odstavka doda besedilo, ki se glasi: »Z oddajo natečajnega elaborata imetnik avtorskih pravic ne glede na drugačne določbe iz te točke soglaša in dovoljuje, da se za namen izvedbe nadaljnje arhitekturne faze še pred izplačilom nagrade ali priznanja izdela in objavi ključna urbanistična določila na podlagi njegove rešitve kot izhodišče za izvedbo druge arhitekturne faze natečaja.«,
- V 5. odstavku besedna zveza 1. stavka, ki se glasi »Kljub določilom prejšnjega odstavka« izbriše, beseda »naročnik« pa se začne z veliko začetnico.

8. V tabeli iz poglavja 5. Natečajni roki:
- besedilo 8. vrstice nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije brez makete in brez kuverte ANKETA - sreda 7.11.2018 do 16:00 ure«
- pod 9.vrstico doda alineja
Oddaja kuverte ANKETA petek 17.5.2019 do 16:00 ure
- besedilo 9. vrstice nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom 16.10.2019«.

9. V tabeli točke 6.2. besedilo 5.vrstice 4. stolpca nadomesti z besedilom, ki se glasi »Izpolnjena anonimna anketa se vstavi v kuverto z napisom ANKETA NATEČAJ, oz. se izpolni na spletu ali pošlje ločeno po pošti do petka 17.5.2019 do 16.00 ure«.

10. V točki 6.3. na konec 3. odstavka doda stavek »1.faza: urbanizem UL FFA in UL FS anketa: "NATEČAJ 1.FAZA UL FFA in UL FS ANKETA"«

11. V prilogi AVTOR
- v 3. točki »IZJAVLJAMO, da:« dodata dve novi vrstici, ki se glasita:
z oddajo natečajnega elaborata naročniku še pred izplačilom nagrade ali priznanja izrecno dovoljujemo, da na podlagi naše rešitve izdela in objavi ključna urbanistična določila kot izhodišče za drugo arhitekturno fazo natečaja,
nismo v prepovedanem razmerju konflikta interesov, kot je opredeljen v 5. odstavku točke 4.19.2. natečajnih pogojev (ESPD Točka C2).
- v B/ točki besedilu »Ime, Priimek., naziv, morebitno podjetje« doda še beseda »podpis«.

12. V prilogi VZOREC POGODBE se v 1. odstavku 14. člena črta vrstica, ki se glasi: »-za potrebe izdelave izvlečka urbanistične sheme za potrebe razpisa in izvedbe 2. faze natečaja (arhitektura),«.

13. V prilogi ANKETA se v prvem odstavku črta besedna zveza: »v roku enega tedna po oddaji natečaja«.

Na spletni strani ZAPS se v skladu z zgornjimi določili objavi dopolnjena priloga AVTOR (Priloga AVTOR dop.docx).
Datum objave: 26.10.2018   12:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V opisu vsebine natečajnega elaborata, ste zapisali da je potrebno v MAPI oddati :
- vse pomanjšane grafične risbe in
- pomanjšane plakate
Prosim da bolj natančno opredelite kaj ste s tem mislili, ker so na plakatih že predstavljene vse bistveno pomembne risbe.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Z grafičnimi risbami so mišljene situacije, tlorisi, prerezi ipd., ki jih posamično stiskate na list velikosti A3, tako da so risbe še vedno berljive. V primeru plakata pomanjšanega na A3 so te iste grafične risbe sicer res na listu, vendar zaradi pretirane pomanjšave praviloma slabo berljive.


Datum objave: 31.10.2018   19:33

Fotografije makete širšega območja so objavljene med dokumentacijo E_foto maketa. Maketa je na ogled na ZAPS-u, v času uradnih ur od 5.11.2018.