Dosje javnega naročila 005972/2018
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovanje javne železniške infrastrukture in železniških postajnih poslopij za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2020
ZJN-3: Odprti postopek

JN005972/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.08.2018
JN005972/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.09.2018
JN005972/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2018
JN005972/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.01.2019

    JN005972/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 166-378700
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/272451/RD_-_Zavarovanje_JŽI_in_žel._postajnih_poslopij.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3550
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje javne železniške infrastrukture in železniških postajnih poslopij za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje javne železniške infrastrukture in železniških postajnih poslopij za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2020
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje javne železniške infrastrukture in železniških postajnih poslopij za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2020
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2019
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.10.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.10.2018   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.09.2018   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.08.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.09.2018   08:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


prosim za informacijo ali pri razpisu sodeluje zavarovalni posrednik in v kolikor da, prosim za podatek o proviziji?


Hvala.

ODGOVOR

Pri razpisu ne sodeluje zavarovalni posrednik.


Datum objave: 18.09.2018   08:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


v Obrazcu št. 1 (Ponudbeni predračun) imate navedeno, da ponudnik k ponudbi še predloži kopijo ponudbe na izmenljivem mediju (CD/DVD). USB ključ). Glede na to, da se bo ponudba oddala elektronsko sklepamo, da kopijo ponudbe kot je zgoraj navedeno, ni potrebno predložit ?

Hvala.

ODGOVOR
Gre za napako. V obrazcu št. 1: Ponudbeni predračun razpisne dokumentacije se ćrta: ponudnik k ponudbi še predloži kopijo ponudbe na izmenljivem mediju (CD/DVD, USB ključ).Datum objave: 18.09.2018   08:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,


v zvezi z zavarovanjem odgovornosti železnic bi potrebovali podatek o realizaciji/planu za leto 2018 in 2019, ločeno za potniški in tovorni promet, in sicer:
- promet v EUR
- št. vlakovnih KM


Hvala.

ODGOVOR

Podatki o realizaciji/planu za leto 2018 in 2019 so naslednji:

SŽ-Potniški promet, d.o.o. Načrt 2018 Ocena 2018 Načrt 2019
Transportni prihodek-prihodek od prodaje vozovnic (000 EUR) 36.441 36.110 38.123
Število vlakovnih kilometrov (000) 10.524 10.045 10.620

SŽ-Tovorni promet, d.o.o. Ocena 2018 Načrt 2019
Poslovni prihodki (EUR) 182.224.691 183.401.849
Število vlakovnih kilometrov 7.444.337 7.779.332Datum objave: 18.09.2018   08:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Ali ima javna železniška infrastruktura v lasti tirna vozila? V kolikor jih nima vas prosimo za pojasnilo, zakaj je potrebno, da se v zavarovalno tehnični dokumentaciji pojavlja riziko prometne nesreče (2. člen, točka 2, 21. člen). Prometna nesreča, v kolikor ni odgovornost zavarovanca v nobenem primeru ne more biti krita, razen v kolikor gre za tirna vozila v lasti JŽI. V kolikor se kljub temu želi zavarovati tirna vozila v lasti zavarovanca se naj k besedilu »ob prometni nesreči železniškega prevoznega sredstva« doda »v lasti JŽI« in »škodo, ki jo povzročijo njihova tirna vozila«.
2. Kakšen je letni agregat izplačil pri odgovornosti ločeno za poškodovanje oseb, stvari in čisto premoženjsko škodo?
3. Prosimo za pojasnilo kdo je v tem razpisu zavarovanec in v kakšni vlogi je SŽ Infrastruktura d.o.o.?
4. Ali ima JŽI zaposlene delavce? V kolikor jih nima prosimo za potrditev, da v nobenem primeru po teh razpisnih pogojih niso kriti zahtevki delavcev na podlagi delodajalčeve odgovornosti SŽ Infrastruktura d.o.o. in ostalih podjetij, ki delajo na infrastrukturi, kakor tudi njihova odgovornost do tretjih oseb.
5. Na strani 57 pod točko 3 navajate dodatne stroške, ki naj jih krijemo. Zanima nas v kakšnem odstotku od zavarovalne vsote po posamezni lokaciji naj bodo kriti ti stroški?
6. Prosimo za naslednje potrditve:
zavarovanje plazu ne krije stroškov nastalih pri saniranju tal brežine s katerih je prišlo do drsenja,
zavarovanje utrganja zemljišča ne krije stroškov za saniranje tal s katerih se je odtrgal material,
zavarovanje zemeljskega usada ne krije stroškov za saniranje tal.
7. Na str. 58 navajate stroške, ki so nastali pri usposobitvi vozil za namene javne železniške infrastrukture v izrednih primerih, čeprav na vozilih ni bilo nikakršnih poškodb Prosimo za pojasnilo za kakšne stroške gre v tem primeru saj JŽI po nam znanih podatkih nima v lasti lastnih vozil? Navedite konkreten primer.
8. Pri investicijah navajate 182 mio naložbo v GSM-R sistem. Prosimo za pojasnilo za kakšen sistem gre in kje se lokacijsko nahajajo največje vrednosti z oceno v EUR. Prosimo tudi za podatek, kateri predmeti naprave, imajo znotraj te investicije največje vrednosti?
9. Prosimo za podatek o 5-ih vrednostno največjih strojev oz. postrojenj in njihove lokacije.
10. Navajate, da so predmet zavarovanja tudi gradbeni objekti, oprema in druga osnovna sredstva v času gradnje oz. montaže, ki so v lasti uporabi ali upravljanju zavarovanca. Zanima nas ali pri gradnji oz. montaži od izvajalcev zahtevate gradbeno, montažno ali odgovornostno zavarovanje? Kateri predmeti so v uporabi ali upravljanju zavarovanca in niso v njegovi lasti?
11. Ali se knjigovodska zavarovalna osnova pri investicijah v teku prav tako poviša za 100%?

Hvala.


ODGOVOR

1. Ali ima javna železniška infrastruktura v lasti tirna vozila? V kolikor jih nima vas prosimo za pojasnilo, zakaj je potrebno, da se v zavarovalno tehnični dokumentaciji pojavlja riziko prometne nesreče (2. člen, točka 2, 21. člen). Prometna nesreča, v kolikor ni odgovornost zavarovanca v nobenem primeru ne more biti krita, razen v kolikor gre za tirna vozila v lasti JŽI. V kolikor se kljub temu želi zavarovati tirna vozila v lasti zavarovanca se naj k besedilu »ob prometni nesreči železniškega prevoznega sredstva« doda »v lasti JŽI« in »škodo, ki jo povzročijo njihova tirna vozila«.

Odgovor: Tirnih vozil trenutno ni v stanju osnovnih sredstev JŽI. Riziko prometne nesreče obsega tudi kritje škode, ki lahko nastane ob prometni nesreči na vseh drugih zavarovanih stvari, ki so predmet zavarovanja po 1. členu zavarovalnih pogojev.

2. Kakšen je letni agregat izplačil pri odgovornosti ločeno za poškodovanje oseb, stvari in čisto premoženjsko škodo?

Odgovor: Letni agregat izplačil pri odgovornosti za poškodovanje oseb 5.000.000,00 EUR, za poškodovanje stvari 10.000.000,00 EUR ter za čisto premoženjsko škodo 1.500.000,00 EUR.

3. Prosimo za pojasnilo kdo je v tem razpisu zavarovanec in v kakšni vlogi je SŽ Infrastruktura d.o.o.?

Odgovor: Zavarovanec je Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo-Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana. SŽ-Infrastruktura, d.o.o. opravlja naloge upravljavca javne železniške infrastrukture, ki med drugim obsegajo opravljanje obveznih gospodarskih javnih služb vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenje prometa ter naloge gospodarjenja z javno železniško infrastrukturo.

4. Ali ima JŽI zaposlene delavce? V kolikor jih nima prosimo za potrditev, da v nobenem primeru po teh razpisnih pogojih niso kriti zahtevki delavcev na podlagi delodajalčeve odgovornosti SŽ Infrastruktura d.o.o. in ostalih podjetij, ki delajo na infrastrukturi, kakor tudi njihova odgovornost do tretjih oseb.

Odgovor: JŽI nima lastnih zaposlenih delavcev. Po teh razpisnih pogojih niso kriti zahtevki delavcev na podlagi delodajalčeve odgovornosti SŽ-Infrastruktura, d.o.o. in ostalih podjetij, ki delajo na infrastrukturi, kakor tudi njihova odgovornost do tretjih oseb.

5. Na strani 57 pod točko 3 navajate dodatne stroške, ki naj jih krijemo. Zanima nas v kakšnem odstotku od zavarovalne vsote po posamezni lokaciji naj bodo kriti ti stroški?

Odgovor: Za zadevne stroške je podano kritje v celoti.

6. Prosimo za naslednje potrditve:
zavarovanje plazu ne krije stroškov nastalih pri saniranju tal brežine s katerih je prišlo do drsenja,
zavarovanje utrganja zemljišča ne krije stroškov za saniranje tal s katerih se je odtrgal material,
zavarovanje zemeljskega usada ne krije stroškov za saniranje tal.

Odgovor: Da, v navedenih primerih je krita le škoda, ki nastane zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari.

7. Na str. 58 navajate stroške, ki so nastali pri usposobitvi vozil za namene javne železniške infrastrukture v izrednih primerih, čeprav na vozilih ni bilo nikakršnih poškodb Prosimo za pojasnilo za kakšne stroške gre v tem primeru saj JŽI po nam znanih podatkih nima v lasti lastnih vozil? Navedite konkreten primer.

Odgovor: Do teh stroškov pride le v primeru, če so tirna vozila v stanju osnovnih sredstev JŽI.

8. Pri investicijah navajate 182 mio naložbo v GSM-R sistem. Prosimo za pojasnilo za kakšen sistem gre in kje se lokacijsko nahajajo največje vrednosti z oceno v EUR. Prosimo tudi za podatek, kateri predmeti naprave, imajo znotraj te investicije največje vrednosti?
9. Prosimo za podatek o 5-ih vrednostno največjih strojev oz. postrojenj in njihove lokacije.
10. Navajate, da so predmet zavarovanja tudi gradbeni objekti, oprema in druga osnovna sredstva v času gradnje oz. montaže, ki so v lasti uporabi ali upravljanju zavarovanca. Zanima nas ali pri gradnji oz. montaži od izvajalcev zahtevate gradbeno, montažno ali odgovornostno zavarovanje? Kateri predmeti so v uporabi ali upravljanju zavarovanca in niso v njegovi lasti?
11. Ali se knjigovodska zavarovalna osnova pri investicijah v teku prav tako poviša za 100%?
Hvala.
Odgovor za vprašanja 8, 9, 10 in 11: Knjigovodska zavarovalna osnova pri investicijah v teku se ne poviša za 100%.
Datum objave: 18.09.2018   08:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Ali ima javna železniška infrastruktura v lasti tirna vozila? V kolikor jih nima vas prosimo za pojasnilo, zakaj je potrebno, da se v zavarovalno tehnični dokumentaciji pojavlja riziko prometne nesreče (2. člen, točka 2, 21. člen). Prometna nesreča, v kolikor ni odgovornost zavarovanca v nobenem primeru ne more biti krita, razen v kolikor gre za tirna vozila v lasti JŽI. V kolikor se kljub temu želi zavarovati tirna vozila v lasti zavarovanca se naj k besedilu »ob prometni nesreči železniškega prevoznega sredstva« doda »v lasti JŽI« in »škodo, ki jo povzročijo njihova tirna vozila«.
2. Kakšen je letni agregat izplačil pri odgovornosti ločeno za poškodovanje oseb, stvari in čisto premoženjsko škodo?
3. Prosimo za pojasnilo kdo je v tem razpisu zavarovanec in v kakšni vlogi je SŽ Infrastruktura d.o.o.?
4. Ali ima JŽI zaposlene delavce? V kolikor jih nima prosimo za potrditev, da v nobenem primeru po teh razpisnih pogojih niso kriti zahtevki delavcev na podlagi delodajalčeve odgovornosti SŽ Infrastruktura d.o.o. in ostalih podjetij, ki delajo na infrastrukturi, kakor tudi njihova odgovornost do tretjih oseb.
5. Na strani 57 pod točko 3 navajate dodatne stroške, ki naj jih krijemo. Zanima nas v kakšnem odstotku od zavarovalne vsote po posamezni lokaciji naj bodo kriti ti stroški?
6. Prosimo za naslednje potrditve:
zavarovanje plazu ne krije stroškov nastalih pri saniranju tal brežine s katerih je prišlo do drsenja,
zavarovanje utrganja zemljišča ne krije stroškov za saniranje tal s katerih se je odtrgal material,
zavarovanje zemeljskega usada ne krije stroškov za saniranje tal.
7. Na str. 58 navajate stroške, ki so nastali pri usposobitvi vozil za namene javne železniške infrastrukture v izrednih primerih, čeprav na vozilih ni bilo nikakršnih poškodb Prosimo za pojasnilo za kakšne stroške gre v tem primeru saj JŽI po nam znanih podatkih nima v lasti lastnih vozil? Navedite konkreten primer.
8. Pri investicijah navajate 182 mio naložbo v GSM-R sistem. Prosimo za pojasnilo za kakšen sistem gre in kje se lokacijsko nahajajo največje vrednosti z oceno v EUR. Prosimo tudi za podatek, kateri predmeti naprave, imajo znotraj te investicije največje vrednosti?
9. Prosimo za podatek o 5-ih vrednostno največjih strojev oz. postrojenj in njihove lokacije.
10. Navajate, da so predmet zavarovanja tudi gradbeni objekti, oprema in druga osnovna sredstva v času gradnje oz. montaže, ki so v lasti uporabi ali upravljanju zavarovanca. Zanima nas ali pri gradnji oz. montaži od izvajalcev zahtevate gradbeno, montažno ali odgovornostno zavarovanje? Kateri predmeti so v uporabi ali upravljanju zavarovanca in niso v njegovi lasti?
11. Ali se knjigovodska zavarovalna osnova pri investicijah v teku prav tako poviša za 100%?

Hvala.


ODGOVOR
Popravek odgovora na vprašanja 8, 9 in 10.
Odgovor: "Knjigovodska zavarovalna osnova pri investicijah v teku se ne poviša za 100%." je samo odgovor na vprašanje št. 11.
Naročnik še ni podal odgovora na vprašanje 8, 9 in 10


Datum objave: 18.09.2018   12:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za pojasnilo:

Ali ima javna železniška infrastruktura v lasti ali v uporabi tirna vozila? V kolikor jih nima vas prosim za pojasnilo glede smiselnosti vnosa predmetnega rizika. Vse z ozirom na dejstvo, da je zavarovana nevarnost »prometna nesreča« namenjena oz. se nanaša na primere, ko dogodek in posledično škoda na zavarovanih stvareh nastane zaradi napak pri upravljanju oz. obratovanju zavarovančevih tirnih prevoznih sredstev ali zaradi višje sile pri upravljanju/obratovanju z omenjenimi. V kolikor v osnovi ne govorimo o prometnih sredstvih, ki bi bili v lasti ali v najemu zavarovanca, potem je omenjeni rizik brezpredmeten. V kolikor se kljub temu želi zavarovati tirna vozila v lasti/najemu zavarovanca, naj se za besedilom »v prometu s tirnimi prevoznimi sredstvi« (1. točka 21. člena) doda zapis, »ki so v lasti ali uporabi zavarovanca« in za besedilom »zavarovanje krije škodo« (2. točka 21. člena), doda zapis »ki jo povzročijo tirna prevozna sredstva, ki so v lasti ali uporabi zavarovanca«.

Hvala.

ODGOVOR

Tirnih vozil trenutno ni v stanju osnovnih sredstev JŽI. Riziko prometne nesreče obsega kritje škode, ki lahko nastane na vseh zavarovanih stvareh zaradi prometne nesreče tirnih vozil, ki obratujejo po progah javne železniške infrastrukture.


Datum objave: 18.09.2018   12:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,


glede na to, da do današnjega dne niso bila objavljena dodatna pojasnila na postavljena vprašanja, vas prosimo da podaljšate rok za sprejem ponudnikovih vprašanj.


Hvala.

ODGOVOR

Naročnik bo na vsa vprašanja odgovoril v za to določenem roku v razpisni dokumentaciji. Rok za postavitev vprašanj ostane nespremenjen.

Datum objave: 21.09.2018   11:34
VPRAŠANJE
Prosimo vas za pojasnilo, če je obrazec ESPD lahko podpisan elektronsko in v tem primeru ga ni potrebno še ročno podpisati in žigosati.

ODGOVOR
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji: »Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »ESPD« naloži skladno z navodili za pripravo ponudbe izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ESPD« v datoteki pdf.«


Datum objave: 21.09.2018   11:35
VPRAŠANJE
vljudno vas prosimo za potrditev, da se vzorec bančne garancije samo parafira in žigosa (obrazec 8). V navodilih v točki 7 zahtevate, da je tudi izpolnjen.

ODGOVOR
Ponudnik obrazec parafira in potrdi tako kot je zapisano v opombi razpisnega obrazca št. 8.Datum objave: 21.09.2018   11:35
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji v smislu finančnih zavarovanj določa le bančno garancijo za kakovost izvedbe, zato predlagamo, da se kot inštrument finančnega zavarovanja omogoči tudi zavarovanje z izdajo menice. Državna revizijska komisija je namreč že večkrat odločila, da so ostale vrste zavarovanj po svoji naravi povsem enakovredne bančnim garancijam, oziroma da naročnikom v postopkih oddaje javnih naročil nudijo enakovredno zavarovanje ponudnikovih obveznosti. Nenazadnje bi se nižji strošek alternativnih oblik zavarovanja odrazil tudi v nižjih ponudbenih cenah, kar bi v končni posledici privedlo tudi do nižjega stroška zavarovanja za naročnika.

ODGOVOR
Naročnikova zahteva glede finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ostane nespremenjena.Datum objave: 21.09.2018   11:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, vljudno prosimo za pojasnilo, ali bo v primeru uveljavitve višje davčne stopnje dopustna sprememba zneska davka in zneska premije, ki vključuje davek.ODGOVOR
Ne.Datum objave: 21.09.2018   11:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,


kako je zavarovana odgovornost podjetja SŽ Infrastruktura d.o.o. ?


Hvala.

ODGOVOR
Odgovornost podjetja SŽ-Infrastruktura, d.o.o. je zavarovana po posebni zavarovalni polici in ni predmet tega javnega naročila.Datum objave: 21.09.2018   11:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na vaš odgovor:

ODGOVOR

Tirnih vozil trenutno ni v stanju osnovnih sredstev JŽI. Riziko prometne nesreče obsega kritje škode, ki lahko nastane na vseh zavarovanih stvareh zaradi prometne nesreče tirnih vozil, ki obratujejo po progah javne železniške infrastrukture.

je le ta v koliziji s 17. členom pogojev.

Prosimo za potrditev, da izključitev odgovornosti za škodo, ki jo povzroči katerikoli prevoznik, velja za celotne splošne in posebne pogoje za zavarovanje premoženja javne železniške infrastrukture in železniških postajnih poslopij RS, za obdobje 2019 - 2020.

ODGOVOR
Zavarovalno kritje za zavarovana sredstva je podano v obsegu opredeljenih posameznih zavarovanih nevarnosti v Splošnih in posebnih pogojih za zavarovanje premoženja javne železniške infrastrukture in železniških postajnih poslopij RS za obdobje 2019-2020.Datum objave: 21.09.2018   11:41
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri ureditvi pozavarovalnega kritja za zavarovanje odgovornosti železnic bi potrebovali podatek o realizaciji za 2017 in plan za 2018 ločeno na potniški in tovorni promet in sicer:

- promet v EUR
- št.vlakovnih km


ODGOVOR

Podatki o realizaciji/planu za leto 2017 in 2018 so naslednji:
SŽ-Potniški promet, d.o.o. Realizacija 2017 Načrt 2018
Transportni prihodek-prihodek od prodaje vozovnic (000 EUR) 34.371 36.441
Število vlakovnih kilometrov (000) 10.284 10.524

SŽ-Tovorni promet, d.o.o. Realizacija 2017 Načrt 2018
Poslovni prihodki (EUR) 190.733.220 180.765.542
Število vlakovnih kilometrov 8.333.670 7.444.337Datum objave: 24.09.2018   11:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Ali ima javna železniška infrastruktura v lasti tirna vozila? V kolikor jih nima vas prosimo za pojasnilo, zakaj je potrebno, da se v zavarovalno tehnični dokumentaciji pojavlja riziko prometne nesreče (2. člen, točka 2, 21. člen). Prometna nesreča, v kolikor ni odgovornost zavarovanca v nobenem primeru ne more biti krita, razen v kolikor gre za tirna vozila v lasti JŽI. V kolikor se kljub temu želi zavarovati tirna vozila v lasti zavarovanca se naj k besedilu »ob prometni nesreči železniškega prevoznega sredstva« doda »v lasti JŽI« in »škodo, ki jo povzročijo njihova tirna vozila«.
2. Kakšen je letni agregat izplačil pri odgovornosti ločeno za poškodovanje oseb, stvari in čisto premoženjsko škodo?
3. Prosimo za pojasnilo kdo je v tem razpisu zavarovanec in v kakšni vlogi je SŽ Infrastruktura d.o.o.?
4. Ali ima JŽI zaposlene delavce? V kolikor jih nima prosimo za potrditev, da v nobenem primeru po teh razpisnih pogojih niso kriti zahtevki delavcev na podlagi delodajalčeve odgovornosti SŽ Infrastruktura d.o.o. in ostalih podjetij, ki delajo na infrastrukturi, kakor tudi njihova odgovornost do tretjih oseb.
5. Na strani 57 pod točko 3 navajate dodatne stroške, ki naj jih krijemo. Zanima nas v kakšnem odstotku od zavarovalne vsote po posamezni lokaciji naj bodo kriti ti stroški?
6. Prosimo za naslednje potrditve:
zavarovanje plazu ne krije stroškov nastalih pri saniranju tal brežine s katerih je prišlo do drsenja,
zavarovanje utrganja zemljišča ne krije stroškov za saniranje tal s katerih se je odtrgal material,
zavarovanje zemeljskega usada ne krije stroškov za saniranje tal.
7. Na str. 58 navajate stroške, ki so nastali pri usposobitvi vozil za namene javne železniške infrastrukture v izrednih primerih, čeprav na vozilih ni bilo nikakršnih poškodb Prosimo za pojasnilo za kakšne stroške gre v tem primeru saj JŽI po nam znanih podatkih nima v lasti lastnih vozil? Navedite konkreten primer.
8. Pri investicijah navajate 182 mio naložbo v GSM-R sistem. Prosimo za pojasnilo za kakšen sistem gre in kje se lokacijsko nahajajo največje vrednosti z oceno v EUR. Prosimo tudi za podatek, kateri predmeti naprave, imajo znotraj te investicije največje vrednosti?
9. Prosimo za podatek o 5-ih vrednostno največjih strojev oz. postrojenj in njihove lokacije.
10. Navajate, da so predmet zavarovanja tudi gradbeni objekti, oprema in druga osnovna sredstva v času gradnje oz. montaže, ki so v lasti uporabi ali upravljanju zavarovanca. Zanima nas ali pri gradnji oz. montaži od izvajalcev zahtevate gradbeno, montažno ali odgovornostno zavarovanje? Kateri predmeti so v uporabi ali upravljanju zavarovanca in niso v njegovi lasti?
11. Ali se knjigovodska zavarovalna osnova pri investicijah v teku prav tako poviša za 100%?

Hvala.


ODGOVOR
Odgovori na vprašanje št. 8, 9 in 10:

8. Pri investicijah navajate 182 mio naložbo v GSM-R sistem. Prosimo za pojasnilo za kakšen sistem gre in kje se lokacijsko nahajajo največje vrednosti z oceno v EUR. Prosimo tudi za podatek, kateri predmeti naprave, imajo znotraj te investicije največje vrednosti?
Odgovor:
GSM-R je radijski sistem GSM namenjen za uporabo na železnicah. Sestavljen je iz baznih postaj, ki so razporejene vzdolž vseh železniških prog v Sloveniji. Bazne postaje so med seboj in z železniškimi postajami povezane z optičnimi in napajalnimi kabli. Za nemoteno delovanje skrbita podvojena centra v Ljubljani in Mariboru ter dodatni kontrolni center baznih postaj v Postojni.
Največje vrednosti se nahajajo v omenjenih centrih Ljubljana 9.900.000 , Maribor 7.200.000 in Postojna 1.500.000 .
Baznih postaj je 244 vrednost posamezne postaje je okoli 180.000 , repetitorjev je 112 vrednost posameznega repetitorje je okoli 92.000 .
Zgrajenih je bilo tudi okoli 830 km zemeljskih kabelski tras z okvirno vrednostjo 55.000/km, 150 km zračnih kabelskih tras z okvirno vrednostjo 18.000 /km.
Položenih je bilo tudi približno 1500km optičnih in napajalnih kablov s povprečno vrednostjo 8.600/km
S TK napravami je bilo opremljeno tudi 147 železniških postaj z okvirno vrednostjo 73.000/postajo


9. Prosimo za podatek o 5-ih vrednostno največjih strojev oz. postrojenj in njihove lokacije.
Odgovor:
1. Težka motorna drezina za vzdrževanje voznega omrežja 1.720. 000 EUR (Ljubljana)
2. Dvopotno vozilo za vzdrževanje vozne mreže 460.740 EUR (Maribor)
3. Delovni stroj za podbijanje železniških pragov 500.000 EUR (Celje)
4. Kombinirani delovni stroj za podbijanje železniških pragov 360.000 EUR(Ljubljana)
5. Dvopotni večnamenski delovni stroj 312.000 EUR(Postojna)


10. Navajate, da so predmet zavarovanja tudi gradbeni objekti, oprema in druga osnovna sredstva v času gradnje oz. montaže, ki so v lasti uporabi ali upravljanju zavarovanca. Zanima nas ali pri gradnji oz. montaži od izvajalcev zahtevate gradbeno, montažno ali odgovornostno zavarovanje? Kateri predmeti so v uporabi ali upravljanju zavarovanca in niso v njegovi lasti?

Odgovor:
Tekom projekta do prevzema za naprave in objekte na delovišču odgovoren izvajalec in ti objekti in naprave torej niso predmet zavarovanja po tem razpisu. Naročnik navaja vsebino določil v zvezi z zavarovanjem oz. garancijami v razpisni dokumentaciji oz. pogodbi:

I. Garancija za kvalitetno izvedbo del:
Za zavarovanje dobre izvedbe posla izvajalec predloži naročniku bančno garancijo v višini 5 % celotne pogodbene cene z DDV, in sicer v 10 dneh po obojestranskem podpisu pogodbe, z veljavnostjo 30 dni po uspešnem opravljenem internem tehničnem pregledu oz. prevzemu opravljenih del. V primeru unovčitve garancije mora izvajalec naročniku takoj izročiti novo.
Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napake v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca.

II. Obveznost izvajalca:
Da odgovarja za vse poškodbe na obstoječih napravah, če jih je povzročil s svojim delovnim posegom ali s svojimi delavci in podizvajalci. Za vsako tako poškodbo mora poravnati vso nastalo škodo.

Da je dolžan v skladu s pravili stroke po potrebi opraviti ustrezna preizkušanja na materialu na svoje stroške. Poleg tega je odgovoren za posledice uporabe materiala ali opreme, ki ne ustreza predpisani kakovosti. V kolikor zaradi nekakovostnega materiala ali opreme ali dela izvajalca ni zagotovljena varnost, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca, da odpravi pomanjkljivosti na svoje stroške.

III. Pogodbena kazen
Naročnik je upravičen do pogodbene kazni v višini pet promilov (5) od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude vendar največ do deset (10%) pogodbene vrednosti.
Pogodbena kazen se obračuna s posebnim računom.
V primeru da se pogodbena kazen ne plača ima Naročnik pravico, da jo odbije od še ne plačanih plačil.
Izvajalec soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IV. Tehnične zahteve (pogosta zahteva naročnika, ni pa vedno)
Ponudnik mora k ponudbi predložiti tudi kopijo zavarovalne police zavarovanja dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo.


Odgovor na drugi del vprašanja, ki glasi: "Kateri predmeti so v uporabi ali upravljanju zavarovanca in niso v njegovi lasti?" je:
SŽ - Infrastruktura, d.o.o. upravlja z vso javno železniško infrastrukturo.