Dosje javnega naročila 006101/2018
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica
Storitve: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA, VOZIL IN ODGOVORNOSTI V OBDOBJU OD LETA 1.1.2019 DO 31.12.2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006101/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.09.2018
JN006101/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN006101/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290
SI
Sevnica
Slovenija
Mitja Udovč
mitja.udovc@komunala-sevnica.si
+386 78164700

Internetni naslovi
https://www.komunala-sevnica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.komunala-sevnica.si/
ESPD: https://www.komunala-sevnica.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3703
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA, VOZIL IN ODGOVORNOSTI V OBDOBJU OD LETA 1.1.2019 DO 31.12.2021
Referenčna številka dokumenta: JN MV 6/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
ZAVAROVANJE PREMOŽENJA, VOZIL IN ODGOVORNOSTI V OBDOBJU OD LETA 1.1.2019 DO 31.12.2021
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAVAROVANJE PREMOŽENJA, VOZIL IN ODGOVORNOSTI V OBDOBJU OD LETA 1.1.2019 DO 31.12.2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2019
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.09.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.09.2019   11:00
Kraj: EJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.09.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.09.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.09.2018   08:33
VPRAŠANJE
V 6. klavzuli pri zavarovanju odgovornosti na str. 24 je navedeno, da v zavarovanje vključena tudi odgovornost za morebitne nove vire nevarnosti, ki bi se pojavili med trajanjem zavarovanja. Ali zapisano naročnik razume, da se kritje razširi brez doplačila zavarovalne premije?

ODGOVOR
Naročnik bo morebitne nove nevarnostne vire javil, ponudnik pa se zaveže, da jih bo zavarovanje sprejel.
LPDatum objave: 11.09.2018   08:33
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo ali je mehanska oprema predmet zavarovanja pri zavarovanju strojeloma, V točki 2. 6. člena - Strojelomno zavarovanje namreč mehanske opreme ni navedene, v 9. klavzuli za strojelomno zavarovanje pa je navedeno, da mehanska oprema predstavlja 3% vrednosti objektov.

ODGOVOR
Strojelomno zavarovanje mehanske opreme ni predmet zavarovanja, razen v primeru, da je ne podlagah za izračun remije to navedeno. LpDatum objave: 11.09.2018   08:34
VPRAŠANJE
V 6. alineji 2. člena - Klavzule za požarno zavarovanje za vse skupine je navedeno, da so v zavarovanje vključene vse nove investicije na obstoječih in novih lokacijah, in sicer do vrednosti 10% zavarovanega premoženja. Glede na vsoto zavarovanega premoženja navedeni % lahko predstavlja vrednost, za katere morajo zavarovalnice urediti pozavarovalno kritje. Zato predlagamo, da se znesek za investicije na obstoječih in novih lokacijah omeji tudi absolutno - predlagamo 1 mio EUR. Na ta način je namreč zavarovalnici omogočeno, da uredi potrebno pozavarovalno zaščito, katere pomena se zaveda tudi naročnik in od ponudnikov zahteva potrdila o urejenem pozavarovanju.

ODGOVOR
Naročnik popravlja dikcijo in sicer:
V zavarovanje so vključene vse nove investicije na obstoječih in novih lokacijah, in sicer do vrednosti 1 MIO EUR.
Lp
Datum objave: 11.09.2018   09:00
VPRAŠANJE
Na str. 21 Razpisne dokumentacije je v 4. členu navedeno zavarovanje računalnikov. Prosimo za pojasnilo na katero premoženje se to nanaša oz. kje v Excelovih datotekah za Sklop I, II in III se nahajajo podatki o računalnikih.

ODGOVOR
Računalniki niso predmet zavarovanja. Ponudniki naj to vzemejo kot brezpredmetno. LpDatum objave: 11.09.2018   09:00
VPRAŠANJE
V Excelovi datoteki Komunala Sevnica Sklop II Lastna sredstva je na zavihku Splošna odgovornosti pri Predmetu zavarovanja v 4. točki navedena projektantska odgovornost. In sicer se zahteva kritje skladno z novim zakonom ZGD.
Predlagamo spremembo razpisne dokumentacije v tem delu, in sicer kritje projektantske odgovornosti do zavarovalne vsote 50.000 EUR po do sedaj veljavnih pogojih.
Predlog utemeljujemo:
Kritja, v skladu z novo zakonodajo, slovenske zavarovalnice ne moremo zagotoviti, ker se za ta segment v okviru zavarovalnega združenja (SZZ) in v sodelovanju z Ministrstvom še išče rešitev. Ministrstvo je potrdilo, da do 1.12.2018 za fizične osebe in do 1.6.2019 za pravne osebe ne bodo zahtevali od projektantov potrdila o kritju, v skladu z novo zakonodajo.

Po ZAID bi morali pooblaščeni arhitekti in inženirji, vpisani v ustrezne imenike pri Inženirski zbornici Slovenije, do 1. 12. 2018 dostaviti zbornici dokazilo o sklenjenem zavarovanju v skladu z novima zakonoma.
Na spletni strani Inženirske zbornice Slovenije je objavljeno:
»Zaradi neusklajenosti prehodnega obdobja za pooblaščene inženirje in nadzorne inženirje (55. člen ZAID) s prehodnim obdobjem za gospodarske subjekte, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost (60. člen ZAID), IZS s 1.12.2018 ne bo pričel z izdajanjem odločb o mirovanju po uradni dolžnosti, če obstoječi člani IZS do 1.12.2018, ne bodo predložili zahtevanih dokazil, temveč bodo takšne odločbe izdane šele 1.6.2019 (sklep UO IZS št. 2890, o katerem je bilo 31. 5. 2018 obveščeno Ministrstvo za okolje in prostor; dopis je objavljen tukaj (181 KB)).«
Zbornica za arhitekturo in prostor, ki vodi imenik pooblaščenih arhitektov, pa ima na svoji spletni strani navedeno, da se posameznik lahko vpiše v imenik, če »ima urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu z določili ZAID, pri katerem višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 EUR (Opomba: v času do 1. 6. 2019 velja kot ustrezno dokazilo o zavarovanju odgovornosti v skladu z ZGO-1, pri čemer pa mora biti iz dokazila razvidno, da zavarovalna polica krije tudi odgovornost kandidata za vpis).«
Navedeno dokazuje, da IZS in ZAPS ne bosta decembra preverjala usklajenosti zavarovanj po ZAID ampak precej kasneje.
Pravna osnova za odločitev obeh zbornic naj bi bila predvidena sprememba zakonov, ki bi roke za fizične osebe uskladila z roki za pravne osebe.

V primeru, da bo naročnik vztrajal pri zahtevanem kritju (po novem ZGD), se ponudniki na predmetni razpis ne bomo mogli prijaviti, saj kritja v zahtevani obliki ne moremo ponuditi.


ODGOVOR
Naročnik v tem delu spreminja zahtevo v kritju in sicer potrjuje predlagano dikcijo: »Kritje projektantske odgovornosti do zavarovalne vsote 50.000 EUR po do sedaj veljavnih pogojih.«.
lpDatum objave: 13.09.2018   10:21
VPRAŠANJE
Prosimo za dopolnitev zapisa v osnutku pogodbe v (4) odstavku 16. člena, in sicer, da bo naročnik najkasneje v roku 15 dni po predložitvi potrebnih podatkov in jih najkasneje do 1.12.2018 izročil naročniku. Navedeno je namreč skladno z zapisom v Povabilu k oddaji ponudbe na str. 2 - Pričetek del.

ODGOVOR

Naročnik je navedeno v pogodbi popravil.


Datum objave: 13.09.2018   10:21
VPRAŠANJE
V osnutku pogodbe je v 7. členu opredeljena pogodbena kazen. Predlagamo, da naročnik navedeni člen umakne iz pogodbe. predlog pa utemeljujemo s tem, da gre za nesorazmerno visoko kazen, da je v primeru zavarovanja težko ugotoviti komu je nastanek dodatne škode zaradi domnevne zamude pri izplačilu zavarovalnine oz. odškodnine. Zapisan člen je presplošen in očitno vzet iz pogodb, ki jih naročnik sklepa s posameznimi izvajalci, ki zanj opravljajo določena dela.

ODGOVOR
Naročnik je 7. člen je iz pogodbe brisal.Datum objave: 13.09.2018   10:22
VPRAŠANJE
Prosimo, da naročnik uskladi zapis v (3) odstavku 5. člena predloga pogodbe z zapisom v Splošnih navodilih - 6. alineja 2.člena in odgovorom na portalu z dne 11.9.2018 - 10 % vrednosti zavarovanih stvari, največ 1 mio EUR.

ODGOVOR
Naročnik je člen dopolnil skladno z odgovorom na portalu z dne 11.09.2018Datum objave: 13.09.2018   10:23
VPRAŠANJE
Prosimo, da naročnik popravi zapis v (1) odstavku 4. člena - zavarovanje v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2021 traja 3 (tri) in ne 4 leta.

ODGOVOR

Naročnik je v pogodbi popravil obdobje na tri leta.


Datum objave: 13.09.2018   10:23
VPRAŠANJE
V predlogu pogodbe o izvajanju storitev je v (7) odstavku 3. člena navedeno, da se izvajalec (zavarovalnica) odpoveduje zahtevku iz naslov nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije. Prosimo za pojasnilo na kakšne primere/okoliščine se zapis nanaša in da se v pogodbo vnese bolj jasen zapis. V nasprotnem primeru predlagamo, da se navedena dikcija črta iz predloga pogodbe, saj gre za nejasen zapis.

ODGOVOR

Naročnik je omenjeni člen delno spremenil.


Datum objave: 13.09.2018   10:24
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo zapisa na 41. strani RD, da se bo v pogodbo navedlo skupine, glede katerih je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik. Ali se ponudba oddaja po sklopih (skupinah) ali gre za enoten razpis?

ODGOVOR
Naročnik je razdelil naročilo po skupinah, ponudniki pa lahko oddajo ponudbo samo za vse skupine skupaj. Naročnik bi izbral najugodnejšega ponudnika za vse skupine skupaj- torej je oddal enoten razpis.

Datum objave: 13.09.2018   10:25
VPRAŠANJE
Na 3. strani razpisne dokumentacije je navedeno, da se Upravno stavbo zavaruje tudi za riziko potresa. Prosimo za pojasnilo, kam se vpiše premija za to zavarovanje, saj v datoteki Komunala Sevnica Sklop II tega zavihka ni in predlagamo, da naročnik dopolni datoteko.

ODGOVOR

Naročnik prilaga manjkajočo podlago za izračun premije. Objavljena bo na spletni strani naročnika.


Datum objave: 13.09.2018   10:25
VPRAŠANJE
Osnutek Pogodbe o izvajanju storitev - prosimo, da naročnik popravi Predmet zavarovanja, opredeljen v 2. členu na str. 40 razpisne dokumentacije in pri posamezni skupini (A, B in C) navede le tiste zavarovalne vrste, po katerih dejansko povprašuje.
Pri skupini A namreč ni zavarovanja računalnikov, vlomske tativne in ropa ter zavarovanja odgovornosti, pri skupini B ni strojelomnega zavarovanja in zavarovanja računalnikov, manjka pa zavarovanje stekla.

ODGOVOR

Naročnik je v pogodbi popravil zavarovalne vrste za posamezne skupine.


Datum objave: 13.09.2018   10:26
VPRAŠANJE
Prosimo, da naročnik bolj natančno opredeli predmet zavarovanja pri vlomskem zavarovanju pod točko 9. Tržna dejavnost - javne površine v datoteki Komunala Sevnica Sklop II. Iz navedenega zapisa ni jasno, kaj je predmet zavarovanja - kaj se razume pod javne površine?

ODGOVOR

Naročnik je podal pri Javnih površinah zahtevo pri vlomskem zavarovanju po zavarovanju opreme po priloženem seznamu 17A.


Datum objave: 13.09.2018   10:27
VPRAŠANJE
Datoteka Komunala Sevnica Sklop II - zavihek splošna odgovornost - prosimo za pojasnilo kritja oz. razliko med zahtevanimi kritji, opredeljenimi pod točko 1. in točko 5. v tabeli.

ODGOVOR
Naročnik je popravil podlago za izračun kritja, saj gre za razširitev osnovnega kritja .Datum objave: 13.09.2018   10:27
VPRAŠANJE
V datoteki Komunala Sevnica Sklop 3 je zavihek strojelomno zavarovanje zaščiten na način, da ni omogočen vpis premije po upoštevanju morebitnih popustov. Predlagamo, da naročnik objavi popravljeno datoteko.

ODGOVOR
Naročnik bo na spletni strani naročnika objavil popravljeno podlago za izračun premije.Datum objave: 13.09.2018   10:28
VPRAŠANJE
V datoteki Komunala Sevnica Sklop I so na zadnjem zavihku - Potresno zavarovanje v tabeli pod rubriko Zavarovane nevarnosti navedene temeljne požarne nevarnosti. Prosimo za potrditev naročnika, da gre za napako in je mišljeno, da gre za zavarovano nevarnost potresa.

ODGOVOR
Naročnik potrjuje, da gre za napako in je mišljeno potresno zavarovanje.Datum objave: 17.09.2018   09:32
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva predložitev Pooblastil za pridobitev potrdil iz kazenske evidence - OBR-2 in OBR-3. 79. člen ZJN-3 določa da ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Z oddajo ESPD-ja se ponudnik zaveže, da bo na zahtevo in brez odlašanja predložil dokazila. (7) točka 79. člena določa, da naročnik pred oddajo naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da predloži najnovejša dokazila skladno s 77. členom in po potrebi skladno s 78. členom. O neustrezni uporabi ESPD-ja govori tudi Tolmačenje javnonaročniške zakonodaje, ki ga je izdal Direktorat za javno naročanje (oznaka dokumenta 430-77/2016/16. Skladno s tem predlagamo spremembo RD in umik navedenih obrazcev.

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Lep dan.Datum objave: 17.09.2018   09:39
VPRAŠANJE
Na 5. strani razpisne dokumentacije (12. odstavek točke 3. Priprava ponudbe) je navedeno, da se ponudba pripravi v enem izvodu in da mora biti celotna dokumentacija podpisana s strani pooblaščene osebe. Prosimo za pojasnilo zahteve po podpisu dokumentov, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, glede na dejstvo, da se ponudba oddaja elektronsko preko portala za javno naročanje in da ima oseba, ki podpisuje in oddaja javno naročilo kvalificirano digitalno potrdilo, brez katerega oddaja itak ni možna. Z oddajo na portalu se šteje, da je celotna dokumentacija podpisana.
Pojasnilo prosimo v povezavi z 37.členom ZJN-3 (Točka 11), ki govori, da naročnik sprejme napredne elektronske podpise, podprte s kvalificiranim potrdilom, če je potrdilo dano s strani ponudnika storitev potrdil, ki je uvrščen na seznam zanesljivih overiteljev in pri tem ne sme postavljati nobenih dodatnih zahtev, ki bi ponudnike lahko ovirale pri uporabi teh podpisov ter 15. Členom Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, ki govori da je elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, je glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in dokazno vrednost.ODGOVOR
Lahko je tudi z elektronskim podpisom.

LPDatum objave: 17.09.2018   09:40
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da bonus na doseženi poslovno tehnični rezultat ni predviden.

ODGOVOR
Potrjujemo.
LPDatum objave: 17.09.2018   09:40
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da je bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti možno nadomestiti s kavcijskim zavarovanjem.

ODGOVOR
Potrjujemo. LPDatum objave: 17.09.2018   09:40
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da naročnik ne zahteva garancije za resnost ponudbe.

ODGOVOR

Navedeno je jasno razvidno iz razpisne dokumentacije. LP


Datum objave: 17.09.2018   09:41
VPRAŠANJE
Na strani 13 RD je navedeno, da je poleg obrazca Izjava ponudnika o ureditvi pozavarovanja potrebno priložiti tudi Obrazec o ureditvi pozavarovanja, vendar ga v nadaljevanju RD nismo zasledili. Prosim za predložitev obrazca.

ODGOVOR

Obrazec v RD je priložen na strani 34, ima številko 7.


Datum objave: 17.09.2018   09:41
VPRAŠANJE
Popravek vprašanja - Naročnik je sicer objavil popravljeno datoteko Komunala Sevnica Sklop III, vendar je zavihek za strojelomno zavarovanje še vedno zaščiten na način, da ni omogočen vpis skupne premije z doplačili in popusti. Predlagamo, da naročnik objavi popravljeno datoteko.


ODGOVOR

Na spletni strani bo objavljen popravljen obrazec. LP


Datum objave: 17.09.2018   09:42
VPRAŠANJE
Naročnik je sicer objavil popravljeno datoteko Komunala Sevnica Sklop II, vendar napake ni odpravil - je zavihek strojelomno zavarovanje zaščiten na način, da še ni omogočen vpis skupne premije po upoštevanju morebitnih popustov. Predlagamo, da naročnik objavi popravljeno datoteko.


ODGOVOR
V sklopu II ni podlag za izračun premije za strojelomno zavarovanje.Datum objave: 17.09.2018   09:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V tabeli Obračun premije za avtomobilsko zavarovanje je pod tč. 30 navedeno priklopno vozilo Boeckmann. Za vozilo je zahtevano kritje tudi za AOPLUS, ki pa se za priklopna vozila ne sklepa. Poleg tega je označeno, da zavarovanec ne želi osnovnega kaska je pa zahteva za kombinacijo K oziroma krajo, kar pa brez osnovnega kaska ni mogoče dogovoriti.

Prosimo vas, da preverite navedena kritja za priklopno vozilo ter sporočite dejanska oziroma možna zahtevana zavarovalna kritja ter ustrezno popravite navedeno tabelo.ODGOVOR

Naročnik je priložil popravljeno tabelo, na priklopnem vozilu Boeckmann je zahtevano samo AO zavarovanje. LP


Datum objave: 18.09.2018   14:27
VPRAŠANJE
Na strani 34 RD je OBR-7: Izjava o ureditvi pozavarovanja. Na naslednji strani zgoraj piše "Obvezna priloga: Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec o ureditvi pozavarovanja." Takoj za tem pa je že priložen OBR-8: Izjava o predložitvi bančne garancije. Ali to pomeni, da sta izjava o ureditvi pozavarovanja in obrazec o ureditvi pozavarovanja isti dokument? Hvala in lp

ODGOVOR
Naročnik potrjuje, da sta izjava o ureditvi pozavarovanja in obrazec o ureditvi pozavarovanja isti dokument, s tem da ponudnik priloži kopijo obrazca o ureditvi pozavarovanja.Datum objave: 18.09.2018   14:28
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo, če lahko namesto obrazcev OBR-2 in obrazca OBR-3 predložimo potrdila o nekaznovanosti, ki jih izdaja Ministrstvo za pravosodje.


ODGOVOR
Pozdravljeni!

OBR 2 in OBR 3 je potrebno v vsakem primeru priložiti, lahko pa predložite tudi potrdila o nekaznovanosti.

Lep pozdrav.