Dosje javnega naročila 004488/2018
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: IZHODIŠČNE HIDROLOŠKE ŠTUDIJE, SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER IN IZDELAVA PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ ZA IZBOLJŠANJE HIDROLOŠKEGA STANJA NA OBMOČJIH PROJEKTOV PoLJUBA IN Mala barja - Marja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 132.193,10 EUR

JN004488/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.07.2018
JN004488/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.07.2018
JN004488/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.08.2018
JN004488/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.08.2018

    JN004488/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE
Tobačna ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Jasna Mulej
jasna.mulej@zrsvn.si
+386 12445350

Internetni naslovi
http://www.zrsvn.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=54&id_informacija=860
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2144
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZHODIŠČNE HIDROLOŠKE ŠTUDIJE, SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER IN IZDELAVA PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ ZA IZBOLJŠANJE HIDROLOŠKEGA STANJA NA OBMOČJIH PROJEKTOV PoLJUBA IN Mala barja - Marja
Referenčna številka dokumenta: 8-IX-281/2-O-18/PG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
IZHODIŠČNE HIDROLOŠKE ŠTUDIJE, SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER IN IZDELAVA PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ ZA IZBOLJŠANJE HIDROLOŠKEGA STANJA NA OBMOČJIH PROJEKTOV PoLJUBA IN Mala barja - Marja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bled, Grosuplje, Velike Lašče, Logatec, Trzin, Rakitna, Pijava Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
IZHODIŠČNE HIDROLOŠKE ŠTUDIJE, SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER IN IZDELAVA PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ ZA IZBOLJŠANJE HIDROLOŠKEGA STANJA NA OBMOČJIH PROJEKTA »IZBOLJŠANJE STANJA BAZIČNIH NIZKIH IN PREHODNIH BARIJ V OSREDNJI SLOVENIJI IN NA GORENJSKEM (Mala barja – Marja)« IN NA OBMOČJU 7 PROJEKTA »OBNOVITEV IN OHRANJANJE MOKROTNIH HABITATOV NA OBMOČJU LJUBLJANSKEGA BARJA (PoLJUBA)«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2018
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekta Mala barja – Marja in PoLJUBA. Naložbi sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.07.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.07.2018   12:00
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2144


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.07.2018   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.07.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.07.2018   08:27
Projektna območja v Projektih PoLJUBA in Mala barja – Marja predstavljajo nekatere še zadnje ostanke bazičnih nizkih, prehodnih barij (HT 7230, 7140) in travnikov z modro stožko (HT 6410) ter območja nekaterih redkih in ogroženih vrst, kot sta kukavičevka Loeselova grezovka in metulj barjanski okarček v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem. Gre za površine, ki so občutljive s stališča kakršnihkoli posegov, zlasti takih, ki se tičejo spreminjanja ali urejanja hidroloških razmer. Iz tega razloga je bil v javno naročilo vključen pogoj, ki ga navajate. Z vašim mnenjem se strinjamo v tej meri, da kot pogoj veljajo tudi reference za ureditvena dela na vodotokih, ki predstavljajo naravne vrednote in so v neposredni povezavi s ciljnimi habitatnimi tipi: bazična nizka barja (HT 7230), prehodna barja (7140), travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae, HT 6410) in ciljnima vrstama: Loeselova grezovka (Liparis loeselii), barjanski okarček (Coenonympha oedippus).

Pogoj pod točko 8.1.4 "Kadrovski pogoji oziroma sposobnost" se spremeni in sočasno z objavo tega odgovora velja:

Ponudnik mora za izvedbo javnega naročila zagotoviti sodelavce, od katerih:
• je odgovorni vodja projekta (pooblaščeni inženir ponudnika) kot odgovorni vodja projekta ali odgovorni projektant v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj tri PGD ali PZI projekte (dela izvedena v skladu z določilom 6. člena ZGO-1) za ureditvena dela na vodotokih prvega ali drugega reda, dolžin minimalno 500m, ki:
o so na območju Natura 2000, ali
o so naravne vrednote, ki so v neposredni povezavi s ciljnimi habitatnimi tipi: bazična nizka barja (HT 7230), prehodna barja (7140), travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae) (HT 6410)) in ciljnima vrstama (Loeselova grezovka (Liparis loeselii), barjanski okarček (Coenonympha oedippus).

• je vsaj en odgovorni projektant gradbene stroke v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, bil nosilec funkcije vsaj enega odgovornega projektanta PGD ali PZI na ureditvenih delih ali sanacijah na stoječih vodah minimalne površine 1600m2 ali na vodotokih prvega ali drugega reda, dolžine minimalno 500m, ki:
o so na območju Natura 2000, ali
o so naravne vrednote, ki so v neposredni povezavi s ciljnimi habitatnimi tipi: bazična nizka barja (HT 7230), prehodna barja (7140), travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae, HT 6410)) in ciljnima vrstama: Loeselova grezovka (Liparis loeselii), barjanski okarček (Coenonympha oedippus).

• je vsaj en odgovorni projektant gradbene stroke v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, opravil vsaj eno strokovno nalogo izboljšanja hidrološkega stanja mokrišč na varovanem območju Nature 2000 ali naravne vrednote, ki je v neposredni povezavi s ciljnimi habitatnimi tipi: bazična nizka barja (HT 7230), prehodna barja (7140), travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae. HT 6410) in ciljnima vrstama: Loeselova grezovka (Liparis loeselii), barjanski okarček (Coenonympha oedippus).

• ima vsaj en odgovorni projektant gozdarske stroke izkušnje z gozdnimi sestoji na območju mokrišč.

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec »Referenčno potrdilo za kader«

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav. V ta namen mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev obrazca spričevala ali diplome oziroma drugo dokazilo o doseženi stopnji znanja jezika.