Dosje javnega naročila 005216/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.690.511,44 EUR

JN005216/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.07.2018
JN005216/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.08.2018
JN005216/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.09.2018
JN005216/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2018
JN005216/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.03.2019
JN005216/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.03.2019
JN005216/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005216/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 143-327016
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si/

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE
Tržaška cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp@ajpes.si
+386 14774100
+386 14259770

Internetni naslovi
http://www.ajpes.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-naročila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1628
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov
Referenčna številka dokumenta: 4301-11/2018; ODMOB-7/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64212000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov, v dveh sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 1: storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2: storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 2: storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.09.2018   15:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.09.2018   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.09.2018   15:00

Dodatne informacije:
To skupno naročilo na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 43000-12/2017/7, z dne 2.2.2018, Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) ter pooblastil in zbranih potreb izvaja Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun in v imenu in za račun naročnikov, navedenih v prilogi 1 vzorcev krovnih pogodb.
Ponudnik lahko predloži ponudbo za katerikoli sklop, za en ali oba.
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz drugega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I in 60/17), lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.07.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.08.2018   15:20
Spoštovani, obvestilo o tem naročilu je bilo na portalu javnih naročil objavljeno dne 26.07.2018, rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj je 27.8.2018, rok za oddajo ponudbe pa 10.9.2018. Pri določanju rokov so že bile upoštevane navedene okoliščine zaradi česar menimo, da podaljševanje ni potrebno.

Datum objave: 01.08.2018   15:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za ustrezno podaljšanje roka za vprašanja in posledično oddajo ponudbe, saj menimo, da je glede na zahtevnost in obseg razpisne dokumentacije le-ta prekratek. Ponudniki potrebuejmo več časa, za preveritev vseh zahtev, saj kakor tudi naročnik že sam ve, je tudi obdobje poletnih dopustov in posledično večjih odsotnosti.

ODGOVOR
Odgovor je zajet v pojasnilu objavljenem dne 01.08.2018 ob 15:20.Datum objave: 07.08.2018   13:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na veliko število mobilnih naročnikov lahko to močno vpliva na posamezne bazne postaje zato bi prosili, da okvirno napišete za kakšno količino mobilnih uporabnikov gre po določenih lokacijah.

Primer:
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana - 300 mobilnih uporabnikov
Kotnikova ulica 38, 1000 Ljubljana - 200 mobilnih uporabnikov
itd...ODGOVOR
Okvirno število uporabnikov po posameznih naročnikih za SKLOP 1:

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 60
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE RS 100
CMEPIUS 30
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI 9
DELOVNO SODIŠČE CELJE 4
DELOVNO SODIŠČE V KOPRU 1
DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU 2
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL 14
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA 6
DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE 27
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 180
DRŽAVNO ODVETNIŠTVO RS 41
DRŽAVNOTOŽILSKI SVET 4
FESTIVAL VELENJE 15
FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 1180
FISKALNI SVET 7
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 70
GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 50
INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC 10
INSTITUT JOŽEF STEFAN 220
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO 90
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA 20
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE 60
JAVNA AGENCIJA ZA CIVILNO LETALSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 50
JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 37
JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE 85
JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 190
KABINET PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 40
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 20
MESTNA OBČINA CELJE 95
MESTNA OBČINA KRANJ 100
MESTNA OBČINA MARIBOR 150
MESTNA OBČINA NOVA GORICA 50
MESTNA OBČINA PTUJ 44
MESTNA OBČINA VELENJE 102
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 94
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT RS ZA DELO 120
MINISTRSTVO ZA FINANCE 80
MINISTRSTVO ZA FINANCE RS GENERALNI SEKRETARIAT - SLUŽBA ZA ANALIZE IN RAZVOJ 350
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA 17
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA 5
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 85
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE 120
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO-URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO 15
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 95
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO 70
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO 75
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO 24
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT 80
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, INŠPEKTORAT RS ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 4
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO 3
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 483
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 120
MINISTRSTVO ZA KULTURO 30
MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE 32
MINISTRSTVO ZA KULTURO INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURO IN MEDIJE 6
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA 2415
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE 1150
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 110
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE 220
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 89
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR 175
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST 15
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 141
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE - UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 170
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 80
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE 40
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 250
MKGP, AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA 108
MUZEJ VELENJE 20
OBČINA AJDOVŠČINA 30
OBČINA APAČE 10
OBČINA BOHINJ 60
OBČINA CERKNICA 10
OBČINA GORNJA RADGONA 16
OBČINA GROSUPLJE 40
OBČINA IZOLA 45
OBČINA JESENICE 25
OBČINA KAMNIK 33
OBČINA KOBARID 22
OBČINA KOSTEL 6
OBČINA KRŠKO 40
OBČINA LJUTOMER 35
OBČINA LOVRENC NA POHORJU 6
OBČINA MAJŠPERK 8
OBČINA MAKOLE 6
OBČINA MENGEŠ 16
OBČINA MISLINJA 4
OBČINA NAKLO 11
OBČINA OSILNICA 7
OBČINA PODLEHNIK 10
OBČINA POSTOJNA 30
OBČINA RIBNICA 16
OBČINA SLOVENSKE KONJICE 15
OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 8
OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA 40
OBČINA ŠENČUR 13
OBČINA ŠKOFJA LOKA 35
OBČINA TIŠINA 15
OBČINA TOLMIN 17
OBČINA TREBNJE 10
OBČINA TRZIN 14
OBČINA TRŽIČ 12
OBČINA VITANJE 3
OBČINA VRANSKO 6
OBČINA VRHNIKA 20
OBČINA ŽALEC 73
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI 26
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU 8
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU 6
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU 3
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM 6
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI 73
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU 26
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI 3
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI 11
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU 5
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU 16
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 35
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 35
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU 20
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 18
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 81
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 41
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI 21
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU 14
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 25
OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU 11
RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 25
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA AJDOVŠČINA 7
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA BREŽICE 7
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA CELJE 10
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA CERKNICA 6
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ČRNOMELJ 3
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA DOMŽALE 7
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA DRAVOGRAD 2
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA GORNJA RADGONA 5
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA GROSUPLJE 3
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA HRASTNIK 4
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA IDRIJA 6
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ILIRSKA BISTRICA 4
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA IZOLA 6
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA JESENICE 4
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KAMNIK 4
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KOČEVJE 6
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KOPER 5
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KRANJ 7
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KRŠKO 2
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LAŠKO 4
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LENART 1
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LENDAVA 4
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LITIJA 4
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA 25
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUTOMER 4
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LOGATEC 5
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MARIBOR 11
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA METLIKA 1
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MOZIRJE 2
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA 6
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVA GORICA 16
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO 10
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ORMOŽ 5
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PESNICA 4
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PIRAN 5
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA POSTOJNA 3
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PTUJ 16
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RADLJE OB DRAVI 2
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RADOVLJICA 6
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM 5
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RIBNICA 6
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RUŠE 5
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SEVNICA 2
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SEŽANA 5
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENJ GRADEC 6
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENSKA BISTRICA 5
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENSKE KONJICE 1
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA 5
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŠMARJE PRI JELŠAH 5
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TOLMIN 7
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TRBOVLJE 6
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TREBNJE 1
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TRŽIČ 2
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA VELENJE 46
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA VRHNIKA 4
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ZAGORJE OB SAVI 5
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŽALEC 8
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŠENTJUR PRI CELJU 4
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE 63
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO 35
SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC 70
SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 48
UNIVERZA V LJUBLJANI 54
UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE 11
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 74
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA 21
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA 39
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN 340
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRED SEVANJI 6
UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 2
URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE 50
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KEMIKALIJE 10
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ 9
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MEROSLOVJE 35
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE 65
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NARODNOSTI 3
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV 20
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU 16
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV 15
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 25
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 50
VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE 5
VIŠJE SODIŠČE V CELJU 4
VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI 16
VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU 6
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PROTOKOL 45
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE SLUŽBA ZA ZAKONODAJO 45
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 30
VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 28
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 55
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO 75
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 320
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 310

Okvirno število uporabnikov po posameznih naročnikih za SKLOP 2:
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE RS 10
CMEPIUS 2
DELOVNO SODIŠČE V KOPRU 1
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL 1
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA 1
DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE 4
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 100
DRŽAVNOTOŽILSKI SVET 10
FESTIVAL VELENJE 5
FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 70
FISKALNI SVET 3
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 27
GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 30
INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC 1
INSTITUT JOŽEF STEFAN 220
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO 10
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA 2
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE 5
JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE 25
KABINET PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 7
MESTNA OBČINA CELJE 24
MESTNA OBČINA KRANJ 56
MESTNA OBČINA MARIBOR 80
MESTNA OBČINA NOVA GORICA 50
MESTNA OBČINA PTUJ 93
MESTNA OBČINA VELENJE 192
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 24
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT RS ZA DELO 120
MINISTRSTVO ZA FINANCE RS GENERALNI SEKRETARIAT - SLUŽBA ZA ANALIZE IN RAZVOJ 50
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA 2
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA 5
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 40
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO-URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO 3
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 4008
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO 15
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO 22
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO 12
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT 15
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, INŠPEKTORAT RS ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 1
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO 3
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 80
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 50
MINISTRSTVO ZA KULTURO 2
MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE 32
MINISTRSTVO ZA KULTURO INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURO IN MEDIJE 6
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA 1152
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE 100
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 25
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE 70
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 18
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR 1
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST 10
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 10
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE - UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 3
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 29
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE 20
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 20
MKGP, AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA 6
MUZEJ VELENJE 3
OBČINA BOHINJ 60
OBČINA CERKNICA 3
OBČINA GORNJA RADGONA 2
OBČINA GROSUPLJE 20
OBČINA IZOLA 2
OBČINA JESENICE 25
OBČINA KAMNIK 3
OBČINA KOBARID 6
OBČINA KOSTEL 2
OBČINA KRŠKO 10
OBČINA LJUTOMER 35
OBČINA MENGEŠ 1
OBČINA OSILNICA 1
OBČINA PODLEHNIK 10
OBČINA POSTOJNA 3
OBČINA RIBNICA 10
OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 8
OBČINA TIŠINA 15
OBČINA TREBNJE 1
OBČINA TRŽIČ 12
OBČINA VITANJE 3
OBČINA ŽALEC 10
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU 1
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 1
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 5
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU 3
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 2
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 2
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI 11
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU 1
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 3
RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 10
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA BREŽICE 5
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ČRNOMELJ 1
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA IZOLA 4
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KOPER 1
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KRŠKO 1
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LITIJA 1
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUTOMER 3
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA METLIKA 1
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVA GORICA 1
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ORMOŽ 5
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PESNICA 1
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PIRAN 1
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RADLJE OB DRAVI 2
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RIBNICA 1
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SEVNICA 1
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENJ GRADEC 1
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA VRHNIKA 4
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE 4
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO 11
SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 48
UNIVERZA V LJUBLJANI 45
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 98
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA 11
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA 23
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN 30
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRED SEVANJI 1
UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA 4
UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 2
URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE 20
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KEMIKALIJE 1
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ 1
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MEROSLOVJE 10
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE 7
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NARODNOSTI 2
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV 20
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU 8
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 20
VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE 3
VIŠJE SODIŠČE V CELJU 1
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PROTOKOL 3
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE SLUŽBA ZA ZAKONODAJO 1
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 100
VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 15
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO 25
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 3
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 100
Datum objave: 10.08.2018   11:23
VPRAŠANJE
V tehničnih specifikacijah Sklop 2. zahtevate:
- Frekvenčna območja UMTS 850/900/1900/2100 MHz > naš USB modem podpira 900/2100 MHz
- Dodatki:
- originalni USB kabelski podaljšek dolžine najmanj 40 cm > tega nima noben
- vrečka ali etui za hranjenje > tega nima noben
Glede na to, da z zgornjimi kriteriji močno zožite možen nabor ustreznih naprav predlagamo popravek tehničnih specifikacij kot je spodaj navedeno:
- Frekvenčna območja UMTS 900/2100 MHz
- USB kabelski podaljšek je zaželjen, ni pa nujen (ker tega praktično nima noben modem)
- vrečka ali etui za hranjenje je zaželjen ni pa nujen (ker tega praktično nima noben modem)

ODGOVOR
Če USB modem izpolnjuje vse ostale zahteve, zadostuje ob podpori frekvenčnim območjem GSM: 850/900/1800/1900 MHz in LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz, podpora frekvenčnim območjem UMTS 900/2100 MHz.

Kabelski podaljšek je potrebno dodati k USB modemu, saj ga v določenih primerih brez podaljška ni mogoče uporabljati. V primeru, da ni priložen s strani proizvajalca ga morate zagotoviti sami. Vrečka/etui bosta odstranjena iz tehničnih specifikacij.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis dokumentov, v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.
Datum objave: 10.08.2018   11:31
Dodatno k objavi z dne 10.08.2018 ob 11:23.
Kabelski podaljšek je lahko krajši od 40 cm.

Datum objave: 17.08.2018   08:19
VPRAŠANJE
V razredu 3 zahtevate ločljivostjo najmanj 1300 x 750 točk. Ali vam je še zadovoljiva ločljivost za razred 3: 1280 X 720?

ODGOVOR
Ne, v razredu 3 je minimalna ločljivost zaslona1300 x 750 točk.Datum objave: 21.08.2018   14:56
VPRAŠANJE
V specifikacijah za aparate zahtevate podpora Wi-Fi (802.11 a/b/g/n)

Ali zadostuje podpora Wi-Fi (802.11 b/g/n) ?

ODGOVOR
V tehničnih specifikacijah za SKLOP 1, točki 2.2.2 Razred 2 zadostuje podpora Wi-Fi (802.11 b/g/n). V ostalih razredih ostajajo zahteve nespremenjene.Datum objave: 21.08.2018   15:15
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji navajate:
Vsi modeli mobilnih aparatov morajo imeti naloženo zadnjo verzijo sistemske programske opreme (angl: »firmware«), ob dobavi pa ne smejo biti starejši od 6 mesecev, razen v primeru, da v tem obdobju na trgu v posameznem razredu ne obstajajo novi modeli aparatov.

Predlagamo da znižate zahtevo na bolj realno 18 mesečno starost aparatov in si s tem povečate izbor aparatov in s tem znižate samo ceno teh aparatov, ki vam bodo na voljo.
Za primer, že najnovejši Iphone je izšel septembra lansko leto, kar je skoraj 12 mesecev nazaj. Vi pa zahtevate starost aparatov 6 ali manj.

Aparata z ločljivostjo najmanj 800 x 480 točk, kot zahtevate v razredu 1 v letošnjem niti ni bilo na trg. Vsi imajo višjo.

ODGOVOR
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

V tehničnih specifikacijah so določene minimalne tehnične zahteve.


Datum objave: 21.08.2018   15:31
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da se brezplačni SMS v paketih nanašajo na posredovanje SMS sporočil znotraj slovenskih uporabnikov?

ODGOVOR
Neomejena SMS sporočila v paketih se nanašajo na SMS sporočila znotraj slovenskih uporabnikov in na SMS sporočila med gostovanjem v omrežjih EU/EEA (v skladu z RLAH).Datum objave: 22.08.2018   08:58
VPRAŠANJE
Ali se pri vseh paketih, ki vsebujejo vključene količine za prenos podatkov, po porabljenih količinah prenos podatkov lahko zablokira?ODGOVOR
Kot je določeno v vzrocih krovnih pogodb: "Ob prekoračitvi prenosa podatkov glede na izbran paket mora izvajalec prejeti dovoljenje posameznega naročnika za nadaljnjo možnost uporabe storitve v obračunskem mesecu. V tem primeru mora izvajalec o tem obvestiti naročnika, zmanjšati hitrost prenosa podatkov in dovoliti še naprej prenos podatkov, ki je brezplačen. Po prejemu dovoljenja posameznega naročnika za nadaljnjo možnost uporabe storitve, izvajalec omogoči pogodbeno zagotovljeno hitrost prenosa podatkov, ki mora biti najvišja možna, v okviru možnosti omrežja."


Datum objave: 23.08.2018   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za nekaj dodatnih pojasnil oz. odgovorov v zvezi z vašo razpisno dokumentacijo:


1. Točka 11.2.2: Naročnik zahteva predložitev ESPD obrazca za ponudnika v xml. Obliki, za ostale sodelujoče pa v pdf. Obliki ali elektronsko podpisani xml. obliki. Po izkušnjah ponudnika je xml. Oblika nesigurna, saj se je že večkrat zgodilo, da so bili zaradi napak v xml. Zapisu (formul,..) določeni podatki pri vseh ponudnikih samodejno spremenjeni oz. izbrisani, na kar ponudniki nimajo vpliva. Predlagamo, da naročnik spremeni razpisno dokumentacijo tako, da tudi ponudnik lahko odda ESPD obrazec v pdf. obliki.

2. V zvezi z predložitvijo referenčne izjave nas zanima naslednje: Pogodba, katere predmet so storitve mobilne telefonije, je sklenjena z matično družbo in družbami »v skupini«, torej z družbami, ki so z matično družbo lastniško ali kako drugače povezane. Vse družbe skupaj izpolnjujejo pogoj števila naročniških razmerij, določen v razpisni dokumentaciji. Zanima nas, ali zadostuje, da referenčno izjavo za vse družbe skupaj poda in podpiše le matična družba?

3. Točka 11.1 Razpisne dokumentacije določa, kateri dokumenti sestavljajo ponudbeno dokumentacijo. Med naštetimi dokumenti nismo zasledili obrazcev Referenčna izjava. Ali to pomeni, da ob oddaji ponudbe ni potrebno predložiti referenčnih izjav in jih boste zahtevali naknadno ali jih predložimo za obrazcem Prijava?

4. V tehnični specifikaciji za SKLOP 1 v točki 1.2. zahtevate: »Sporočanje porabe storitev vklopljenega paketa pred iztekom porabe posamezne storitve, ki je vključena v paket, preko SMS sporočil in ko se poraba posamezne storitve paketa izteče«. Prosimo za potrditev, da se ta zahteva nanaša na prenos podatkov.

5. V tehnični specifikaciji za SKLOP 1 v točki 1.2. zahtevate: »SMS nadzor porabe oziroma preko klicnega centra ponudnika«. Prosimo za dodatno pojasnilo kakšen nadzor naročnik z to zahtevo želi.

6. Ponudniki bodo ponudbe oddajali elektronsko, v informacijski sistem e-JN. Prosimo za pojasnilo kako bo naročnik ravnal, če pred rokom za oddajo ponudb sistem e-JN ne bo deloval. Glede na izkušnje ponudnika s sistemom e-JN in upoštevajoč dejstvo, da bo ponudba obsegala veliko število dokumentov, je to po mnenju ponudnika precej verjetno. Ali lahko ponudnik v tem primeru ponudbo prinese osebno na sedež naročnika?

7. V tehnični specifikaciji za SKLOP 1 v točki 1.1. zahtevate: «Na poziv naročnika le-temu posredovati številke vseh uporabnikov iz tega naročila na anonimiziran način (seznam številk brez podatkov o naročnikih oz. uporabnikih)«. Prosimo za pojasnilo kako pogosto bo naročnik takšne podatke zahteval (npr. ali bo to največ 1 krat letno)?

8. V obrazcu Predračun za postavke CPREPD1, CPREPD2, CPREPD3 zahtevate 30 dnevne naročnine. Prosimo za potrditev, da se 30 dnevne naročnine smatrajo kot mesečne naročnine.

9. V razpisni dokumentaciji pod točko 5. v poglavju 9.1.2. zahtevate, da ima ponudnik na dan objave obvestila o predmetnem naročilu sklenjeni vsaj dve pogodbi za storitve mobilne telefonije. Ali razumemo pravilno, da se pod pojmom »mobilna telefonija« štejejo samo uporabniki pogovornih storitev in ne uporabniki »M2M« storitev (t.i. komunikacija med napravami)?

10. Ali pravilno razumemo, da so cene fiksne, razen v primeru spremembe davkov oz. drugih dajatev, ki neposredno vplivajo na razpisane storitve in blago?

11. V razpisni dokumentaciji v točki 11.2.2 je navedeno, da morajo ponujene cene vključevati vse zahteve iz predmetnega naročila, stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila - razpisano-ponujeno storitev, morebitne trošarine, takse, zavarovanje, davke, morebitne popuste, vklop/izklop določene storitve, preklope med različnimi paketi, priključnino idr. Gre tukaj za zaključen seznam stroškov ali je še kakšen drug strošek, s katerim ponudnik ni seznanjen. Če je, prosimo za navedbo vseh stroškov. Prosimo tudi za pojasnilo kakšno zavarovanje mora vključevati ponujena cena.


ODGOVOR

1. Ponudnik mora oddati v razdelek ESPD svoj ESPD v xml obliki, lahko pa v razdelek drugi dokumenti priloži tudi podpisan ESPD v pdf. obliki.

2. Zadostuje referenčna izjava, ki jo poda in podpiše le matična družba.

3. Kot je določeno v točki 11.1. navodil priloži ponudnik v ponudbi le dokumente, ki so navedeni v tej točki. V času pregleda ponudb bo moral ponudnik na poziv naročnika ponudbo dopolniti z dokazili, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

4. Da, ta zahteva se nanaša samo na storitev prenosa podatkov.

5. Uporabnik mora imeti možnost z ukazom preko SMS sporočila oziroma preko klicnega centra pridobiti informacije o trenutni porabi, vključenih paketih, opcijah ipd.

6. Ponudbe je potrebno oddati v sistem eJN kot je to določeno v točki 11.3.6 navodil. Morebitne težave pri oddaji preko sistema eJN se bodo reševale glede na dejansko stanje.

7. 1x -2x letno oziroma po potrebi.

8. Kot določeno v predračunu gre v tem primeru za 30 dnevne naročnine in ne za mesečne naročnine.

9. Tehnični pogoj za sklop 1, naveden pod točko 5, v poglavju 9.1.2. navodil ponudnikom, se nanaša na storitve mobilne telefonije kot so opredeljene v točki 1 specifikacij za sklop 1 (prenos govora, SMS sporočila, prenos podatkov).

10. Cene so fiksne kot je to določeno v točki 11.2.1 navodil.

11. Kot primer so navedeni le nekateri morebitni stroški. Idr. pomeni, da mora izvajalec v ceni upoštevati vse stroške, ki jih bo imel z izvedbo naročila ves čas njegovega trajanja.

Datum objave: 23.08.2018   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za nekaj dodatnih pojasnil oz. odgovorov v zvezi z vašo razpisno dokumentacijo:


13. V obrazci Predračun za SKLOP 1 je potrebno navesti ceno pogovorov v Telekomovo stacionarno omrežje. Ali se bodo klici v ostala stacionarna omrežja obračunavali po veljavnem ceniku ponudnika?

19. SKLOP 1 tehnične specifikacije, točka 2.1., krovna pogodba, člen 6: Naročnik zahteva možnost testiranja opreme. Prosimo za pojasnilo, če v primeru, da ponudnik za potrebe testiranja naročniku izroči nov aparat, in bo naročnik z aparatom zadovoljen, obdrži ta aparat, ki se potem smatra kot novo-dobavljen aparat?

23. SKLOP 1 tehnične specifikacije, točka 2.2.2: Naročnik za aparate v Razredih 2, 3 in 4 kot dodaten pribor zahteva tudi originalni etui za telefon. Ponudnik opozarja, da etuiji za telefon niso pribor, ki je priložen telefonu, pač pa gre za dodatno opremo, ki bi morala biti izključena iz ponudbene cene aparata. Predlagamo, da naročnik to zahtevo briše.

24. Prosimo za pojasnilo kaj naročnik smatra kot originalno opremo oz. dodatno opremo za mobilne aparate. Vsa oprema, ki jo ponuja ponudnik, je namreč originalna oprema različnih proizvajalcev. V kolikor pa naročnik kot originalno dodatno opremo smatra le opremo, ki jo zagotavlja proizvajalec mobilne naprave, pa naročniku pojasnjujemo, da vsi proizvajalci mobilnih naprav sploh ne proizvajajo vse opreme, ki jo zahteva naročnik (npr. etuijev za telefon).

28. Krovna pogodba, SKLOP 1, člen 5: Prosimo za potrditev, da se navedeno število mobilnih aparatov na posameznega naročnika nanaša na tiste naročnike, ki bodo imeli naročniško razmerje za posamezno številko sklenjeno celotno obdobje trajanja krovne pogodbe, posamezni naročniki, ki pogodbe ne bodo imeli sklenjene za celotno obdobje, pa so upravičeni samo v sorazmernem delu (t.j. za pogodbe od 0 do 17 mesecev 0 aparatov, za pogodbe od 18 do 25 mesecev 1 aparat).

29. V tehničnih specifikacijah za sklop 1 in sklop 2 je v točki 1.2. Posebne zahteve navedena zahteva po »on-line spletni nadzor za vsa naročniška razmerja (pregled tekoče in pretekle porabe, vpogled v pretekle račune nastavitev alarmov,)«. Običajno nastavitve alarmov oz. limitov ureja skrbnik na strani naročnika s skrbnikom na strani izvajalca. Glede na navedeno prosimo naročnika, da dovoli, da se lahko nastavitve alarmov izvajajo tudi preko ponudnikovega skrbnika in sicer preko telefona, elektronske pošte itd. (na takšen način je namreč naročnik dal pojasnilo tudi v zadnjem istovrstnem razpisu).

30. V razpisni dokumentaciji nismo nikjer zasledili omejitve decimalnih mest pri podaji cene ponudbe. Predlagamo, da se ceno ponudbe opredeli na 2 decimalki.

31. V točki 15 Razpisne dokumentacije so določene predvidene količine po posameznih sklopih. Ali gre za podatke za pogodbeno obdobje? Ali sta v predvidenem številu kosov opreme (mobilnih aparatov in opreme za prenos podatkov) všteta tako osnovni kos opreme kot 1 dodatni, ki ga uporabnik lahko zamenja? Prosimo tudi za pojasnilo ali so razlike v številu uporabniških razmerij in številu kosov opreme napaka ali gre za pravilne podatke?

36. V obrazcu Predračun navajate pri paketu Osnovni: Vključuje 200 minut klicev znotraj enotnega poslovnega uporabnika ''Javna Uprava''. Sklepamo pravilno, da so pod pojmom »javna uprava« mišljeni samo posamezni naročniki, ki so navedeni v seznamu, ki je Priloga 1 razpisne dokumentacije.

37. V obrazcu Predračun so pri sklopu 2 navedene storitve CEU1, CEU2. Zanima nas ali se te storitve smatrajo kot samostojni naročniški paketi ali so naročnine (opcije), ki se na zahtevo naročnika vklapljajo kot dodaten paket k mesečni naročnini izbranega paketa storitev prenosa podatkov? Namreč pri storitvah v sklopu 1 je navedena opomba, da se določene naročnine vklopijo na zahtevo naročnika kot dodaten paket k mesečni naročnini izbranega paketa, pri storitvah v sklopu 2 pa takšna opomba ni navedena.

40. Splošni pogoji, točka 7.3. ter 3. člen Krovne pogodbe (oba sklopa) določata, da mora Izvajalec za naročniku dobavljeno opremo, v času garancijskega roka, nemoteno zagotavljati popravilo opreme na lastne stroške. Prosimo za potrditev, da se to nanaša le za popravila garancijskih napak, ne pa tudi npr. napak, ki so posledica ravnanj uporabnikov.

45. Tehnične specifikacije SKLOP 1, točka 2.2.2, 3. in 4. razred: Naročnik med drugim zahteva podprte tehnologije prenosa podatkov najmanj Cat6 v 3. razredu in najmanj cat8 4. razredu.  Glede na sta tako Cat 6 kot Cat 8 podprta na zelo malo lokacijah, naročniku z aparati s podporo Cat6 in Cat8 ne bi zaznal nobene razlike v hitrosti prenosa podatkov kot pri aparatih z podporo Cat4, zato predlagamo, da naročnik spremeni razpisno dokumentacijo tako, da bo tudi pri aparatih v 3. in 4. razredu zahteval podporo Cat4. Ponudniki mu bodo tako lahko ponudili veliko večji izbor aparatov.


ODGOVOR

13. Klici v ostala stacionarna omrežja se bodo obračunavali na način določen v šestem odstavku 10. člena vzorca krovne pogodbe.

19. Gre za testni aparat, ki ga naročnik vrne.

23. Pribor naveden v točki 2.2.2 mora biti ob dobavi aparata le temu priložen in mora biti vključen v ponudbeno ceno aparata.

24. Originalna dodatna oprema je oprema, ki jo ponuja proizvajalec aparata. V primeru, da proizvajalec aparata zahtevane opreme ne ponuja, mora izvajalec zagotoviti opremo drugih proizvajalcev.

28. Vsi posamezni naročniki morajo skleniti pogodbe za celotno obdobje javnega naročila.

29. Navedena alineja specifikacij se nanaša le na nadzor/ vpogled v vsa naročniška razmerja. Same nastavitve se v skladu z vzorcem pogodbe urejajo med skrbnikoma neposredne pogodbe.

30. Upoštevala se bo cena, ki bo navedena v obrazcu Predračun, ne glede na število decimalnih mest.

31. Gre za podatke za celotno obdobje javnega naročila, všteta sta tako osnovni kos opreme kot dodatni. Podatki so pravilni.

36. Da. Tako je tudi določeno v Splošnih pogojih, ki so priloga razpisne dokumentacije in sicer v točki I. Splošne določbe.

37. Navedene storitve se lahko vklapljajo kot dodaten paket ali pa kot zamenjava paketa, na način kot je določeno v 5. členu vzorca krovne pogodbe za sklop 2.

40. Nanaša se na garancijo.

45. Zahteva ostane nespremenjena.Datum objave: 23.08.2018   14:28
VPRAŠANJE
1. Med pogoji za priznanje tehnične sposobnosti (točka 9.1.2) je naročnik pod točko 4. zahteval, da ima ponudnik na dan objave o predmetnem naročilu sklenjenih najmanj 100.000 naročniških razmerij. Glede na to, da gre za predmet naročila, ki se nanaša na poslovne uporabnike utemeljeno sklepamo, da ima naročnik v mislih sklenjenih najmanj 100.000 naročniških razmerij za poslovne uporabnike, saj se storitve za poslovne uporabnike bistveno razlikujejo od storitev za fizične osebe. V zvezi s tem prosimo za potrditev ali določbe razpisne dokumentacije razumemo pravilno in ali se kot poslovni uporabnik šteje vsak uporabnik, ki je davčni zavezanec, saj bo sicer med ponudniki težko primerjati ponudbe, ker lahko imajo različne opredelitve pojma poslovni uporabnik.

2. Med pogoji za priznanje tehnične sposobnosti (točka 9.1.2) je naročnik pod točko 5 zahteval, da ima ponudnik sklenjeni vsaj dve pogodbi za storitve mobilne telefonije. Glede na to, da gre za predmet naročila, ki se nanaša v sklopu 1 na govorne storitve ali pravilno razumemo določbe razpisne dokumentacije, da se morajo reference nanašati na govorne storitve in ne na morebitne druge storitve povezane z mobilno telefonijo (M2M, telemetrija, podatkovni prenos, ipd.)?


ODGOVOR

1. Mišljena so vsa naročniška razmerja.

2. Odgovor je zajet v odgovoru št. 9, objavljenem dne 23.08.2018 ob 11:00 uri.


Datum objave: 24.08.2018   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V območje 1 ste uvrstili države EU ter nekatere države bivše Jugoslavije, ki pa niso v EU in je posledično tarifiranje v teh državah urejeno povsem drugače kot z regulativo znotraj EU. Predlagamo, da dokumentacijo v tem delu spremenite ter države Srbija, Makedonija, Bosna in Hercegovina uvrstite v območje 2, kar je nekaj običajnega (cene globalno zaradi tega ne bodo nič nižje, edina razlika je, da morajo ponudniki prevzeti oceno tveganja obsega klicev v te države in zaradi drugačnih cen pričakovane razlike v ceni »kompenzirati« s povišanjem skupne cene v območju 1, kar je povsem nesmiselno in nepotrebno). Predlagamo objavo ustrezne spremembe ali pojasnila, da naročnik navedene države uvršča v območje 2.


ODGOVOR

Iz območja 1 se naslednje države prestavijo v območje 2: Srbija, Makedonija, Bosna in Hercegovina. Naročnik bo pred podpisom pogodbe navedeno popravil v obrazcu izbranega ponudnika. Ponudnik lahko v ponudbi v skladu z navedenim popravi predmetni obrazec.


Datum objave: 24.08.2018   15:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za nekaj dodatnih pojasnil oz. odgovorov v zvezi z vašo razpisno dokumentacijo:

12. Ali je mogoče oceniti možna odstopanja od predvidenih količin. Ponudniki namreč lahko dajo optimalno ponudbo le v primeru, da so ocenjeni odstopi od okvirnih količin.

14. V obrazci Predračun za SKLOP 1 je navedeno, da se MMS sporočila zaračunavajo v okviru prenosa podatkov in se ne zaračunavajo še posebej po ceni na enoto. Naročnika opozarjamo, da so MMS sporočila samostojna enota in da ne gre za prenos podatkov, zato bi morali biti tudi na predračunu označeni kot samostojna postavka. Prosimo za ustrezno spremembo predračuna.

15. Prosimo za pojasnilo ali je rok 5 delovnih dni za dobavo opreme, določen v točki 2.1. Tehničnih specifikacij za SKLOP 1 in SKLOP 2 ter Krovni pogodbi podaljšljiv, če ga ponudnik ne bi mogle zagotoviti iz objektivnih ali opravičljivih razlogov (npr. zamuda z dobavo, katere razlog ni na strani ponudnika).

16. SKLOP 2 tehnične specifikacije: Naročnik želi v okviru Sklopa 2 opremo USB modeme. Naročniku pojasnjujemo, da so USB modemi kot oprema za prenos podatkov zastarela tehnologija in da so jih nadomestile wi-fi dostopne točke, ki niso izključno USB (npr. mifi router). Slednje imajo veliko več funkcionalnosti in so prijaznejše za uporabnika. Naročniku predlagamo, da v razpisni dokumentaciji zamenja USB modeme za wi-fi dostopne točke.

17. SKLOP 2 tehnične specifikacije, točka 2.1.1.1.: Ali ponudnik pravilno razume, da Dodatki (USB kabelski podaljški, vrečka, etui) niso vključeni v ponudbeno ceno in jih bo naročnik plačal dodatno v primeru naročila?

18. SKLOP 1 tehnične specifikacije, točka 1.1.: Prosimo za pojasnilo kaj točno naročnik zahteva pod postavko »Migracija podatkov in nastavitev telefona. Verjetno ne to, da bo ponudnik vsakemu izmed skoraj 14.000 uporabnikov fizično nastavljal telefon in migriral podatke iz ene naprave na drugo? Slednje bi namreč pomenila, da bi moral ponudnik zaposliti dodaten kader, ki bi se ukvarjal le s tem, kar je absurdno.

20. SKLOP 1 tehnične specifikacije, točka 2.2: Naročnik zahteva, da morajo imeti vsi modeli mobilnih aparatov naloženo zadnjo verzijo sistemske programske opreme (angl: »firmware«). Ponudnik pojasnjuje, da programsko oprema na aparate na nalaga on, pač pa proizvajalec. Ponudnik naročniku dostavi originalno zapakiran aparat z sistemsko programsko opremo proizvajalca. Glede na navedeno predlagamo, da naročnik umakne navedeno zahtevo, saj ponudnik na programsko opremo aparatov nima nobenega vpliva.

21. SKLOP 1 tehnične specifikacije, točka 2.2: Naročnik med splošnimi zahtevami navaja, da se kot delne odpovedi štejejo tiste, ki otežujejo običajno uporabo funkcij aparata (npr: samodejno resetiranje, počasno delovanje funkcij, večkratne izgube nastavitev, ...) ali odstopanje delovanja naprave glede deklarirane parametre. Naročnika opozarjamo, da počasno delovanje funkcij in izgube nastavitev v večini primerov niso posledica napake na aparatu, pač pa nepravilne uporabe aparata. Glede na navedeno predlagamo, da naročnik zahtevo zapiše tako:
»Pod delne odpovedi štejemo tiste, ki otežujejo običajno uporabo funkcij aparata in niso posledica nepravilne uporabe (npr: samodejno resetiranje, počasno delovanje funkcij, večkratne izgube nastavitev, ...) ali odstopanje delovanja naprave glede deklarirane parametre«

22. SKLOP 1 tehnične specifikacije, točka 2.2.1.: Ali ponudnik pravilno razume, da originalna dodatna oprema (polnilci, baterije, stojala, preklopni etuiji,) niso vključeni v ponudbeno ceno in jih bo naročnik plačal dodatno v primeru naročila? Prosimo tudi za pojasnilo kakšna stojala kot dodatno opremo naročnik zahteva.

25. Krovna pogodba, sklop 1, sklop 2, člen 1: Prosimo za pojasnilo ali je rok 30 delovnih dni za podpis neposrednih pogodb podaljšljiv, če ga ponudnik (in naročnik) ne bi mogel zagotoviti iz objektivnih ali opravičljivih razlogov (npr. odsotnost podpisnikov).

26. Krovna pogodba, SKLOP 1, člen 3: Prosimo za pojasnilo ali je rok za odpravo napake podaljšljiv, če ga ponudnik ne bi mogel zagotoviti iz objektivnih ali opravičljivih razlogov.

27. Krovna pogodba, SKLOP 1, SKLOP 2, člen 3: Skladno z veljavno zakonodajo je rok za odpravo napak na podlagi garancijskega zahtevka 45 dni, naročnik pa zahteva odpravo garancijskih napak v roku 7 oziroma 3 dni, pri čemer mu mora ponudnik za čas odprave napake zagotoviti enakovreden nadomestni aparat. Menimo, da je rok 7 oziroma 10 dni za odpravo napake absolutno prekratek ter nesorazmeren, glede na to, da bo imel naročnik v obdobju odprave napake na voljo enakovreden nadomestni aparat. Predlagamo, da naročnik rok podaljša vsaj na 20 dni.

32. Prosimo za pojasnilo ali je rok 5 delovnih dni za podpis pogodbe v točki 14 razpisne dokumentacije podaljšljiv, če ga ponudnik ne bi mogel zagotoviti iz objektivnih ali opravičljivih razlogov (npr. odsotnost podpisnikov).

33. Krovna pogodba, SKLOP 1, člen 7 določa, da se zamenjava paketa izvede 1. dan v mesecu, ki sledi zahtevi za zamenjavo. Pri dodatnih paketih iz priloge 5 se vklop izvede na dan in uro, ki ga izvajalcu sporoči naročnik. Prosimo za potrditev, da se v primeru, da je 1. dan v mesecu dela prost dan (sobota, nedelja, praznik) zamenjava izvede prvi naslednji delovni dan. Prosimo tudi za potrditev, da bo naročnik zahteval vklop dodatnih paketov na dan in uro znotraj delovnega časa ponudnika (ponedeljek pete, od 8 do 16h).

34. Krovna pogodba, SKLOP 2, člen 5 določa, da se pri dodatnih paketih iz priloge 5 vklop izvede na dan in uro, ki ga izvajalcu sporoči naročnik. Prosimo za potrditev, da bo naročnik zahteval vklop dodatnih paketov na dan in uro znotraj delovnega časa ponudnika (ponedeljek pete, od 8 do 16h).


35. Krovna pogodba, SKLOP 1, 8. člen določa, da izvajalec zagotavlja, da bo posameznemu naročniku oziroma uporabniku pred porabo posamezne storitve paketa zagotovil prejem vnaprejšnjega obvestila o skorajšnji porabi le te. Prosimo za potrditev, da se navedeno nanaša le na prenos podatkov.

12. V Vzorcu Krovne pogodbe za sklop 1 so v 20. členu določene pogodbene kazni, kjer je za primer zamude odzivnih časov, vključno z garancijskimi obveznostmi predvidena pogodbena kazen v višini 250 EUR/dan. Višina pogodbene kazni (250 EUR) je povsem nesorazmerna z višino cene opreme (ki je npr 50 EUR), hkrati pa zamuda največkrat ni posledica ravnanj ponudnika, pač pa drugih, na kar ponudnik nima nobenega vpliva (npr. servisa za garancijska popravila). Predlagamo, da se odstavek spremeni in se namesto fiksnega zneska pogodbene kazni določi plačilo zakonskih zamudnih obresti.
Enaka zahteva je predvidena v Vzorcu Krovne pogodbe za sklop 2 v 20. členu. Predlagamo, da se tudi tam člen spremeni v skladu z zgornjim predlogom.

38. V točki 9.5. Splošnih pogojev, je navedeno, da mora izvajalec na pisno zahtevo naročnika, ob predložitvi pisne privolitve uporabnika, naročniku pisno ali v elektronski obliki sporočiti podatke o vsaki posamezni dejansko opravljeni storitvi za posameznega uporabnika za pretekli mesec, na način kot je določeno v 139. členu ZEKom-1. Naročnika opozarjamo, da Izvajalec teh podatkov skladno z ZEKom-1 ne sme posredovati naročniku, pač pa uporabniku, zato predlagamo, da se navedena določba spremeni in se glasi:
»Izvajalec mora na pisno zahtevo naročnika, ob predložitvi pisne privolitve uporabnika, uporabniku pisno ali v elektronski obliki sporočiti podatke o vsaki posamezni dejansko opravljeni storitvi za posameznega uporabnika za pretekli mesec, na način kot je določeno v 139. členu ZEKom-1.«

39. V razpisni dokumentaciji zahtevate tudi izpolnitev in predložitev obrazca Seznam držav po območjih. Območja operaterjev se pri tem razlikujejo (npr. Telekom ima drugačna območja kot A1 ali Telemach) posledično mora ponudnik, katerega območje se ne pokriva 100% z območjem, ki ste ga navedli vi (napisali na določenega operaterja), dati višjo ceno in je v tem delu neupravičeno diskriminiran. Ali boste torej upoštevali območja, kot jih ima posamezen operater, ter naj ponudniki navedejo države ki jih pokrivajo v posameznih območnih tarifah?
Tudi obrazec ni logičen, saj v njem zahtevate dodaten vpis držav v območja, če jih imamo, ter da prečrtamo države, ki jih ne nudimo čemu torej navedba območij na tak način, če lahko posamezen ponudnik ima državo iz vašega območja 1 v območju 3 ali podobno (hkrati v obrazcu navajate, da razporeditve držav v območja ni mogoče spremeniti). Prosimo vas za razumen popravek oz. navodila glede tega tako, da bodo ponudniki na enakih izhodiščih, saj navedene cene za območja upoštevate v formuli in se to lahko odraža v »priviligiranju« posameznega ponudnika.

41. Splošni pogoji, točka 7.3.: Prosimo za spremembo delovnega časa, določenega v zadnjem odstavku, ki je sedaj določen med 8. in 17. uro in sicer na čas med 8. in 16. uro. Običajen delavnik je namreč 8-uren in običajno traja od 8. do 16. ure.

42. Splošni pogoji, točka 12.1.: Prosimo za potrditev, da se vnaprejšnje obveščanje o motnjah oz. odklopih in omejitvah nanaša le na primere večjih nadgradenj oz. planiranih del. Ponudnik sicer ne more naročnika obveščati vnaprej o vsaki motnji, saj niti ne ve, da bo do nje prišlo. Ko pa pride do generalno večjih težav, je vedno obvestilo na spletni strani ponudnika.

43. Tehnične specifikacije SKLOP 1, točka 2.2.2.: Naročnik v 2. in 3. razredu zahteva en aparat s povečano odpornostjo proti prahu in vodi (IP68). Prosimo, da naročnik spremeni predmetno zahtevo tako, da bo zahteval en aparat s povečano odpornostjo proti prahu in vodi (IP67). Namreč tako povprečni kot zahtevnejši uporabnik ne zazna nobene razlike med iP68 in iP67, ponudniki pa lahko naročniku ponudijo veliko večji izbor aparatov, če bo naročnik zahteval iP67.

44. Tehnične specifikacije SKLOP 1, točka 2.2.2.: drugi razred - naročnik zahteva podporo Wi-Fi (802.11 a/b/g/n). Prosimo, da naročnik spremeni predmetno zahtevo tako, da bo zahteval podporo Wi-Fi (802.11 b/g/n) saj tako povprečni kot zahtevnejši uporabnik ne zazna nobene razlike med Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) in Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), ponudniki pa lahko naročniku ponudijo veliko večji izbor aparatov, če bo naročnik zahteval iP67.

ODGOVOR

12. Predvidene količine so razvidne iz točke 15. navodil. Gre za okvirne količine lahko so večje ali manjše od predvidenih. V predhodnih izvajanjih istega predmeta naročila do večjih odstopanj ni prihajalo.

14. Po Uredbi (EU) št. 2120/2015, dopolnjeno z Izvedbeno Uredbo (EU) Evropske komisije št. 2016/2286 se MMS sporočilo lahko obračunava kot prenos podatkov ali po enoti. Iz navedenega izhaja, da je možno te storitve obračunavati na način kot je določeno v naročilu.

15. V primeru izključne krivde izvajalca bo naročnik lahko ravnal v skladu s 1. odstavkom 20. člena.

16. Zahteve iz tehničnih specifikacij za SKLOP 2 glede USB modemov ostajajo nespremenjene.

17. Ne, dodatki iz navedene točke morajo biti vključeni v ponudbeno ceno za USB modem. V zvezi s to točko je potrebno upoštevati naslednja odgovora: Datum objave: 10.08.2018 ob 11:23 in Datum objave: 10.08.2018 ob 11:31.

18. Izvajalec mora navedeno zagotavljati na način, da lahko naročnik oz. njegovi uporabniki uredijo to brezplačno na katerikoli izpostavi. Ob tem pojasnjujemo, da navedeno v večini primerov naredi uporabnik sam, prav tako pa se ne menjajo vsi aparati naenkrat.

20. Zahteva je skladna s 6. členom vzorca krovne pogodbe glede starosti modelov aparatov.

21. Garancija se bo izvajala v skladu z garancijskimi pogoji proizvajalca.

22. Da, oprema iz točke 2.2.1 tehničnih specifikacij ni vključena v ponudbeno ceno. Zahteva se nanaša samo na to, da mora izvajalec zagotavljati ponudbo te opreme. Naročnik jo bo naročal dodatno v skladu s predzadnjim odstavkom 10. člena krovne pogodbe.

25. Rok se bo lahko podaljševal le v izjemnih okoliščinah.

26. V primeru izključne krivde izvajalca bo naročnik lahko ravnal v skladu z 2. odstavkom 20. člena.

27. Zahteva ostane nespremenjena. Naročnik je določil vsebine predmeta naročila na način, kot jih potrebuje in kot so se izvajale do sedaj.

32. Rok se bo lahko podaljševal le v izjemnih okoliščinah.

33. Da, v primeru, da je 1. dan v mesecu dela prost dan (sobota, nedelja, praznik) se lahko zamenjava izvede prvi naslednji delovni dan. Vklop dodatnih paketov bo naročnik zahteval na dan in uro znotraj delovnih dni naročnika med 8:00 in 16:00.

34. Odgovor je zajet v odgovoru št. 33.

35. Da, ta zahteva se nanaša samo na storitev prenosa podatkov.

12. V vzorcu krovne pogodbe za SKLOP 1 in vzorcu krovne pogodbe za SKLOP 2 se, v poglavju VIII. POGODBENA KAZEN, spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:

V primeru zamude odzivnih časov, vključno z garancijskimi obveznostmi, po izključni krivdi izvajalca, lahko naročnik izvajalcu za vsak zamujen dan zaračuna pogodbeno kazen v višini 100 (sto) EUR. Pogodbena kazen se lahko obračuna do vključno 10 dni zamude. Za nadaljnjo zamudo lahko naročnik izvajalcu unovči zavarovanje za dobro izvedbo posla.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis dokumentov, v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.

38. Vaša navedba se nanaša na 3. točko 4. odstavka 139. člena ZEKom-1, ki določa kdaj klicanih številk operaterju ni treba prikriti. Naša zahteva se v skladu s 4. odstavkom 139. člena ZEKom-1 nanaša na podatke o vsaki posamezni dejansko opravljeni storitvi za posameznega uporabnika za pretekli mesec, na način da je zagotovljeno varovanje zasebnosti kličočih uporabnikov, ki so fizične osebe, in klicanih naročnikov tako, da se izpustijo ali prekrijejo zadnja tri mesta klicanih telefonskih številk. V tem primeru, ob predložitvi pisne privolitve uporabnika, sme operater podatke posredovati neposredno naročniku.

39. Glede obrazce seznam držav je potrebno upoštevati odgovor objavljen 24.08.2018 ob 14:54.

Naročnik je v obrazcu seznam držav po območjih (v nadaljevanju obrazec), za klice mednarodnega prometa (klici iz Slovenije v tujino), določil območja v skladu s svojimi objektivnimi potrebami in z namenom, da se zagotovi primerljivost ponudb v tem delu.

Iz navedenega razloga tudi razporeditve držav v območja ni mogoče spremeniti (prvi odstavek obrazca), kar se nanaša na države vpisane v obrazec (ni dopustno iz določenega območja vpisano državo prečrtati in jo vpisati v drugo območje). Dodaten vpis države (naslednji odstavek) se nanaša na vse države, ki niso navedene v obrazcu v nobenem od območij, vendar ponudnik za njih zagotavlja klice iz Slovenije. Prečrtanje države (zadnji odstavek) se nanaša na države, ki so vpisane v obrazec vendar ponudnik za njih ne nudi/zaračunava klicev iz Slovenije.

41. V splošnih pogojih, točka 7.3. se osmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
Odzivni čas in čas za odpravo napake se šteje v okviru delovnega časa in sicer od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis dokumentov, v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.

42. Izvajalec mora naročnika/uporabnika obveščati v skladu z drugim odstavkom 12.1. člena splošnih pogojev. Naročnika/uporabnika je potrebno obveščati o motnjah vnaprej oziroma takoj, ko jih izvajalec zazna.

43. V tehničnih specifikacije SKLOP 1, točka 2.2.2. se zahteva v 2. in 3. razredu spremeni tako, da se glasi:
Izvajalec mora nuditi najmanj štiri različne aparate z operacijskim sistemom ANDROID ali iOS (oziroma operacijski sistem, ki bo na trgu nadomestil navedena), od tega en aparat s povečano odpornostjo proti prahu in vodi (IP67 ali IP68) in en aparat s podporo dvema SIM-karticama (dual SIM)

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis dokumentov, v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.

44. Odgovor je zajet v odgovoru, objavljenim dne 21.08.2018 ob 14:56 uri.
Datum objave: 27.08.2018   08:35
VPRAŠANJE
1. Prosimo za potrditev, da so cene v obdobju trajanja fiskne, z domnevo, da se cene lahko spremenijo v primeru zavezujočih sprememb/prilagoditev cen zaradi EU regulativ?

2. Ali pravilno razumemo, da je pri dobavi posameznega GSM aparata potrebno dobaviti le dodatno opremo, ki jo je proizvajalec serijsko priložil v škatli telefonskega aparata (namreč večina proizvajalcev sploh nima nekatere »originalne« dodatne opreme, ki jo navajate primeroma v specifikacijah)?

3. Naročnik v sklopu tehničnih specifikacij zahteva:
- Migracija podatkov in nastavitev telefone (kontakt, koledar,...)
Naročnika obveščamo, da dandanes se podatki sploh ne shranjujejo na SIM karticah, obstajajo povezave z elektronskimi poštnimi predali, obstaja nevarnost izgube podatkov na starem telefonu, nezmožnost prenosa podatkov iz starega telefona, izvoz iz nekaterih starejših naprav včasih sploh ni izvedljiv, ni jasno za kakšne telefone gre ipd. (primer npr. šifriranega iPhone-a) migracija imenika telefonskih številk iz SIM kartice ali pomnilnika ene naprave na drugo pri zahtevah po pametnih telefonih danes sploh ni smiselna. Predlagamo, da je migracija podatkov stvar naročnika, njegove varnostne politike ter osebnih podatkov uporabnika, saj operativno v večini primerov drugače niti ni izvedljiva (pri pametnih telefonih se z vnosom profila uporabnika podatki sinhronizirajo s profilom npr. v Outlooku, Gmailu...). Skladno z navedenim prosimo za črtanje omenjene zahteve.

4. Naročniku predlagamo korekcijo 3. člena vzorca krovne pogodbe za oba sklopa in sicer, da se popravi rok, ki je tudi zakonsko določen za odpravo napak torej 45 dni. Namreč naročnik bo lahko ves čas uporabljal nadomestno napravo in ne bo prikrajšan. Menimo, da sta navedena roka 7 in 3 dni pretirana.

5. V izogib morebitnim nevšečnostim prosimo za potrditev, da lahko ponudniki na obrazec predračuna zaokrožimo svoje cene na 4 decimalna mesta.ODGOVOR

1. Odgovor je zajet v odgovoru št. 10, objavljenim dne 23.08.2018 ob 11:00 uri.

2. Odgovor je zajet v odgovoru št. 23, objavljenim dne 23.08.2018 ob 13:37 uri.

3. Odgovor je zajet v odgovoru št. 18., objavljenim dne 24.08.2018 ob 15:03 uri.

4. Odgovor je zajet v odgovoru št. 27, objavljenim dne 24.08.2018 ob 15:03 uri.

5. Odgovor je zajet v odgovoru št. 30, objavljenim dne 23.08.2018 ob 13:37 uri.Datum objave: 27.08.2018   08:36
VPRAŠANJE
Ali lahko naročnik vsaj navzgor omeji pričakovano odstopanje od predvidenih količin posameznih tipov telefonskih aparatov, ki jih je potrebno ponuditi po ceni v ponudbi razumemo, da natančno tega ni mogoče napovedati, vendar pa bo naročnik z definiranjem zgornje meje odstopanja (npr. 15%) od predvidenih količin posameznega tipa dobil boljše cene, saj ponudnikom ne bo potrebno kalkulirati velikega odstopanja števila naprav v posameznem razredu, cene pa bodo zato za naročnika ugodnejše.

ODGOVOR

1. Odgovor je zajet v odgovoru št. 12, objavljenim dne 24.08.2018 ob 14:54 uri.


Datum objave: 27.08.2018   09:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za natančno pojasnilo ali se paketi za SKLOP 2 res nanašajo na pakete ali pa na opcije, ki jih bo naročnik vklopil dodatno k paketu? Namreč vse podstavke v predračunu na strani 3 so opisane kot paket in ne opcija. Ali pravilno razumemo, da sta opciji samo CEU1 in CEU2, v nasprotnem primeru prosimo za natančno obrazložitev katere podstavke so paketi in katere opcije.

Poleg tega pa vas pozivamo še za navedbo vsaj okvirnega števila količine saj samo v tem primeru vam lahko ponudnik ponudi korektno ponudbo. V nasprotnem primeru bo naročnik dobil nerelevantne ponudbe za SKLOP 2 kar pa naročniku ni v interesu. Trenutno postavljate svojega obstoječenga ponudnika v prednostni položaj kar je zelo diskriminatrno.

Prosimo za korekcijo.

Lep pozdrav

ODGOVOR

1. Odgovor je zajet v odgovoru št. 37, objavljenim dne 23.08.2018 ob 13:37 uri.

2. Odgovor je zajet v odgovoru št. 12, objavljenim dne 24.08.2018 ob 15:03 uri.Datum objave: 27.08.2018   09:23
VPRAŠANJE
Predračun, sklop 1, 2: Ali pravilno razumemo, da se za obračunavanje storitev v celoti upošteva regulativa RLAH (pravična raba, pribitki,) in če temu ni tako, prosimo za natančno specifikacijo storitev, ki se bodo obračunavale drugače, kot je določeno v regulativi RLAH. Pri tem naročnika opozarjamo, da t.i. alternativne tarife (drugačno obračunava kot ga določa RLAH) prinaša določene posledice oz. obveznosti, ki se jih naročnik mora zavedati oz. jih poznati.

ODGOVOR

Pri CNAR količina prenosa podatkov velja tudi med gostovanjem v omrežjih EU/EEA (pomeni 1GB prenosa podatkov med gostovanjem v omrežjih EU/EEA)
Pri CNARZ zagotovljeno vsaj 5 GB prenosa podatkov med gostovanjem v omrežjih EU/EEA (pomeni vsaj 5GB prenosa podatkov med gostovanjem v omrežjih EU/EEA)
Pri CPREPD1, CPREPD2 in CPREPD3: med gostovanjem v omrežjih EU/EEA preračunavanje količin v skladu z RLAH (pomeni preračunavanje količin prenosa podatkov v skladu z RLAH)
CDO, CDV, CDN - med gostovanjem v omrežjih EU/EEA preračunavanje količin v skladu z RLAH (pomeni preračunavanje količin prenosa podatkov v skladu z RLAH)


Datum objave: 27.08.2018   10:01
VPRAŠANJE
Ali pravilno domnevamo, da za zaračunavanje prekoračitev posameznih postavk veljajo določila Evropske regulative in ne morebitna določila razpisne dokumentacije?

ODGOVOR

1. Na navedeno vprašanje ni mogoče odgovoriti. Prosimo, da zastavite vprašanje bolj konkretno.


Datum objave: 27.08.2018   10:37
VPRAŠANJE
V tehničnih specifikacijah za mobilne aparate kot Minimalne zahteve v 2., 3. in 4. razredu zahtevate Videotelefonijo.
S tem močno zožite nabor aparatov, ki jih lahko operaterji ponudimo.

Predlagamo, da to karakteristiko izbrišete iz minimalnih tehničnih zahtev.

ODGOVOR

Zahteva ostane nespremenjena.


Datum objave: 27.08.2018   10:41
VPRAŠANJE
Dne 22.08.2018 15:16 smo zastavili spodnje vprašanje na katerega še nismo prejeli odgovora:

V tehničnih specifikacijah za mobilne aparate kot Minimalne zahteve v 2., 3. in 4. razredu
zahtevate Videotelefonijo.
S tem močno zožite nabor aparatov, ki jih lahko operaterji ponudimo.
Predlagamo, da to karakteristiko izbrišete iz minimalnih tehničnih zahtev.

ODGOVOR
Odgovor je zajet v odgovoru z dne Datum objave: 27.08.2018 ob 10:37.Datum objave: 27.08.2018   11:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za informacijo ali mora biti obrazec Referenčna izjava podpisan s strani referenčnega naročnika ali je dovolj, da obrazec podpiše ponudnik. Namreč na obrazcu je tako navedena kontaktna oseba referenčnega naročnika, z vsem kontaktnimi podatki. Naročnik lahko kadarkoli le-to kontaktira in preveri resničnost navedenih podatkov na obrazcu referenčna izjava.


ODGOVOR:
Obrazec podpiše ponudnik.Datum objave: 27.08.2018   15:12
VPRAŠANJE
Naročnika zahteva v sklopu tehničnih specifikacija za SKLOP 1, točka 2.2.2., 3 in 4 razred za podprte tehnologije za prenos podatkov, kjer zahtevate najmanj Cat6 v 3. razredu in najmanj Cat8 v 4. razredu. Opozarjamo vas, da te tehnologije v Sloveniji ne podpira nobeden ponudnik (oziroma so podprte na zelo malo lokacijah po Sloveniji), zato je zahteva popolnoma ne smiselna in pretirana. Namreč naročnik na tak način zahteva dražje aparate, katere polne hitrosti tako v Sloveniji ne bo mogel uporabljati. Naročnik z ne odstopanjem od te zahteve prisili ponudnike, da mu ponudijo višje cene aparatov ter posledično višjo skupno vrednosti tega naročila. Naročnik bi na tem mestu lahko imel prihranek, ne da bi sploh opazil razliko v opravljeni storitvi. Glede na to, da se naročniki financirajo iz javnih sredstev, bi moral biti glavni cilj optimizacija in prihranek, kar pa s postavljanjem takih zahtev zagotovo ni. Naročnik se mora zavezati, da je razlika v ceni aparatov z zahtevano tehnologijo (ki kot rečeno v sloveniji ne more služiti svojemu namenu) in tehnologijo, ki jo predlaga ponudnik od 200 - 400 EUR na kos (en aparat).

ODGOVOR
Odgovor je zajet v odgovoru št. 45, objavljenim dne 23.08.2018 ob 13:37 uri.Datum objave: 27.08.2018   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za izbris oziroma korekcijo zadnjega odstavka točke 2 -tehničnih zahtev za sklop 1, namreč naročnik že v 6. členu vzorcu krovne pogodbe navaja določilo glede testiranja opreme.

ODGOVOR
Določbi sta vsebinsko različni.Datum objave: 27.08.2018   15:17
VPRAŠANJE

Ali pravilno razumemo določila ponudbenega predračuna, da mora ponudnik v postavki CNAR Paket Osnovni: vključeno 200 minut klicev znotraj enotnega poslovnega uporabnika javna uprava in neomejeno SMS sporočil v vsa slovenska mobilna omrežja ter 1 GB prenosa podatkov v Sloveniji v ponudbeno ceno vključiti 200 minut pogovorov znotraj naročnika (enotnega poslovnega uporabnika javna uprava) v ceno pa niso vključeni drugi pogovori v Sloveniji in EU?


ODGOVOR
Da.Datum objave: 27.08.2018   15:43
VPRAŠANJE
Prosimo za spremembo kriterijev v točki 2.2 glede aparatov, da le-ti ob dobavi ne smejo biti starejši od 6 mesecev.
Predlagamo spremembo, da aparati ne smejo biti starejši od 12 mesecev.
Če boste vztrajali na 6. mesecih bo npr. iz nabora, ob datumu oddaje razpisa, izpadel tudi najnovejši Samsung Galaxy S9 in S9+ kar seveda ni smiselno saj gre za najnovejša in najboljša aparata najvišjega ranga omenjenega proizvajalca.

ODGOVOR
Pojasnjujemo, da so modeli novo ponujenih aparatov lahko starejši od 6 (šest) mesecev v primeru, da v tem obdobju na trgu v posameznem razredu ne obstajajo novi modeli aparatov posameznega proizvajalca.Datum objave: 27.08.2018   16:06
VPRAŠANJE
Spoštovani

V tehničnih specifikacijah za sklop 1 - razred 2, 3 in 4 zahtevate tudi originalen etui za telefon. Prosimo za bolj natančna navodila kaj s tem mislite, saj velika večina proizvajalcev nima na razpolago originalnih - torej lastnih etui-jev za telefone. Tudi proizvajalci telefonov, ki prodajajo "originalne" etui-je za telefone jih nabavljajo pri velikih proizvajalcih etui-jev in jih prodajajo naprej pod lastno blagovno znamko, kar lahko naredijo tudi vsi ponudniki.

Predlagamo, da to zahtevo spremenite v zahtevo etui-ja za telefon, ki mora biti narejen za ponujen tip aparata oz. jo umaknete in daste končnemu uporabniku možnost, da s samostojno izbiro etui-ja, tako kot vsi ostali, si izbere etui po lastni izbiri (barva, material, ...) in s tem personalizira telefon.

Hvala !


ODGOVOR
1. Odgovor je zajet v odgovoru št. 24., objavljenim dne 23.08.2018 ob 13:37. Oprema drugih proizvajalcev seveda mora biti narejena za ponujen tip aparata.

2. Zahteva ostane nespremenjena. Dobava ovitkov je bila vključena tudi v predhodna javna naročila.Datum objave: 27.08.2018   16:18
VPRAŠANJE
pozdravljeni

Ali originalen etui pomeni etui, ki ga je izdelal isti proizvajalec kot sam aparat, ali drug proizvajalec z logom proizvajalca telefona ali drug proizvajalec narejen za ponujen aparat? Ker sedaj se zahteva bere tako, da mora biti etui od istega proizvajalca kot telefon. Kar pa večina ponudnikov aparatov niti nima v ponudbi, tisti ki pa imajo (apple, samsung, itd...) pa so tako dragi, da dosežejo tudi 20% vrednosti samega telefona.

MJU bo kot dober gospodar moral stremeti k temu, da pri javnih naročilih dobi stvari, ki so najbolj ugodne saj je edino merilo cena, in zahteva po priloženem oz v ceno vključenem etuiju je nesmiselna in popolna potrata davkoplačevalskega denarja.

Kako boste takšno zahtevo zagovarjali pred računskim sodiščem in revizijo oz pred samimi davkoplačevalci, ki si ovitek za telefon "privoščijo" za par SVOJIH eurov, državni uradniki pa za več deset DAVKOPLAČEVALSKIH eurov?

Prosimo, da zahtevo v vseh razredih spremenite tako, da bo ponudnik lahko ponudil kakovosten ovitek za točno določen telefon različnih proizvajalcev.

Hvala in lp

ODGOVOR
1. Odgovor je zajet v odgovoru objavljenem dne 27.08.2018 ob 16:06.Datum objave: 27.08.2018   16:29
VPRAŠANJE
Prosimo, da v tehničnih specifikacijah spremenite postavke pri aparatih iz » podpora Wi-Fi (802.11 a/b/g/n)« v » podpora Wi-Fi (802.11 b/g/n)« oziroma vsaj "podpora Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac", saj to povsem zadostuje večini standardov. Poleg tega pa bomo imeli operaterji možnost ponuditi širši nabor aparatov kvalitetnih mobilnih naprav.


ODGOVOR
Odgovor je zajet v odgovoru, ki je bil objavljen dne 21.08.2018 ob 14:56.Datum objave: 27.08.2018   16:41
VPRAŠANJE
Naročnik pri paketu CNARZ zahteva 10 GB prenosa podatkov v Sloveniji ter zagotovljeno vsaj 5 GB prenosa podatkov med gostovanjem v omrežjih EU/EEA. Ali pravilno razumemo, da naročnik zahteva 10 GB prenosa podatkov, pri čemer je limita pravične porabe (skladno z RLAH) 5 GB, ali naročnik želi 10 GB prenosa podatkov v Sloveniji + 5 GB med gostovanjem v EU/EEA.

ODGOVOR
Pojasnjujemo, da mora paket CNARZ vsebovati 10 GB prenosa podatkov v Sloveniji, od tega vsaj 5 GB med gostovanjem v omrežjih EU/EEA.Datum objave: 27.08.2018   16:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ponovno prosim za konkreten odgovor na vprašanje:
Prosimo za natančno pojasnilo ali se paketi za SKLOP 2 res nanašajo na pakete ali pa na opcije, ki jih bo naročnik vklopil dodatno k paketu? Namreč vse podstavke v predračunu na strani 3 so opisane kot paket in ne opcija. Ali pravilno razumemo, da sta opciji samo CEU1 in CEU2, v nasprotnem primeru prosimo za natančno obrazložitev katere podstavke so paketi in katere opcije.

Vprašanje je sestavljeno zelo konkretno. Vaš odgovor ne zajema celotnega dela vprašanja, in ne odgovori na vprašanje.

ODGOVOR
Odgovor je zajet v odgovoru št. 37, ki je bil objavljen dne 23.08.2018 ob 13:37 uri. Dodatno pojasnjujemo, da so vse postavke v SKLOPU 2 (CDO, CDV, CDN, CEU1, CEU2) paketi.Datum objave: 28.08.2018   08:55
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da je pogoj za uporabo mobilnih storitev v EU gostovanju po domačih cenah in ostalih pogojih gostovanja kot v domačem omrežju trajna vez uporabnika z Republiko Slovenijo ter da bo imel ponudnik pod pogoji in skladno z regulativo RLAH pravico zahtevati dokazila o trajnih vezeh z območjem Republike Slovenije.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 28.08.2018   09:03
VPRAŠANJE
Prosimo za natančno specifikacijo povprečne porabe (min/MB) na uporabnika za oba naročniška paketa/uporabnike (Paket Osnovni in Paket za Paket za zahtevnejše uporabnike).
Prosimo za izpolnitev obeh spodnjih tabel:

Povprečna mesečna poraba na uporabnika - Osnovni paket

Minut pogovora v mobilno omrežje TS
Minut pogovora v mobilno omrežje A1
Minut pogovora v mobilno omrežje T-2
minut pogovora v mobilno omrežje TELEMACH
Minut pogovora v staciononarno omrežje TS
Minut za klice mednarodnega prometa za območje 1
Minut za klice mednarodnega prometa za območje 2
Minut za klice mednarodnega prometa za območje 3
Minut gostovanja (roaming) v EU - dohodni klic
Minut gostovanja (roaming) v non EU - dohodni klic
Minut gostovanja (roaming) v Srbiji - dohodni klic
Minut gostovanja (roaming) v Švici - dohodni klic
Minut gostovanja (roaming) v Črni gori- dohodni klic
Minut gostovanja (roaming) v Turčiji - dohodni klic
Minut gostovanja (roaming) v BiH - dohodni klic
Minut gostovanja (roaming) v ZDA - dohodni klic
Minut gostovanja (roaming) v Makedoniji - dohodni klic
Minut gostovanja (roaming) v EU - odhodni klic
Minut gostovanja (roaming) v non EU - odhodni klic
Minut gostovanja (roaming) v Srbiji - odhodni klic
Minut gostovanja (roaming) v Švici - odhodni klic
Minut gostovanja (roaming) v Črni gori- odhodni klic
Minut gostovanja (roaming) v Turčiji - odhodni klic
Minut gostovanja (roaming) v BiH - odhodni klic
Minut gostovanja (roaming) v ZDA - odhodni klic
Minut gostovanja (roaming) v Makedoniji - odhodni klic
Poslanih SMS v Srbiji
Poslanih SMS v Švici
Poslanih SMS v BiH
Poslanih SMS v Makedoniji
Poslanih SMS v EU
Poslanih SMS v non EU
Poraba date MB v EU
Poraba date MB v non EU

Povprečna mesečna poraba na uporabnika- Paket za zahtevnejše uporabnike

Minut pogovora v mobilno omrežje TS
Minut pogovora v mobilno omrežje A1
Minut pogovora v mobilno omrežje T-2
minut pogovora v mobilno omrežje TELEMACH
Minut pogovora v staciononarno omrežje TS
Minut za klice mednarodnega prometa za območje 1
Minut za klice mednarodnega prometa za območje 2
Minut za klice mednarodnega prometa za območje 3
Minut gostovanja (roaming) v EU - dohodni klic
Minut gostovanja (roaming) v non EU - dohodni klic
Minut gostovanja (roaming) v Srbiji - dohodni klic
Minut gostovanja (roaming) v Švici - dohodni klic
Minut gostovanja (roaming) v Črni gori- dohodni klic
Minut gostovanja (roaming) v Turčiji - dohodni klic
Minut gostovanja (roaming) v BiH - dohodni klic
Minut gostovanja (roaming) v ZDA - dohodni klic
Minut gostovanja (roaming) v Makedoniji - dohodni klic
Minut gostovanja (roaming) v EU - odhodni klic
Minut gostovanja (roaming) v non EU - odhodni klic
Minut gostovanja (roaming) v Srbiji - odhodni klic
Minut gostovanja (roaming) v Švici - odhodni klic
Minut gostovanja (roaming) v Črni gori- odhodni klic
Minut gostovanja (roaming) v Turčiji - odhodni klic
Minut gostovanja (roaming) v BiH - odhodni klic
Minut gostovanja (roaming) v ZDA - odhodni klic
Minut gostovanja (roaming) v Makedoniji - odhodni klic
Poslanih SMS v Srbiji
Poslanih SMS v Švici
Poslanih SMS v BiH
Poslanih SMS v Makedoniji
Poslanih SMS v EU
Poslanih SMS v non EU
Poraba date MB v EU
Poraba date MB v non EU


ODGOVOR
Predvidene količine posameznih postavk so razvidne iz formul pod točko 10. navodil.Datum objave: 28.08.2018   09:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik v 23. členu vzorca Krovne pogodbe za sklop 1 in sklop 2 zahteva: .
"Vsa komunikacija v zvezi s pogodbo, se izvaja izključno med skrbnikoma pogodbe. Enako velja za neposredno pogodbo, vključno z naročili posameznega naročnika, v kolikor se posamezni naročnik in izvajalec ne dogovorita drugače. Skrbnik skrbi za nadzor nad izvajanjem pogodbe ter mora biti dosegljiv in se odzivati v času delovnega časa naročnika ves čas trajanja te pogodbe."

Prosimo za podatek o delovnem času naročnika MJU. Prav tako pa vas obveščamo, da delovni čas določenih naročnikov ni enak delovnemu času izjavalca (8.00-16:00) in je iz tega razloga nemogoče, da je skrbnik pogodbe na strani izvajalca ves čas dosegljiv za vsakega naročnika. Prosimo za korekcijo pogodb (krovnih in neposrednih) v tem delu.


ODGOVOR
Odgovor je zajet v odgovoru št. 33, ki je bil objavljen dne 24.08.2018 ob 15:03.Datum objave: 28.08.2018   10:02
VPRAŠANJE
V Splošnih pogojih, točka 8.1 in 8.2 je predvidena odškodnina v višini 10% skupne pogodbene vrednosti, nikjer pa ni navedeno, v kakšnem primeru in višini jo je naročnik upravičen zaračunati. Ker je jasno, da vsaka kršitev (npr. (delna) nedosegljivost omrežja) še ne more imeti za posledico uveljavljanja maksimalne odškodnine, pa tudi sicer ni jasno kako bo naročnik izkazal nastanek dejanske škode, predlagamo, da naročnik ali določi, kakšna vrsta, trajanje ali obseg nedelovanja posameznih storitev (npr. izpad podatkovne povezave, govorne, nezmožnost posredovanja SMS sporočil...) ter v kakšnem trajanju bo podlaga za obračun škode, ali pa določi splošno klavzulo o odškodninski odgovornosti, ki se odrazi v zavrnitvi plačila za tiste storitve, ki niso bile dosegljive, pri čemer se višina škode navzgor omeji z npr. 20% plačilom paketov mesečnih naročnin, ki so bili prizadeti, in ne pavšalno na celotno pogodbeno vrednost.

ODGOVOR
Določbi ne določata kdaj naročnik zaračuna odškodnino ampak kdaj jo je upravičen zahtevati.Datum objave: 28.08.2018   10:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik v 3.5 točki splošnih pogojev navaja:
"Izvajalec mora v svojem omrežju uporabljati vmesnike, ki so predpisani z mednarodno veljavnimim standardi."
Prosimo za natančno pojasnilo, kaj naročnik smatra kot vmesnike?


ODGOVOR
Določba se briše.Datum objave: 28.08.2018   11:07
VPRAŠANJE
Splošni pogoji, točka 6.2.: Operater lahko sledi zlonamernim, škodljivim in nadležnim klicem izključno skladno z veljavno zakonodajo (in ne na podlagi dogovora s posameznim naročniku). Glede na navedeno prosimo, da se točka 6.2. spremeni tako, da glasi:
»6.2.
Izvajalec mora v primeru zlonamernih, škodljivih ali nadležnih klicev ali kratkih sporočil na podlagi pisne prijave naročnika, v okviru tehničnih možnosti ter v mejah, na način in pod pogoji, določenimi z veljavno zakonodajo, omogočiti sledenje klicem oziroma kratkim sporočilom s ciljem odkrivanja kličočega, povzročitelja takih klicev.


ODGOVOR
Točka 6.2 ostane nespremenjena. V točki II. 2.1. Splošnih pogojev je določeno, da mora izvajalec zagotavljati delovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in vseh pogodbenih storitev v skladu z določili veljavne zakonodaje s tega področja, kar pomeni, da navedena določba velja tudi za predmetno točko.Datum objave: 28.08.2018   14:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo potrdite, da logika obveščanja uporabnika in hkratnega nižanja hitrosti z brezplačnim prenosom podatkov, opisana v vzorcu krovne pogodbe za oba sklopa, velja za celotno zakupljeno količino podatkov v paketu (ali dodatka k paketu) in je le ta usklajena z RLAH, kot opisano spodaj.

V skladu z RLAH je namreč v EU omogočena poraba celotne zakupljene količine podatkov iz paketa ali dodatka k paketu (opcija). Količina, ki se lahko brez zaračunavanja pribitka porabi v EU pa je določena z limito pravične porabe v paketu (ali dodatku k paketu v EU).

V primeru porabe količine, ki je določena z limito pravične porabe, uporabnika pred porabo količine podatkov, določenih z limito pravične porabe obvestimo, v skladu z RLAH pa mu omogočimo nadaljnjo uporabo prenosa podatkov brez znižanja hitrosti, pri čemer za vsak prenesen MB po prekoračitvi limite pravične porabe zaračunamo pribitek, po ceni, ki je skladna z RLAH.

Po porabi celotne zakupljene količine podatkov v paketu (ali dodatka k paketu), uporabnika obvestimo in zmanjšamo hitrost prenosa podatkov, ki je brezplačna. V primeru, da želi uporabnik uporabljati prenos podatkov po nezmanjšani hitrosti mora izvajalec prejeti dovoljenje posameznega naročnika za nadaljnjo možnost uporabe storitve v obračunskem mesecu. Po prejemu dovoljenja posameznega naročnika za nadaljnjo možnost uporabe storitve, pa izvajalec omogoči pogodbeno zagotovljeno hitrost prenosa podatkov, ki je najvišja možna, v okviru možnosti omrežja.

Glede na to, da je po EU regulaciji možno celotno količino podatkov v zakupu za uporabo v Sloveniji možno uporabiti tudi v EU gostovanju, pri čemer se lahko računajo tudi pribitki, ko je presežena limita pravične rabe, vas prosimo za obrazložitev opomb v predračunu:
CNAR količina prenosa podatkov velja tudi med gostovanjem v omrežjih EU/EEA
CNARZ zagotovljeno vsaj 5 GB prenosa podatkov med gostovanjem v omrežjih EU/EEA


ODGOVOR
1. DA

2. CNAR: 1 GB prenosa podatkov v Sloveniji, od tega 1 GB med gostovanjem v omrežjih EU/EEA.
CNARZ: 10 GB prenosa podatkov v Sloveniji, od tega vsaj 5 GB med gostovanjem v omrežjih EU/EEA.
Datum objave: 28.08.2018   15:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Splošni pogoji, t.č. 9.4. določajo, da mora izvajalec na zahtevo določenim uporabnikom posameznega naročnika omogočati dostop do razčlenjenih računov za vsa naročniška razmerja posameznega naročnika, za določeno število obračunskih obdobij, z omogočeno sledljivostjo posameznih dostopov. Prosimo za potrditev, da se kot razčlenjen račun smatra račun z zakritimi zadnjimi 3 številkami telefonskih številk, pri čemer klici na brezplačne številke ali klici na številke za klice v sili na razčlenitvi računa niso izpisani.

3. Vzorec krovne pogodbe Sklop 2, člen 30: Naročniku predlagamo, da skrajni rok za pričetek izvajanja pogodbe spremeni na 1.2.2019, saj se bo tako naročnik izognil nevšečnostim, ki bi mu jih prineslo dvojno obračunavanje storitev v mesecu januarju 2019 (tako s strani obstoječega operaterja do 28.1.2019, kot s strani novega operaterja od 29.1.2019). Hkrati predlagamo, da naročnik spremeni navedeni člen tako, da bo določal, da bo naročnik izvajalcu najmanj en mesec pred začetkom izvajanja storitev dostavil vse podatke in morebitno dokumentacijo, ki jo ponudnik potrebuje, da lahko začne izvajati storitve. Nemogoče je namreč določiti skrajni rok za začetek izvajanja storitev za ponudnika, če ni hkrati določen tudi rok za posredovanje vseh potrebnih podatkov za naročnika. Teoretično bi to pomenilo, da naročnik ponudniku lahko pošlje podatke 28.2.2019, ponudnik pa mora v enem dnevu urediti pričetek izvajanja storitev za 8.000 uporabnikov, kar vključuje tudi fizično razdelitev sim kartic in modemov. Smiselno enako predlagamo, da se spremeni tudi 30. člen Vzorca krovne pogodbe za sklop 1.

4. Prosimo za potrditev, da se storitve gostovanja v Združenem kraljestvu po njegovem izstopu iz Evropske unije, obračunavajo po veljavnem ceniku operaterja.

5. V Splošnih pogojih, člen 4.4. je določeno, da je izvajalec dolžan brezplačno zagotoviti prenosljivost številk za naročniška razmerja za vse uporabnike po krovni pogodbi oziroma neposredni pogodbi skladno s Splošnim aktom o prenosljivosti številk. Prosimo za potrditev, da se to nanaša le na sklop 1, saj je prenos številk pri sklopu 2 nesmiseln.

6. Predračun, Sklop 2: Prosimo za pojasnilo katere storitve naročnik smatra kot paket ter katere kot opcije.

7. Vzorec krovne pogodbe, sklopa 1, sklop 2, čl. 1: Naročnik zahteva, da izvajalec začne opravljati storitve, ki so predmet pogodbe, s pričetkom njene uporabe, tudi če neposredne pogodbe s posameznimi naročniki še ne bodo podpisane. Ponudnik mora pred začetkom izvajanja storitev pridobiti vse potrebne podatke od posameznega naročnika, sicer le teh ne more pričeti izvajati. Predlagamo, da se zadnja alineja 1. člena Vzorca krovne pogodbe za sklop 1 in 2 spremeni na sledeč način:

»- da bo izvajalec začel opravljati storitve, ki so predmet te pogodbe, s pričetkom njene uporabe, tudi če neposredne pogodbe s posameznimi naročniki še ne bodo podpisane, pod pogojem, da mu naročnik najkasneje 1 mesec pred pričetkom opravljanja storitev posreduje vse podatke, ki jih izvajalec potrebuje za izvajanje storitev«.

ODGOVOR
1. Da.

3. Zahteva glede skrajnega roka ostaja nespremenjena (SKLOP 1: 10.2.2019, SKLOP 2: 29.1.2019)
V vzorcu krovne pogodbe za SKLOP 1 in vzorcu krovne pogodbe za SKLOP 2 pa se spremeni 30. člen tako, da se glasi:

V primeru, da bo izbran drug izvajalec od obstoječega, mora izbrani izvajalec v roku 1 (enega) meseca od podpisa krovne pogodbe oziroma najkasneje do začetka izvajanja krovne pogodbe (za SKLOP 1: 10.2.2019 / SKLOP 2: 29.1.2019) izvesti vse aktivnosti, ki so potrebne, da se bodo lahko po poteku tega obdobja vse storitve za vse naročnike začele nemoteno izvajati. Naročnik/posamezni naročniki morajo izvajalcu posredovati podatke, ki jih potrebuje. Prehod mora biti izveden na način, da je čim manj moteč za delo naročnikov (prenos številk v nočnem času, pridobivanje le tistih podatkov, ki so nujno potrebni za prehod ipd.). Morebiti potrebne podatke, ki jih izvajalec lahko pridobi sam, mora pridobiti izvajalec.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis dokumentov, v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.

4. Morebitne spremembe se bodo obravnavale glede na dejansko stanje.

5. Da.

6. Odgovor je zajet v odgovoru, ki je bil objavljen dne 27.08.2018 ob 16:51 uri.

7. V vzorcu krovne pogodbe za SKLOP 1 in vzorcu krovne pogodbe za SKLOP 2 se v 1. členu spremeni 5. alineja tako, da se glasi:

- da bo izvajalec začel opravljati storitve, ki so predmet te pogodbe, s pričetkom njene uporabe, tudi če neposredne pogodbe s posameznimi naročniki še ne bodo podpisane, pod pogojem, da mu naročnik/posamezni naročniki pred pričetkom opravljanja storitev posredujejo podatke, ki jih izvajalec potrebuje za izvajanje storitev.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis dokumentov, v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.

Datum objave: 28.08.2018   15:47
VPRAŠANJE
Ponudnik je na svoje vprašanje: V razpisni dokumentaciji v točki 11.2.2 je navedeno, da morajo ponujene cene vključevati vse zahteve iz predmetnega naročila, stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila - razpisano-ponujeno storitev, morebitne trošarine, takse, zavarovanje, davke, morebitne popuste, vklop/izklop določene storitve, preklope med različnimi paketi, priključnino idr. Gre tukaj za zaključen seznam stroškov ali je še kakšen drug strošek, s katerim ponudnik ni seznanjen. Če je, prosimo za navedbo vseh stroškov. Prosimo tudi za pojasnilo kakšno zavarovanje mora vključevati ponujena cena od naročnika prejel sledeč odgovor: Kot primer so navedeni le nekateri morebitni stroški. Idr. pomeni, da mora izvajalec v ceni upoštevati vse stroške, ki jih bo imel z izvedbo naročila ves čas njegovega trajanja. V zvezi s tem ponovno prosimo za pojasnilo kakšno zavarovanje mora vključevati ponujena cena. Edino zavarovanje, ki ga naročnik zahteva v razpisni dokumentaciji, je namreč zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Prosimo tudi za potrditev, da ima naročnik v mislih samo stroške, ki se nanašajo na izpolnjevanje razpisnih zahtev in ne na stroške, ki bi jih naročniku prinesle kakšne dodatne zahteve tekom izvajanja pogodbe.

ODGOVOR
Odgovor je zajet v odgovoru št. 11, ki je bil objavljen dne 23.08.2018 ob 11:00 uri. Pojasnjujemo, da gre za stroške na ponudnikovi strani.Datum objave: 28.08.2018   15:50
VPRAŠANJE

2. V sklopu 2 naročnik zahteva 30 dnevne pakete. Naročnika opozarjamo, da bodo 30 dnevni paketi prinesli velike nevšečnosti tako zanj kot za ponudnika, zato predlagamo popravek na obračunsko obdobje 31 dni. V primeru 30 dnevnega obračunskega obdobja bo namreč pri paketih, ki se mesečno obračunavajo, v mesecih, ki imajo 31 dni, dvojno obračunavanje oz. bo naročnik prejel dva računa. In sicer enega za obdobje od 1. do 30. dne v mesecu in enega za 31. dan v mesecu. Navedeno bo med drugim pomenilo knjiženje dveh računov v tem mesecu. Ker verjamemo, da je naročniku v interesu optimizacija in olajšanje dela posameznim naročnikom, saj izvaja ta razpis v imenu večjega števila naročnikov, in za prosimo za korekcijo paketov na 31. dnevno obračunsko obdobje. Na kakovost predmeta tega razpisa, torej storitev prenosa podatkov, ta dejavnik nima vpliva.


ODGOVOR
2. Zahteva ostane nespremenjena.Datum objave: 30.08.2018   15:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim za potrditev, da je začetek obračunskega cikla 1. ga v mesecu, za oba sklopa.

ODGOVOR
Računi se izstavljajo na način določen v vzorcih krovnih pogodb in splošnih pogojih.Datum objave: 30.08.2018   17:00
VPRAŠANJE
1. Točka 11.1 Splošnih pogojev določa:
Izvajalec lahko podatke v zvezi z naročniškim razmerjem (naziv naročnika, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko, davčno in matično številko ter druge informacije in podatke, navedene v krovni in neposrednih pogodbah, ki so potrebni za sklenitev naročniškega razmerja) zbira, obdeluje in uporablja v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov in jih uporablja le za sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prekinitev pogodbe z naročnikom ter zaračunavanje storitev. Izvajalec lahko pridobljene podatke uporablja le za nemoteno izvajanje naročniškega razmerja.
Izvajalec lahko s posebnim pisnim soglasjem naročnika zbira podatke iz prejšnjega odstavka za potrebe analiziranja podatkov z namenom izboljšanja ponudbe, zbira tudi druge podatke o naročniku/uporabniku (npr. demografske podatke in podobno).
Izvajalec lahko obdeluje podatke samo na način in v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje ter določili razpisne dokumentacije, ne glede na lokacijo obdelave podatkov.
Naročnika opozarjamo, da si vsi trije odstavki te točke med seboj nasprotujejo. V 1. odstavku je določeno, da se podatki naročnika obdelujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, vendar podatki pravne osebe niso varovani skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Prav tako je določeno, da se osebni podatki lahko obdelujejo samo za namen izvajanja pogodbe. V drugem odstavku je določeno, da lahko na podlagi soglasja podatke obdelujemo še za druge namene. To zopet ni skladno z Uredbo GDPR. Podlaga za obdelavo podatkov je opredeljena v 6. členu GDPR, pri čemer sta izvajanje pogodbe in soglasje le dva od šestih temeljev zakonite obdelave podatkov. Prosimo za ustrezen popravek razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Točka 11.1 Splošnih pogojev, se spremeni tako, da se glasi:

Izvajalec lahko obdeluje osebne podatke samo na način in v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje ter določili razpisne dokumentacije, ne glede na lokacijo obdelave osebnih podatkov.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis dokumentov, v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.
Datum objave: 31.08.2018   09:45
Naročnik bo spremenil rok za predložitev ponudb in rok za odpiranje ponudb. Sprememba bo objavljena na portalu EU, portalu javnih naročil, spletni strani naročnika in v sistemu eJN.


Datum objave: 03.09.2018   10:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

2. Neposredna pogodba SKLOP 1 in SKLOP 2, poglavje VI. Pogodbena obdelava osebnih podatkov: Uredba GDPR definira upravljavca kot fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave. Obdelovalec je fizična ali pravna osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca. Ponudniki s svojimi naročniki elektronskih komunikacijskih storitev niso v odnosu upravljavec osebnih podatkov obdelovalec osebnih podatkov, zato določbe o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov v neposredni pogodbi ne pridejo v poštev. Operaterji namreč z osebnimi podatki naročnikov upravljajo kot upravljavci, saj jih obdelujejo v svojem imenu, za izvajanje svoje storitve in ne kot naročnikovi obdelovalci. Podatke obdelujemo na podlagi izrecnega zakonskega pooblastila, na podlagi 6. člena Uredbe GDPR. Uredba GDPR v 6. členu določa kdaj je podano izrecno zakonsko pooblastilo, med drugim, če je izpolnjen vsaj eden izmed takstativno naštetih pogojev in sicer, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki privoli v obdelavo osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov, če je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba,... Operaterji torej lahko na podlagi zakonskega pooblastila obdelujejo podatke, če je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe. Glede na navedeno prosimo, da VI. poglavje Vzorca neposredne pogodbe za SKLOP 1 in SKLOP 2 ustrezno spremenite oz. brišete.

ODGOVOR

V vzorcu neposredne pogodbe za SKLOP 1 in vzorcu neposredne pogodbe za SKLOP 2 se spremeni točka VI. POGODBENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV tako, da se glasi:
15. člen

V zvezi z 8. členom te pogodbe stranki ugotavljata naslednje:

- na podlagi te pogodbe se bodo obdelovali osebni podatki uporabnika: telefonska številka in delodajalec,

- posamezni naročnik je upravljavec osebnih podatkov uporabnikov, navedenih v zgornji alineji, in jih za potrebe izvajanja storitev mobilne telefonije in nakupa mobilnih aparatov (SKLOP 2: storitev prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakupa opreme za prenos podatkov posreduje izvajalcu).

Izvajalec bo v času izvajanja storitev mobilne telefonije in nakupa mobilnih aparatov (SKLOP 2: storitev prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakupa opreme za prenos podatkov posreduje izvajalcu) o uporabnikih storitev pridobil še druge osebne podatke: osebni podatki o kličočih in klicanih številkah, prijavi posameznika na celico (bazno postajo) ter podatkovne komunikacije, vključno s komunikacijo prek SMS/MMS in interneta oziroma internetnih aplikacij ter podatki in obvestila v zvezi z aktivacijo ali iztekom računa ter o enotah, ki so na voljo, o vklopu ali spremembi opcij ali tarif, o izteku vklopa ali ko je dosežen določen delež porabljenih količin, o (predvidenem) izklopu številke iz omrežja in o stanju na računu. Čeprav posamezni naročnik s temi podatki o uporabniku ne bo razpolagal, se kot naročnik in plačnik storitev ter kot tisti, ki je izvajalcu posredoval osnovne podatke o posameznem uporabniku storitev, za namene tega pogodbenega razmerja šteje kot upravljavec teh podatkov, saj izvajalec s posameznim uporabnikom storitve ne stopa v neposredni pogodbeni odnos.

S to pogodbo posamezni naročnik kot upravljavec pooblašča izvajalca za obdelovalca (v skladu Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljnjem besedilu: GDPR), v delu zagotavljanja storitev mobilne telefonije in nakupa mobilnih aparatov (SKLOP 2: storitev prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakupa opreme za prenos podatkov), torej izključno v navedenem obsegu in izključno za namene, ki jih določa posamezni naročnik.

16. člen

Namen obdelave osebnih podatkov v skladu s prejšnjim členom je izključno izvajanje storitev v skladu s to pogodbo v obsegu, navedenem v prejšnjem členu.

17. člen

Izvajalec kot obdelovalec osebnih podatkov bo spoštoval obveznosti po GDPR, s poudarkom na členih 28 in 32 ter s tema členoma povezane druge določbe navedene uredbe in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Izvajalec kot obdelovalec osebnih podatkov bo redno testiral, ocenjeval in vrednotil učinkovitost tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varstva osebnih podatkov in bo na tej podlagi prilagajal vse ukrepe, s katerimi zagotavlja njihovo varstvo.

18. člen

Izvajalec se poleg tega zavezuje, da:
- bo osebne podatke, do katerih ima dostop, obdeloval izključno za namen izvajanja te pogodbe in podatkov ne bo obdeloval ali drugače uporabljal za noben drug namen (ne bo izdeloval kopij ipd.),
- bo vodil evidenco vseh vrst dejavnosti obdelave, v skladu z 2. točko člena 30 GDPR,
- osebnih podatkov, do katerih ima dostop, ne bo na kakršen koli način dajal na razpolago osebi, ki dela za njega kot podizvajalec in jih ne potrebuje za opravo nalog, ki izhajajo iz te pogodbe,
- osebnih podatkov, do katerih ima dostop, ne bo dajal fizično katerimkoli nepooblaščenim osebam, ali jih prenašal po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih,
- bo osebne podatke, ki bi se morebiti nahajali v njegovem informacijskem sistemu, po koncu izvajanja te pogodbe, nepovratno uničil,
- bo varoval strojno, sistemsko in aplikativno programsko računalniško opremo, s katero se obdelujejo osebni podatki,
- bo naprave, s katerimi dostopa do osebnih podatkov uporabnikov storitve, upoštevaje način njihove uporabe in s tem povezana tveganja (namizni oz. prenosni računalnik) in veljavne organizacijske ukrepe (tehnično in organizacijsko varovanje), zaščitil na način, da v primeru neupravičenega dostopa do te naprave, ni mogoče dostopati do osebnih podatkov (zaščita naprave z gesli, šifriranje celotnega nosilca podatkov),
- bo spoštoval pravila o varovanju prostorov, v katerih se nahaja oprema, s katero se dostopa, obdeluje osebne podatke uporabnikov z organizacijskimi, fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do opreme iz prejšnje alineje,
- bo preprečeval nepooblaščen dostop tudi pri njihovem prenosu s telekomunikacijskimi sredstvi in omrežji,
- bo naročniku omogočil nadzor nad izvajanjem prejšnjih alinej tega člena, tudi z vpogledom v dele svojega informacijskega sistema, ki se nanašajo oziroma so v rabi za izvajanje storitev po tej pogodbi, s predhodno napovedjo dveh (2) tednov,
- bo zagotovil, da so osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, zavezane k zaupnosti v skladu z b) točko člena 28 GDPR,
- bo izvajal vse druge potrebne ukrepe in postopke, s katerimi se preprečuje naključna ali namerna nepooblaščena obdelava osebnih podatkov, njihova sprememba ali uničevanje, za katere kot dober gospodar ocenjuje, da jih mora izvajati.

Izvajalec kot obdelovalec osebnih podatkov se zavezuje, da bo brez nepotrebnega odlašanja in izčrpno obvestil posameznega naročnika kot upravljavca osebnih podatkov o vseh morebitnih zaznanih napakah ali nepravilnostih, povezanih z osebnimi podatki ali njihovo obdelavo.

Obveznosti izvajalca kot obdelovalca osebnih podatkov, za katere to izhaja iz njihovega smisla ali namena, se nanašajo tudi na čas po izvajanju te pogodbe.

19. člen

Izvajalec kot obdelovalec osebnih podatkov mora pred morebitno sklenitvijo pogodbe, s katero namerava vsaj del opravil v zvezi z izvajanjem te pogodbe in posledično v zvezi z obdelavo osebnih podatkov prenesti na drugega obdelovalca, za to dobiti posebno soglasje posameznega naročnika. Pri tem mora natančno navesti, kateri del pogodbenih obveznosti namerava prepustiti drugemu obdelovalcu osebnih podatkov in do katerih osebnih podatkov bo ta imel oziroma bi lahko imel dostop.

Če bi izvajalec kot obdelovalec osebnih podatkov za namen izvajanja te pogodbe obdelavo osebnih podatkov prepustil drugemu obdelovalcu osebnih podatkov, ga mora s pisno pogodbo zavezati k enakim obveznostim, kot veljajo za izvajalca po tej pogodbi.

Če obdelovalec ne izpolni obveznosti varstva podatkov, izvajalec po tej pogodbi kot pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov še naprej v celoti odgovarja posameznemu naročniku kot upravljavcu za izpolnjevanje obveznosti obdelovalca.

20. člen

Če pride zaradi ravnanj ali opustitev obveznosti izvajalca kot pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov do kršitve varstva osebnih podatkov, mora izvajalec kot pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov o tem nemudoma, najpozneje pa v 48 urah po seznanitvi s kršitvijo, obvestiti posameznega naročnika, in sicer preko skrbnika pogodbe.

Uradno obvestilo o kršitvi varstva osebnih podatkov mora vsebovati vsaj vsebino iz 3. točke člena 33 GDPR.

21. člen

Izvajalec kot obdelovalec osebnih podatkov bo pri uresničevanju pravic posameznikov, ki jih določa GDPR, nudil posameznemu naročniku kot upravljavcu strokovno pomoč, kolikor je to mogoče s strani izvajalca kot obdelovalca osebnih podatkov. Vsak neposredno prejet zahtevek posameznika za uresničevanje njegovih pravic bo izvajalec kot obdelovalec osebnih podatkov posredoval posameznemu naročniku kot upravljavcu, ki je v celoti odgovoren za ta zahtevek.
Datum objave: 03.09.2018   10:20
VPRAŠANJE
Sicer ste že prejeli vprašanje glede zahtevanih frekvenc pri modemu v sklopu 2 vendar ni jasnega odgovora. Zato sprašujemo ponovno:

V razpisni dokumentaciji zahtevate v sklopu 2 naslednje frekvence
» podprte tehnologije prenosa podatkov: EDGE, UMTS, HSPA (HSDPA/HSUPA), HSPA+ in LTE,
» Frekvenčna območja GSM: 850/900/1800/1900 MHz
» Frekvenčna območja UMTS 850/900/1900/2100 MHz
» Frekvenčna območja LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz


Zanima nas ali je dovolj če podpira naslednje frekvence:
» podprte tehnologije prenosa podatkov: EDGE, UMTS, HSPA (HSDPA/HSUPA), HSPA+ in LTE,
» Frekvenčna območja GSM: 850/900/1800/1900 MHz
» Frekvenčna območja UMTS 900/2100 MHz
» Frekvenčna območja LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz

Prosim za odgovor
DA/NE


ODGOVOR
DADatum objave: 04.09.2018   09:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za dodatno pojasnilo 5. člena vzorca krovne pogodbe za sklop 2:
Ali se količine prenosa podatkov pri vklopu dodatnega paketa (CEU1 ali CEU2), ki se nanaša na prenos podatkov v tujini v trenutku vklopa seštevajo s paketom prenosa podatkov (CDO ali CDV ali CDN)?

ODGOVOR
Paketi se obravnavajo na način:
CDO + CEU1 = 1 GB prenosa podatkov v Sloveniji (z vključeno količino med gostovanjem v omrežjih EU/EEA po RLAH) + 5 GB prenosa podatkov v državah Evropske unije/EEA.
Datum objave: 04.09.2018   13:29
VPRAŠANJE
V razredih 2,3 in 4 zahtevate, da aparat omogoča videotelefonijo.

Ali prav razumemo, da mora omogočati opcijo videoklicev preko raznih aplikacij kot so DUO, Skype, Viber itd,..

ODGOVOR
Videotelefonija - integrirana oziroma preko aplikacij, ki so brezplačno na voljo v »trgovini« aplikacij ali na uradnih spletnih straneh proizvajalca telefonov.Datum objave: 05.09.2018   14:39
Iz razpisne dokumentacije je izpadla navedba posameznega naročnika za SKLOP 2, in sicer OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI, zaradi česar se v SKLOPU 2 doda:
Predvideno število uporabniških razmerij: 4,
Predvideno število opreme za prenos podatkov: 2.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis dokumentov, v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.Datum objave: 13.09.2018   12:11
Naročnik bo s spremembo razpisne dokumentacije spremenil pogoj, in sicer v točki 9.1.2 Navodil gospodarskim subjektom in ustrezno podaljšal rok za oddajo ponudb.