Dosje javnega naročila 005519/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Nakup in vzdrževanje informacijske rešitve za podporo poslovanju z državljani na okencih upravnih organov Slika Podpis Odtis (SPO)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 128.336,96 EUR

JN005519/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.08.2018
JN005519/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2018
JN005519/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.12.2018
JN005519/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN005519/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila/aktualna-javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2633
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in vzdrževanje informacijske rešitve za podporo poslovanju z državljani na okencih upravnih organov Slika Podpis Odtis (SPO)
Referenčna številka dokumenta: 4300-59/2018, NMVSPO-19/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nakup in vzdrževanje informacijske rešitve za podporo poslovanju z državljani na okencih upravnih organov Slika Podpis Odtis (SPO)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48900000
72200000
72600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in vzdrževanje informacijske rešitve za podporo poslovanju z državljani na okencih upravnih organov Slika Podpis Odtis (SPO)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.08.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.08.2018   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.08.2018   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.08.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.08.2018   08:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za podaljšanje roka za dopolnilne informacije in roka za prejem ponudbe za vsaj deset dni, saj nam v času letnih dopustov in praznika v tem tednu, ne bo uspelo v celoti pregledati in analizirati razpisne dokumentacije, ter zastaviti vprašanja na tehnične specifikacije.


ODGOVOR

Spoštovani!

Pri določanju rokov so že bile upoštevane navedene okoliščine zaradi česar menimo, da podaljševanje ni potrebno.
Datum objave: 22.08.2018   14:54
VPRAŠANJE
V prilogi "2_Tehnične specifikacije.docx" so v poglavju 6. Izvedba projekta 6.1 Tabeliračni prikaz terminskega plana opredeljeni projektne aktivnosti in roki. Prosimo za dodatna pojasnila:
a) ali razumemo pravilno, da je rok za izvedbo A1 do vključno A4 (Namestitev rešitve po lokacijah T2) enak T0 + 4 mesece?
b) ali razumemo pravilno, da pogodba traja 40 mesecev (4 mesece za aktivnosti A1-A4 ter dodatnih 36 mesecev za aktivnost A5)?


ODGOVOR
a) Da.
b) Da.Datum objave: 22.08.2018   15:00
VPRAŠANJE
Glede na točko c. poglavja 6.2 priloge "2_Tehnične specifikacije.docx", lahko naročnik in izvajalec sporazumno spremenita terminski plan, citiramo »da spremenita trajanje posameznih aktivnosti (premik mejnika) in s tem faz, pri čemer pa se končni rok izvedbe projekta ne sme podaljšati«.

a) Nikjer ne v tehničnih specifikacijah ne v osnutku pogodbe nismo zasledili nedvoumno zapisanega končnega roka projekta.

b) Ob predpostavki, da je kot končni rok mišljena aktivnost A5 (mejnik T2+3 let): Ali pravilno razumemo , da podaljšanje rokov za aktivnost A1-A4 v čas trajanja A5? Npr. A1-A4 se izvajajo 8 mesecev, A5 32 mesecev?

c) Kar je protislovno z 2. odstavkom 7. člena osnutka pogodba, na katerega se referencira 2. odstavek 33. člena glede veljavnosti pogodbe, saj od izvajalca zahteva, da izvaja nemoteno vzdrževanje in podporo šestintrideset (36) mesecev od končnega prevzema.

d) Pozivamo naročnika, da jasno opredeli zahtevani končni rok za izvedbo oz. naročnik predpostavlja podaljšanje roka za izvedbo točk A1-A4, saj aktivnosti ni možno izvesti v 4 mesecih.


ODGOVOR
a) Končni rok je T0 + 4 mesece za vzpostavitev rešitve na infrastrukturi naročnika (T1).
b) Kot končni rok ni mišljena aktivnost A5, ampak A4.
c) Prevzem se izvede po namestitvi rešitve po lokacijah T2.
d) Naročnik ocenjuje, da je aktivnosti možno izvesti v 4 mesecih.Datum objave: 22.08.2018   15:05
VPRAŠANJE
Poglavje 6.3 priloge "2_Tehnične specifikacije.docx" določa enostranske spremembe terminskega plana s strani naročnika.
a)Prosimo za opredelitev, kaj pomeni odstop naročnika od prvega, drugega in tretjega nivoja zahteve?

b) So tu mišljeni sklopi iz poglavja št. 2. priloge "2_Tehnične specifikacije.docx":
1. Nakup in vzpostavitev informacijske rešitve na infrastrukturi naročnika
2. Dopolnilno vzdrževanje (dograditve/prilagoditve informacijske rešitve)
3. Osnovno vzdrževanje informacijske rešitve
4. Podpora naročniku
Primer: v kolikor naročnik odstopi od prvega nivoja zahteve (Nakup in vzpostavitev informacijske rešitve na infrastrukturi naročnika) izvajalec ne more zagotoviti drugega in tretjega nivoja. Kako bo naročnik ukrepal v tem primeru?


ODGOVOR
a) Naročnik lahko glede na navedeno v teh. specifikacijah odstopi od posamezne zahteve na različnih nivojih:
1. Nakup in vzpostavitev informacijske rešitve na infrastrukturi naročnika
2. Dopolnilno vzdrževanje (dograditve/prilagoditve informacijske rešitve)
3. Osnovno vzdrževanje informacijske rešitve
Realizacija prvega nivoja je pogoj za realizacijo 2. in 3. nivoja.

b) V kolikor bi naročnik odstopil od pogodbe za izvajanje prvega nivoja, ni pogojev za izvajanje ostalih nivojev.Datum objave: 22.08.2018   15:06
VPRAŠANJE
V osnutku pogodbe je v drugem odstavku 14. člena zapisano »Pogodba je veljavna do izteka šestintridesetih (36) mesecev od prevzema SPO, skladno s 2. odstavkom 7. člena te pogodbe.«. Na osnovi tabelaričnega prikaza terminskega plana sklepamo, da je okvirni terminski plan za izvedbo predmeta javnega naročila T (podpis pogodbe) + 4 + 36 mesecev, torej 40 mesecev od podpisa pogodbe.

Prosim za potrditev, da mora biti veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (skladno s 20. členov osnutka pogodba) veljavno T (podpis pogodbe) + 43 mesecev.


ODGOVOR
Da.Datum objave: 22.08.2018   15:07
VPRAŠANJE
V prvem odstavku poglavja št. 3 Zahteve naročnika priloge "2_Tehnične specifikacije.docx" je opredeljena zahteva, da mora informacijska rešitev delovati kot samostojen modul, ki temelji na Windows forms klientu, s čimer bodo lahko zagotovili delovane informacijske rešitve v različnih brskalnikih.

Omenjena zahteva je protislovna, saj samostojen modul / aplikacija, ki temelji na Windows form klientu, ne zagotavlja delovanje rešitve v različnih brskalnikih. Dejansko naročnik zahteva namizno aplikacijo na točno določeni tehnologiji (Windows forms) in s tem izloči vse možne alternative na drugih programskih jezikih ter odprtokodnih ogrodjih, ki omogočajo izvajanje na različnih platformah in v različnih brskalnikih.

Naročnika pozivamo, da zahtevo preoblikuje in omogoča prijavo na razpis tudi z drugimi tehnologijami, ki so skladne z GTZ in omogočajo enakovredno delovanje.

Prav tako prosimo naročnika, da opiše trenutno sistemsko in programsko okolje na računalnikih upravnih enot, ter okvirno zapiše predvideni plan za obdobje trajanja pogodbe. Iz trenutnih tehničnih specifikacij ni razvidno, katero sistemsko in programsko opremo mora podpirati nova informacijska rešitev.


ODGOVOR
Naročnik išče rešitev, ki bo delovala kot samostojna Windows aplikacija. Končni uporabniki bodo aplikacijo izvajali na strojni opremi, ki jo poganja operacijski sistem Windows 10 (64 bit). Aplikacija za zajem biometričnih podatkov je z registri povezana samo v delu pošiljanja podatkov preko spletnih storitev, ki jih zagotavljajo ponudniki registrov in pridobitve potrebnih podatkov za prikaz v aplikaciji s klici spletnih storitev.Datum objave: 22.08.2018   15:10
VPRAŠANJE
Predmet javnega naročila je Nakup in vzdrževanje informacijske rešitve za podporo poslovanju z državljani na okencih upravnih organov Slika Podpis Odtis (SPO).

a) Ali pravilno razumemo, da naročnik želi z nakupom pridobiti ne samo neizključne materialne avtorske pravice do uporabe, temveč vse materialne avtorske pravice (izključno, prostorsko in čsaovno neomejene) kot je zapisano v 2. odstavku 3. poglavja tehničnih specifikacij.

b) Če je odgovor DA, to pomeni, da od ponudnika (avtorja) zahtevate, da se odpove materialnim avtorskim pravicam in jih izključno prenese na vas, torej potencialni ponudnik (avtor) ostane brez pravic za prodajo lastnega produkta.

c) Prosimo za objavo ocenjene vrednosti javnega naročila, da lahko ocenimo smiselnost oddaje ponudbe in prenosa avtorskega dela na vas.


ODGOVOR
a) Naročnik želi pridobiti avtorske pravice v obsegu, kot je taksativno navedeno v 2. odstavku 3. poglavja teh. specifikacij.
b) Da.
c) Naročnik ni dolžan objavljati ocenjenih vrednosti postopkov. V predmetnem naročilu gre za postopek naročila male vrednosti, zato je ocenjena vrednost v okviru zakonsko določenih mejnih vrednosti.Datum objave: 22.08.2018   15:14
VPRAŠANJE
V prvem odstavku poglavja št. 3 Zahteve naročnika priloge "2_Tehnične specifikacije.docx" je opredeljeno "Ponujena informacijska rešitev mora zagotavljati delovanje vseh obstoječih funkcionalnosti programske opreme delovnih mest za potrebe upravnih enot..."

a) Prosimo za opredelitev obstoječih funkcionalnosti programske opreme delovnih mest za potrebe upravnih enot.
b) So obstoječe funkcionalnosti podprte z eno ali več različnimi rešitvami?
c) Kdo je izdelovalec/ skrbnik obstoječega sistema SDM?
d) Je ob vzpostavitvi novega sistema/gradnika SPO predvidena zamenjava obstoječih rešitev za SPO?
e) Ali je zamenjava tudi predmet tega javnega naročila?


ODGOVOR
a) Trenutne osnovne funkcionalnosti so zajem fotografije, podpisa, zajem prstnega odtisa,
1. Register potnih listov:
a. avtentikacija uporabnika
b. zajem do dveh prstnih odtisov
c. zajem podpisa državljana
d. zajem slike državljana iz skenerja, na mobilnih enotah tudi s pomočjo kamere
e. prepoznavanje MRZ zapisa na dokumentih
f. skeniranje pripadajoče spremne dokumentacije
g. integracija z registrom preko spletnih storitev ponudnika registra

2. Register osebnih izkaznic:
a. avtentikacija uporabnika
b. zajem podpisa državljana
c. zajem slike državljana iz skenerja, na mobilnih enotah tudi s pomočjo kamere
d. prepoznavanje MRZ zapisa na dokumentih
e. skeniranje pripadajoče spremne dokumentacije
f. integracija z registrom preko spletnih storitev ponudnika registra

3. Register stalnega prebivalstva
4. Register tujcev
5. Azilni register
6. Vozniških dovoljenj
zajem biometričnih podatkov in skeniranje dokazil.

b) Podprte so z več različnimi rešitvami. Naročnik želi, da ena aplikacija vsebuje vse potrebne komponente za izvedbo vseh funkcionalnosti.
c) GENIS d.o.o.
d) Da.
e) Predmet naročila je nakup in vzpostavitev nove informacijske rešitve, kar pomeni, da bomo staro nadomestili z novo.Datum objave: 22.08.2018   15:18
VPRAŠANJE
Obseg integracij novega sistem je opredeljen zelo široko in skopo:
V prvem odstavku poglavja št. 3 Zahteve naročnika priloge "2_Tehnične specifikacije.docx" je opredeljeno, da mora biti rešitev integrirana z evidenco osebnih izkaznic, evidenco potnih listov, registrom tujcev, azilnim registrom, registrom stalnega prebivalstva, registrom vozniških dovoljenj in po potrebi registri drugih državnih organov."
V okviru poglavja št. 2 Predmet javnega naročila priloge "2_Tehnične specifikacije.docx" je v okviru 2. točke Dopolnilno vzdrževanje (dograditve/prilagoditve informacijske rešitve) v sedmi alineji opredeljeno: "integracije z drugimi zalednimi informacijskimi sistemi (npr. sistem za evidentiranje CA vlog, register kmetijskih gospodarstev, register orožja, matični register)"
V okviru 2. odstavka poglavja št. 5 Funkcionalne zahteve priloge "2_Tehnične specifikacije.docx" je opredeljen še dodaten register Vizis (- pošiljanje podatkov v register (potni listi, OI, Vizis) preko spletnih storitev ali REST WebService)

a.) Ali razumemo pravilno, da je potrebno v okviru aktivnosti 1.) Nakup in vzpostavitev informacijske rešitve na infrastrukturi naročnika - rok A2 (T0 + 1 mesec) zagotoviti rešitev, ki je integrirana z evidenco osebnih izkaznic, evidenco potnih listov, registrom tujcev, azilnim registrom, registrom stalnega prebivalstva, registrom vozniških dovoljenj in po potrebi registri drugih državnih organov."

b.) Prosimo za jasno opredelitev: "in po potrebi registri drugih državnih organov" in v kateri sklop predmeta javnega naročila je to vključeno.

c.) Ali razumemo pravilno, da je potrebno v okviru aktivnosti 2. Dopolnilno vzdrževanje (dograditve/prilagoditve informacijske rešitve) - rok A3 (T0 + 3 meseci) zagotoviti dodatne integracije z drugimi zalednimi informacijskimi sistemi: sistem za evidentiranje CA vlog, register kmetijskih gospodarstev, register orožja, matični register?

d.) Vezano na vprašanje a.) Je predvidena še kaka dodatna integracija v rokih A2 oz. A3?


ODGOVOR
a) Da. V tem času je potrebno polno integracijo z naslednjimi evidencami in registri:
- evidenco osebnih izkaznic,
- evidenco potnih listov,
- registrom tujcev,
- azilnim registrom,
- registrom stalnega prebivalstva,
- registrom vozniških dovoljenj

b) Navedeno sodi v storitev dopolnilnega vzdrževanja, ki jo mora ponudnik zagotavljati v celotnem času trajanja pogodbe in v okviru katere se bo rešitev dopolnjevala tudi za delo z drugimi registri.
c) Dopolnilno vzdrževanje je storitev, ki jo mora ponudnik zagotavljati v času trajanja celotne pogodbe. V času do roka A3 je potrebno zagotoviti integracijo s šestimi registri navedenimi v točki a) tega odgovora.
d) V rokih A2 in A3 je potrebno zagotoviti integracijo in delovanje s šestimi registri navedenimi v točki a).Datum objave: 22.08.2018   15:20
VPRAŠANJE
V drugem odstavku poglavja št. 1 Predstavitev stanja priloge "2_Tehnične specifikacije.docx" je navedeno: "Funkcionalnosti SDM lahko uporabniki z vnaprej določenimi pravicami in predpisano strojno opremo uporabljajo v evidenci osebnih izkaznic, evidenci potnih listin, registru tujcev in registru stalnega prebivalstva."

Prosimo za opredelitev trenutnih informacijskih rešitev, ki se uporabljajo za preostale registre, ki so predmet integracije z novim SPO: azilni register, sistem za evidentiranje CA vlog, register kmetijskih gospodarstev, register orožja, matični register, register Vizis in po potrebi registri drugih državnih organov.

ODGOVOR
Naročnik je objavil vso potrebno dokumentacijo.Datum objave: 22.08.2018   15:24
VPRAŠANJE
Druga alineja prvega odstavka poglavja št. 5 Funkcionalne zahteve priloge "2_Tehnične specifikacije.docx" navaja "Informacijska rešitev mora biti modularno zasnovana in je hkrati zahtevano da se periferni SW sistemi za zajem morajo avtomatično prepoznati vlogo katera se obdeluje (brez ročnega kopiranja številk vlog)"

Prosimo za dodaten opis omenjene funkcionalnosti in njenega namena na nekaj primerov registrov, s katerimi je predvidena integracija.

ODGOVOR
Integracija je predvidena z:
- evidenco osebnih izkaznic,
- evidenco potnih listov,
- registrom tujcev,
- azilnim registrom,
- registrom stalnega prebivalstva,
- registrom vozniških dovoljenj
Programska oprema (Windows klient) mora prepoznati številko in status vloge, ki se obdeluje v spletnem brskalniku in v trenutku zajema podatkov na zaslonu prikazati aplikacijo za zajem. Omenjena zahteva se nanaša na registra osebnih izkaznic in potnih listov.Datum objave: 22.08.2018   15:26
VPRAŠANJE
V okviru drugega odstavka poglavja št. 5 Funkcionalne zahteve priloge "2_Tehnične specifikacije.docx" so nekatere funkcionalnosti/zahteve opredeljene nejasno, zato prosimo za dodatna pojasnila.

a.) Kaj naročnik smatra pod:
- priprava fotografije za pošiljanje v register,
- priprava prstnih odtisov za pošiljanje v register,
- priprava podpisa za pošiljanje v register?

b.) Katere podatke je potrebno prikazati v okviru funkcionalnosti "prikaz podatkov o prstnih odtisih iz datoteke". Prosim za dodaten opis postopka.

c.) Na kakšen način je potrebno "zagotoviti minimalno potrebno kvaliteto prstnega odtisa"?

d.) Kaj pomenita pojma "samodejen zajem ob primerni kvaliteti" in "samodejno korekcijo slike"? Prosimo za dodatno obrazložitev predvidene funkcionalnosti.

ODGOVOR
a) Zajeti podatki morajo ustrezati mednarodnim zahtevam za interoperabilnosti potovalnih dokumentov (ICAO Doc 9303) ter nacionalnim zahtevam za izdelavo dokumentov. Naročnik je objavil vso potrebno dokumentacijo.
b) Potrebno je prikazovati podatke shranjene v formatih NIST ali WSQ. Naročnik je objavil vso potrebno dokumentacijo.
c) Zahtevano je programsko preverjanje kakovosti prstnega odtisa.
d) Programska oprema mora preveriti kvaliteto zajete fotografije in jo, v kolikor je mogoče, prilagoditi zahtevam ICAO - Doc 9303.Datum objave: 22.08.2018   15:30
VPRAŠANJE
V okviru poglavja št. 2 Predmet javnega naročila priloge "2_Tehnične specifikacije.docx" je v okviru 2. točke Dopolnilno vzdrževanje (dograditve/prilagoditve informacijske rešitve) opredeljenih devet alinej.

a) Ali razumemo pravilno, da je potrebno vse omenjene aktivnosti izvesti v roku A3 (T0+3 meseci) in v obsegu 257h (glej prilogo "3_Obrazec_Predračun.docx")?
b) Kaj če je obseg večji od 257h?

ODGOVOR
a) Da.
b) Gre za predvidene količine. V primeru povečanja količin, bo naročnik upošteval ZJN-3.Datum objave: 22.08.2018   15:33
VPRAŠANJE
V poglavju št. 2 Predmet javnega naročila priloge "2_Tehnične specifikacije.docx" je v okviru 2. točke Dopolnilno vzdrževanje (dograditve/prilagoditve informacijske rešitve) opredeljenih devet alinej.

V čem je vsebinska/tehnična razlika med alinejama:
a) "omogočiti razširljivost za vklop dodatnih zunanjih naprav v okviru vzdrževanja (standardni vmesnik);"
b) "povečana abstrakcija zunanjih naprav, ki omogoča enostavno dodajane nove strojne opreme (nov skener, podpisno tablico ali čitalec prstnih odtisov);"

ODGOVOR
a) V tej alineji se pričakuje podpora morebitnim novim napravam na že obstoječe vmesnike (primer: naročnik se odloči za drug optični bralnik dokumentov, ki prav tako kot prejšnji, deluje preko WIA vmesnika).
b) V tej alineji se pričakuje, da izvajalec pripravi programsko opremo tako, da bo lahko dodajal nove naprave, v kolikor se bo za to pojavila potreba (samo kot primer - vključitev naprave za prepoznavanje roženice).Datum objave: 22.08.2018   15:39
VPRAŠANJE
V okviru podpoglavja 4.1 Uporabnost je med drugim zahtevamo: "Vnos podatkov na enem mestu, ponovna uporaba podatkov, ki so že zajeti v rešitev ali v drugih povezanih informacijskih sistemih, s katerimi je zagotovljena izmenjava podatkov."

a) Prosimo za opredelitev ali je predvideno, da nova informacijska rešitev hrani zajete podatke. Koliko časa?

b) Na kakšen način je predviden enoličen prevzem že zajetih podatkov v drugih povezanih informacijskih rešitvah :evidenca osebnih izkaznic, evidenca potnih listov, register tujcev, azilni register, register stalnega prebivalstva, register vozniških dovoljenj, register Vizis, sistem za evidentiranje CA vlog, register kmetijskih gospodarstev, register orožja, matični register?

c) Ali imajo povezane informacijske rešitve evidenca osebnih izkaznic, evidenca potnih listov, register tujcev, azilni register, register stalnega prebivalstva, register vozniških dovoljenj, register Vizis, sistem za evidentiranje CA vlog, register kmetijskih gospodarstev, register orožja in matični register na voljo ustrezne servise za ponovno uporabo?

d) V kolikor ne - ali je izgradnja teh servisov predmet javnega naročila št. JN005519/2018-W01?

e) So obstoječi zajeti podatki (slike, podpisi, prstni odtisi, ostali skenirani dokumenti ter njihovi metapodatki) enotni (enaka podatkovna shema) po vseh naštetih povezanih informacijskih rešitvah?

ODGOVOR
a) Nova informacijska rešitev podatkov ne hrani. Naloga rešitve je posredovati zajete podatke v register, ki hrani podatke.
b) Prevzem potrebnih podatkov iz drugih registrov se bo izvajal preko izpostavljenih spletnih storitev (WebService, REST) registra.
c) Predvidena je izgradnja servisov le do tistih registrov, ki te storitve še nimajo.
Servise imajo že vzpostavljeni naslednje evidence in registre:
- evidenca osebnih izkaznic,
- evidenca potnih listov,
- register tujcev,
- azilni register,
- register stalnega prebivalstva,
- register vozniških dovoljenj
d) Ne.
e) Ne.Datum objave: 22.08.2018   15:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v poglavju št. 2 Predmet javnega naročila priloge "2_Tehnične specifikacije.docx" je v okviru 1. točke Nakup in vzpostavitev informacijske rešitve na infrastrukturi naročnika opredeljeno tudi: "-opredelitev pravil, avtorizacij dostopov, varnostnih principov za celoten sistem".
Je potrebno v okviru predmeta javnega naročila št. JN005519/2018-W01 razviti lastno varnostno shemo ali se bo uporabila kaka obstoječa? Če velja drugi odgovor, prosimo za posredovanje podrobnih tehničnih specifikacij skupne varnostne sheme.

ODGOVOR
Uporabila se bo obstoječa varnostna shema. Naročnik je objavil vso potrebno dokumentacijo.Datum objave: 22.08.2018   15:41
VPRAŠANJE
Po naših informacijah je naročnik med novembrom 2017 in marcem 2018 glede predmeta javnega naročila izvajal raziskavo trga.
a) Kako takšna raziskava vpliva na sedanje naročilo, še posebej ob dejstvu, da vsi zainteresirani ponudniki po začetnem vabilu niso bili povabljeni k predstavitvi svojih rešitev, niti naročnik ni odgovoril na njihova vprašanja?
b) Ali to pomeni, da se je naročnik že takrat odločil za točno določeno rešitev?

ODGOVOR
a) Naročnik je opravil raziskavo trga glede tržnih cen v okviru predmeta naročila in sicer za rešitev, ki temelji na Windows platformi. Raziskava na vsebino predmeta naročila ne vpliva.
b) Ne, naročnik je izvedel le predhodno analizo trga.Datum objave: 22.08.2018   15:42
VPRAŠANJE
Naročnik trdi, da je obstoječa informacijska rešitev SDM zastarela in ne podpira nadaljnjega razvoja.
a) Kdo je trenutni ponudnik te informacijske rešitve?
b) Ali bo izbrani ponudnik nove rešitve lahko računal na njegovo sodelovanje pri migraciji?
c) Če da, ali ima naročnik sklenjeno aktivno vzdrževalno pogodbo oziroma na kakšen način bo zagotovil sodelovanje?

ODGOVOR
a) GENIS d.o.o.
b) Naročnik bo izbranemu ponudniku zagotovil vse potrebne informacije, potrebne za migracijo
c) Naročnik bo izbranemu ponudniku zagotovil vse potrebne informacije, potrebne za migracijo.Datum objave: 22.08.2018   15:44
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji ni navedel vseh evidenc po ministrstvih, ki so skladno z razpisno dokumentacijo del zahtev za SPO.

a) Prosimo za podroben seznam in posredovanje tehnične dokumentacije spletnih storitev za vse evidence za pripravo ocene izvedljivosti in vrednosti projekta.
b) Ali bo izbrani ponudnik nove rešitve lahko računal na sodelovanje ponudnikov teh rešitev pri integraciji?
c) Če da, ali imajo naročnik oziroma drug državni organi sklenjene aktivne vzdrževalne pogodbe oziroma na kakšen način bo zagotovljeno sodelovanje?

ODGOVOR
a) Integracija je predvidena z:
- evidenco osebnih izkaznic,
- evidenco potnih listov,
- registrom tujcev,
- azilnim registrom,
- registrom stalnega prebivalstva,
- registrom vozniških dovoljenj
Naročnik je objavil vso potrebno dokumentacijo.
b) Naročnik bo izbranemu ponudniku zagotoviti vse potrebne informacije, potrebne za integracijo.
c) Naročnik bo izbranemu ponudniku zagotoviti vse potrebne informacije, potrebne za integracijo.Datum objave: 22.08.2018   15:47
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva celovit prenos vseh materialnih avtorskih pravic na naročnika. Ob tem je naročnik zapisal, da je izvajalec ob prevzemu dolžan naročniku izročiti celotno izvedbeno in uporabniško dokumentacijo ter izvorno kodo (v celoti, vključujoč izvorno kodo pripadajočih knjižnic lastnega razvoja).

a) Če rešitev vsebuje knjižnice tretjih oseb, torej ta zahteva ne velja in naročnik v takšnem primeru ne bo pridobil nobenih materialnih pravic razen pravice uporabe računalniškega programa?
b) Kako je določena razlika med knjižnicami lastnega razvoja in drugimi knjižnicami (tretjih oseb)?
c) Kako naročnik pojasnjuje to zahtevo z vidika svojih potreb in z vidika diskriminacije domačih ponudnikov (očitno knjižnice morebitnih tujih multinacionalk ali drugih ponudnikov niso predmet istih zahtev kot knjižnice domačega ponudnika)?

ODGOVOR
a) Naročnik želi pridobiti avtorske pravice v obsegu, kot je taksativno navedeno v 2. odstavku 3. poglavja teh. specifikacij. Prenos avtorskih pravic se nanaša na informacijsko rešitev, ki je predmet tega razpisa. Ta zahteva ne velja samo za programske knjižnice tretjih oseb (komercialne knjižnice dostopne na trgu).
b) Prenos avtorskih pravic se nanaša na informacijsko rešitev, ki bo razvita v okviru tega razpisa.
c) Naročnik želi na ta način omogočiti domačim ponudnikom sodelovanje, četudi ti ne razpolagajo z lastnimi komponentami za vsako zahtevo.
Datum objave: 22.08.2018   15:48
VPRAŠANJE
Naročnik zelo obsežno določa predmet javnega naročila. Nekoliko nenavadno je po točkah predviden (morda gre samo za napako pri vrstnem redu navajanja) nakup rešitve, kar pomeni izdelano rešitev, ki je skladna z zahtevami naročnika, ter šele zatem pripravo dokumenta »Projekt za izvedbo (PZI)«, priprava, posredovanje naročniku v potrditev ter predaja končne verzije dokumentacije za PZI, sodelovanje pri pripravi logične in fizične sheme arhitekture informacijske rešitve za "odpro" (najbrž "podporo") poslovanju državljanov na okencih upravnih organov ter priprava arhitekture rešitve. Tudi rok za izvedbo vseh teh aktivnosti je le "T0 + 1 mesec".

a) Kako naročnik pojasnjuje pričakovani redosled aktivnosti?
b) Ali naročnik realno ocenjuje, da so vse te aktivnosti (vključno z usklajevanjem z naročnikom in vsemi vključenimi državnimi organi) izvedljive v tako kratkem roku?
c) Ali so morda določeni ponudniki že pred objavo javnega naročila do te mere formalno (na podlagi drugih javnih naročil v zadnjih letih) ali neformalno sodelovali z naročnikom ali drugimi organi, da lahko zagotovijo tako kratek rok izvedbe, ki praktično podrazumeva, da ponudnik že razpolaga z vso dokumentacijo, arhitekturo in samo informacijsko rešitev, ki točno ustreza potrebam naročnika?

ODGOVOR
a) Naročnik ima izkušnje na področju uvajanja programskih rešitev, ki so rezultat njegovih zahtev.
b) Da.
c) V okviru raziskave trga za pridobitev informacij glede izvedljivosti in stanja rešitev za zajem biometričnih podatkov na domačem in mednarodnem tržišču, je naročnik ugotovil, da na tržišču obstajata najmanj dve alternativni informacijski rešitvi. Na podlagi tega je naročnik pripravil tudi časovno ocena za izvedbo aktivnosti.Datum objave: 22.08.2018   15:49
VPRAŠANJE
V zvezi s kratko določenima rokoma za "Zagonske aktivnosti" (točno naslednji dan po podpisu pogodbe) in za Nakup in vzpostavitev rešitve na infrastrukturi naročnika (samo en mesec po podpisu pogodbe), naj naročnik pojasni določbo, da lahko naročnik in izvajalec terminski plan sporazumno pisno spremenita tako, da spremenita trajanje posameznih aktivnosti (premik mejnika) in s tem faz, pri čemer pa se končni rok izvedbe projekta ne sme podaljšati.

a) Kaj je "končni rok izvedbe projekta" (T0 + 1 mesec, T0 + 3 meseci, T1 + 3 meseci ali T2 + 3 leta)?
b) Kaj točno označujejo roki T1, T2 (T0 je določen kot podpis pogodbe; kam sodi točka A3)?
c) Ali navedena določba pomeni, da naročnik izbranemu ponudniku lahko torej izjemno kratke roke kasneje podaljša z enega meseca tudi na eno leto ali celo na tri leta?

ODGOVOR
a) Končni rok izvedbe je T1 + 3 meseci (A4).
b) Iz tabelaričnega prikaza v točki 6.1. Teh. specifikacij sta jasno razvidni definiciji za T1 (Nakup in vzpostavitev rešitve na infrastrukturi naročnika) in T2 (Namestitev rešitve po lokacijah)
A3 opredeljuje naziv aktivnosti s postavljenim časovnikom mejnikom, tj. začetek in konec te aktivnosti.
c) Ne, končni rok izvedbe projekta je definiran in se ne sme podaljšati.Datum objave: 22.08.2018   15:54
VPRAŠANJE
Poglavje 6.3 priloge "2_Tehnične specifikacije.docx" določa enostranske spremembe terminskega plana s strani naročnika. Prosimo za opredelitev, kaj pomeni odstop naročnika od prvega, drugega in tretjega nivoja zahteve?
So tu mišljeni sklopi iz poglavja št. 2. priloge "2_Tehnične specifikacije.docx":
1. Nakup in vzpostavitev informacijske rešitve na infrastrukturi naročnika
2. Dopolnilno vzdrževanje (dograditve/prilagoditve informacijske rešitve)
3. Osnovno vzdrževanje informacijske rešitve
4. Podpora naročniku
Primer: v kolikor naročnik odstopi od prvega nivoja zahteve (Nakup in vzpostavitev informacijske rešitve na infrastrukturi naročnika) izvajalec ne more zagotoviti drugega in tretjega nivoja. Kako bo naročnik ukrepal v tem primeru?

ODGOVOR
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne, 22. 8. 2018 ob 15.05 uri.Datum objave: 22.08.2018   16:00
VPRAŠANJE
V poglavju št. 2 Predmet javnega naročila priloge "2_Tehnične specifikacije.docx" je v okviru 1. točke Nakup in vzpostavitev informacijske rešitve na infrastrukturi naročnika opredeljeno tudi: "-opredelitev pravil, avtorizacij dostopov, varnostnih principov za celoten sistem".
Je potrebno v okviru predmeta javnega naročila št. JN005519/2018-W01 razviti lastno varnostno shemo ali se bo uporabila kaka obstoječa? Če velja drugi odgovor, prosimo za posredovanje podrobnih tehničnih specifikacij skupne varnostne sheme.

ODGOVOR
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne, 22. 8. 2018 ob 15.39 uri.Datum objave: 22.08.2018   16:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na osnovi objavljenega odgovora 16.08.2018 ob 08:53 lahko ob grobem branju tehničnih specifikacij, rokov (mejnikov) upravičeno sklepamo, da ima naročnik že vnaprej izbranega dobavitelja in mu nikakor ni v interesu pridobiti več konkurenčnih ponudb. Naročnika ponovno pozivamo k podaljšanju rokov, sicer bomo primorani uporabiti pravno varstvo.

ODGOVOR
Ne, naročnik ne bo podaljšal rokov.
V okviru raziskave trga za pridobitev informacij glede izvedljivosti in stanja rešitev za zajem biometričnih podatkov na domačem in mednarodnem tržišču, je naročnik ugotovil, da na tržišču obstajata najmanj dve alternativni informacijski rešitvi. Na podlagi tega je naročnik pripravil tudi časovno ocena za izvedbo aktivnosti.
Datum objave: 22.08.2018   16:11
VPRAŠANJE
Ker je zahtevano, da SPO omogoča izvajanje aktivnosti na UE vas prosimo za opredelitev kakšna je obstoječa strojna in programska oprema delovnih mest na upravnih enotah.

ODGOVOR
Naročnik je objavil vso potrebno dokumentacijo.Datum objave: 22.08.2018   16:12
VPRAŠANJE
Glede na to, da mora biti SPO izdelan generično in se bo uporabljal kot gradnik v širši javni upravi nas zanima ali je poleg delovanja na aktualnih operacijskih sistemih Windows potrebno podpreti:
a) stare operacijske sisteme, ki se jim je že iztekla podpora (npr. Windows XP)
b) odprtokodne operacijske sisteme, kot je npr. Linux
c) Apple macOS?

V primeru, da je to potrebno prosimo za navedbe verzij, ki morajo biti podprte.

ODGOVOR
a) Ne.
b) Ne.
c) Ne.

Ponujena rešitev mora podpirati delovanje v operacijskem sistemu Windows 10 (64bit) in v okviru vzdrževanja podpirati vse novejše različice operacijskega sistema Windows.

Datum objave: 22.08.2018   16:14
VPRAŠANJE
Razpis predvideva tudi zajem biometričnih podatkov na mobilnih napravah (tablicah in skenerjih). Naročnika prosimo za podrobno opredelitev:
a.) obstoječe strojne opreme za mobilno delo (proizvajalec, oznaka modela): seznam čitalcev prstnih odtisov, podpisnih tablic, skenerjev in morebitne druge strojne opreme
b.) morebitne nove strojne opreme za mobilno delo (proizvajalec, oznaka modela), ki je predvidena v obdobju izvajanja javnega naročila (3 leta)
c.) na katerih mobilnih operacijskih sistemih mora biti informacijska rešitev SPO podprta (Android, iOS, Windows Mobile,??) ?

ODGOVOR
a) Za delo aplikacije je pomemben operacijski sistem. Naročnik je objavil vso potrebno dokumentacijo.
b) Podatki so na voljo na: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila/arhiv-javnih-narocil?_action=submit&antiSpamInput=&search=odtisk&deadline=#narocilo_554_479 in na: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=209366
c) Windows 10 (64 bit)Datum objave: 22.08.2018   16:16
VPRAŠANJE
V tehnični specifikaciji (2_Tehnične specifikacije.docx) je navedeno, da je potrebno v okviru 1. in 2. točke predmeta javnega naročila izvesti namestitev informacijske rešitev na delovne postaje in strežnike naročnika (okvirno cca. 600 delovnih mest)
Hkrati je zahtevano, da je SPO razvit kot gradnik v širši javni upravi, zato nas zanima:
a.) Ali je morebitna naknadna vključitev npr. dodatnih 1000 delovnih mest izven upravnih enot vključno z integracijami, predmet javnega naročila JN005519/2018-W01? Če, da po kateri postavki predračuna je to predvideno?
b.) Bo naročnik kot lastnik materialnih avtorskih pravic v primeru potreb za vklop novih delovnih mest ter izvedbo dodatnih vsebinskih in tehničnih integracij razpisal novo odprto javno naročilo, na katerega se bo lahko javil tudi drugi izvajalec, kot izbrani ponudnik tega razpisa?

ODGOVOR
a) Ne.
b) Naročnik ne bo razpisal novega odprtega naročila.Datum objave: 22.08.2018   16:17
VPRAŠANJE
Javno naročilo JN005519/2018-W01 predvideva tudi varnostno preverjanje (poglavje 4.2 priloge 2_Tehnične specifikacije.docx).
Predvidevamo, da mora biti nova rešitev SPO varnostno preverjena pred prvo namestitvijo na testno okolje naročnika, sicer lahko nova rešitev predstavlja varnostno tveganje za infrastrukturo naročnika.

a) Prosimo za potrditev, da mora biti varnostno preverjanje izvedeno in uspešno opravljeno najkasneje do konca aktivnosti A2-Nakup in vzpostavitev rešitve na infrastrukturi naročnika (T0+1mesec).
b) Glede na izkušnje pri preteklih projektih zna varnostno preverjanje zaradi tehnoloških in organizacijskih okvirjev na MJU trajati več kot mesec dni, kar pomeni, da mora biti aplikacija ob T0+1 dan dejansko predana v varnostno testiranje.
Pred tem bi morali pripraviti še PZI,.....Kako namerava naročnik omogočiti izvajalcu doseg zastavljenih rokov, predvsem glede aktivnosti A2-Nakup in vzpostavitev rešitve na infrastrukturi naročnika (T0+1mesec)?
c) Ali je v primeru, da naročnik ne bo zagotovil možnosti pravočasnega varnostnega preverjanja možno podaljšati projektne roke za aktivnosti A2-Nakup in vzpostavitev rešitve na infrastrukturi naročnika (T0+1mesec) in A3-Nadgradnje in spremembe informacijske rešitve glede na zahteve JN (T0+3mesece)?
d) Je potrebno aplikacijo varnostno preveriti ponovno pred zaključkom faze A3-Nadgradnje in spremembe informacijske rešitve glede na zahteve JN (T0+3mesece)?

ODGOVOR
a) Da.
b) Naročnik se bo z aktivnim sodelovanjem zavzemal za doseganje zastavljenih rokov
c) Naročnik se bo z aktivnim sodelovanjem zavzemal za doseganje zastavljenih rokov.
d) Ne.Datum objave: 22.08.2018   16:18
VPRAŠANJE
Tehnične specifikacije zahtevajo funkcionalnost skreniranja večstranskih dokumentov.
a) Ali obstoječa strojna oprema to omogoča (podajalnik dokumentov)?
b) Ali je v primeru, da obstoječa strojna oprema tega ne omogoča, potrebno zagotoviti ustrezno programsko podporo za to funkcionalnost?

ODGOVOR
a) Ne vsa. Potrebno bo zagotoviti programsko podporo, v kolikor obstoječa strojna oprema tega že ne omogoča.
b) Kot odgovorjeno v a).


Datum objave: 22.08.2018   16:57
VPRAŠANJE
Prva alineja prvega odstavka poglavja št. 5 Funkcionalne zahteve priloge "2_Tehnične specifikacije.docx" navaja "Informacijska rešitev mora biti modularno zasnovana in je hkrati zahtevano da se ob prijavi v centralni register morajo avtomatično aktivirati periferni SW sistemi za zajem"

Kateri je centralni register za evidenco osebnih izkaznic, evidenco potnih listov, register tujcev, azilnim register, register stalnega prebivalstva, register vozniških dovoljenj, register Vizis, sistem za evidentiranje CA vlog, register kmetijskih gospodarstev, register orožja, matični register? Prosimo za priložitev vsebinskih in tehničnih specifikacij centralnega registra vseh registrov.

Kdo je trenutni skrbnik in vzdrževalec omenjenega centralnega registra?

ODGOVOR
Gre za informacijski sistem upravno notranjih zadev, ki je v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve. Vzdržuje ga GENIS d.o.o.
Naročnik je objavil vso potrebno dokumentacijo.
Datum objave: 23.08.2018   08:40
VPRAŠANJE
Bo naročnik kot lastnik materialnih avtorskih pravic v primeru potreb za vklop novih delovnih mest ter izvedbo dodatnih vsebinskih in tehničnih integracij razpisal novo odprto javno naročilo, na katerega se bo lahko javil tudi drugi izvajalec, kot izbrani ponudnik tega razpisa?

ODGOVOR
Predmetno vprašanje se ne nanaša na vsebino tega naročila in tako ni predmet komunikacije v skladu s točko 7.2 Navodil ponudnikom. Naročnik vseeno pojasnjuje, da v kolikor bo izvedel novo naročilo, bo ravnal v skladu z ZJN-3. Ta odgovor nadomesti odgovor objavljen dne 22. 8. 2018 ob 16.16 uri, v delu, ki se nanaša na točko b).

Datum objave: 23.08.2018   09:03
VPRAŠANJE:
Dokument tehnične specifikacije ("2_Tehnične specifikacije.docx") opredeljuje strojno opremo za zajem prstnih odtisov ("zajem s »Dermalog« Dermalog ZF-1, Dermalog 3TH Gen ali podobnim čitalcem prstnih odtisov")
Vsa ostala tehnična oprema ni opredeljena.

Prosimo naročnika za podrobno opredelitev:
a) obstoječe strojne opreme (proizvajalec, oznaka modela), ki jo podpira SDM: seznam čitalcev prstnih odtisov, podpisnih tablic, skenerjev in morebitne druge strojne opreme
b) morebitne nove strojne opreme (proizvajalec, oznaka modela), ki je predvidena v obdobju izvajanja javnega naročila (3 leta)

ODGOVOR
a) Obstoječa strojna oprema:
1. Skener Fujitsu F60 in F65 model
2. Podpisna tablica Signotec, in Steep over
3. Čitalec prtnih odtisov Špica ZF1 model

b) Podatki so na voljo na: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila/arhiv-javnih-narocil?_action=submit&antiSpamInput=&search=odtisk&deadline=#narocilo_554_479 in na: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=209366