Dosje javnega naročila 005722/2018
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: CENTRALNI SISTEM ZA VAROVANJE DELOVIŠČ
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 294.899,00 EUR

JN005722/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.08.2018
JN005722/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.10.2018
JN005722/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.11.2018
JN005722/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.11.2018

    JN005722/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Danijel Didić
danijel.didic@slo-zeleznice.si
+386 12914643
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/271573/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3341
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: CENTRALNI SISTEM ZA VAROVANJE DELOVIŠČ
Referenčna številka dokumenta: 107/2018/13
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34632000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
CENTRALNI SISTEM ZA VAROVANJE DELOVIŠČ
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34632000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.09.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.09.2018   12:05
Kraj: Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.09.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.08.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.08.2018   11:03
VPRAŠANJE
Dear Sir or Madam,

We, Zöllner Signal from Kiel, have just asked some questions about the call of tender through this window.

Where can the answers be viewed? Do we get the answers via E-Mail? Many Thanks

Best regards,

Sarah Speck
Sales
Zöllner Signal
Sarah.speck@gmx.net
0049 431 7027117
ODGOVOR

Pozdravljeni,

odgovore bomo objavili na portalu javnih naročil.

Lep pozdrav.


Datum objave: 31.08.2018   12:48
VPRAŠANJE
1. Do we understood correctly that we can use the forms 1-12 or the ESPD form? If so we would only use the forms of the tender in the word document
2. Form 1 - Matična številka podjetja We understood that it is a unique Slovenian no. for each company in Slovenia. We do not have this no can we take the trade register No from Germany which is unique too? e.g. our no. HR B9618KI
3. Form 1 - Št. vpisa v sodni register (št. vložka) could you please provide us an English translation
4. Form 1 - Transakcijski račun could you please provide us an English translation
5. Form 1- MSP (malo oziroma srednje podjetje) primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila what ist he translation and sense of this point
6. In chapter 5.1.1.2 - we understood that you are asking for a Criminal Records Bureau Check Do we understood correctly? This is a document to obtain which normally takes some weeks. In form 4 you ask to have the permission to ask for such a document . This would be ok but in Germany the relevant entity is the Bundesamt für Justiz (Referat IV 2 53094 Bonn ) a person can only ask his criminial records for himself (in the webpage of the Ministery for justice it is written in this way: An to give a third party the authorization to submit an application is not possible. How should we proceed with form 4? Could we eventually send you the Criminal Records Bureau Check in case of an order?
7. In chapter 5.1.1.5 you mention several time the word ZJN-3 what is mend with this? At the end of the chapter we understood that you write the ZJN-3 can be replaced by an affidavit? What we need to do ?
8. Form 5 Should we fill in and sign the model contract? Some information will miss no. of the contract (NAB No), no of the offer, date of offer? In the appendix there is form 12 (for the technical requirements) referred we will change to form 11, if you agree.
9. Form 6, What do you expect us to do with the model for the tender? We understood, that only after the order we would need the bank guaranty in ten days , for this reason your expectation are not clear to us.

10. I have still some questions about the language of documents. You are writing in the tender documents that our documents have to be in Slovenian except the technical documents as leaflets, certificates, technical descriptions etc.
In the forms there are some documents mentioned to be established the below listed documents we considered as technical and would translate them to English. Could you please confirm to me the right language for each item.:
11. Reference document from other railway infrastructure company (it is mainly a safety company how possess the system, thus we have references in English from safety companies in Germany, France, Italy, Portugal)
12. Confirmation declaration about the function of each component will be together in a document which describes the system and the fulfilment of UIC 730-3
13. Confirmation of spare parts delivery for at least 10 years
14. list of all components as spare part
15. reference of the competence of the training staff
16. List of all components which belongs to the 4 x 1000m system

I hope normal translation is sufficient and we do not need for each document an court translator.

We would like to kindly ask for an prolongation of the deadline.

ODGOVOR

1. Da, besedilo ste pravilno razumeli. Ponudnik lahko predloži izpolnjen ESPD obrazec ali krovno izjavo na razpisnem obrazcu št.3.

2. Da, tuji ponudnik navede svojo številko.
3. Tuji ponudnik mora sam poskrbeti za prevod razpisne dokumentacije.
4. Tuji ponudnik mora sam poskrbeti za prevod razpisne dokumentacije.
5. Tuji ponudnik mora sam poskrbeti za prevod razpisne dokumentacije.
6. Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, v ponudbi predložijo izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo zgoraj navedeni razlogi za izključitev.
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik (partner v skupini, podizvajalec).

7. ZJN-3 je Zakon o javnem naročanju objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 91/2015, ki določa pravila o postopkih javnega naročanja.

8. Ponudnik lahko izpolni vzorec pogodbe , naročnik se strinja da se priloga št. 2: razpisni obrazec št. 12: Tehnične zahteve pravilno glasi »priloga št. 2: razpisni obrazec št. 11: Tehnične zahteve.

9. Izbrani ponudnik mora v skladu s točko 11 .Finančno zavarovanje, v roku 10 (deset ) delovnih dni od dneva obojestranskega podpisa pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba postane veljavna pod pogojem, če izbrani ponudnik predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

10. V skladu z razpisno dokumentacijo mora ponudnik ponudbo izdelati v slovenskem jeziku, isto velja za morebitna vprašanja v zvezi razpisno dokumentacijo. Tehnična dokumentacija, prospekti, strokovna literatura, certifikati in podobno pa je lahko v tujem jeziku (angleškem ali nemškem). Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

11. Reference je ponudnik dolžan izpolniti v slovenskem jeziku.
12. Je lahko v angleškem ali nemškem jeziku.
13. Je lahko v angleškem ali nemškem jeziku.
14. Je lahko v angleškem ali nemškem jeziku.
15. Ponudnik je dolžan izpolniti v slovenskem jeziku.
16. Je lahko v angleškem ali nemškem jeziku.


LP

Datum objave: 31.08.2018   12:49
VPRAŠANJE
Dear Mr. Didić,

We have some questions about the language of documents. You are writing in the tender documents that our documents have to be in Slovenian except the technical documents as leaflets, certificates, technical descriptions etc.
In the forms there are some documents mentioned to be established the below listed documents we considered as technical and would translate them to English. Could you please confirm to me the right language for each item.:
1. Reference document from other railway infrastructure company (it is mainly a safety company how possess the system, thus we have references in English from safety companies in Germany, France, Italy, Portugal)
2. Confirmation declaration about the function of each component will be together in a document which describes the system and the fulfilment of UIC 730-3
3. Confirmation of spare parts delivery for at least 10 years
4. list of all components as spare part
5. reference of the competence of the training staff
6. List of all components which belongs to the 4 x 1000m system

Thank you in advance

ODGOVOR

1. Reference je ponudnik dolžan izpolniti v slovenskem jeziku.
2. Je lahko v angleškem ali nemškem jeziku.
3. Je lahko v angleškem ali nemškem jeziku.
4. Je lahko v angleškem ali nemškem jeziku.
5. Ponudnik je dolžan izpolniti v slovenskem jeziku.
6. Je lahko v angleškem ali nemškem jeziku.

LP.

Datum objave: 31.08.2018   12:50
VPRAŠANJE
1. Do we understood correctly that we can use the forms 1-12 or the ESPD form? If so we would only use the forms of the tender in the word document
2. Form 1 - Matična številka podjetja We understood that it is a unique Slovenian no. for each company in Slovenia. We do not have this no can we take the trade register No from Germany which is unique too? e.g. our no. HR B9618KI
3. Form 1 - Št. vpisa v sodni register (št. vložka) could you please provide us an English translation
4. Form 1 - Transakcijski račun could you please provide us an English translation
5. Form 1- MSP (malo oziroma srednje podjetje) primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila what ist he translation and sense of this point
6. In chapter 5.1.1.2 - we understood that you are asking for a Criminal Records Bureau Check Do we understood correctly? This is a document to obtain which normally takes some weeks. In form 4 you ask to have the permission to ask for such a document . This would be ok but in Germany the relevant entity is the Bundesamt für Justiz (Referat IV 2 53094 Bonn ) a person can only ask his criminial records for himself (in the webpage of the Ministery for justice it is written in this way: An to give a third party the authorization to submit an application is not possible. How should we proceed with form 4? Could we eventually send you the Criminal Records Bureau Check in case of an order?
7. In chapter 5.1.1.5 you mention several time the word ZJN-3 what is mend with this? At the end of the chapter we understood that you write the ZJN-3 can be replaced by an affidavit? What we need to do ?
8. Form 5 Should we fill in and sign the model contract? Some information will miss no. of the contract (NAB No), no of the offer, date of offer? In the appendix there is form 12 (for the technical requirements) referred we will change to form 11, if you agree.
9. Form 6, What do you expect us to do with the model for the tender? We understood, that after the order we will need the bank guaranty in ten days but before in our comprehension it is not helpful, for this reason your expectation are not clear to us.


ODGOVOR

1. Da, besedilo ste pravilno razumeli. Ponudnik lahko predloži izpolnjen ESPD obrazec ali krovno izjavo na razpisnem obrazcu št.3.

2. Da, tuji ponudnik navede svojo številko.
3. Tuji ponudnik mora sam poskrbeti za prevod razpisne dokumentacije.
4. Tuji ponudnik mora sam poskrbeti za prevod razpisne dokumentacije.
5. Tuji ponudnik mora sam poskrbeti za prevod razpisne dokumentacije.
6. Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, v ponudbi predložijo izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo zgoraj navedeni razlogi za izključitev.
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik (partner v skupini, podizvajalec).

7. ZJN-3 je Zakon o javnem naročanju objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 91/2015, ki določa pravila o postopkih javnega naročanja.

8. Ponudnik lahko izpolni vzorec pogodbe , naročnik se strinja da se priloga št. 2: razpisni obrazec št. 12: Tehnične zahteve pravilno glasi »priloga št. 2: razpisni obrazec št. 11: Tehnične zahteve.

9. Izbrani ponudnik mora v skladu s točko 11 .Finančno zavarovanje, v roku 10 (deset ) delovnih dni od dneva obojestranskega podpisa pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba postane veljavna pod pogojem, če izbrani ponudnik predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

LP.


Datum objave: 31.08.2018   12:51
VPRAŠANJE
We would like to ask for an prolongation of the final deadline.

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudbe ostane, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

LP.


Datum objave: 05.09.2018   08:07
VPRAŠANJE
1. What is the meaning of "transaction account" from form 1( Transakcijski račun )?

2. What name do we have to fill in form 1 (Odgovorna oseba za podpis pogodbe: ) ? The managing director or the contact person?

ODGOVOR
1. »Transakcijski račun« je številka bančnega računa (IBAN).

2. »Odgovorna oseba za podpis pogodbe« je direktor podjetja.
Datum objave: 05.09.2018   08:08
VPRAŠANJE
Whats ist the meaning of "ustrezno obkrožiti" ? (Form 2 / OBRAZEC 2)

ODGOVOR
»Ustrezno obkrožiti« pomeni izbrati možnost a) ali b).