Dosje javnega naročila 005023/2018
Naročnik: Javno podjetjeAzienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l., Ulica 15.maja 4, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori v Kopru
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 413.079,42 EUR

JN005023/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.07.2018
JN005023/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2018
JN005023/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.12.2019
JN005023/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005023/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetjeAzienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
Ulica 15.maja 4
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Simon Varljen, tajništvo
simon.varljen@marjeticakoper.si
+386 56633700
+386 56633706

Internetni naslovi
http://www.marjeticakoper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.marjeticakoper.si/sl/javna-narocila/zapiranje-odlagalisca-nenevarnih-odpadkov-dvori-v-kopru/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2666
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori v Kopru
Referenčna številka dokumenta: 5/002-18 z dne 13.07.2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90533000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba zapiralnih del na odlagališču nenevarnih odpadkov v Dvori pri Kopru
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90533000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje deponije nenevarnih odpadkov v Dvorih pri Kopru, na parc.št. 2144 k.o.Kubed
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru predmetnega JN je potrebno:
- sanirati območje depresije na kapi odlagališča z zmanjšano nosilnostjo tal,
- Položiti kompletni prekrivni sloj na kapi odlagališča oziroma njegovega najmlajšega dela v tlorisni izmeri 5.600 m2,
- Ureditev brežin severno od kape do berme 327,
- Med bermo 327 in kapo odlagališča urediti prvo najvišjo bermo z vtičnimi koritnicami za zajetje površinskih vod z vtokom v jašek BC 80 na k. 340, cevovodom in iztokom v grapo,
- Namestitev končnih pokrovov na plinjakih in ureditev kondenznih loncev ter dovodnih cevi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 17.09.2018
Konec: 30.11.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v predmetni razpisni dokumentaciji št.5/002-18 z dne 13.07.2018, v točki III.7 "Obrazec izjave o zagotavljanju sposobnosti"


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.08.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.08.2018   13:00
Kraj: Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica 14.maja 4, 6000 Koper (elektronska oddaja ponudbe)

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
1. Goran Štrancar Marjetica Koper
2. Igor Krajnc Marjetica Koper
3. Simon Varljen Marjetica Koper
4. Alan Žiberna Mestna občina Koper
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.08.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.07.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.08.2018   13:34
VPRAŠANJE
Prosimo če lahko v popisu del objavite skupno rekapitulacijo del, obstoječ popis nima skupne rekapitulacije.

ODGOVOR

Skupna rekapitulacija je objavljena na strani 22, predmetne razpisne dokumentacije.


Datum objave: 03.08.2018   13:35
VPRAŠANJE
Ker je popis del zaščiten ni mogoče vpisovati cene z decimalnimi mesti. Prosimo za popravek ali dovolilo da oddamo ponudbo na obstoječ popis.

ODGOVOR

Popravljena Excelova datoteka s popisi del, je bila objavljena dne 03.08.2018, ime datoteke Popis_zapiranje_Dvori_popravek_03_08_2018.
Skladno s točko 2.4 (str.9) predmetne razpisne dokumentacije je datoteka s popisi del v Excelovi obliki priložena zgolj kot pomoč pri izdelavi ponudbe.
Datum objave: 03.08.2018   13:36
VPRAŠANJE
Pozicija 02 05 izdelava BC jaška - namet kamenja frakcije 120-250mm v dolžini 200 m v smeri odtoka ter 100 m okoli jaška

Prosimo če preverite če so mere 200 m in 100 m točne, če je tako je potrebno urediti površino 20000 m2 ?


ODGOVOR

Namet v dolžini 200 m v smeri odtoka je v širini maksimalno 10 m, dejanska širina pa je odvisna od razmer na terenu. Odtok površinske vode je speljan v sistem hudourniških grap, katere se v omenjeni dolžini uredi na opisan način. Glede območja okoli jaška pa je dejansko prišlo do napake, namesto 100 m je 10 m.Datum objave: 07.08.2018   08:48
VPRAŠANJE
Naročnik v opozorilu na strani 6 razpisne dokumentacije navaja ... Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.
Prosimo, da naročnik navedeno umakne iz razpisne dokumentacije, saj ne more prenesti odgovornosti za lastno nepopolno ali neustrezno razpisno dokumentacijo na ponudnika, saj naročnik razpolaga z identično celotno dokumentacijo in mu je poznan predmet javnega naročila, torej bi tudi sam lahko predvidel, kaj bi moralo v dokumentaciji biti opredeljeno.
V 5. členu osnutka pogodbe, naročnik navaja: Pogodbena cena po tej pogodbi bo plačana, glede na dejansko izvedena dela po mesečni situaciji in sicer v roku 30 dni od dneva potrditve situacije s strani nadzornega organa naročnika.
Prosimo za uskladitev posameznih dikcij v 1. členu pogodbe ter tabelo v točki 8.1 in tabelo v točki 9.2, ki se nanašajo na termin izvedbe del in termin plačila situacij, ki so v nasprotju z zakonom, saj mora biti plačilo izvršeno tako kot je določeno v 5. členu osnutka pogodbe ali pa predvidi kasnejšo izvedbo del glede na razpoložljiva sredstva.


ODGOVOR

Pri »OPOZORILU« pod točko 2.1.4 na 6. strani naj ponudniki upoštevajo zgolj prvi del in sicer: Ponudnik naj obišče in si ogleda lokacijo del in njeno okolico, da bi bil sposoben oceniti vse podatke, ki bi jih lahko potreboval pri pripravi ponudbe in podpisu pogodbe za izvedbo del. Ponudnik naj pred oddajo ponudbe prouči razpisno dokumentacijo, in predvidi potreben obseg in zahtevnost del ter organizacijo del.

Naročnik je vezan na izdano Okoljevarstveno dovoljenje s strani ARSO v katerem je opredeljeno, da je rok za dokončanje del 30.11.2019 ter hkrati na razpoložljiva sredstva proračuna Mestne občine Koper za leta 2018, 2019 in 2020 (skladno s sprejetim načrtom razvojnih programov MOK).
Glede na to, da je večina izvedbe del predvidena v mesecih septembru, oktobru in novembru 2019 ter na 30 dnevni plačilni rok, je plačilo končne situacije predvideno v začetku leta 2020.
Izvajalec bo plačilo v letu 2020, skladno z 9.2 točko (Obračun in primopredaja) navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, prejel v roku 30 dni po sprejetju proračuna MOK za leto 2020 oz. najkasneje do dne 31.01.2020.