Dosje javnega naročila 005814/2018
Naročnik: OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Gradnje: OBNOVA TALNIH POVRŠIN V DELU MESTNEGA JEDRA ČRNOMLJA
ZJN-3: Odprti postopek

JN005814/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.08.2018
JN005814/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.09.2018
JN005814/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.10.2018

    JN005814/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340
SI
Črnomelj
Slovenija
Marija Prašin Kolbezen
marija.prasin@crnomelj.si
+386 73061100
+386 73061130

Internetni naslovi
http://www.crnomelj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.crnomelj.si/obcina-2/javni-razpisi-in-objave/javni-razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3439
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVA TALNIH POVRŠIN V DELU MESTNEGA JEDRA ČRNOMLJA
Referenčna številka dokumenta: 430-113/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233123
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Dela obsegajo rekonstrukcijo cestne in komunalne infrastrukture, obnovo talnih površin ulice in platoja med banko in cerkvijo v mestnem jedru. Obnova talnih površin se sofinancira iz EU sredstev.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 520.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestno jedro Črnomelj
II.2.4 Opis javnega naročila
Dela obsegajo rekonstrukcijo cestne in komunalne infrastrukture, obnovo talnih površin ulice in platoja med banko in cerkvijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Program Interreg Slovenija, Evropski sklad za regionalni razvoj; Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov; 2.1. Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnost. turizma.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.09.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.09.2018   09:15
Kraj: Preko spletne aplikacije e-Oddaja, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.09.2018   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340
Črnomelj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.08.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.09.2018   15:29
VPRAŠANJE: Med razpisno dokumentacijo nismo zasledili ESPD obrazca. Torej ga ni potrebno predložiti?
Spoštovani,
obrazec ESPD je naložen na spletno stran k razpisni dokumentaciji na tej spletni povezavi: http://www.crnomelj.si/item/5831-ponovno-javno-narocilo-obnova-talnih-povrsin-v-delu-mestnega-jedra-crnomlja
Datum objave: 05.09.2018   15:31
VPRAŠANJE
Še vedno niste odgovorili glede ESPD-ja. Glede na to, da ga zahtevate (stram 27. razpisne dokuementacije), vas prosimo da ga objavite med razpisno dokumetnacijo.
Hvala, lp.

Spoštovani,
obrazec ESPD je objavljen na spletni povezavi http://www.crnomelj.si/item/5831-ponovno-javno-narocilo-obnova-talnih-povrsin-v-delu-mestnega-jedra-crnomlja
Datum objave: 05.09.2018   15:33
VPRAŠANJE
Pri restavratorskih delih v 2 fazi projekta je v postavki 1 in 2 zahteva za dobavo novih vogalnih kamnov; kateri kamen je avtohton kamen ali kateri kamen je predviden?

ODGOVOR
Spoštovani,
avtohtoni kamen je apnenec ali dolomit z območja Bele krajine.

Lep pozdrav!Datum objave: 05.09.2018   15:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
na kakšen način omoramo priložiti garancijo za resnost ponudbe - menico z menično izjavo?
Hvala, lp.

ODGOVOR
Spoštovani,
menico kot zavarovanje za resnost ponudbe pošljite po navadni pošti ali dostavite v vložišče Občine Črnomelj, Trg svobode3, 8340 Črnomelj do roka. Kuverto označite: "Ne odpiraj! JR talne površine."
Lep pozdrav!
Datum objave: 07.09.2018   08:13
VPRAŠANJE
Pri tlaku iz granitnih kock je zahteva za rezano in žgano površino.

Ali je lahko površina peskana?

ODGOVOR
Spoštovani,
zgornja, pohodna oz. povozna površina je rezana in žgana na območju ulic, na območju platoja se uporabi obstoječe granitne kocke, ki so v lasti investitorja.

Lep pozdrav!Datum objave: 07.09.2018   08:17
VPRAŠANJE
Tlak

ali je lahko tlak iz naravnega kamna in tlak iz granitnih kock tanjši kot je v popisu del?
kocka 10*10*8cm?
kamniti tlak debeline ???? cm ?


ODGOVOR
Spoštovani,
Tlak iz naravnega kamna je načeloma tak kot je to določeno v popisu del, granitne kocke so lahko tudi 10x10x8, vendar ne tanjše. Kamniti tlak je predviden v pasovih na platoju in je v popisu del faze 3 predviden v debelini 3 cm, polaga se na drenažni beton.

Lep pozdrav.Datum objave: 07.09.2018   08:22
VPRAŠANJE
Granitni tlak - ali so lahko granitne kocke klane in ne rezane kot zahteva popis?

ODGOVOR
Spoštovani,
Obdelava granitnih kock je predpisana zgolj za pohodno stan, in sicer rezana ter žgana površina, in sicer za območje cestišča. Na platoju se načeloma uporabi obstoječe granitne kocke, ki so v lasti investitorja oz. se jih obdela na enak način kot so kocke položene na platoju med cerkvijo in glasbeno šolo.

Lep pozdrav.Datum objave: 07.09.2018   08:26
VPRAŠANJE
Faza 3, betonska dela, pozicija 5:
Vgrajevanje montažnih betonskih kladnih stopnic (robnikov)... Strukturo betona določi projektant.

Ni jasno definiran izgled.
Ali se zahteva beli beton?
-

ODGOVOR
Na spletni strani, kjer je dostopna razpisna dokumentacija, je dodana dopolnitev razpisne dokumentacije. V popisih del so z rumeno barvo označene dopolnitve in z rdečim tekstom popravki. Prosimo, da upoštevate popise del z dopolnitvami in v ponudbi pustite označena mesta obarvana.

Lep pozdrav.Datum objave: 07.09.2018   08:27
VPRAŠANJE
Tlak iz granitnih kock

Ali so lahko kocke tanjše kot v popisu; npr10*10*6cm; 5*5*3cm?
Ali so kocke lahko klane in ne zgornja površina rezana in žgana?

ODGOVOR
Spoštovani,

glejte odgovore na že odgovorjena podobna vprašanja. Manjše kocke so dimenzij 5x5x5.

Lep pozdrav.Datum objave: 07.09.2018   08:34
VPRAŠANJE
Za betonske elemente pri tlakarskih delih je zahtevan beli cement. Ali je izvedba z belim cementom obvezna ali pa se lahko dela z navadnim cementom?

Po projektu je pri granitnih kockah navedeno, da se uporabijo kocke 10cm in kocke 8cm deponirane na skladišču občine. V popisu so samo nove kocke 10cm. Ali se lahko uporabi kocke 10x10cm, toda višine 8 ali 6 cm?

ODGOVOR
Spoštovani,

beli cement se zahteva pri izvedbi montažnih elementov na ulici, pri izvedbi montažnih elementov na platoju (faza 3) se lahko uporabi običajni cement (z ustreznimi dodatki), vendar pa je predpisana uporaba belega oz. svetlega agregata.
Granitne kocke se uporabljajo v dimenzijah 10x10x10 cm, lahko tudi 10x10x8 cm. Ponudnik naj navede dimenzije granitnih kock, ki jih bo ponudil.

Lep pozdrav.Datum objave: 07.09.2018   08:56
VPRAŠANJE
Ali lahko objavite detajle za izdelavo finalnega tlaka ?

Ali lahko objavite načrte in detajle za izdelavo betonskih elementov (stopnice, klade, podesti) za izdelavo 2. in 3. faze projekta?

Na osnovi opisa in pomanjkanja načrtov in detajlov se ne da izračunati cene. Prosim za premik datuma odaje ponudbe zaradi pomanjkljive dokumentacije.

ODGOVOR
Spoštovani.

Na spletno stran http://www.crnomelj.si/item/5831-ponovno-javno-narocilo-obnova-talnih-povrsin-v-delu-mestnega-jedra-crnomlja je naložen detajl s principom izdelave piktograma (okvirna velikost, uporaba materialov in princip obdelave) ter pozicije sedmih lokacij piktogramov, izdela se jih šest (piktogram na župnijskem dvorišču ni predmet izvedbe). Glede na kulturnovarstvene pogoje bo končna odločitev glede izvedbe piktogamov in detajlov izvedbe vseh šestih piktogramov po končanih arheoloških raziskavah oz. glede na odločitev službe za varstvo kulturne dediščine, sicer se izdela prezentacijo arheoloških najdb v tlaku cestišča z vgradnjo granitnih plošč ali drugih ustreznih materialov (primer take prezentacije na bližnjem trgu pri cerkvici Sv. Duha).

Izvedba stopnic je prikazana na dveh detajlih, in sicer pri detajlu ograje uličnega stopnišča SH Godina (MJ4) ter pri rekonstrukciji vhoda v klet pri SH MJ6, ostale stopnice so prikazane v popisu del Faza 2, detajl klade je tudi prikazan in ga najdete med priloženo grafiko. Detajli v PZI dokumentaciji predvidevajo uporabo kamna, vendar se je investitor odločil, da se namesto kamna uporabi prefabricirane montažne betonske elemente izdelane iz svetlih agregatov in belega cementa, s štokanimi vidnimi površinami in s pobranimi robovi. Natajčnejšo recepturo bo podal projektant oz. služba za varstvo kulturne dediščine. Kot primer izdelave; na podoben način so izdelane stopnice ob Kolodvorski ulici, ki vodijo k Osnovni šoli Mirana Jarca v Črnomlju.

Dokumentacija ni pomanjkljiva, iz tega razloga investitor ne namerava premikati roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.