Dosje javnega naročila 006007/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in montaža opreme za ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13, Ljubljana, za potrebe selitve UE Ljubljana, z upoštevanjem okoljskih vidikov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 632.248,35 EUR

JN006007/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.08.2018
JN006007/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2018
JN006007/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.12.2018
JN006007/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN006007/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 167-379983
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža opreme za ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13, Ljubljana, za potrebe selitve UE Ljubljana, z upoštevanjem okoljskih vidikov
Referenčna številka dokumenta: 4300-90/2018, ODPREM-20/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža opreme za ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13, Ljubljana, za potrebe selitve UE Ljubljana, z upoštevanjem okoljskih vidikov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova 13, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža opreme za ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13, Ljubljana, za potrebe selitve UE Ljubljana, z upoštevanjem okoljskih vidikov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Elektronska dražba bo v sistemu e-Dražba http://edrazbe.gov.si/edrazba/ potekala na dan in ob uri, kot navedeno v elektronskem pozivu, ki bo posredovan gospodarskim subjektom na njihove spletne naslove.
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.10.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.02.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.10.2018   11:00
Kraj: V aplikaciji e-Dražba.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.09.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.08.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.08.2018   10:14
1. Odgovor na vprašanje

VPRAŠANJE
Ali je naročilo razdeljeno na sklope?

ODGOVOR
Spoštovani,

odgovor je ne.Datum objave: 31.08.2018   10:17
POJASNILO

Ponudniki predložijo ponudbe v sistem e-Dražba, skladno s 4. točko Navodila gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v predmetnem postopku.

V zvezi s tem naročnik pojasnjuje, da so tehnične specifikacije posamezne postavke iz sistema e-Dražba razvidne v dokumentu »Popis oprema in vizualne komunikacije«, ki je kot del razpisne dokumentacije dostopen na naslovu http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila.


Datum objave: 14.09.2018   09:25
POJASNILO

V zvezi z določilom, da mora ponudnik v ponudbi za vsak izdelek priložiti prospekt, načrt, skico ali drugo tehnično dokumentacijo, ki dokazuje, da je ponujeni izdelek skladen z zahtevami iz projektne dokumentacije (kot navedeno v dokumentu »RDPR-717389 - popis - oprema« v razdelku »katalog opreme«, ki je kot del razpisne dokumentacije dostopen na naslovu http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila) naročnik pojasnjuje, da mora ponudnik za ponujeno opremo (postavke od zaporedne št. 1 do vključno št. 94 v dokumentu »Popis oprema in vizualne komunikacije« oz. v sistemu e-Dražba), priložiti dokumente (prospekte, načrte, skice ali drugo tehnično dokumentacijo), na katerih jasno označi, kateri proizvod ponuja v posamezni postavki. Iz dokumentacije, ki jo priloži, pa mora biti razvidno, da ponujena oprema v posamezni postavki izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

Npr. v priloženem prospektu (ali drugi dokumentaciji), pri artiklu, ki ga v predračunu ponujate pod zap. št. 1, dopišete št. 1 ali oznako MP1; pri artiklu, ki ga ponujate pod zap. št. 2 v predračunu, v priloženem prospektu (ali drugi dokumentaciji) pri tem artiklu dopišete št. 2 ali MP2.

Za postavke od št. 95 do vključno št. 108 pa vam ni treba prilagati nobene dokumentacije. Za te postavke vpišete samo ponujene cene v sistemu eDražba.