Dosje javnega naročila 005177/2018
Naročnik: SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: Vrednotenje uspešnosti izvajanja vseživljenjske karierne orientacije, vključno s sistemom napovedovanja potreb na trgu dela
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005177/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.07.2018
JN005177/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2018

    JN005177/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Kotnikova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.svrk@gov.si
+386 14003311

Internetni naslovi
http://www.svrk.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/268210/RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2530
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vrednotenje uspešnosti izvajanja vseživljenjske karierne orientacije, vključno s sistemom napovedovanja potreb na trgu dela
Referenčna številka dokumenta: JN 17/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Vrednotenje uspešnosti izvajanja vseživljenjske karierne orientacije, vključno s sistemom napovedovanja potreb .
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
PRILOGA 1: TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

1. VSEBINSKI OKVIR

1.1. Namen in cilji vrednotenja

Namen evalvacije je preveriti učinkovitosti izvajanja projektov VKO in njihov vpliv na učinkovitost svetovanja brezposelnim in iskalcem zaposlitve, ustreznost metod in tehnik, preveriti zadovoljstvo udeležencev z delom svetovalcev ZRSZ in vsebino svetovanja. Obenem želimo preveriti ali imajo tovrstna svetovanja vpliv na večjo zaposljivost brezposelnih in na drugi strani preveriti uporabnost razvitih storitev in pripomočkov za svetovanje, ki so na voljo svetovalcem ZRSZ, ki delajo z brezposelnimi in drugim uporabnikom storitev ZRSZ (šolajoči mladini, kariernim svetovalcem ipd).
Cilji vrednotenja so:
- oceniti vpliv Strokovne skupine za VKO na oblikovanje politik na področju VKO (resornih ministrstev in nacionalnih institucij) in oceniti pomoč NKT VKO pri oblikovanju politik na področju VKO;
- preveriti prepoznavnost in uporabnost razvitih pripomočkov VKO med uporabniki;
- preveriti vpliv izvedenih usposabljanj za izvajalce VKO na ustrezno usposobljenost kariernih svetovalcev in preveriti usposobljenost novih svetovalcev;
- oceniti vpliv učinkov na trg dela (z vidika posameznika in družbe);
- preveriti ustreznost izdelanih instrumentov in orodij za kvalitetno napovedovanje zaposlitev in potrebnih kompetenc;
- preveriti vpliv napovednika zaposlovanja na oblikovanje ukrepov APZ;
- preveriti vpliv svetovanja brezposelnim, drugim iskalcem zaposlitve z vidika učinkovitejšega nastopa na trgu dela in delodajalcem z vidika učinkovitejšega iskanja oz. pridobivanja kadrov ;
- preveriti vpliv novih svetovalcev na prerazporeditev strank med svetovalci in na obseg posvetovanj na letni ravni (naraščanje, upadanje, nespremenjeno);
- vpliv centralne pisarne za delodajalce na zagotavljanje ustreznih iskalcev zaposlitve glede na potrebe delodajalcev;
- vpliv večkanalnega komuniciranja s strankami na zmanjšanje obremenitev strokovnih delavcev (svetovalcev za zaposlitve);
- vpliv novo razvitih storitev v okviru projektov na delo svetovalcev, kariernih svetovalcev.

2. PREDMET VREDNOTENJA
Predmet vrednotenja je doseganje načrtovanega specifičnega cilja 8.1.2 Učinkovitejša vseživljenjska karierna orientacija in preverjanje učinkov izvajanja projektov znotraj tega specifičnega cilja, predvsem projekta »Razvoj storitev VKO in nadaljnja krepitev nacionalne koordinacijske točke (v nadaljevanju NKT) za VKO« in »Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela«, še posebej v zvezi z napovedovanjem zaposlovanja ter projektom »Izvajanje storitev za brezposelne, druge iskalce zaposlitve in delodajalce«.
Področje svetovanja bo sicer vključeno v samostojno evalvacijo, ki je načrtovana za leto 2019. Namen projekta Razvoj storitev VKO in nadaljnja krepitev NKT za VKO (projekt NKT VKO) je sistemska podpora razvoju VKO in enotno izvajanje VKO na nacionalnem nivoju in nadaljnjemu razvoju stroke VKO in povezovanju različnih resorjev (MDDSZ, MIZŠ, MGRT) ter institucij v izobraževanju in na trgu dela, ki izvajajo karierno orientacijo.
Namen projekta Učinkovito usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela (projekt UPP) je razvoj ustreznih instrumentov za kvalitetno napovedovanje potreb po delavcih ter kompetencah, kar bo prispevalo k zmanjševanju strukturnih neskladij na trgu dela in hitrejšemu dostopu brezposelnih oseb do zaposlitve.
Namen projekta Izvajanje storitev za brezposelne, druge iskalce zaposlitve in delodajalce je dvig kakovosti in povečanje dostopnosti storitev Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) uporabnikom storitev (zlasti brezposelnim in delodajalcem), kar bo po eni strani prispevalo k večji zaposljivosti, po drugi pa k večji učinkovitosti in k izboljšanju svetovalnega dela z brezposelnimi.
...
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Organiziranost, usposobljenost in izkušenost projektne skupine50%

Cena – Ponder:
50%
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sredstva so zagotovljena v proračunu SVRK za leto 2018 in leto 2019 in sicer:
1541-15-0039 Tehnična pomoč ESRR 2014-2020 153150 PN13-Tehnična pomoč-ESRR-V-EU
153151 PN13-Tehnična pomoč-ESRR-V...


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.08.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.08.2018   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.07.2018   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.07.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.