Dosje javnega naročila 005196/2018
Naročnik: OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije - Center za krepitev zdravja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 34.465,00 EUR

JN005196/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.07.2018
JN005196/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.08.2018
JN005196/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.08.2018
JN005196/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2018
JN005196/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.10.2018
JN005196/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2018
JN005196/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2018
JN005196/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 26.10.2018
JN005196/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN005196/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
SI
Žalec
Slovenija
Lea Pungartnik
lea.pungartnik@zalec.si
+386 37136481

Internetni naslovi
http://www.zalec.si/e-narocanje/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zalec.si/e-narocanje/
ESPD: http://www.zalec.si/e-narocanje/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3195
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije - Center za krepitev zdravja
Referenčna številka dokumenta: 4300-0015/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo Centra za krepitev zdravja in zunanjo ureditev parkirišč in pločnikov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Projektna dokumentacija za gradnjo Centra za krepitev zdravja
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije, ki obsega pripravo DGD, PZR in PZI za gradnjo Centra za krepitev zdravja - Zdravstveni dom Žalec.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 31.08.2018
Konec: 31.10.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 - 2020.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Projektna dokumentacija za zunanjo ureditev parkirišč in pločnikov ob Zdravstvenem domu Žalec in Žalskih lekarnah Žalec
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Projektna dokumentacija za zunanjo ureditev parkirišč in pločnikov ob Zdravstvenem domu Žalec in Žalskih lekarnah Žalec obsega pripravo PZI za zunanjo ureditev parkirišč in pločnikov ob Zdravstvenem domu Žalec in Žalskih lekarnah Žalec.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 31.08.2018
Konec: 30.11.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.08.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 07.11.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.08.2018   10:05
Kraj: Sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.08.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.07.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.07.2018   09:52
VPRAŠANJE

Spoštovani,

glede na to, da je čas dopustov imamo težave pri ponovnem potrjevanju referenc, saj vsak naročnik zahteva podatke, katere na že potrjenih referencah niso navedene.

Ali lahko priložimo že potrjene reference, ki pa nimajo navedenega datuma izgradnje objekta? Glede na nov zakon ZJN 3 naj bi naročniki sami preverjali reference ponudnikov!!!


ODGOVOR
Spoštovani.
V tabeli na razpisnem obrazcu št. 7 je potrebno navesti datum. Lahko priložite že potrjene reference na drugačnih obrazcih, naročnik bo referenčna potrdila pregledal in preveril resničnost podatkov, tudi datuma iz prej navedene tabele.
Lep pozdrav

Datum objave: 01.08.2018   11:58
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. Zahtevane reference so nekoliko nenavadne, saj se razumejo, da mora biti izdelana proj. dokumentacija v vrednosti 250.000 brez DDV.
Gre za nesorazmerno in nedopustno visoko zahtevo za predmet razpisa v velikosti zgolj 250 m2.
Zato pozivamo za spremembo: navesti potrebno površino referenčnega objekta sorazmerno obsegu naročila (brez ) ali pa morebiti definirati referenčno zahtevo v investicijsko vrednost zahtevane reference.

2. Iz razpisa izhaja, da je že izdelana IDZ dokumentacija. Predvidevamo, da je izdelana po vsebini in obsegu skladno z veljavno zakonodajo iz časa, ko je bila izdelana, z vsemi potrebnimi sestavnimi deli. Pozivamo za potrditev.

3. Ali bo izbranemu projektantu izdelana IDZ predana v elektronski odprtokodni obliki primerni nadaljnje delo in v tiskani obliki? Če ne, je dosedanji izdelovalec IDZ v privilegirani poziciji in ima prednost.

4. Ali so že pridobljeni projektni pogoji?

5. Ali imate urejene avtorske pravice in izdelovalec IDZ ne bo imel nobenih zahtevkov do izbranega projektanta? V kolikor tozadevna problematika ni urejena z avtorjem, je izvedba razpisa nedopustna, saj smo ponudniki postavljeni v neenakopraven položaj.

Hvala


ODGOVOR
Spoštovani.
1. Vrednost 250.000,00 brez DDV se navezuje na zgrajen objekt, za katerega je bila izdelana projektna dokumentacija. Referenca je torej izdelana projektna dokumentacija za objekt klasifikacije CC-SI 126, ta objekt pa mora biti tudi že zgrajen in je bila vrednost gradnje objekta najmanj 250.000,00 brez DDV.
2. IDZ ni bila izdelana v celoti skladno s pravilnikom, ker je bila dokumentacija za spremembo ureditvenega načrta staro mestno jedro še v izdelavi. Prav tako še ni bilo geodetskega načrta.
3. Idejna zasnova bo v izbranemu projektantu predana v elektronski odprtokodni obliki primerni za nadaljnje delo (DWG format).
4. Projektni pogoji v fazi IDZ niso bili pridobljeni.
5. Izdelovalec IDZ ne bo do izbranega ponudnika uveljavljal nobenih zahtevkov iz naslova avtorskih pravic.
Lep pozdrav

Datum objave: 02.08.2018   11:04
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. Skladno z določili ZJN cena ne sme biti edino merilo. Pozivamo za opredelitev večih meril, ki bi omogočila izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe, kar ni enako najcenejši.

2. Zaradi sprememb bistvenih določil razpisa (merilo) in zaradi odsotnosti (letni dopusti) žal ni moč v želenem terminu pripraviti korektne ponudbe. Naprošamo za podaljšanje roka za 14 dni.

Lp

ODGOVOR
Spoštovani.
Merilo za oddajo javnega naročila se spremeni in sicer:
"Merilo je ekonomsko najugodnejša ponudba, skladno z naslednjimi merili:
Merilo točke
1. Cena 75,00
2. Reference 25,00

Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista, ki doseže najvišje skupno število točk. Doseženo skupno število točk je enako vsoti doseženega števila točk pri posameznem merilu.
1. Merilo »cena«
Po merilu »cena« lahko ponudnik prejme največ 75 točk.
Ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije bo naročnik pri merilu »cena« upošteval ponudbeno vrednost z DDV (iz razpisnega obrazca št. 1). Naročnik bo točke po merilu »cena« izračunal na sledeč način:

najnižja ponudbena vrednost z DDV X 75
Točke po merilu »cena« = ____________________________________________
ponudnikova ponudbena vrednost z DDV

Po navedenem merilu in glede na zgornji izračun bo ponudnik, katerega ponudbena vrednost z DDV bo najnižja, prejel 75 točk, ostali ponudniki pa sorazmerno število točk manj.

2. Merilo »reference«
Ponudnik, ki bo za kvalitetno, strokovno in pravočasno izdelane projektne dokumentacije, katerih predmet je bilo projektiranje objekta klasifikacije CC-SI 126 (stavbe splošnega družbenega pomena), v vrednosti vsaj 250.000,00 brez DDV in je že zgrajen, predložil:
- 3 ali več pozitivnih referenčnih potrdil bo prejel ..... 15 točk
- 2 pozitivni referenčni potrdili bo prejel ..... 10 točk
V skupni ponudbi oz. v ponudbi s podizvajalci bo naročnik upošteval tako reference ponudnika, podizvajalcev, kot tudi ostalih ponudnikov v skupni ponudbi.
Opomba: V primeru, da bi dva ponudnika, v skupnem seštevku točk po vseh merilih, prejela enako število točk, bo naročnik dal prednost ponudniku, ki bo prejel višje število točk po merilu »cena«.

Rok za oddajo ponudb se podaljša do 13.8.2018 do 10:00 ure, odpiranje bo potekalo 13.8.2018 ob 10:05 uri.
Lep pozdravDatum objave: 06.08.2018   09:53
Spoštovani.
Naročnik je spremenil razpisno dokumentacijo in skladno s tem tudi vzorec pogodbe in sicer:
- PZR ni potreben, mora pa ponudnik izdelati in predati PZI s popisi del in materiala, s cenami in brez cen;
- pri merilu za oddajo javnega naročila se točke za reference razdelijo sledeče - za 2 pozitivni referenci 20 točk, za 3 ali več pozitivnih referenc 25 točk;
- rok za oddajo ponudb je 13.8.2018 do 10:00 ure;
- odpiranje ponudb bo potekajo 13.8.2018 ob 10:05 uri;
- rok za postavitev vprašanj se podaljša do 8.8.2018 do 12:00 ure.

Lep pozdrav

Datum objave: 06.08.2018   11:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zakaj je potrebno pridobivati razna potrdila posebej, če je v obr. št. 6 potrebno vse to obkrožiti. Ali ne zadostuje podpisan obrazec, ker je zamudno pridobivanje vseh potrdil, pa še dopusti so? Zakaj pa je potem obrazec ESPD?

Ali se rok za izdelavo dok. s tem kaj spremeni?

Merilo reference: So 2 referenci pogoj, nato pa še 2 ali več za dodatne točke ali se ti dve referenci štejeta v to merilo?

Prosimo za hiter odgovor!

Hvala in lp

ODGOVOR
Spoštovani.
V kolikor ponudnik ne bo posredoval zahtevanih obrazcev/dokazil, ki jih naročnik potrebuje in jih ne more pridobiti sam (npr. BON-2 ali drugo primerljivo potrdilo, kopija zavarovalne police), bo pozvan k dopolnitvi.
Pri merilu referenc, se upoštevajo vse pozitivne reference, ki jih ponudnik navede v obrazcu št. 7 in za katera priloži potrjena referenčna potrdila (obrazec št. 8). Tudi 2 referenci, ki sta pogoj, štejeta za merilo.
Lep pozdravDatum objave: 10.08.2018   09:26
Spletni naslov za oddajo ponudb za Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije - Center za krepitev zdravja:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3195