Dosje javnega naročila 005651/2018
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Posodobitev sistema HOA Planina in sistem HOA Neverke
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 267.065,28 EUR

JN005651/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.08.2018
JN005651/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.08.2018
JN005651/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.09.2018
JN005651/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.09.2018
JN005651/2018-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.09.2018
JN005651/2018-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.09.2018
JN005651/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2018
JN005651/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.01.2019
JN005651/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005651/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Peter Gabrovšek
peter.gabrovsek@slo-zeleznice.si
+386 12914490
+386 12914490

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/271102/RD_posodobitev_sistema_HOA_v02.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/271102/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3273
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Posodobitev sistema HOA Planina in sistem HOA Neverke
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31670000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Posodobitev sistema HOA Planina in sistem HOA Neverke
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31670000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Posodobitev sistema HOA Planina in sistem HOA Neverke
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.08.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.08.2018   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.09.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.08.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.08.2018   14:30
rok za oddajo ponudb se podaljša na 7.9.2018 do 9:00 ure.
ostale odgovore na prispela vprašanja objavimo v najkrajšem možnem času

Datum objave: 30.08.2018   12:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Na podlagi 52. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. aprila 2018, nas zanima, katere od spodaj navedenih točk omenjenega člena (od 1 do 5) bo naročnik upošteval pri danem projektu, saj ima slednje močan vpliv tako na časovno kot tudi na stroškovno komponento projekta? Naročnika prosimo za jasen odgovor z utemeljitvijo.

Smatramo, da je rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, ki je trenutno ubeseden kot »najkasneje do konca septembra 2018«, nerealen in zato naročnika prosimo, da ga ustrezno podaljša.

52. člen ZVZelP-1 (pridobitev dovoljenja za začetek obratovanja stabilnih naprav)
(1) Stabilne naprave v Republiki Sloveniji se vključijo v obratovanje na podlagi dovoljenja za začetek obratovanja, ki ga izda varnostni organ.

(2) Dovoljenje za začetek obratovanja se izda za stabilne naprave, ki so načrtovane, projektirane, zgrajene in vgrajene tako, da ob vključitvi v železniški sistem izpolnjujejo predpisane bistvene zahteve.

(3) Za primere obnove ali nadgradnje stabilnih naprav mora prosilec varnostnemu organu pred začetkom projektiranja poslati opis projekta z dokumentacijo (projektna naloga ali idejna zasnova). Varnostni organ prosilca najpozneje v enem mesecu po prejemu vloge obvesti, da je vloga popolna oziroma zahteva dopolnitev vloge z razumnim rokom za dopolnitev. Varnostni organ mora odločitev o vlogi iz tega odstavka sprejeti najpozneje v štirih mesecih od prejema popolne vloge. Varnostni organ odloči, ali je potrebno novo dovoljenje za začetek obratovanja, pri čemer upošteva naslednja merila:

ali predvidena dela lahko škodljivo vplivajo na splošno varnost podsistema;
ali to zahtevajo ustrezne TSI;
ali je to določeno v nacionalnem izvedbenem načrtu;
ali se spremeni vrednost parametrov, na podlagi katerih je bilo dovoljenje že odobreno.

(4) Pri sprejemu odločitve iz prejšnjega odstavka o potrebnosti novega dovoljenja za obratovanje za projekte ERTMS ob progi varnostni organ sodeluje z ERA v skladu s 55. členom tega zakona.

(5) V primeru gradnje, obnove, nadgradnje ali odstranitve obstoječih podsistemov, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi o graditvi objektov, mora biti k projektni dokumentaciji zaradi zagotavljanja interoperabilnosti in varnosti železniškega prometa priloženo tudi mnenje varnostnega organa. Varnostni organ izda mnenje k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja na podlagi vmesne izjave o verifikaciji (VIV) za fazo projektiranja v 30 dneh od popolne vloge. Če iz odločitve varnostnega organa izhaja, da je potrebno novo dovoljenje za začetek obratovanja, prosilec v vlogi varnostnemu organu posreduje izdano uporabno dovoljenje in dokumente iz osmega odstavka tega člena.


ODGOVOR
Rok za izvedbo se lahko podaljša do 31.10.2018
Dela se izvaja skladno z razpisno dokumentacijo, ki predvideva popravilo obstoječega sistema.Datum objave: 30.08.2018   12:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Po ogledu vseh lokacij na terenu podajamo naslednja vprašanja:
1. Ali ima naročnik na obeh lokacijah zagotovljeno priključno moč, ki bo omogočala normalno delovanje UPS naprave z avtonomijo 8 ur?
2. Med tehničnimi pogoji je navedena zahteva po izdelavi projekta izvedenih del, ne pa tudi izvedbenega načrta. Predvidevamo da gre za napako?
3. Ali je predvidena izdelava tehnološkega elaborata izvedbe del?
4. Ali je predvidena izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje?
5. Ali varnostni organ, glede na 52. člen, točka (3), zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZeIP-1), za posodobljeni oziroma obnovljeni napravi v Planini in Neverkah zahteva novo dovoljenje za začetek obratovanja?
6. Ali bi lahko dobili v pregled opis projekta z dokumentacijo (projektno nalogo ali idejno zasnovo), ki je bila kot vloga po 52. členu, točka (3), zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZeIP-1), poslana varnostnemu organu?
7. Ali je pri projektu predvideno sodelovanje verifikacijskega organa?
8. Ali je na projektu predvidena izvedba FAT in SAT testov? Koliko oseb bi se s strani Naročnika udeležilo tovarniških prevzemnih testov?
9. Ali lahko smatramo, da je obstoječa infrastruktura (kabelska trasa, jaški, prehodi,) primerna za namestitev nove opreme in materiala oz. da morebitni stroški z njeno ureditvijo ne bodo bremenili izvajalca po tej pogodbi?
10. V opisu obstoječega stanja je navedeno, da je bil obstoječi detekcijski sistem povezan na SCADA sistem z namenom alarmiranja. Ker iz opisa načrtovanega stanja zahteve za javljanje alarmov niso povsem razvidne, sprašujemo, če je javljanje alarmov iz posodobljenih detekcijskih sistemov prav tako predmet izvedbe v okviru tega projekta?
11. V kolikor je odgovor na prejšnje vprašanje »ja«, sprašujemo če ima izvajalec možnost dostaviti lasten sistem, oz. uporabiti kateri drug obstoječ javljalni sistem v CVP Postojna za namen alarmiranja progovnih prometnikov?
Pri pregledu aplikacije v CVP Postojna je bilo namreč opaženo, da tudi ob delovanju obstoječih detekcijskih naprav, postopki ob alarmih niso bili izvajani, saj naj bi bila obdelava alarma na obstoječem SCADA sistemu časovno potratna.
12. Ali je potrebno predati podatke o vmesniku za dostop do podatkov o meritvah?
13. Ali je dovoljeno dostaviti in namestiti lastne nove prage v izogib nevšečnostim pri demontaži in ponovni montaži senzorjev?
14. Na katero lokacijo je predviden odvoz demontirane opreme?

Dodatni komentarji/prošnje:
15. Prosimo za informacijo o moči, napetosti in zaščiti ločilnih transformatorjev, ki naj bi se uporabili za napajanje sistemov za detekcijo vročih osi in pritrjenih zavor.
16. Glede na odsotnost klimatskih naprav v obeh hiškah SŽ02 predlagamo njihovo namestitev. Morebitno povišanje temperature lahko škoduje baterijskim sistemom UPS naprav in povzroči skrajšanje življenjske dobe tudi drugih elektronskih naprav.
17. Ob tem, da je za zaščito uvoda kablov zahtevana uporaba sistema Roxtec, opozarjamo da tovrstnega sistema trenutno na uvodih v nobeno od obeh hišic še ni. Skupno število obstoječih izvodov bistveno presega potrebe tega projekta, zaradi česar bodo nekateri uvodi še naprej nezaščiteni.
18. Zaradi količinsko majhne dobave predlagamo spremembo zahtev za rezervne dele. Ti so trenutno opredeljeni procentualno glede na količino dobavljene opreme. Predlagamo poimensko in količinsko opredelitev zahtev po ključnih komponentah (senzorji, procesni računalnik, ipd.).
19. Prosimo za posredovanje PID dokumentacije.
20. Prosimo, da se natančno opredeli število slušateljev za osnovno (basic) in specialno (expert) šolanje.
21. Ob upoštevanju vseh potrebnih del, predvsem pa formalnih postopkov, določen rok za izvedbo del (september 2018) ni realen. Zaradi nedoločenega trajanja izbirnega postoka je bolj smotrno rok izvedbe vezati na podpis pogodbe. Prav tako glede na vsa potrebna dela (dobava opreme, sklic zapor, komisij, šolanje,...) predlagamo postavitev roka za izvedbo na 6 mesecev od podpisa pogodbe.


Lep pozdrav!


ODGOVOR
Po ogledu vseh lokacij na terenu podajamo naslednja vprašanja:
1. Ali ima naročnik na obeh lokacijah zagotovljeno priključno moč, ki bo omogočala normalno delovanje UPS naprave z avtonomijo 8 ur? DA
2. Med tehničnimi pogoji je navedena zahteva po izdelavi projekta izvedenih del, ne pa tudi izvedbenega načrta. Predvidevamo da gre za napako? Ne gre za napako dela (popravilo) se izvajajo po obstoječem PID
3. Ali je predvidena izdelava tehnološkega elaborata izvedbe del? NE
4. Ali je predvidena izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje? NE
5. Ali varnostni organ, glede na 52. člen, točka (3), zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZeIP-1), za posodobljeni oziroma obnovljeni napravi v Planini in Neverkah zahteva novo dovoljenje za začetek obratovanja? Ne, ker gre za popravilo
6. Ali bi lahko dobili v pregled opis projekta z dokumentacijo (projektno nalogo ali idejno zasnovo), ki je bila kot vloga po 52. členu, točka (3), zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZeIP-1), poslana varnostnemu organu? Na vpogled je PID skladno z razpisom
7. Ali je pri projektu predvideno sodelovanje verifikacijskega organa? Ne
8. Ali je na projektu predvidena izvedba FAT in SAT testov? Koliko oseb bi se s strani Naročnika udeležilo tovarniških prevzemnih testov? FAT da SAT ne
9. Ali lahko smatramo, da je obstoječa infrastruktura (kabelska trasa, jaški, prehodi,) primerna za namestitev nove opreme in materiala oz. da morebitni stroški z njeno ureditvijo ne bodo bremenili izvajalca po tej pogodbi? DA
10. V opisu obstoječega stanja je navedeno, da je bil obstoječi detekcijski sistem povezan na SCADA sistem z namenom alarmiranja. Ker iz opisa načrtovanega stanja zahteve za javljanje alarmov niso povsem razvidne, sprašujemo, če je javljanje alarmov iz posodobljenih detekcijskih sistemov prav tako predmet izvedbe v okviru tega projekta? Javljanje gre na obstoječi sistem SCADA
11. V kolikor je odgovor na prejšnje vprašanje »ja«, sprašujemo če ima izvajalec možnost dostaviti lasten sistem, oz. uporabiti kateri drug obstoječ javljalni sistem v CVP Postojna za namen alarmiranja progovnih prometnikov?
Pri pregledu aplikacije v CVP Postojna je bilo namreč opaženo, da tudi ob delovanju obstoječih detekcijskih naprav, postopki ob alarmih niso bili izvajani, saj naj bi bila obdelava alarma na obstoječem SCADA sistemu časovno potratna. NE
12. Ali je potrebno predati podatke o vmesniku za dostop do podatkov o meritvah? Upoštevati razpis
13. Ali je dovoljeno dostaviti in namestiti lastne nove prage v izogib nevšečnostim pri demontaži in ponovni montaži senzorjev? NE, gre za popravilo.
14. Na katero lokacijo je predviden odvoz demontirane opreme? Skladišče Pisarne SVTK Postojna na lokaciji Pivka.

Dodatni komentarji/prošnje:
15. Prosimo za informacijo o moči, napetosti in zaščiti ločilnih transformatorjev, ki naj bi se uporabili za napajanje sistemov za detekcijo vročih osi in pritrjenih zavor. Podatki so v PID dokumentaciji.
16. Glede na odsotnost klimatskih naprav v obeh hiškah SŽ02 predlagamo njihovo namestitev. Morebitno povišanje temperature lahko škoduje baterijskim sistemom UPS naprav in povzroči skrajšanje življenjske dobe tudi drugih elektronskih naprav. Dela se izvajajo skladno z razpisno dokumentacijo.
17. Ob tem, da je za zaščito uvoda kablov zahtevana uporaba sistema Roxtec, opozarjamo da tovrstnega sistema trenutno na uvodih v nobeno od obeh hišic še ni. Skupno število obstoječih izvodov bistveno presega potrebe tega projekta, zaradi česar bodo nekateri uvodi še naprej nezaščiteni. Dela se izvajajo skladno z razpisno dokumentacijo, sistem Roxtec se vgradi na vseh uvodih novih kablov v hišico sistema HOA.
18. Zaradi količinsko majhne dobave predlagamo spremembo zahtev za rezervne dele. Ti so trenutno opredeljeni procentualno glede na količino dobavljene opreme. Predlagamo poimensko in količinsko opredelitev zahtev po ključnih komponentah (senzorji, procesni računalnik, ipd.). Potrebno je upoštevati razpisno dokumentacijo.
19. Prosimo za posredovanje PID dokumentacije. Potrebno je upoštevati razpisno dokumentacijo.
20. Prosimo, da se natančno opredeli število slušateljev za osnovno (basic) in specialno (expert) šolanje. Za osnovno šolanje 25 za specialno 3
21. Ob upoštevanju vseh potrebnih del, predvsem pa formalnih postopkov, določen rok za izvedbo del (september 2018) ni realen. Zaradi nedoločenega trajanja izbirnega postoka je bolj smotrno rok izvedbe vezati na podpis pogodbe. Prav tako glede na vsa potrebna dela (dobava opreme, sklic zapor, komisij, šolanje,...) predlagamo postavitev roka za izvedbo na 6 mesecev od podpisa pogodbe. Rok je 31.10.2018
Datum objave: 30.08.2018   12:37
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. V razpisni dokumentaciji je v Obrazcu 1 in Obrazcu 4 v predračunski tabeli navedeno, da se v okviru 1. Sklopa predvideva posodobitev HOA Planina in v okviru 2. Sklopa posodobitev HOA Neverke. Prosimo za pojasnilo naslednjih nejasnosti:
a. Tehnični pogoji (Obrazec 10) za posodobitev obeh sklopov so identični in v obeh primerih navajajo samo HOA Neverke.
b. Naročilo 2 kosov posodobitve HOA Neverke (Obrazec 3 - predračun in osnutek pogodbe, 1. člen) ni razvidno iz tehničnih pogojev.

Prosimo za dopolnitev tehničnih pogojev s pogoji za lokacijo Planina, prav tako prosimo za ustrezen popravek predračunske tabele.

2. Naročnik zahteva, da mora ponudnik dostaviti popis del, vendar le tega nismo našli med razpisno dokumentacijo. Prosimo za posredovanje popisa del.

3. Glede na omenjene pomanjkljivosti prosimo za prestavitev roka za oddajo ponudb in roka za pošiljanje vprašanj na ustreznejši kasnejši datum.

4. Ali lahko Naročnik potrdi, da so merilni pragi v ustreznem stanju (mehansko stabilni, nepoškodovani) in dimenzijsko zadostni, da omogočajo namestitev novih naprav?

5. S terenskim ogledom ni možno ugotoviti, ali bo po demontaži obstoječe opreme omogočena namestitev nove opreme na obstoječe prage. Ali lahko Naročnik potrdi, da v primeru, da se katerikoli od obstoječih pragov izkaže za neuporabnega, morebitni stroški naknadne dobave novega praga ter povezana zamuda z izvajanjem del ne bo bremenila izvajalca?

6. Prosimo za predložitev montažne skice praga z dimenzijami in razmiki odprtin za opremo in izvrtin za vijačenje.


ODGOVOR
1. v tabeli obrazec 2 predračun in obrazec 4 vzorec pogodbe je potrebno upoštevati v 2. sklop-posodobitev HOA Neverke je samo 1 kos namesto 2.
2. Naročnik zahteva, da mora ponudnik dostaviti popis del, vendar le tega nismo našli med razpisno dokumentacijo. Prosimo za posredovanje popisa del. Popis del se izvede skladno z razpisno dokumentacijo.

3. Glede na omenjene pomanjkljivosti prosimo za prestavitev roka za oddajo ponudb in roka za pošiljanje vprašanj na ustreznejši kasnejši datum.

4. Ali lahko Naročnik potrdi, da so merilni pragi v ustreznem stanju (mehansko stabilni, nepoškodovani) in dimenzijsko zadostni, da omogočajo namestitev novih naprav? DA

5. S terenskim ogledom ni možno ugotoviti, ali bo po demontaži obstoječe opreme omogočena namestitev nove opreme na obstoječe prage. Ali lahko Naročnik potrdi, da v primeru, da se katerikoli od obstoječih pragov izkaže za neuporabnega, morebitni stroški naknadne dobave novega praga ter povezana zamuda z izvajanjem del ne bo bremenila izvajalca? Potrebno je vgraditi ustrezno opremo, ki se prilagodi obstoječi infrastrukturi.

6. Prosimo za predložitev montažne skice praga z dimenzijami in razmiki odprtin za opremo in izvrtin za vijačenje. V PID-u

Datum objave: 30.08.2018   12:41
VPRAŠANJE
Kot zainteresiran ponudnik imamo dve vprašanji:
1. V obvestilu NMV na portalu JN je v točki II.1.6. navedeno, da naročilo NI razdeljeno na sklope, medtem, ko je v razpisni dokumentaciji pod točko 1 ( stran 3) navedeno, da se JN oddaja v dveh sklopih. Se naročilo oddaja posamezno, ali obe lokaciji skupaj?
2. V Obrazcu 10 sta pod tehničnimi zahtevami za posodobitev sistemov dvakrat navedena HOA Neverke. Za oba sklopa je tako navedena enaka lokacija. Prosimo za objavo tehničnih pogojev za posodobitev sistema HOA Planina in zaradi pozne objave navedenega primerno podaljšanje rok za predložitev ponudb.


ODGOVOR
Naročilo se oddaja za obe lokaciji skupaj
rok oddaje se podaljša na 07.09.2018Datum objave: 30.08.2018   12:44
VPRAŠANJE

Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj je rok glede na zahtevnost naročila prekratek.
Hvala

ODGOVOR

rok oddaje se podaljša na 07.09.2018 do 9:00


Datum objave: 30.08.2018   12:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Na strani 39 NAVODIL PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE naročnik navaja, da je »Napravo je potrebno obnoviti in posodobiti po spodaj sledečih točkah:
- Demontaža vse stare opreme;
- Dobava in montaža TEHNOLOŠKO SODOBNEJŠE NOVE opreme, ki jo je mogoče vgraditi na obstoječo infrastrukturo (obstoječa hiška, obstoječa kabelska kanalizacija in obstoječi merilni pragovi ter obstoječ elektro priključek);itd.

Na podlagi zgoraj navedenega sklepamo, da je za novo opremo potrebno upoštevati predpise, ki se nanašajo na varnost in urejenost železniškega prometa v Sloveniji in EU, kar vključuje tudi poročilo o uspešno opravljeni verifikaciji po nacionalnih predpisih. Posledično je predhodno potrebno pripraviti ustrezno dokumentacijo in verificirati s strani priglašenega organa.

Dodatno bi želeli izpostaviti dejstvo, da izvedba vgradnje tovrstne opreme lahko potencialno zahteva tudi zapore prog, ki se planirajo za 2-3 mesece vnaprej, kar posledično lahko pripelje do zakasnitve predvidenih del.

Zaradi navedenega je rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, najkasneje do konca septembra 2018 postavljen nerealno, saj že sam postopek JN in izbor izvajalca onemogočata izvedbo javnega naročila do predvidenega roka.

Predlagamo spremembo 4. člena vzorca pogodbe, ki naj se glasi »Izvajalec del je dolžan dela končati najkasneje v roku 6 mesecev od dneva podpisa pogodbe«.


ODGOVOR

Skladno s teh. pogoji za razpis ni potrebno izvajati daljših zapor. Dela se izvajajo v času pavz.
Rok za dokončanje del je 31.10.2018


Datum objave: 05.09.2018   14:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. V razpisni dokumentaciji je v Obrazcu 1 in Obrazcu 4 v predračunski tabeli navedeno, da se v okviru 1. Sklopa predvideva posodobitev HOA Planina in v okviru 2. Sklopa posodobitev HOA Neverke. Prosimo za pojasnilo naslednjih nejasnosti:
a. Tehnični pogoji (Obrazec 10) za posodobitev obeh sklopov so identični in v obeh primerih navajajo samo HOA Neverke.
b. Naročilo 2 kosov posodobitve HOA Neverke (Obrazec 3 - predračun in osnutek pogodbe, 1. člen) ni razvidno iz tehničnih pogojev.

Prosimo za dopolnitev tehničnih pogojev s pogoji za lokacijo Planina, prav tako prosimo za ustrezen popravek predračunske tabele.

2. Naročnik zahteva, da mora ponudnik dostaviti popis del, vendar le tega nismo našli med razpisno dokumentacijo. Prosimo za posredovanje popisa del.

3. Glede na omenjene pomanjkljivosti prosimo za prestavitev roka za oddajo ponudb in roka za pošiljanje vprašanj na ustreznejši kasnejši datum.

4. Ali lahko Naročnik potrdi, da so merilni pragi v ustreznem stanju (mehansko stabilni, nepoškodovani) in dimenzijsko zadostni, da omogočajo namestitev novih naprav?

5. S terenskim ogledom ni možno ugotoviti, ali bo po demontaži obstoječe opreme omogočena namestitev nove opreme na obstoječe prage. Ali lahko Naročnik potrdi, da v primeru, da se katerikoli od obstoječih pragov izkaže za neuporabnega, morebitni stroški naknadne dobave novega praga ter povezana zamuda z izvajanjem del ne bo bremenila izvajalca?

6. Prosimo za predložitev montažne skice praga z dimenzijami in razmiki odprtin za opremo in izvrtin za vijačenje.


ODGOVOR


1. V razpisni dokumentaciji je v Obrazcu 1 in Obrazcu 4 v predračunski tabeli navedeno, da se v okviru 1. Sklopa predvideva posodobitev HOA Planina in v okviru 2. Sklopa posodobitev HOA Neverke. Prosimo za pojasnilo naslednjih nejasnosti:
a. Tehnični pogoji (Obrazec 10) za posodobitev obeh sklopov so identični in v obeh primerih navajajo samo HOA Neverke.

- Dodan nov korigiran (obrazec 10) čas oddaje se podaljša do 14.09.2018 čas za vprašanja se podaljša do 7.9.2018Datum objave: 06.09.2018   12:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,


naročnika opozarjamo, da sta vključena obrazca (3a in 3b) za soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence nepravilna, saj se glasita na SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. , pri čemer zadevno podjetje nima nikakršne zakonske podlage za pridobivanje osebnih podatkov in podatkov o pravnih osebah, v okviru zadevnega javnega naročila.

Vljudno prosimo, da objavite popravljene obrazce.

ODGOVOR
naročnik bo objavil na portalu JN korigirana obrazca 3a in 3bDatum objave: 07.09.2018   11:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Predlagamo, da se v 7. členu doda nov odstavek, ki se glasi:

»Kljub vsemu je odškodninska odgovornost izvajalca omejena na največ 100 % pogodbene vrednosti za vse škodne primere skupaj. Omejitve odškodninske odgovornosti ne veljajo, če je izvajalec škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma. V vsakem primeru je izključena odgovornost izvajalca za lahko malomarnost.«


ODGOVOR

Naročnik predloga ponudnika ne bo upošteval.


Datum objave: 07.09.2018   11:31
VPRAŠANJE
V 3. členu vzorca pogodbe (Obrazec 4) je veljavnost finančnih zavarovanj vezana na kakovostni prevzem opreme, ki sploh ni predmet javnega naročila (merilna miza).
Predlagamo korekcijo besedila z navedbo dejanskega predmeta javnega naročila.


ODGOVOR
iz 3. člena vzorca pogodbe (Obrazec 4) se črta (merilne mize).


Datum objave: 10.09.2018   14:25
VPRAŠANJE
Po terenskem ogledu se je na lokaciji Neverke izkazalo, da PID ne vsebuje zadnjih popravkov. Za vsaj enega porabnika (R-ETCS 10 A varovalka!) se je izkazalo, da je dodatno priključen na obstoječe napajanje, zaradi česar ni jasno, kolikšna je še preostale priključne moči na ločilnem transformatorju. Zahteva po namestitvi UPS naprave s kar 8 urno kapaciteto dodatno obremenjuje obstoječ napajalni sistem (polnilni tokovi cca. 5 A!), zaradi česar dela zgolj po obstoječi PID dokumentaciji lahko pripeljejo neželenega stanja.
Predlagamo izdelavo PZI dokumentacije.


ODGOVOR
Vaša trditev je pravilna PID ne vsebuje zadnjih popravkov. Moči nove opreme naj bi bile zelo podobne ali celo nižje od opreme ki je sedaj vgrajena, tako da tukaj ne pričakujemo težav.Datum objave: 10.09.2018   14:26
VPRAŠANJE
Na lokaciji CVP Postojna se nahajata dve javljalni mesti. Eno v okviru SCADA delovnega mesta in drugo novo namensko javljalno mesto za alarme iz detekcijskih sistemov na progi Divača - Koper.
Ali se lahko za realizacijo javljalnega mesta za predmet tega naročila uporabi enaka tehnologija oziroma tehnična rešitev kot je realizirana za javljalno mesto za alarme iz detekcijskih sistemov na progi Divača - Koper?
Predlagamo dodatno alinejo v Obrazcu 10, Načrtovano stanje:
»Izvedba javljanja alarmov na enega od obstoječih javljalnih mest v CVP Postojna.«


ODGOVOR

Trenutni razpis ne predvideva zamenjave uporabniškega vmesnika


Datum objave: 10.09.2018   14:27
VPRAŠANJE
V obrazcu 10, zadnja alineja (Rezervni deli) piše: »Ponudnik se obvezuje dobaviti rezervne dele po priporočilih proizvajalca, oziroma vsaj naslednje aktivne komponente:«.
V nadaljevanju komponente niso naštete! Podana zgolj formula iz izračun ustreznih količin.
Prosimo za pojasnila:
1. Ali je zahtevana ločena dobava enakih rezervnih delov za sklop 1 in za sklop 2?
2. Ali se senzor temperature ležajev smatra za aktivno komponento, ki jo je potrebno dobaviti v sklopu rezervnih delov?
3. Ali se senzor temperature zavor smatra za aktivno komponento, ki jo je potrebno dobaviti v sklopu rezervnih delov?
4. Ali se ogrevanje senzorjev smatra za aktivno komponento, ki jo je potrebno dobaviti v sklopu rezervnih delov?
5. Ali se tirni kontakt smatra za aktivno komponento, ki jo je potrebno dobaviti v sklopu rezervnih delov?
6. Ali se procesni računalnik smatra za aktivno komponento, ki jo je potrebno dobaviti v sklopu rezervnih delov?
7. Ali se priključni moduli zunanjih naprav smatrajo za aktivne komponente, ki jo je potrebno dobaviti v sklopu rezervnih delov?
8. Ali se komponente, namenjene interni sistemski komunikaciji smatrajo kot aktivne komponente, ki jo je potrebno dobaviti v sklopu rezervnih delov?
9. Ali se komunikacijske naprave za povezavo na obstoječ optični priključek (modemi, konverterji) smatrajo za aktivno komponento, ki jo je potrebno dobaviti v sklopu rezervnih delov?
10. Ali se lokalni posluževalni panel/monitor smatra za aktivno komponento, ki jo je potrebno dobaviti v sklopu rezervnih delov?
11. Ali se UPS smatra za aktivno komponento, ki jo je potrebno dobaviti v sklopu rezervnih delov?
V izogib nejasnostim prosimo, če na točke 1 11 odgovorite z da ali ne, oz. pojasnilom po posamezni točki.


ODGOVOR
Ponudnik naj pripravi seznam rezervne opreme s cenikom in rokom dobave.
Rezervni material ni predmet tega naročila.
Datum objave: 10.09.2018   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo, da tako v razpisni dokumentaciji kot ponudbi in v osnutku pogodbe definirate rok izvedbe 90 dni od podpisa pogodbe in ne datumsko kot ste na primer navedli sedaj do: 31.10.2018.


ODGOVOR


Rok zaključka del je 31.10.2018.

Datum objave: 10.09.2018   14:37
VPRAŠANJE
1. Prosimo, da potrdite, da predmet razpisa ni nova oprema drugega proizvajalca, ampak zamenjava poškodovanih ali nedelujočih obstoječih komponent z novimi istega proizvajalca in njihovimi eventualnimi posodobitvami/novimi verzijami.

2. Prosimo za potrditev informacije z ogleda, da se kovinskih delov zunanjih elementov sistema, kot so že obstoječe rumene priključne doze (gobice), z namenom izenačevanja potencialov v nevarnem območju vozne mreže, ne sme priključiti na najbližjo tirnico ampak z ozemljitvenim vodnikom povezati na glavno ozemljitveno zbiralko v hišici HOA. To pomeni vsaj dodatna gradbena dela za polaganje kablov, ker za vse take povezave kabelska korita in kanalizacija niso na razpolago.

3. Prosimo, da potrdite, da je sistem SCADA delujoč in da eventualno potrebno popravilo ali njegova nadgradnja, ni odgovornost ponudnika in ne bo njegov strošek, če se bo v kasnejši fazi ugotovilo, da ta sistem ne deluje, kot bi moral delovati v povezavi z obstoječim HOA sistemom.

4. Prosimo potrdite informacijo z ogleda, da se obveznost ponudnika za vzpostavitev komunikacije s SCADA zaključi s priključitvijo njegove komunikacijske naprave na optično vlakno, ki ga bo naročnik dal na razpolago v hišici. Ali bosta na razpolago eno ali dve vlakni na delilniku v hišici?

5. Glede na kratek zahtevani rok izvedbe prosimo za pojasnilo, ali bo za isti dan možno dobiti dovoljenje za izmenično zaporo levega in desnega tira in v kakšnih časovnih intervalih.

6. Koliko znaša urna postavka, oziroma celoten strošek čuvaja, ki ga bi ponudnik moral najeti pri podjetjih iz sistema SŽ? Ali obstaja kakšen minimalen obseg števila ur za katerega se lahko najame čuvaja?

7. V kakšnih časovnih terminih se lahko izvajajo dela na zunanjih napravah na progi s čuvaji?

8. V kakšnih časovnih terminih se lahko izvajajo dela na napravah v hišici? Ali je tudi za ta dela potreben čuvaj?


ODGOVOR
1. Prosimo, da potrdite, da predmet razpisa ni nova oprema drugega proizvajalca, ampak zamenjava poškodovanih ali nedelujočih obstoječih komponent z novimi istega proizvajalca in njihovimi eventualnimi posodobitvami/novimi verzijami.
Predmet razpisa je popravilo obstoječega sistema. Popravi pa se jo lahko z sodobnejšo različico opreme.

2. Prosimo za potrditev informacije z ogleda, da se kovinskih delov zunanjih elementov sistema, kot so že obstoječe rumene priključne doze (gobice), z namenom izenačevanja potencialov v nevarnem območju vozne mreže, ne sme priključiti na najbližjo tirnico ampak z ozemljitvenim vodnikom povezati na glavno ozemljitveno zbiralko v hišici HOA. To pomeni vsaj dodatna gradbena dela za polaganje kablov, ker za vse take povezave kabelska korita in kanalizacija niso na razpolago.

Izenačitev potenciala obstoječih kovinskih delov zunanjih elementov (merilni prag, priključne doze-gobice) se ne spreminja. Oplet priključnih kablov zunanjih elementov (senzorji) se priključi samo na eni strani na ozemljitev v hiški, v zunanjem elementu (senzorji) se ne priključi na kovinsko ohišje.


3. Prosimo, da potrdite, da je sistem SCADA delujoč in da eventualno potrebno popravilo ali njegova nadgradnja, ni odgovornost ponudnika in ne bo njegov strošek, če se bo v kasnejši fazi ugotovilo, da ta sistem ne deluje, kot bi moral delovati v povezavi z obstoječim HOA sistemom.

Potrjujemo da je obstoječi sistem SCADA delujoč.

4. Prosimo potrdite informacijo z ogleda, da se obveznost ponudnika za vzpostavitev komunikacije s SCADA zaključi s priključitvijo njegove komunikacijske naprave na optično vlakno, ki ga bo naročnik dal na razpolago v hišici. Ali bosta na razpolago eno ali dve vlakni na delilniku v hišici?

Potrjeno naročnik priskrbi optično povezavo do hišice HOA.

5. Glede na kratek zahtevani rok izvedbe prosimo za pojasnilo, ali bo za isti dan možno dobiti dovoljenje za izmenično zaporo levega in desnega tira in v kakšnih časovnih intervalih.

Da.

6. Koliko znaša urna postavka, oziroma celoten strošek čuvaja, ki ga bi ponudnik moral najeti pri podjetjih iz sistema SŽ? Ali obstaja kakšen minimalen obseg števila ur za katerega se lahko najame čuvaja?

30,87 EUR brez DDV. Redno delo od 07:00 do 15:00
48,50 EUR brez DDV. Nadurno delo.

7. V kakšnih časovnih terminih se lahko izvajajo dela na zunanjih napravah na progi s čuvaji?

od 07:00 do 19:00


8. V kakšnih časovnih terminih se lahko izvajajo dela na napravah v hišici? Ali je tudi za ta dela potreben čuvaj?

od 07:00 do 19:00, dela v hišici nadzirajo vzdrževalci SV dejavnosti.
Datum objave: 25.09.2018   14:53
Rok za izvedbo je:
Izvedba prvega dela do 26.11.2018 (50%)
Izvedba drugega dela do 12.3.2019 (50%)

In velja za celotno RD.

Datum objave: 26.09.2018   14:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo, da potrdite razumevaje vašega odgovora 10.09.2018 14:37 številka, da se obnovljena sistema HOA Planina in Neverke priključita na obstoječi sistem SCADA in da s strani naročnika ni zahtevan noben poseg v obstoječi sistem SCADA.


ODGOVOR

Da.


Datum objave: 26.09.2018   14:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Prosimo da potrdite, da naročnik zagotavlja, da zaupni podatki iz projekta HOA Planina in Neverke ne bodo razkriti oziroma posredovani tretjim osebam.


ODGOVOR

V postopku oddaje javnega narocila z namenom popravila sistema HOA ne sme biti s strani ponudnika zaupnih
podatkov, kateri naj se ne bi razkrili oziroma posredovali tretji osebi.


Datum objave: 26.09.2018   14:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Glede nazahteve v Dodatne tehnične informacije: Vsled tega mora izbrani ponudnik naročniku predati tudi vse potrebne intelektualne pravice skladno z veljavno zakonodajo, da bo lahko naročnik dela izvedel ali oddal brez sodelovanja izbranega ponudnika.
Naročnika prosimo za potrditev, da lahko izvajalec naročniku zagotovi programsko opremo samo v obliki izvršljive kode (kompilirane in združene objektne kode) za uporabo v nespremenjeni obliki - izvorne kode za kupljeno programsko opremo namreč objektivno ni mogoče zagotoviti.


ODGOVOR

Ravnati skladno z razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 26.09.2018   14:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

rok oddaje ponudbe, se je iz prvotnega dne, tj.j. 24.8.2018, podaljšal na 28.9.2018, pri čemer pa je rok izvedbe vse od dne 31.8.2018 nespremenjen, t,j. 31.10.2018. Prosimo vas, da se rok izvedbe veže na podpis pogodbe. Predlagamo da je rok izvedbe 60 dni od podpisa pogodbe.

ODGOVOR

Ravnati skladno z razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 26.09.2018   14:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za nominiranega podizvajalca so v točki 13. navedeni dokumenti, ki jih je potrebno predložiti v ponudbi hkrati pa obrazci 3, 3a in 3b ter 7 in 8 zahtevajo da jih izpolnijo tudi podizvajalci. Ali razumemo prav, da lahko nominirani podizvajalci predložijo izpolnjen ESPD ali pa obrazce 3, 3a , 3b in 7?

ODGOVOR

Ravnati skladno z razpisno dokumentacijo.