Dosje javnega naročila 006695/2018
Naročnik: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
: Javni natečaj za izbor oblikovne in sistemske rešitve celostne grafične podobe sodstva Repulbike Slovenije
ZJN-3: Odprti postopek

JN006695/2018-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 27.09.2018
JN006695/2018-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 22.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006695/2018-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Mejač
soj.vsrs@sodisce.si
+386 13664267
+386 13664300

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/274120/Natečajna_dokumentacija_za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za izbor oblikovne in sistemske rešitve celostne grafične podobe sodstva Repulbike Slovenije
Referenčna številka dokumenta: JN-EU-6/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79930000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79930000
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet natečaja je predlog oblikovne rešitve in predlog sistematizacije celostne grafične podobe sodstva ter izdelava priročnika CGP.
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z odločitvijo o podpori št. 303-21/2016/21 z dne 21.9.2016.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajne naloge bo ocenjevala 5-članska ocenjevalna komisija, ki jo sestavljata dva predstavnika sodstva in trije strokovnjaki s področja oblikovanja in marketinga.
Člani ocenjevalne komisije ocenijo ustreznost vsakega kriterija pri posameznem merilu s točkami 1 do 5 (najmanj 1 in največ 5). Upošteva se povprečna ocena (aritmetično povprečje ocen članov komisije).

Kriteriji za predlog oblikovne rešitev:
lahka prepoznavnost celostne grafične podobe,
nezamenljivost znaka,
sporočilnost, ustreznost simbolike
likovna sodobnost, čistost in izvirnost in
uporabna odprtost
Najvišje število možnih točk je 25.

Kriteriji za predlog sistematizacije CGP:
preglednost celostne grafične podobe,
uporabna odprtost,
enostavnost uporabe,
tehnična univerzalnost in
racionalizacija stroškov in časa pri vsakodnevnih procesih.
Najvišje število možnih točk je 25.
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
19.12.2018   12:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada: 15.000 evrov
2. nagrada: 6.000 evrov
3. nagrada: 4.000 evrov
4.-10. nagrada: 500 evrov
Vrednost nagrad so v neto zneskih.
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Nagrade bodo izplačane v roku 30 dni od javne razglasitve rezultatov natečaja (razen prve nagrade).
Prva nagrada bo izplačana v roku 30 dni po prevzemu dokončne oblikovne rešitve, dokončnega predloga sistematizacije CGP in osnovnega priročnika CGP.
IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
dr. Petra Černe Oven, mag. Damijan Florjančič, mag. Maja Gspan, dr. Mihael Kline, Iztok Stržinar


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.11.2018   16:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.09.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.11.2018   13:46
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima me, na kakšen način se pošiljajo projekti glede na to, da gre prek e-naročanja?

ODGOVOR
Glede na to, da gre za anonimni javni natečaj, je prijavo potrebno predložiti na način, kot opisano spodaj in v 7. točki natečajne dokumentacije.

Natečajnik predloži predlog oblikovne rešitve in predlog sistematizacije CGP osebno ali pošlje po pošti v nevtralni zaprti ovojnici, ki ne bo razkrivala identitete ponudnika, na katero z velikimi tiskanimi črkami napiše JAVNI NATEČAJ CGP SODSTVA - NE ODPIRAJ!, na naslov Vrhovno sodišče RS, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, soba 210.

Prijava mora vsebovati štirimestno šifro natečajnika, ki jo natečajnik sam določi in mora biti enaka na vseh oddanih dokumentih.

V notranjosti osnovne ovojnice morata biti dve ločeni nevtralni zaprti ovojnici, ki ne razkrivata identitete natečajnika in na katerih je označeno Ovojnica 1 - Avtor oziroma Ovojnica 2 - Rešitev, na obeh pa mora biti navedena ista štirimestna šifra natečajnika.

Predlog oblikovne rešitve in predlog sistematizacije CGP je potrebno predložiti tudi v elektronski obliki v pdf formatu CD/DVD ali USB ključ, ki mora biti priložen v Ovojnici 2 - Rešitev.

Ovojnica 1 - Avtor mora vsebovati pravilno izpolnjene obrazce, ki so sestavni del natečajnih pogojev:
Prijavni obrazec fizična ali pravna oseba (obrazec 1 ali 1a)
Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev fizična ali pravna oseba (obrazec 2 ali 2a)
Izjava avtorja o izvirnosti dela

Ovojnica 2 - Rešitev mora vsebovati oblikovno rešitev CGP sodstva. Na vsakem prikaznem listu ali panoju mora biti v desnem zgornjem vogalu ista štirimestna šifra natečajnika.Datum objave: 15.11.2018   11:39
VPRAŠANJE št. 1
Ali je poleg grba uporaba naziva Republika Slovenija nujna le pri tistih ustanovah, ki naziv Republika Slovenija vsebujejo že v imenu (npr. Upravno sodišče Republike Slovenije ali Vrhovno sodišče Republike Slovenije) ali tudi pri vseh drugih sodiščih? Razpisno gradivo pri sistemu logotipov namreč piše npr. »Višje sodišče v Ljubljani, Okrožno sodišče v Murski Soboti, Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah« brez navedbe Republike Slovenije.
Takšna postavitev npr.
Republika Slovenija
Okrajno sodišče v Murski Soboti
je prisotna na logotipih, ki so v uporabi, iz priloženega organigrama pa daljša različica imen ni razvidna.

ODGOVOR:
Vsi logotipi morajo vsebovati tudi napis REPUBLIKA SLOVENIJA. Natečajnik naj se glede polnih nazivov sodišč opre na nabor obstoječih logotipov sodišč.

VPRAŠANJE št. 2
Med izhodiščnimi informacijami je trenutni krovni logotip sodstva SODSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE enak ostalim, le da je dodana še podoba tehtnice. Kakšno vlogo ima pri podobi in kaj predstavlja logotip »Slovensko sodstvo 2020 Sodimo skupaj«, ki ga je potrebno vključiti v točko m) Osnutek naslovnice in hrbtne strani elektronskega dokumenta Opomnik za vodenje kazenskih postopkov?

ODGOVOR:
Res je, tehtnica v eksplicitni obliki se v obstoječi CGP pojavi le v krovnem logotipu sodstva. Logotipi sodišč simbola tehtnice sicer nimajo, vendar oblika logotipov posameznih sodišč tehtnico nosi v sebi implicitno. Logotip »Slovensko sodstvo 2020 Sodimo skupaj« je projektni logotip in ni povezan s CGP sodstva. Ta logotip dodajamo na izdelke, ki so povezani s projektom in se financirajo s pomočjo EU sredstev. Na oblikovnih rešitvah, ki jih bo predlagal natečajnik, se ta logotip ohrani v nespremenjeni obliki, a se ga primerno umesti.

VPRAŠANJE št. 3
V Vsebini natečajne naloge (8.1.), pri točki i) Primer pisanja sodne uprave (dopis), mora natečajnik v svojem predlogu oblikovne rešitve prikazati
»Prvo stran in tipično notranjo stran pisanja sodne uprave dopis. Natečajnik za ta namen predela obstoječi vzorec, ki je sestavni del natečajne dokumentacije (priloga). 3
V opombi 3 pa piše: »Privzeti pisarniški paket, ki ga uporablja sodstvo, je Open Office, zato morata biti oba predloga (odločba in dopis) združljiva oz. izvedljiva s tem pisarniškim paketom.«
Kje se nahaja vzorec, ki naj bi bil sestavni del natečajne dokumentacije (ni ga med prilogami)? Kaj točno je potrebno oblikovati: ali gre za dva dokumenta - dopis in sodno odločbo? Ali je dopis lahko uporabljen ločeno ali pa kot predlist k odločbi?

ODGOVOR:
Primeri sodnih pisanj (odločba in dopis) se nahajajo na strani: http://www.sodisce.si/sodna_uprava/prenova_cgp_sodstva_rs in sicer preko povezave PRILOGE. V stisnjeni datoteki jih najdete v mapi logotipi in predloge slovenskih sodisc. V podmapah so logotipi in OpenOffice predloge za vsa slovenska sodišča. Na primer datoteke: ozmb_odlocba.ott in ozmb_sodnauprava.ott. Gre za dva ločena dokumenta oz. predlogi, ki imata povsem ločeni funkciji. Natečajnik se mora pri prikazu oblike (predvsem za sodno odločbo) osredotočiti na glavo, nogo in izbrano glavno pisavo dokumenta, ne pa na samo strukturo besedila v dokumentu.

VPRAŠANJE št. 4
V vsebini natečajne naloge (8.1.), pri točki l) Osnutek naslovnice za publikacijo Otvoritev sodnega leta 2017 mora natečajnik »v predlogu oblikovne rešitve prikazati:
Naslovno stran tiskane publikacije Otvoritev sodnega leta 2017. Natečajnik za ta namen predela obstoječi vzorec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (priloga).«
V vzorcu (v prilogah) sta primera naslovnice in hrbtne strani publikacije. Ali natečaj zahteva samo oblikovanje naslovnice ali tudi hrbtne strani?

ODGOVOR:
V točki 8.1 / l je potrebno oblikovati le naslovnico. Prikaz zadnje strani ni potreben. Hrbtno stran je potrebno oblikovati pod točko 8.1 / m - Opomnik za vodenje kazenskih postopkov.

VPRAŠANJE št. 5
Med »Naročnikovimi izhodiščnimi informacijami 1/4« je naveden primer logotipa Centralne pravosodne knjižnice (CPK), ki sodi pod Vrhovno sodišče RS in za katerega ugotavljate, da nima nikakršne vizualne povezave z identiteto Vrhovnega sodišča. V priloženem organigramu Vrhovnega sodišča se Centralna pravosodna knjižnica nahaja pod SODNIMI SLUŽBAMI. Ali imajo torej tudi ostale SODNE SLUŽBE (8) svoje logotipe in ali bi v natečajni dokumentaciji želeli eksplicitno logotip CPK obdržati?

ODGOVOR:
Centralna pravosodna knjižnica je edina služba, ki ima lasten logotip. Izdelava samostojnega logotipa za knjižnico ni del natečajne naloge. Za potrebe natečaja knjižnico obravnavajte kot vsako drugo službo.

VPRAŠANJE št. 6
V »8.2 Predlog / osnutek sistematizacije CGP organov sodstva« želite, da se prikaže sistem na nekaterih obveznih primerih navedenih v tabeli (lahko pa se dodatno predstavi tudi druge).
V tabeli je primer Upravnega sodišča RS, Oddelek za premoženjska razmerja ter okolje in prostor. V organigramu Sodstva RS so pod UPRAVNIM SODIŠČEM navedeni trije zunanji oddelki v Celju, Mariboru in Novi Gorici.
Ali se torej pri konkretnem logotipu Upravnega sodišča RS, Oddelek za premoženjska razmerja ter okolje in prostor nikjer ne navaja, da gre za oddelek lociran v enem izmed treh navedenih mest?
Podobno vprašanje velja za Višje sodišče v Ljubljani Oddelek za prekrške. Kam v organigram bi to službo umestili?
Podobno vprašanje velja za Okrajno sodišče v Ljubljani Centralni oddelek za verodostojno listino (organigram za Okrajno sodišče v Ljubljani ni bil priložen). Kam v organigram bi to službo umestili?
Ali je je v primeru oblikovanja logotipa za Delovno in socialno sodišče v Ljubljani Zunanji oddelek v Brežicah pravilno poimenovanje oddelka »Oddelek v Brežicah« ali »Zunanji oddelek v Brežicah«?
Se vam zdi dopustno v predlogu sistematizacije prirediti/poenostaviti nekatera poimenovanja organov? Npr. namesto »Zunanji oddelek v Brežicah« ali »Oddelek v Brežicah« zgolj »Oddelek Brežice«? S tem bi se namreč izognili sklanjanju imen krajev.

ODGOVOR:
Zunanji oddelki naj bodo v obliki: Zunanji oddelek v Kranju, Zunanji oddelek v Brežicah ipd.

Notranje organizacijske enote Okrajnega sodišča v Ljubljani so navedene na: http://www.sodisce.si/okralj/osnovne_informacije_o_sodiscu/notranje_organizacijske_enote/

Pri oddelku za premoženjska razmerja ter okolje in prostor (Upravno sodišče) navajanje kraja ni potrebno.

Oddelek za prekrške Višjega sodišča v Ljubljani ni služba, pač pa sodni oddelek, tako kot so sodni oddelki tudi kazenski, gospodarski ipd.

VPRAŠANJE št. 7
Predlogi za PowerPoint in Impress sta priloženi v formatu .otp, ki nam ga ni uspelo odpreti? Ga je mogoče dobiti v kakšnem drugem formatu?

ODGOVOR:
Predlogi smo pretvorili v alternativna zapisa, ki sta objavljena na spletni stani: http://www.sodisce.si/sodna_uprava/prenova_cgp_sodstva_rs

VPRAŠANJE št. 8
V »Izhodiščih za sistematizacijo« je izraženo pričakovanje, da »sistematizacija omogoči ustrezno razpoznavnost v mednarodnih komunikacijah angleški, italijanski in madžarski jezik«. Prosimo za natančnejša navodila: se to pričakovanje nanaša na obvezno hkratno dvojezičnost (slovensko/italijansko; slovensko/madžarsko) v obmejnih območjih z obema manjšinama ali gre za verzijo osnovnih rešitev v različnih jezikih?

ODGOVOR:
Za potrebe natečaja oblikovanje dvojezičnih (hkratnih) logotipov ni potrebno. Za potrebe sistematizacije natečajnik lahko predstavi primer tujejezične različice logotipa:

Szlovén Köztársaság
Járásbíróság Lendava

(Republika Slovenija, Okrajno sodišče v Lendavi)
Datum objave: 15.11.2018   11:45
VPRAŠANJE
Prosimo za informacijo, kje natančno v razpisni dokumentaciji se nahajata obstoječa vzorca za pripravo spodnjih predlogov, saj jih žal nismo našli.

h) Primer sodnega pisanja (odločba)
Natečajnik mora v svojem predlogu oblikovne rešitve prikazati:
Prvo stran in tipično notranjo stran sodnega pisanja odločba. Natečajnik za ta namen predela
obstoječi vzorec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (priloga).

i) Primer pisanja sodne uprave (dopis)
Natečajnik mora v svojem predlogu oblikovne rešitve prikazati:
Prvo stran in tipično notranjo stran pisanja sodne uprave dopis. Natečajnik za ta namen predela
obstoječi vzorec, ki je sestavni del natečajne dokumentacije (priloga). 3

ODGOVOR
Primeri sodnih pisanj (odločba in dopis) se nahajajo na strani: http://www.sodisce.si/sodna_uprava/prenova_cgp_sodstva_rs preko povezave PRILOGE. V stisnjeni datoteki jih najdete v mapi logotipi in predloge slovenskih sodisc. V podmapah so logotipi in OpenOffice predloge za vsa slovenska sodišča. Na primer datoteke: ozmb_odlocba.ott in ozmb_sodnauprava.ott.Datum objave: 19.11.2018   11:45
VPRAŠANJE
PONOVNO VPRAŠANJE GLEDE NA VAŠ SPODNJI ODGOVOR

Datoteke, ki ste jih omenili v odgovoru se res nahajajo na omenjenem mestu. Zal pa so datoteke le prazne elektronske predloge (Open Office) brez konkretne vsebine s katero bi lahko naredili oba zahtevana dokumenta. Prosim, ce nam lahko posredujete omenjena dokumenta z vsebino.

ODGOVOR
Pripravili smo vzorec odločbe in vzorec dopisa s konkretno vsebino, ki sta na voljo na projektni podstrani:

http://www.sodisce.si/sodna_uprava/prenova_cgp_sodstva_rs

in sicer v razdelku Dokumenti pod oznako Dodatno B.Datum objave: 19.11.2018   15:14
VPRAŠANJE
V četrtem členu natečajne dokumentacije (Predmet natečaja) navajate: "Elektronski nosilec mora vsebovati tudi vse črkovne vrste (in različice), ki jih je natečajnik uporabil pri pripravi oblikovne rešitve in oblikovnih predlog. V kolikor bo natečajnik za primarno črkovno vrsto uporabil pisavo, ki ni v javni lasti, mora navesti vse relevantne podatke glede nakupa licenčne pisave."

Ali je dovolj, da se za katerokoli uporabljeno pisavo navedejo le podatki, kjer se pisavo bodisi kupi bodisi brezplačno pretoči? Tudi če je pisavo mogoče dobiti brezplačno, lahko licenca ne dovoljuje njene redistribucije. Kako je v primeru uporabe sistemskih pisav?

ODGOVOR
Če licenca izbrane pisave prepoveduje njeno distribucijo, lahko natečajnik zgolj navede vse relevantne podatke glede načina pridobitve in ceno (pri navedbi cene je potrebno upoštevati, da je v okviru sodstva zaposlenih več kot 4 tisoč potencialnih uporabnikov izbrane pisave).

Uporabljene sistemske pisave, ki so na voljo za okolje Windows (Arial, Times New Roman ipd.), mora natečajnik v natečajni nalogi le ustrezno označiti (družina pisave, različica, velikost ...).