Dosje javnega naročila 005357/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Pogarancijsko vzdrževanje kritične strojne opreme MJU/DI proizvajalca HP
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.569.032,55 EUR

JN005357/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.08.2018
JN005357/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2018
JN005357/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.10.2018
JN005357/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN005357/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 147-336627
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1987
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Pogarancijsko vzdrževanje kritične strojne opreme MJU/DI proizvajalca HP
Referenčna številka dokumenta: 4300-77/2018, ODSHP-16/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Pogarancijsko vzdrževanje kritične strojne opreme MJU/DI proizvajalca HP
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50312600
50312610
50312620
72267000
72267100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Pogarancijsko vzdrževanje kritične strojne opreme MJU/DI proizvajalca HP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.09.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.09.2018   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.08.2018   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.07.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.08.2018   15:32
VPRAŠANJE
Na vaši spletni strani http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila/aktualna-javna-narocila#narocilo_618_616 smo zasledili, da je naročnik objavil spremembo, vendar se dokumenta ne da odpreti. Obvestilo o spremembi pa ni objavljeno na ePortalu UL. Ali bo naročnik objavil verzijo, katero bo ponudnik lahko odprl?


ODGOVOR

Spoštovani!

Z objavljeno spremembo se je spremenila le oznaka javnega naročila, da je usklajena z oznako razpisne dokumentacije. Vsebina razpisne dokumentacije se ni spremenila. Ponudniki jo lahko odprejo s klikom na osnovno razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 17.08.2018   11:20
VPRAŠANJE
Glede na dejstvo, da ima HewlettPackart Enterprise v Sloveniji zastopništvo preko Selectium Adriatics d.o.o. predlagamo, da se obrazec preoblikuje ter se priloži potrjeno izjavo HPE B.V. (da je Selectium Adriatics d.o.o. nosilec poslovanja HPE v Republiki Sloveniji za področje marketinga, prodaje in podpore HPE izdelkov in storitev).
Prilagamo predlog obrazca ter prosimo za pregled in potrditev.

IZJAVA PROIZVAJALCA GLEDE TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI

Naziv proizvajalca: Hewlett Packard Enterprise, operated by Selectium
Selectium Adriatics d.o.o.

Naslov proizvajalca: Letališka cesta 29c, 1000 Ljubljana


Selectium Adriatics d.o.o., družba za tehnološke rešitve, s sedežem na Letališki cesti 29C, 1000 Ljubljana, kot nosilec poslovanja Hewlett Packard Enterprise (v nadaljevanju HPE) v Sloveniji, ki jo zastopa ____ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ponudnik ___________ , ki sodeluje v postopku oddaje javnega naročila z oznako ODSHP-16/2018, katerega predmet je »Pogarancijsko vzdrževanje kritične strojne opreme MJU/DI proizvajalca HP« izpolnjuje naslednje pogoje:

1. zakonito razpolaga z rezervnimi deli in zagotavlja ključne rezervne dele za odpravo napak v določenem režimu za opremo, ki jo vzdržuje skladno z razpisom na katerega se prijavlja ponudnik,

2. razpolaga z licencami in pravicami intelektualne lastnine potrebnih za področje prijave za razpis na katerega se prijavlja ponudnik,

3. so zahtevani prijavljeni kadri ponudnika (vezano na seznam kadrov, ki ga podaja ponudnik), usposobljeni s strani proizvajalca in imajo vsa ustrezna funkcionalna znanja/izkušnje s področja opravljanja storitev na področju razpisa, na katerega se prijavlja ponudnik.

(izjava ne sme biti starejša od 3 mesecev od dneva, ki je določen za oddajo ponudb).

Kraj: Ljubljana
Datum: žig Ime, priimek
in naziv odgovorne osebe proizvajalca:


Podpis


Priloga: potrdilo proizvajalca HPE, da je Selectium Adriatics d.o.o. nosilec poslovanja HPE v republiki Sloveniji za področje marketinga, prodaje in podpore HPE izdelkov in storitev.


ODGOVOR
Ponudnik za izpolnitev tehničnega in kadrovskega pogoja kot dokazilo lahko predloži tudi obrazec izjava ali veljavno pogodbo podpisano oziroma sklenjeno s pooblaščenim regijskim predstavništvom originalnega proizvajalca te opreme. V tem primeru mora priložiti dokazilo iz katerega bo izhajalo, da je predstavnik pooblaščen s strani proizvajalca oz. je nosilec opravljanja storitev proizvajalca (kot na primer pogodba ali podpisana izjava/pooblastilo originalnega proizvajalca iz katerih bo razvidno izpolnjevanje pogoja).