Dosje javnega naročila NMV3029/2014
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
Storitve: Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV3029/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.08.2014
NMV4216/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 08.10.2014
    NMV3029/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja

Datum objave: 12. 8. 2014
Številka objave: NMV3029/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3, Kontakt: Karmen Pintar Oblak, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13061546. Telefaks +386 13061410. E-pošta karmen.pintar@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.jssmol.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa pri investicijskem vzdrževanju stanovanjskih in bivalnih enot ter stavb v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana ali Mestne občine Ljubljana
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa pri investicijskem vzdrževanju stanovanjskih in bivalnih enot ter stavb v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana ali Mestne občine Ljubljana
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71310000 (Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja)
71520000 (Storitve gradbenega nadzora)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.jssmol.si
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 26. 8. 2014
Čas: 09:30
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 26. 8. 2014
Čas: 10:00
Kraj: sejna soba naročnika (Zarnikova 3, Ljubljana)
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 20. 8. 2014
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 12. 8. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4216/2014, Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja; datum objave: 8. 10. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.08.2014   14:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kje je razpisna dokumentacija? Hvala

ODGOVOR:
Objavljena je na spletni strani naročnika www.jssmol.si.

JSS MOL

Datum objave: 18.08.2014   11:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zaradi časovne stiske - letni dopusti in odsotnost podpisnikov prosimo, da priznate priložitev fotokopij predhodno pridobljenih referenc investitorjev.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Naročnik bo priznal tudi fotokopije predhodno pridobljenih referenc, pod pogojem, da bodo ustrezale časovnim in vsebinskim zahtevam naročnika.
JSS MOL

Datum objave: 20.08.2014   06:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

1. Ali smo prav razumeli, da zahtevate 15 (petnajst !!) referenc investitorjev stanovanjskih in hotelskih oz. gostinskih stavb? Število zahtevanih referenc je močno pretirano, prosimo za znižanje števila referenc in razširitev obsega referenčnih objektov na objekte visoke gradnje, od katerih morajo biti najmanj (npr.) 3 klasifikacije, kot je navedeno v razpisni zahtevi.

2. Prosimo še za pojasnilo zahtevanega predmeta referenc. V navodilih - Tehnične ferenece ponudnika str.21 navajate, da morajo biti reference s področja izvajanja nadzora nad GOI deli, na referenčni izjavi Obrazec 9 pa je navedeno, da se označi katera dela je ponudnik izvajal in sicer - storitve svetovalnega inženiringa, priprava dokumentacije in nadzor nad investicijsko vzdrževalnimi deli ali GOI deli (ustrezno označi).

3. Prosimo tudi za podaljsanje roka, zaradi pridobivanja referenc pri investitorjih, katerih podpisniki so v tem času precej odsotni (letni dopusti).

Lepo Vas pozdravljamo!

ODGOVOR:
1. Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, naročnik za izpolnitev tehničnega pogoja zahteva predložitev reference (oziroma referenc) za vsaj 15 projektov s področja izvajanja nadzora nad GOI deli pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali adaptacijah , ki so bili izvedeni v zadnjih petih letih in pri čemer skupna vrednost GOI del zahtevanih 15 projektov ne sme biti nižja od 300.000,00 EUR brez DDV.

2. Na obrazcu 9 jer potrebno upoštevati zgolj besedno zvezo "opravljal nadzor", kakor je navedeno tudi na obrazcu 8, ne pa tudi besednih zvez: "storitve svetovalnega inženiringa", "pripravljal dokumentacijo".

3. Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podlajšal.

JSS MOL

Datum objave: 20.08.2014   06:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !
V razpisnih pogojih omejujete reference le na storitve opravljene na objektih po CC-SI: Stanovanjski objekti (11111, 11112, 11113) ter Nestanovanjski objekti (12111, 12120).
Zanima nas ali lahko priložimo tudi reference za opravljene predmetne storitve na objektih po CC-SI: 122 Poslovne in upravne stavbe ter 126 Stavbe splošnega družbenega pomena (šole, vrtci).
Hvala za vaš odgovor.


ODGOVOR:
Skladno z razpisno dokumentacijo bo naročnik priznal reference za tiste vrste objektov, ki so na podlagi Enotne klasifikacije vrst objektov opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

JSS MOL