Dosje javnega naročila 005791/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče dnevno čiščenje javnih sanitarij na mejnih prehodih Jelšane, Dragonja in Starod
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 50.877,60 EUR

JN005791/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.08.2018
JN005791/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.09.2018
JN005791/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.11.2018
JN005791/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN005791/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoče dnevno čiščenje javnih sanitarij na mejnih prehodih Jelšane, Dragonja in Starod
Referenčna številka dokumenta: 4300-94/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okoljsko manj obremenjujoče dnevno čiščenje javnih sanitarij na mejnih prehodih Jelšane, Dragonja in Starod
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Jelšane, Dragonja in Starod
II.2.4 Opis javnega naročila
Okoljsko manj obremenjujoče dnevno čiščenje javnih sanitarij na mejnih prehodih Jelšane, Dragonja in Starod
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
10.1.1 Razlogi za izključitev

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt v primeru obstoja kateregakoli od v tej točki navedenih primerov, in sicer:

1. Če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 na katerikoli trenutek med postopkom ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in od datuma izreka pravnomočne sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo pet let, v primerih, ko je v sodbi določeno daljše trajanje izključitve od pet let, pa če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

DOKAZILO:
izpolnjen obrazec »Izjava za ponudnika«
in
izpolnjeni obrazci »Izjava za ostale gospodarske subjekte v ponudbi«, če ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje drugih subjektov

2. Če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi, da gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

DOKAZILO:
izpolnjen obrazec »Izjava za ponudnika«
in
izpolnjeni obrazci »Izjava za ostale gospodarske subjekte v ponudbi«, če ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje drugih subjektov

3. Če pri preverjanju ugotovi, da je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

DOKAZILO:
izpolnjen obrazec »Izjava za ponudnika«
in
izpolnjeni obrazci »Izjava za ostale gospodarske subjekte v ponudbi«, če ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje drugih subjektov

4. Če pri preverjanju ugotovi, da je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILO:
izpolnjen obrazec »Izjava za ponudnika«
in
izpolnjeni obrazci »Izjava za ostale gospodarske subjekte v ponudbi«, če ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje drugih subjektov


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Elektronska dražba bo v sistemu e-Dražba http://edrazbe.gov.si/edrazba/ potekala na dan in ob uri, ki bo navedene v elektronskem pozivu, ki bo posredovan ponudnikom na njihove spletne naslove.

Uporabljena bo elektronska obratna dražba. Elektronska obratna dražba bo potekala 60 (šestdeset) minut. V primeru, da bo zadnjo ceno ponudnik oddal v zadnjih 2 (dveh) minutah pred iztekom roka, se dražba
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.09.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.09.2018   11:00
Kraj: V aplikaciji e-Dražba.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.08.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.08.2018