Dosje javnega naročila 005331/2018
Naročnik: OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
Gradnje: Vzdrževanje skupnih delov večstanovanjskih stavb in stanovanj v lasti Občine Žalec
ZJN-3: Odprti postopek

JN005331/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.08.2018
JN005331/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.08.2018
JN005331/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN005331/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
SI
Žalec
Slovenija
Lea Pungartnik
lea.pungartnik@zalec.si
+386 37136481

Internetni naslovi
http://www.zalec.si/e-narocanje/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zalec.si/e-narocanje/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2979
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje skupnih delov večstanovanjskih stavb in stanovanj v lasti Občine Žalec
Referenčna številka dokumenta: 4301-0004/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
izvajanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za vzdrževanje skupnih delov večstanovanjskih stavb in stanovanj v lasti naročnika, na območju občine Žalec.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 455.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za vzdrževanje skupnih delov večstanovanjskih stavb in stanovanj v lasti naročnika, na območju občine Žalec. Predmet se v času sklenitve okvirnega sporazuma ne more vnaprej v celoti količinsko in časovno določiti, zato bo upravnik v imenu in za račun naročnika posamezna dela časovno in količinsko opredelil in naročal izvajalcu glede na sprejeti letni plan vzdrževalnih del in investicij v stanovanjih, ki so last naročnika ter v skladu z dejanskimi sprotnimi potrebami, izvajalec pa bo naročena dela izvajal po cenah iz ponudbenega predračuna.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 455.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.08.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.08.2018   10:05
Kraj: Spletni portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.08.2018   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
Žalec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.08.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.08.2018   10:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zanima me ali se pod ustrezne reference upošteva opravljena dela v zdravstvenih domovih, študentskimi domovi, domih upokojencev ter individualnih strankah.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik bo upošteval reference za dela v stanovanjih in večstanovanjskih stavbah, ki so namenjene bivanju (lahko tudi študentski domovi in domovi za upokojence), katerih naročnik je bila pravna oseba.
Lep pozdravDatum objave: 22.08.2018   10:27
Naročnik sporoča, da ponudnikom v razpisnem obrazcu št. 3 - PODATKI O PODIZVAJALCU ni potrebno navajati vrednosti opravljenih del v EUR in %, potrebno pa je navesti, pri katerih delih bo podizvajalec udeležen.


Datum objave: 24.08.2018   09:35
Naročnik je na spletni strani ponovno objavil popise del, v katerih je razširjena stolpec H - skupaj, da se pri vnosu zneska na količino izpiše znesek v številki.

Datum objave: 30.08.2018   09:22
Naročnik je na svoji spletni strani objavil popravljen vzorec okvirnega sporazuma (člen 18. - znesek zavarovanja) in popise (popravljene formule v vrsticah 289, 440 in 445). Zaradi popravkov je podaljšal rok za oddajo ponudb do 7.9.2018 do 10:00 ure.