Dosje javnega naročila 005939/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Razširitev informacijskega sistema za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 349.056,40 EUR

JN005939/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.08.2018
JN005939/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2018
JN005939/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.12.2018
JN005939/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN005939/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 165-376950
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, pravne in splošne zadeve
jn.mp@gov.si
+386 13695342
+386 13695783

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/271993/RD_4300-27-2017.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3434
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Razširitev informacijskega sistema za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Referenčna številka dokumenta: 4300-27/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je razširitev informacijskega sistema za URSIKS, ki bo omogočala pokritje ključnih procesov obravnave zaprtih oseb ter izboljšanje kakovosti pravosodnih procesov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
72267100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je razširitev in vzdrževanje informacijskega sistema za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljevanju: informacijski sistem). Razširitev informacijskega sistema zajema izvedbo naslednjih aktivnosti: 1. Izvedba analize in izdelava »specifikacij za izvedbo«; 2. Izdelava Projekta za izvedbo (PZI); 3. Nadgradnja modula »Delo zaprtih«; 4. Razdelitev trenutno enotne evidence na pripornike in obsojene osebe; 5. Izvedba drugih razširitev informacijskega sistema; 6. Usposabljanje uporabnikov informacijskega sistema.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 55
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Vsi pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.10.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.10.2018   10:30
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo v informacijskem sistemu e-JN, 1. 10. 2018 v času od 10:30 do 11:30.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
/Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.09.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.08.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.09.2018   11:32
VPRAŠANJE
Ali namesto pooblastil za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe lahko priložimo potrdila o nekaznovanosti za poslovni subjekt in odgovorne osebe?

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 14.09.2018   12:26
VPRAŠANJE
Spoštovani, ne razumemo zakaj ne priznate potrdil iz kazenske evidence, ki jih predložimo sami namesto potrdila? Tudi Direktorat za javno naročanje (MJU) v navodilih vzorčne razpisne dokumentacije omogoča to možnost:

CITIRANO
"Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje."

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/vzorcna-razpisna-dokumentacija
Hvala za razumevanje

ODGOVOR
Ministrstvo za pravosodje (naročnik), kot že odgovorjeno, v predmetnem postopku javnega naročila ne bo priznalo v ponudbi predloženih potrdil kazenske evidence. Zahteve iz naročnikove razpisne dokumentacije so jasne, treba je predložiti pooblastila in ne potrdila. Naročnik bo potrdila iz kazenske evidence pridobil sam, na podlagi predloženih pooblastil. Dikcije, ki jih navajajo drugi naročniki v njihovih (vzorčnih) razpisnih dokumentacijah, so od primera do primera različne in se nanje v tem konkretnem primeru nikakor ni mogoče sklicevati.