Dosje javnega naročila 005899/2018
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
: Natečaj za STANOVANJSKO SOSESKO JESIHOV ŠTRADON
ZJN-3: Odprti postopek

JN005899/2018-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 27.08.2018
JN005899/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.12.2018
JN005899/2018-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 08.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005899/2018-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2018/S 164-375413
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Natečaj za STANOVANJSKO SOSESKO JESIHOV ŠTRADON
Referenčna številka dokumenta: 430-71/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za:

STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
skladno z natečajnimi pogojiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v dokumentaciji za razpis natečaja in oddajo javnega naročila. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.

Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, kakor sledijo v nadaljevanju te strani, in sicer v točkah od 1. do 6., pri čemer je vsebina navedena v padajoči pomembnosti (7.točka 84. člena ZJN-3):

1. SKLADNOST ZASNOVE S PROSTORSKIMI AKTI
upoštevanje OPN MOL ID ter pogojev, usmeritev in mnenj nosilcev urejanja prostora

2. KAKOVOST URBANISTIČNE ZASNOVE
celovitost urbanističnega koncepta, umeščanje in členitev objektov, promet in dostopi, orientacija, kakovost pogledov, vključitev v širši prostor, celovit arhitekturni in arhitekturnokrajinski odgovor na specifiko lokacije (poplavnost, nosilnost tal, osončenje)

3. KAKOVOST FUNKCIONALNE ZASNOVE
doseganje pričakovanega števila, strukture in bivalne kakovosti stanovanj (vključno s prometnimi zahtevami), funkcionalnost in racionalnost tlorisnih zasnov stanovanj, tipizacija elementov stavbe (kopalnica, lože, balkoni.), ekonomična razporeditev skupnih prostorov in komunikacij v stavbi

4. KAKOVOST ARHITEKTURNE IN KRAJINSKOARHITEKTURNE ZASNOVE
- (zasnova in oblikovanje volumnov, jasnost in izvirnost izraza, prostorski vtis, doseganje pričakovane bivalne kakovosti v arhitekturni zasnovi tlorisnih rešitev stanovanj, obl
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
25.10.2018   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja):

1. nagrada 7.000 EUR
2. nagrada 5.600 EUR
3. nagrada 4.200 EUR
tri priznanja po 2.100 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 23.100 EUR bruto bruto.
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Razpisani odškodninski sklad:

19 odškodnin po 700 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 13.300 EUR bruto bruto.
V primeru, da bo podeljenih več kot 19 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik): prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh., podžupan MOL, Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): Aleš Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh., Članica (naročnik): Jožica Kuntarič, univ. dipl. inž. arh., Namestnica članov (naročnik): Tanja Gašperšič, univ. dipl. inž. arh., Namestnik članov (ZAPS): Gregor Reichenberg, Dipl.-Ing.,Republika Avstrija, Poročevalka A: Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh., Poročevalka KA: dr. Petra Vertelj Nared, univ. dipl. inž. kraj. arh., Izvedenec investicija GOI: Robert Pangršič, Izvedenec za osončenje: David Hosta, Skrbnik natečaja: Jernej Prijon, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.10.2018   23:59

Dodatne informacije:
1. Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 24.9.2018
1. Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 1.10.2018
2. Rok za postavljanje formalnih vprašanj
(8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 14.10.2018
2. Rok za odgovore na formalna vprašanja
(6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 16.10.2018
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije brez makete četrtek 25. 10. 2018 do 16:00 ure
Oddaja makete četrtek 8.11.do 12:00 ure

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.08.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.09.2018   15:12
VPRAŠANJE
spoštovani
pri zahtevi za reference je napisana minimalna bruto površina nadzemnega dela 1000m2.
ali gre lahko za skupino večstanovanjskih objektov obdelanih v istem projektu, katerih skupna bruto površina nadzemnega dela je enaka 1000 ali več m2 ?
hvala za odgovor

ODGOVOR

NE

Datum objave: 14.09.2018   11:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V dokumentu B_NATECAJNA NALOGA je na strani 33 razpredelnica deležev stanovanj z dopustnim odstopanjem. Spodaj pri opombi je naveden primer izračuna števila stanovanj za stanovanje s tremi člani, kjer je, z upoštevanim odstopanjem, delež takih stanovanj 50-55%. Ali ne bi, po tabeli sodeč, ta delež moral znašati 50-60%, saj je v tabeli navedeno +10% odstopanje za stanovanje za tri člansko družino?

Hvala za pojasnilo,
Lep pozdrav


ODGOVOR

Dopustno odstopanje se nanaša na delež stanovanj po posameznih tipih stanovanj in ne na celoto. V primeru stanovanja za tri člane gre za 10 % dopustno odstopanje od 50 % deleža vseh stanovanj; torej je dopustno odstopanje od 50 % do 55 % celote in ne od 50 % do 60 %, kot navajate v vprašanju.


Datum objave: 19.09.2018   14:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Imamo pripombe na zahtevane reference.

"zahteva: najmanj ena uspešno izvedena referenca izdelave načrta arhitekture [] v vlogi vodje projekta []"
KOMENTAR:
1) Vodja projekta ne izdeluje načrta arhitekture, ampak ga izdeluje (nekdanji) odgovorni projektant arhitekture. Tudi če gre za isto osebo, ta oseba načrta arhitekture ne izdeluje v vlogi vodje projekta, ampak v vlogi OP arhitekture. Zapisani zahtevi nikakor ni možno zadostiti.
2) Ali velja kot referenca tudi vloga (nekdanjega) odgovornega projektanta arhitekture?

"Z referenco se mora dokazati nominirani vodja projekta () ali nominirani pooblaščeni arhitekt ()"
KOMENTAR:
3) Kdo sta nominirani vodja projekta in nominirani pooblaščeni arhitekt? Ta dva izraza v zakonodaji ne obstajata. Pooblaščeni arhitekt pa je vsak arhitekt član ZAPSa
4) Ni jasno, kateri vodja projekta naj se dokazuje vodja referenčnega projekta (torej pretekli vodja projekta) ali vodja projekta, ki je predmet natečaja (torej prihodnji vodja projekta)?

5) Predlagamo, da naj kot referenca velja tudi vloga odgovornega projektanta arhitekture pri izdelavi načrta arhitekture.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
»Pogoji so skladni z Gradbenim zakonom (GZ) in v tem zakonu uporabljenim izrazoslovjem. Nominirani pomeni imenovani oz. določeni gre za imenovanje konkretnih oseb, ki bodo izdelovale dokumentacijo povezano z graditvijo objektov.

Kot je zapisano v natečajnih pogojih, se zahteva najmanj ena uspešno izvedena referenca izdelave načrta arhitekture v vlogi vodje projekta (3. točka 12. člena GZ, prej po ZGO-1 poimenovan odgovorni vodja projekta). Z referenco pa se mora dokazati v tem projektu nominirani/imenovani vodja projekta ali nominirani/imenovani pooblaščeni arhitekt. (Torej vsaj ena od teh oseb, lahko pa gre za isto osebo.) Enako je zapisano v besedilu Priloga REFERENCE, kjer ponudnik/natečajnik obkroži ali gre za referenco nominiranega vodje projekta ali nominiranega pooblaščenega arhitekta.

V sklopu podanih vprašanj je bil podan tudi predlog, da naj kot referenca velja tudi vloga odgovornega projektanta arhitekture pri izdelavi načrta arhitekture torej predlog za znižanje zahteve. Naročnik teh pogojev ne bo spremenil. Glede na zahtevnost javnega naročila se ocenjuje, da je zahtevana referenca minimalna.Datum objave: 25.09.2018   15:01
VPRAŠANJE
V geodetskem posnetku natečajne naloge je prikazana ureditev nove ceste Jesihov Štradon z vsemi elementi za peš in motorni promet ter zeleni pas.
Ali je mogoče na podoben način predvideti tudi ureditev dovozne ceste (tudi Jesihov Štradon) , ki je sedaj makadamske izvedbe, je v lasti občine in države in vodi do atrijskih hiš (na J strani)? Obstoječa cesta v makadam izvedbi lahko predstavlja en vozni pas , ki pa sega ven iz natečajnega območja. Vprašanje je torej, ali lahko uredimo dostopno cesto do nove soseske po tej omenjeni poti.

ODGOVOR

Urbanistično je ureditev dovoza z javne poti Jesihov štradon dopustna, vendar gabarit te ceste ne omogoča večje frekvence vozil. Tudi glede na okoliško pozidavo je ureditev dovozne ceste na predlagani način manj primerna.


Datum objave: 25.09.2018   15:01
VPRAŠANJE
Natečajni pogoji navajajo reference velikosti bruto etažne površine nadzemnega dela. Zakaj primeri objektov,, kjer so izvedene tudi uporabne površine v delno vkopani kleti, niso priznane kot referenčne bruto površine. Predlagamo, da se vključijo v reference objekti z vsemi uporabnimi površinami, ki niso napr. tehnične, (kleti, garaže ipd), tudi če so v delno vkopanih podzemnih etažah. Nenavsezadnje je take površine ustrezno zasnovati, sprojektirati in na koncu izvesti bistveno zahtevneje kot pa objekte napr. brez kleti. Hvala za odgovor.

ODGOVOR


Naročnik bo priznal referenco za uporabne površine v delno vkopani kleti, če se te ne nanašajo na parkirne, tehnične in s tem povezane komunikacijske površine.

Datum objave: 25.09.2018   15:03
VPRAŠANJE
Ali je mogoče izvesti skupen prostor tudi kot samostojen paviljonski objekt, služeč celotni soseski?

Enako velja za kolesarnice, ali se lahko predvidijo skupne za napr. po dva objekta in so izvedene v objektu, ki n isestavni i cel toplotnega ovoja stanovanjskih objektov?

Ali se načeloma predvidi v stanovanju za 3 osebe poleg kopalnice ločeno stranišče?

Ali je velikost shrambe, ki pripada posameznemu stanovanju zadostna 2 m2 (naj ne bi presegala 3 m2) in če se predvidijo vse shrambe za stanovanja enakih velikosti, čeprav so stanovanja različnih velikosti?

Ali se lahko predvidi v večjem stanovanju (5 oseb) možnost dupleksa in višinsko delno (terasasto) povišanje tretje etaže, sak OPN določa max. višino do +11 m.
ODGOVOR
Ali je mogoče izvesti skupen prostor tudi kot samostojen paviljonski objekt, služeč celotni soseski?
odgovor:

Z natečajno nalogo skupen prostor za druženje stanovalcev ni predviden (predvidene so samo skupne komunikacijske površine, kolesarnice, prostor za čistilko, prostor upravnika/hišnika, prostor za merilna mesta, ).


Enako velja za kolesarnice, ali se lahko predvidijo skupne za napr. po dva objekta in so izvedene v objektu, ki n isestavni i cel toplotnega ovoja stanovanjskih objektov?

Odgovor:

Natečajna rešitev je prepuščena presoji natečajnikov. Komisija bo rešitve ocenjevala celostno.


Ali se načeloma predvidi v stanovanju za 3 osebe poleg kopalnice ločeno stranišče?

Odgovor:

Da, skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.


Ali je velikost shrambe, ki pripada posameznemu stanovanju zadostna 2 m2 (naj ne bi presegala 3 m2) in če se predvidijo vse shrambe za stanovanja enakih velikosti, čeprav so stanovanja različnih velikosti?

Odgovor:

Velikost shramb mora biti skladna s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, kjer je določeno, da je minimalna velikost 3 m2.

Ne glede na velikost stanovanj se naj predvidijo shrambe enakih velikosti oz. se za večja stanovanja naj ne načrtujejo večje shrambe.


Ali se lahko predvidi v večjem stanovanju (5 oseb) možnost dupleksa in višinsko delno (terasasto) povišanje tretje etaže, sak OPN določa max. višino do +11 m.

Odgovor:

Natečajna rešitev je prepuščena presoji natečajnikov. Komisija bo rešitve ocenjevala celostno.

Datum objave: 26.09.2018   12:08
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE GLEDE NETO POVRŠIN STANOVANJ:
V NATEČAJANI NALOGI JE ZAHTEVA:
Uporabna popravljena neto tlorisna površina (Up) posameznega stanovanja mora biti znotraj zgoraj navedenih razredov površinskih normativov, glede na število družinskih članov, IN NE SME BITI PRESEŽENA.
Vsakemu stanovanju pripada shramba. Shrambe praviloma niso večje od 3 m2 (SIST ISO 9836). Zunanje površine (loža, balkon) pa velikosti do cca 5 m2 (SIST ISO 9836).
Ob upoštevanju pričakovanih površin pomožnih prostorov (shramb in zunanjih površin), je uporabna neto tlorisna površina stanovanja, vključno z balkonom/ložo in shrambo, izračunana v skladu s SIST ISO 9836, za 2 do 3 m2 večja od zgoraj navedenih površinskih normativov.

PROSIMO ZA ODGOVORE:
najprej piše, da neto popravljena (najbrž s faktorji?) površina ne sme biti presežena, spodaj pa nato zapis, ob upoštevanju pričakovanih površin pomožnih prostorov (shramb in zunanjih površin) bo zta 2- 3 m2 večja odzgoraj navedenih površinskih normativov.

PROSIM ZA PODATEK, KAJ SO POMOŽNI ZUNANJI PROSTORI (kolesarnice se namreč ne vštevajo v neto popravljeno površino stanovanj)

KAJ DRŽI ali se lahko površina preseže ali ne glede na zahteve iz tabele (14.člen pravilnika o.....) na strani 32 natečajne naloge, KAJ JE SEDAJ PRAVILNO.

KAJ POMENI DA SO ZUNANJE POVRŠINE (loža, balkon) pa velikosti do cca 5 m2. Kaj je to cca? Ali to pomeni, da te površine ne presežejo?

PROSIMO ŠE ZA KOMENTAR OZ. POJASNITEV GLEDE KOREKCIJSKIH FAKTORJEV:
- odkriti balkon, odprta terasa: 0,25
- loža: 0,75
- pokrita terasa, pokriti balkon: 0,50
- shramba izven stanovanja: 0,75
- klet ali drvarnica v zidanem objektu: 0,50 - KAKŠNA JE RAZLIKA MED KLETJO ALI DRVARNICO V ZIDANEM OBJEKTU IN SHRAMBO IZVEN STANOVANJA, KI JE PRAV TAKO V ZIDANEM OBJEKTU (V ISTEM KOT STANOVANJE), PRI UPOŠTEVANJU FAKTORJEV JE TO NAMREČ POMEMBNO.
- ALI SO LAHKO POMOŽNI PROSTORI V NIVOJU TERENA, TOREJ SO TUDI IZVEN CONE POPLAVNE VARNOSTI (CA. 50 CM POD TO KOTO)

KAJ JE DEFINICIJA LOŽE PO VAŠI NATEČAJNI NALOGi - zunanji prostor zaprt iz petih strani, medtem ko je zunanji prostor zaprt s štirih strani balkon?
Hvala za odgovore.


ODGOVOR
VPRAŠANJE GLEDE NETO POVRŠIN STANOVANJ:
V NATEČAJANI NALOGI JE ZAHTEVA:
Uporabna popravljena neto tlorisna površina (Up) posameznega stanovanja mora biti znotraj zgoraj navedenih razredov površinskih normativov, glede na število družinskih članov, IN NE SME BITI PRESEŽENA.
Vsakemu stanovanju pripada shramba. Shrambe praviloma niso večje od 3 m2 (SIST ISO 9836). Zunanje površine (loža, balkon) pa velikosti do cca 5 m2 (SIST ISO 9836).
Ob upoštevanju pričakovanih površin pomožnih prostorov (shramb in zunanjih površin), je uporabna neto tlorisna površina stanovanja, vključno z balkonom/ložo in shrambo, izračunana v skladu s SIST ISO 9836, za 2 do 3 m2 večja od zgoraj navedenih površinskih normativov.

PROSIMO ZA ODGOVORE:
najprej piše, da neto popravljena (najbrž s faktorji?) površina ne sme biti presežena, spodaj pa nato zapis, ob upoštevanju pričakovanih površin pomožnih prostorov (shramb in zunanjih površin) bo zta 2- 3 m2 večja odzgoraj navedenih površinskih normativov.
Odgovor:

Ker se površine shramb, balkonov in lož glede na Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem obračunajo s korekcijskimi faktorji, je skupna površina posameznega stanovanja izračunana po SIST ISO 9836 (ob upoštevanju priporočene velikosti lož, balkonov in shramb) za 2 do 3 m2 večja od površinskih normativov določenih s tem pravilnikom. V natečajni nalogi je na str. 34 primer izračuna površin.Ob upoštevanju pričakovanih površin pomožnih prostorov (shramb in zunanjih površin), je uporabna neto tlorisna površina stanovanja, vključno z balkonom/ložo in shrambo, izračunana v skladu s SIST ISO 9836, za 2 do 3 m2 večja od zgoraj navedenih površinskih normativov.

PROSIM ZA PODATEK, KAJ SO POMOŽNI ZUNANJI PROSTORI (kolesarnice se namreč ne vštevajo v neto popravljeno površino stanovanj)
Odgovor:

Lože, balkoni in terase


KAJ DRŽI ali se lahko površina preseže ali ne glede na zahteve iz tabele (14.člen pravilnika o.....) na strani 32 natečajne naloge, KAJ JE SEDAJ PRAVILNO.
Odgovor:

Površine morajo biti znotraj površinskih normativov Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (v natečajni nalogi je na str. 32 izsek iz tabele, ki se upošteva pri izdelavi natečajnih rešitev). Potrebno je razlikovati med površinami izračunanimi v skladu z veljavnim SIST ISO 9836 ter površinami izračunanimi ob upoštevanju korekcijskih faktorjev za pomožne prostore po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.


KAJ POMENI DA SO ZUNANJE POVRŠINE (loža, balkon) pa velikosti do cca 5 m2. Kaj je to cca? Ali to pomeni, da te površine ne presežejo?
Odgovor:

Da. Večje površine lož in balkonov so glede na izkušnje neracionalne, saj morajo biti skupne uporabne neto tlorisne površine stanovanj (z upoštevanjem korekcijskih faktorjev za pomožne prostore) znotraj površinskih normativov za oddajo stanovanj v neprofitni najem.


PROSIMO ŠE ZA KOMENTAR OZ. POJASNITEV GLEDE KOREKCIJSKIH FAKTORJEV:
- odkriti balkon, odprta terasa: 0,25
- loža: 0,75
- pokrita terasa, pokriti balkon: 0,50
- shramba izven stanovanja: 0,75
- klet ali drvarnica v zidanem objektu: 0,50 - KAKŠNA JE RAZLIKA MED KLETJO ALI DRVARNICO V ZIDANEM OBJEKTU IN SHRAMBO IZVEN STANOVANJA, KI JE PRAV TAKO V ZIDANEM OBJEKTU (V ISTEM KOT STANOVANJE), PRI UPOŠTEVANJU FAKTORJEV JE TO NAMREČ POMEMBNO.
- ALI SO LAHKO POMOŽNI PROSTORI V NIVOJU TERENA, TOREJ SO TUDI IZVEN CONE POPLAVNE VARNOSTI (CA. 50 CM POD TO KOTO)
Odgovor:

Shramba izven stanovanja v nadzemnem delu: korekcijski faktor 0,75

Shramba v kletni etaži: korekcijski faktor 0,5. Opomba: v načrtovani soseski ne bo kletnih etaž, torej takšnih shramb ne bo.Tudi za pomožne prostore velja predpisana minimalna kota pritličja.


KAJ JE DEFINICIJA LOŽE PO VAŠI NATEČAJNI NALOGi - zunanji prostor zaprt iz petih strani, medtem ko je zunanji prostor zaprt s štirih strani balkon?

Odgovor:

Zunanji prostor zaprt iz petih strani.

Datum objave: 28.09.2018   10:01
VPRAŠANJE
Lp, v natečajni nalogi navajate, da so "Zunanje površine (loža, balkon) pa velikosti do cca 5 m2 (SIST ISO 9836)."
Prosim za opredelitev razpon v m2 v katerem je potrebno zagotoviti zunanji prostor.
V pravilniku namreč ta prostor ni posebej opredeljen kot napr. shramba, ki mora biti minimalno 3 m2.ODGOVOR


Površine lož in balkonov se vštevajo v neto korigirano uporabno površino stanovanja, skladno s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Kolikor večja je torej površina balkona, toliko manj je ostane za ostale dele stanovanja. Površine balkonov in lož, ki so večje od 5 m2, so se pri stanovanjih, namenjenih za oddajo v neprofitni najem, izkazale za neracionalne. Ob zahtevani zagotovitvi ustrezne funkcije, je odločitev glede najmanjše velikosti prepuščena presoji natečajnika, vendar pa morata biti svetla širina in svetla globina lože in balkona min. 1.5 m (B_Natečajna naloga, str. 36).

Datum objave: 28.09.2018   10:03
VPRAŠANJE
Ali je sprejemljiva rešitev dostopa v objekt za gibalno ovirane preko dvigala ali dvižne ploščadi brez klančine v naklonu 6%, glede na to, da je predvidena kota pritličja za 1m dvignjena nad koto terena?ODGOVOR


Natečajna rešitev je prepuščena presoji natečajnikov. Komisija bo rešitve ocenjevala celostno.

Datum objave: 28.09.2018   10:05
VPRAŠANJE
Ali je možen prikaz fasad objektov kot fotomontaža v 2D pogledu s prikazom realnih materjalov v večjem merilu (npr. sestavni del fasadnega pasu) ali je dovoljena le črtna risba fasad v merilu 1:100?

ODGOVOR


Fotomontaže v 2D pogledu so dopustne. Predvideno merilo fasad je 1:200. Shematski in drugi prikazi so po izboru natečajnika (z izjemo računalniško modeliranih 3D vizualizacij objektov in ureditev, ki jih ni dovoljeno vključevati v natečajni elaborat).

Datum objave: 28.09.2018   10:05
VPRAŠANJE
Ali je v bližini stanovanjske soseske Jesihov štradon predvideno novo postajališče LPP?

ODGOVOR

Ne


Datum objave: 28.09.2018   10:06
VPRAŠANJE
Ali je dovoljeno parkiranje tik ob javni poti na severovzhodni strani?

ODGOVOR


Natečajna rešitev je prepuščena presoji natečajnikov. Komisija bo rešitve ocenjevala celostno.

Datum objave: 28.09.2018   10:07
VPRAŠANJE
Pozdavljeni!,

Nikjer ni omenjena oblikovna zasnova steh; so dopuisthne dvokapne in/ali ravne strehe?

lp

ODGOVOR

Po presoji natečajnika, vendar skladno z OPN MOL.


Datum objave: 28.09.2018   10:23
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,
ali je lahko predvidena umestitev pomožnih prostorov (kleti, kolesarnica) pod varno koto stoletne vode, če je to urejeno z ostalimi ustreznimi varovalnimi ukrepi pred poplavo in predstavlja ustrezno celostno rešitev.Tudi noga dvigalnega jaška bo v takem primeru pod varno koto, vendar se z ustreznimi ukrepi to da rešiti drugače. Vsi vitalni deli stanovanj pa so predvideni nad varno koto.

ali lahko inštalacijske naprave in/ oz. napr. dvigalni jašek (glava dvigalnega jaška) višje od 11 m nad terenom, kolikor dovoljuje OPN MOL.


ODGOVOR


Lepo pozdravljeni,
ali je lahko predvidena umestitev pomožnih prostorov (kleti, kolesarnica) pod varno koto stoletne vode, če je to urejeno z ostalimi ustreznimi varovalnimi ukrepi pred poplavo in predstavlja ustrezno celostno rešitev.Tudi noga dvigalnega jaška bo v takem primeru pod varno koto, vendar se z ustreznimi ukrepi to da rešiti drugače. Vsi vitalni deli stanovanj pa so predvideni nad varno koto.
Odgovor:
Tudi za pomožne prostore velja predpisana minimalna kota pritličja. Izjema so parkirišča in poglobitve dvigalnih jaškov.

ali lahko inštalacijske naprave in/ oz. napr. dvigalni jašek (glava dvigalnega jaška) višje od 11 m nad terenom, kolikor dovoljuje OPN MOL.

Odgovor:
Skladno z OPN MOL ID, 3. člen, tč. 121: Dopustno višino stavbe lahko presegajo: dimnik, inštalacijske naprave, sončni zbiralnik ali sončne celice, dostop do strehe, ograja, objekt in naprava elektronske komunikacijske infrastrukture.


Datum objave: 28.09.2018   12:48
VPRAŠANJE
Strinjamo se z ugotovitvami ponudnika v predhodnem vprašanju. Načrta arhitekture se ne izdeluje v vlogi odgovornega vodje projekta, ampak v vlogi odgovornega projektanta arhitekture (po stari zakonodaji). Zahtevane reference teoretično ni mogoče izpolniti,, izločiti boste morali vse elaborate.
Prosimo naročnika, da ponovno preuči zakonodajo.

Pri nekoliko manj strogi interpretaciji zahtev (ki sicer ob morebitni pritožbi katerega izmed ponudnikov ne bi vzdržala pravne presoje) je možno uveljavljati referenco na projektih, kjer je OVP hkrati tudi OP-A. Pri mnogih projektih pa OVP in OP-A nista isti osebi - lahko gre za dva partnerja znotraj enega biroja, ali pa za enakopravno sodelovanje dveh birojev pri izdelavi projektne dokumentacije. Ali se takšni projekti sploh lahko uveljavljajo kot referenca? Komu pripada referenca takšnega projekta? Glede na vaše zahteve nihče izmed obeh ne more uveljavljati reference - odgovorni vodja projekta ni izdelovalec načrta arhitekture, odgovorni projektant načrta arhitekture pa nima vloge odgovornega vodje projekta.

Praksa različnih OVP in OP-A je zelo pogosta pri nas. S takšnimi zahtevami so dejansko iz sodelovanja na natečaju izločeni nekateri največji in najuspešnejši biroji pri nas, ki imajo dva partnerja in redno na vse projekte pišejo enega kot OVP in drugega kot OP-A. Kot reference pa so izločeni tudi projekti, ki so nastali v sodelovanju dveh birojev, kar je tudi zelo pogosto pri nas. Naročniku gotovo ni v interesu, da tako omeji možnost sodelovanja večjega števila ponudnikov na natečaju.

ODGOVOR
Naročnik je po vsebini že podal odgovor na zastavljena vprašanje / izpostavljeno tematiko. V izogib morebitni napačni interpretaciji besedila razpisne dokumentacije, podaja dodatno razlago, pri čemer opozarja, da je v razpisni dokumentaciji jasno navedena povezava med pojmi iz ZGO-1 in veljavnega GZ.

Naročnik bo kot ustrezno štel tisto referenco, ki bo izkazovala:

· da bo natečajnik oz. gospodarski subjekt v spremljajoči ponudbeni dokumentaciji predložil referenco, iz katere bo izhajalo, da v razpisni dokumentaciji imenovan nominirani vodja projekta izkazuje, da je bil odgovorni vodja projekta (ustreznega) referenčnega objekta ali

· da bo natečajnik oz. gospodarski subjekt v spremljajoči ponudbeni dokumentaciji predložil referenco, iz katere bo izhajalo, da v razpisni dokumentaciji imenovan nominirani pooblaščeni arhitekt izkazuje, da je bil odgovorni vodja projekta (ustreznega) referenčnega objekta (v tem primeru z ustrezno referenco razpolaga nominirani pooblaščeni arhitekt, čeprav v konkretnem projektu ne bo nastopal kot nominirani vodja projekta

Datum objave: 01.10.2018   08:30
VPRAŠANJE
Pozdravjleni,

Izsek iz natečajne naloge

"Vsi objekti morajo biti prilagodljivi. Načrtovanje prilagodljivega objekta pomeni, da se že vnaprej predvidijo prilagoditve, ki bodo v prihodnosti izvedene, če se pojavi potreba po njih. Prilagodljiva graditev je graditev na način, ki omogoča, da se objekti lahko po določenem času učinkovito prilagodijo posebnim potrebam funkcionalno oviranih oseb brez gradbenih del, ki bi predstavljala nesorazmerne stroške in ki bi posegala v obstoječe bistvene zahteve objekta - brez posega v nosilno konstrukcijo, toplotni ovoj in fasado stavbe ter zagotovljeno požarno varnost.
Tudi če bo s projektom predvideno manj kot deset stanovanj v posameznem objektu, je treba v takem objektu zagotoviti ustrezen prostor, da bo možna kasnejša vgradnja dvigala brez posegov v obstoječe bistvene zahteve objekta."

Potemtakem se v notranjosti vsakega objekta mora predvideti prostor za dvigalo oz. de facto dvigalo samo? Kakšna je smiselna definicija teh "praznih" prosotov v času, ko dvigalo ni potrebno? Se lahko ta prostor dodeli k stanovanju v obliki shrambe, ali kako je to mišljeno?

Najlepša hvala za odgovor,

lp

ODGOVOR

Gre za prostor v katerega bo možno naknadno vgraditi dvigalo in se ne sme dodeliti stanovanju.


Datum objave: 01.10.2018   10:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Na kakšen način se računa stopnja izkoriščenosti parcele, če se predvidi kombinacija blokov(ki jih definira FI) in hiš v terasah(FZ=70%)?

najlepša hvala,

lp

ODGOVOR

Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku naročnik ne bo odgovarjal.


Datum objave: 02.10.2018   08:34
VPRAŠANJE
Varovalni pas ceste Jesihov Štradon je opredeljen kot: "največ 10,0 m".
Gradbena meja na vzhodni strani zemljišča je postavljena 8,5 m od roba ceste Jesihov Štradon.
Ali lahko nova stavba sega do gradbene meje, ki je 1,5 m v varovalnem pasu ceste Jesihov Štradon?


ODGOVOR


Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku naročnik ne bo več odgovarjal.

Datum objave: 02.10.2018   08:34
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,
vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:
- v objektih, kjer v prvi fazi ne bo predvideno dvigalo, je pa opredeljen prostor za naknadno vgradnjo, je potrebno zagotoviti vizitabilnost ( za obiske zgornjih stanovanj) - kako velik prostor se predvidi in ali mora imeti sanitarije, prilagojene za funkcionalno (gibalno) ovirane osebe?

- kako velik prostor se predvidi za hišnika ( ki je predviden samo 1 prostor za vse objekte)

- kolesarnica mora biti neposredno ob vhodu v objekt. Ali ni zahteva investitorja, da je kolesarnica dvignjena na nivo varne kote pred poplavami (koto pritličja) nerazumna zahteva, zlasti z vidika, da je obenem po projektni nalogi v sklopu zunanje ureditve dovoljeno nasipavati NIČ površin. V takem primeru izvedbe kolesarnice na tako visoki koti pritličja pa je potrebno zagotoviti še vse ustrezne dostopne klančine ipd. Ali je pod "kolesarnica kot pomožni prostor" mišljen zaprt prostor v ovoju objekta oz. zaprt objekt, ali pa se lahko kolesa tudi namestijo v nadstrešenem in zaprtem, vendar montažnem, in toplotno neizoliranem oz. neogrevanem objektu, poleg objekta (lahko kot nek paviljon). Z vidika enerrgijskih karakteristik objekta oz. učinkovite rabe energije, ni racionalno kolesarnice umeščati v objektu, sploh, če je to še relativno dvignjeno od terena (100-120 cm). Kota pritličja je namreč 50 cm nad koto stoletnih poplav, torej, bi bila lahko kolesarnica, če že na na nivoju terena, vsaj 50 cm nad nivojem terena, kar je iz vidika optimalne ureditve dostopov veliko bolj smiselno. Prav tako se poplave v današnjem času tudi napovejo in se v takem primeru izvedejo omilitveni ukrepi (začasen umik koles). Če investitor želi približati trajno mobilnost - kolesarjenje, potem mora biti dostop v in iz kolesarnice čim lažji za vse uporabnike.
Prosimo za utemeljitev oz. obrazložitev naših dilem oz. za razmislek, da se kolesarnica uredi tako, da bo čimbolj dostopna in množično uporabna.

- pri računanju površin posameznih prostorov in kotiranju: ali se skladno s sedaj veljavnim Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov upošteva navodilo, da se vse kote in izračuni površin zaokrožujejo na eno decimalko?

- ali je ceno investicije za kvadratni meter stanovanja potrebno upoštevati tudi vrednost zunanje ureditve?

ODGOVOR
Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku naročnik ne bo več odgovarjal.Datum objave: 19.10.2018   10:41
Fotografije makete širšega območja so objavljene med dokumentacijo E_foto maketa. Maketa je na ogled na ZAPS-u, v času uradnih ur od 17.10.2018.