Dosje javnega naročila 004678/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA FINANCE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema APPrA za obdobje 60 mesecev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.831.830,00 EUR

JN004678/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.07.2018
JN004678/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2018
JN004678/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.12.2018
JN004678/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.12.2018

    JN004678/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 130-296651
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA FINANCE
Župančičeva ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mf@gov.si
+386 13696651
+386 13696649

Internetni naslovi
http://www.mf.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mf.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javna_narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2213
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema APPrA za obdobje 60 mesecev
Referenčna številka dokumenta: 4300-5/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72230000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema APPrA za obdobje 60 mesecev
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.627.410,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72230000
72250000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema APPrA za obdobje 60 mesecev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.627.410,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.08.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.08.2018   11:00
Kraj: v aplikaciji e-Oddaja ponudb


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.07.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA FINANCE
Župančičeva ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.07.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.07.2018   15:12
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za potrditev, da je ocenjena vrednost naročila pravilna. Namreč glede na zneske, ki jih zahtevate za reference, se nam zdi vrednost previsoka. Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ocenjena vrednost je tista vrednost, ki jo je naročnik izračunal, upoštevaje celotno skupno vrednost plačil brez DDV, vključno z možnostjo povečanja obsega naročila in katerimkoli povečanjem vrednosti pogodbe, zaradi izbire pravilnega postopka javnega naročila, in sicer tako, da je njena višina primerljiva s cenami na trgu, ki veljajo za predmet naročila. Ocenjena vrednost naročila ni predmet naročila, saj ne določa vsebine naročila, pogojev za njegovo izvedbo ali meril za izbiro ponudnika.

V skladu z navedbo »Naročnik na komentarje ne bo odgovarjal.«, ki je zapisana v točki 7. 2. Obvestila in pojasnila v zvezi z dokumentacijo, v dokumentu »Povabilo in navodilo gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe za oddajo javnega naročila po odprtem postopku z oznako ODAPPrA18«, naročnik na drugi del vprašanja ne podaja odgovora.
Datum objave: 17.07.2018   09:54
VPRAŠANJE
Spoštovani
Zanima nas ali navedene vrednosti certifikatov (v točkah) v obrazcu "Prijava kadra" točne?
Glede na to, da je iz naslova dodatnih znanj in izkušenj mogoče dobiti od 0,1 -04 točke nam ni razumljivo, da za certifikate priznate samo od 0,01 - 0,04 točke, se pravi desetkrat manj kot za področje dodatnih znanj in izkušenj. Ali je pri navedbi točk iz naslova "potrdila o usposobljenosti mogoče prišlo do napake ?

ODGOVOR
Vrednosti točk za pridobljene certifikate v obrazcu »Prijava kadra« so točne, prav tako vrednosti točk za pridobljene izkušnje. Za takšno razmerje smo se odločili, ker želimo na projektu imeti kader, ki je delal na konkretnih projektih in ima izkušnje iz prakse. Kader, ki ima poleg izkušenj iz prakse tudi pridobljene certifikate, pa lahko skupni seštevek točk poveča tudi še iz tega naslova.Datum objave: 17.07.2018   09:57
VPRAŠANJE
Kdo potrdi (podpiše) obrazec "reference ponudnika"?

ODGOVOR
Kot je navedeno v drugem odstavku točke 9.1.3 Tehnični in kadrovski pogoji dokumenta »Povabilo in navodilo gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe za oddajo javnega naročila po odprtem postopku z oznako ODAPPrA18«, potrdi oz. podpiše obrazec »Reference ponudnika« zakoniti zastopnik oz. odgovorna oseba referenčnega naročnika.Datum objave: 17.07.2018   10:02
VPRAŠANJE
V točki 11.1 je naveden seznam ponudbene dokumentacije. Ostalo dokumentacijo bo kot navajate izbrani ponudnik predložil kasneje na podlagi vašega poziva. Eden od dokumentov, navedenih v seznamu dokumentov, ki jih je potrebno oddati je "Seznam kadrov". V nadaljevanju v točki 1.2.4. pa je naveden obrazec "Prijava kadra". Prosimo za pojasnilo, kateri obrazec je potrebno oddati v ponudbi.

ODGOVOR
S tem odgovorom pojasnjujemo oz. spreminjamo napačno ime obrazca, ki je navedeno v naslovu in opisu točke 11.2.4. Pravo ime obrazca v tej točki je »Seznam kadrov«, kar je razvidno tudi iz opisa vsebine oz. navodil za izpolnjevanja obrazca. Tudi, če ponudniki ne oddajo tega obrazca, ampak obrazec »Prijava kadra« bo naročnik štel, da je ponudnik oddal zahtevano dokumentacijo.

Datum objave: 17.07.2018   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali za izpolnjevanje tehničnega pogoja v točki 9.1.3.1 priznate referenčni projekt izdelan v .NET tehnologiji, ki je vezan na Oracle bazo?

ODGOVOR
Da, referenčni projekt v .NET tehnologiji priznamo tudi za Oracle bazo. Ponudnik mora vseeno imeti izkušnje z SQL Server bazo, kar dokazuje z referenco za MS Access, ki mora biti v formatu Access 2010 project, ki ima podatke v SQL Server podatkovni bazi.

Datum objave: 18.07.2018   13:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ali za izpolnjevanje tehničnega pogoja v točki 9.1.3.1 , da " baza podatkov referenčnega projekta vsebuje vsaj 600 tabel pri .NETu" priznate tudi tabele, kjer so poleg tabel v bazi (MS SQL in Oracle) tudi tabele, ki so v indeks sekvenčni obliki?

ODGOVOR
Na obrazcu reference ponudnika je jasno navedeno, da mora referenca vsebovati zahtevano število tabel v podatkovni bazi. Zato indeks sekvenčne tabele ne bomo priznali.