Dosje javnega naročila 004914/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Dodatni ukrepi v okviru energetske sanacije na objektu Centralno kopališče Tivoli
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 326.077,42 EUR

JN004914/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.07.2018
JN004914/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2018
JN004914/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.10.2018
JN004914/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2018
JN004914/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 26.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004914/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Aleš Muzlovič
ales.muzlovic@ljubljana.si
+386 13064444
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/266388/RD_Dodatni_ukrepi_CKT.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2559
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dodatni ukrepi v okviru energetske sanacije na objektu Centralno kopališče Tivoli
Referenčna številka dokumenta: 430-1487/2018-5
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Dodatni ukrepi v okviru energetske sanacije na objektu Centralno kopališče Tivoli
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31216200
45261900
45262300
45310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dodatni ukrepi v okviru energetske sanacije na objektu Centralno kopališče Tivoli
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.08.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.08.2018   10:01

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.07.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.07.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.07.2018   11:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Iz dela III (IZPOLNJEVANJE POGOJEV) izhaja, da ponudnik pogoj za sodelovanje iz 3. točke (Pogoji za sodelovanje) izkazuje s podpisom ESPD obrazca in predložitvijo referenčne tabele (priloga 5).

Zanima nas, ali pravilno razumemo, da se torej priloži zgolj izpolnjena referenčna tabela (poleg podpisanega ESPD), nato pa naročnik sam preveri ter zahteva morebitna dokazila in torej referenčnih potrdil ni potrebno prilagati že v sami ponudbi?

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za odgovor.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani.

Tako je. Ponudnik izpolnjevanje pogoja iz 3. točke (Pogoji za sodelovanje) III. poglavja razpisne dokumentacije št. 430-1487/2018-4 izkazuje s podpisom ESPD obrazca in predložitvijo referenčne tabele (priloga 5).


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika pozivamo k spremembi v točki III. 4., kjer naročnik zahteva, da mora ponudnik imenovati vodjo del, ki izpolnjuje pogoje v skladu z Gradbenim zakonom.
Po določbah 14. člena GZ mora vodja del imeti aktivno licenco za pooblaščenega inženirja. Glede na to, da je nov GZ veljaven samo 1 mesec, in da je vložena ustavna presoja glede določb ZAID-a o tem, kdo so lahko pooblaščeni inženirji, bo imel naročnik izredno težko nalogo dobiti ustrezne ponudnike s takšnimi referencami, ki morajo poleg tega imeti zaposlenega tudi pooblaščenega inženirja.

Glede na to, da prehodno obdobje za gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost gradnje, še ni poteklo, ponudnikom še ni potrebno imeti zaposlenega kadra, ki bi imel naziv pooblaščeni inženir.
Skladno s tem naročnika pozivamo, da spremeni zahteve glede vodje del na način, da le-temu ni potrebno izpolnjevati pogojev za pooblaščenega inženirja, temveč se lahko izkaže le s predložitvijo dokazov in morebitnih referenčnih potrdil, katera je opravil kot odgovorni vodja del (po prejšnji zakonodaji).

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani!

Skladno z veljavnimi predpisi velja prehodno obdobje znotraj katerega imenovani vodje del izpolnjujejo pogoje, v kolikor so jih izpolnjevali pred uveljavitvijo Gradbenega zakona.

Izvajalec torej mora ves čas izvajanja obveznosti po tej pogodbi zagotoviti izpolnjevanje obveznosti po veljavnih predpisih, pri čemer pa seveda naj upošteva prehodna obdobja, kot so opredeljena v veljavnih predpisih. Naročnik bo ustreznost predloženih ponudb in imenovanih kadrov presojal ob upoštevanju veljavnih predpisov in prehodnih obdobij, kot jih ti predpisi določajo.
Datum objave: 20.07.2018   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas, ali pravilno razumemo, da lahko ponudnik referenčne pogoje izpolnjuje kumulativno s partnerji ali podizvajalci?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani.

Da, ponudnik lahko referenčne pogoje izpolnjuje kumulativno s partnerji ali podizvajalci


VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji v 3. Točki (Pogoji za sodelovanje) III. Poglavja zahtevate od ponudnika, da predloži reference, iz katerih izhaja, da je ponudnik v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe izvedel:
- izdelavo/sanacijo strehe površine nad 2.000 m² na 3 različnih objektih
- izdelavo/sanacijo fasade nad 1.000 m² na 3 različnih objektih,
- elektroinštalacijska dela uporabne površine nad 1.000 m² na 3 različnih objektih.

Ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije glede predloženih referenc, in sicer na način, da mora ponudnik predložiti reference za izdelavo/sanacijo strehe površine nad 1.000 m² na 2 različnih objektih.

Po določbah ZJN-3 mora naročnik pri navedbi pogojev za sodelovanje in dokazovanje le-te pogoje izbrati z največjo skrbnostjo, nediskriminatorno ter v povezavi in sorazmerno s predmetom javnega naročila. Merila za nastopanje pri javnih razpisih morajo biti določena tako, da zagotavljajo možnost učinkovite konkurence. V kolikor bi naročnik prilagodil zahtevane pogoje, kot je zgoraj predlagano, bi s tem omogočil širšemu krogu ponudnikov sodelovanje v postopku, na podlagi večje konkurence pa bi lahko pridobil tudi ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Naročnik ne izkazuje objektivne upravičenosti po preložitvi takšnih referenc, zato je ponudnik mnenja, da zadostuje tudi predložitev 2 referenčnih potrdil za izdelavo/sanacijo strehe površine nad 1.000 m². Tudi na takšen način se namreč kaže sposobnost ponudnika izvesti predmet zadevnega naročila, kar lahko izkazuje tudi z vrednostjo opravljenih del. Ponudnik je namreč mnenja, da je bolj kot neto površina objekta relevantna finančna vrednost referenčnega dela. Zahtevane reference izključujejo ponudnike, ki so sicer že izvajali izdelavo oziroma sanacijo streh večjih površin, vendar pa je morda zaradi več etaž na posameznem sicer večjem objektu površina strehe manjša od 2000 m². Površina 2000 m² se zdi pretirana, saj lahko ponudnik popolnoma enako dokaže usposobljenost za izvedbo tovrstne izdelave oziroma sanacije strehe tudi z referenco, kjer je bila površina strehe več kot 1000 m². S spremembo zahtevanih referenc bo naročnik sledil načelu sorazmernosti, glede zahtevanih pogojev, ki so smiselno povezana s predmetom javnega naročila.

Naročnik bi s spremembo razpisne dokumentacije glede predložitve zahtevanih referenc sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik spreminja pogoj za sodelovanje iz 3. točke (Pogoji za sodelovanje) III. Poglavja razpisne dokumentacije št. 430-1487/2018-4 z dne 17. 7. 2018, da se ta glasi:
Ponudnik je v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe izvedel:
- izdelavo/sanacijo strehe površine nad 1.000 m2 na 2 različnih objektih,
- izdelavo/sanacijo fasade nad 1.000 m2 na 3 različnih objektih,
- izvedel elektroinštalacijska dela uporabne površine nad 1.000 m2 na 3 različnih objektih

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.
Datum objave: 23.07.2018   08:52
VPRAŠANJE
spoštovani,

ali lahko ponudnik dokazuje kot pozitivno referenco tudi skupno površino opravljenih del v zadnjih petih (5) letih, ampak ekvivalent zahtevane količine?
npr. streha zahtevano 2x1000 m2=2000 m2 oz. 4x500m2 = 2000 m2
hvala za odgovor

ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik spreminja pogoj za sodelovanje iz 3. točke (Pogoji za sodelovanje) III. Poglavja razpisne dokumentacije št. 430-1487/2018-4 z dne 17. 7. 2018, da se ta glasi:
Ponudnik je v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe izvedel:
- izdelavo/sanacijo strehe površine nad 1.000 m2 na 2 različnih objektih,
- izdelavo/sanacijo fasade nad 1.000 m2 na 3 različnih objektih,
- izvedel elektroinštalacijska dela uporabne površine nad 1.000 m2 na 3 različnih objektih

Pri vseh treh referenčnih pogojih bo naročnik upošteval vsoto površin referenčnih poslov na zahtevanem številu objektov:
- izdelava/sanacija strehe površine nad 1.000 m2 na 2 različnih objektih (vsota 1.000 m2 površine pri referenčnih poslih na max. 2 različnih objektih),
- izdelava/sanacija fasade nad 1.000 m2 na 3 različnih objektih (vsota 1.000 m2 površine pri referenčnih poslih na max. 2 različnih objektih),
- izvedba elektroinštalacijskih del uporabne površine nad 1.000 m2 na 3 različnih objektih (vsota 1.000 m2 površine pri referenčnih poslih na max. 3 različnih objektih).


VPRAŠANJE
Spoštovani!

- Zanima nas, ali si pravilno razlagamo naročnikovo zahtevo, da je ponudnik v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe izvedel izdelavo/sanacijo strehe površine nad 2.000 m² na 3 različnih objektih na način, da mora biti vsota površin streh na vseh 3 objektih večja od 2.000 m² in ne gre za zahtevo po tem, da bi morala biti površina strehe na vsakem posameznem izvedenem objektu večja od 2.000 m²?

- Prav tako se želimo prepričati glede zahteve, da je ponudnik v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe izvedel elektroinštalacijska dela uporabne površine nad 1.000 m² na 3 različnih objektih. Navedeno zahtevo razumemo na način, da je ponudnik izvedel elektroinštalacijska dela na objektu, katerega površina znaša več kot 1.000 m². Ali je naše razumevanje pravilno?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik spreminja pogoj za sodelovanje iz 3. točke (Pogoji za sodelovanje) III. Poglavja razpisne dokumentacije št. 430-1487/2018-4 z dne 17. 7. 2018, da se ta glasi:
Ponudnik je v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe izvedel:
- izdelavo/sanacijo strehe površine nad 1.000 m2 na 2 različnih objektih,
- izdelavo/sanacijo fasade nad 1.000 m2 na 3 različnih objektih,
- izvedel elektroinštalacijska dela uporabne površine nad 1.000 m2 na 3 različnih objektih

Pri vseh treh referenčnih pogojih bo naročnik upošteval vsoto površin referenčnih poslov na zahtevanem številu objektov:
- izdelava/sanacija strehe površine nad 1.000 m2 na 2 različnih objektih (vsota 1.000 m2 površine pri referenčnih poslih na max. 2 različnih objektih),
- izdelava/sanacija fasade nad 1.000 m2 na 3 različnih objektih (vsota 1.000 m2 površine pri referenčnih poslih na max. 2 različnih objektih),
- izvedba elektroinštalacijskih del uporabne površine nad 1.000 m2 na 3 različnih objektih (vsota 1.000 m2 površine pri referenčnih poslih na max. 3 različnih objektih).
Datum objave: 23.07.2018   09:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
je v okviru projekta okvirno tudi predviden čas izvajanja del oz. časovni rok, ali je v dogovoru z naročnikom? Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani.

Roki za izvedbo pogodbenih del so opredeljeni v 7. členu osnutka pogodbe, ki je priloga B razpisne dokumentacije št. 430-1487/2018-4 z dne 17. 7. 2018.
Datum objave: 23.07.2018   11:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ponovno pozivamo naročnika k odgovoru glede zahteve, da je ponudnik v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe izvedel elektroinštalacijska dela uporabne površine nad 1.000 m2 na 3 različnih objektih. Zanima nas, ali pravilno razumemo zahtevo na način, da je ponudnik izvedel elektroinštalacijska dela na objektu, katerega površina znaša več kot 1.000 m2?

Zaradi še ne pojasnjenih vseh naročnikovih zahtev in posledične nejasnosti za ponudnike, kakšne reference morajo predložiti, naročnika pozivamo k ustreznemu podaljšanju roka za oddajo ponudbe in roka za sprejemanje ponudnikovih vprašanj. Zaradi nejasno postavljenih pogojev za sodelovanje smo ponudniki prikrajšani za število dni za pripravo ponudbe. Prav tako smo bili ponudniki zaradi spremembe/znižanja pogojev za tehnično sposobnost zaradi ostrejših pogojev prepričani, da ponudbe ne bomo mogli oddati, zato smo bili prikrajšani za število dni, v katerem bi lahko enakovredno kot ostali ponudniki pripravljali ponudbo. V sled navedenemu naročnika pozivamo k podaljšanju roka za oddajo ponudbe za 5 dni in roka za sprejemanje ponudnikovih vprašanj za 5 dni, da bomo za pripravo ponudbe in za razčiščevanje morebitnih novih nejasnosti imeli na razpolago konkurenčno število dni.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik je odgovoril na vsa vprašanja skladno z roki določenimi v razpisni dokumentaciji št. 430-1487/2018-4 z dne 17.7.2018 in ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb in roka za sprejemanje ponudnikovih vprašanj.