Dosje javnega naročila 006562/2018
Naročnik: ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE, Spodnje Gameljne 61A, 1211 Ljubljana - Šmartno
Storitve: Izboljšanje stanja ohranjenosti ciljnih vrst na reki Vipavi - Izdelava celotne projektne dokumentacije
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 162.870,00 EUR

JN006562/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.09.2018
JN006562/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.10.2018
JN006562/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.11.2018
JN006562/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.12.2018
JN006562/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN006562/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE
Spodnje Gameljne 61A
1211
SI041
Ljubljana - Šmartno
Slovenija
Gregor Albreht
gregor.albreht@zzrs.si
+386 12443418
+386 12443405

Internetni naslovi
https://www.zzrs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/274205/Dokumentacija_Zavod_za_ribistvo_JN_projekt_VIPava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4136
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izboljšanje stanja ohranjenosti ciljnih vrst na reki Vipavi - Izdelava celotne projektne dokumentacije
Referenčna številka dokumenta: 202-2/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava celotne projektne dokumentacije in izvedba vseh razpisanih storitev v okviru aktivnosti za izboljšanje stanja ohranjenosti ciljnih vrst na reki Vipavi.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež izvajalca in sedež naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava celotne projektne dokumentacije in izvedba vseh razpisanih storitev v okviru aktivnosti za izboljšanje stanja ohranjenosti ciljnih vrst na reki Vipavi za potrebe naročnika Zavoda za ribištvo Slovenije v okviru projekta »VIPava«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena75
izkušenost osebja25

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba naročila se lahko podaljša samo, če tako odloči naročnik sam in ne iz razlogov, ki bi nastali na strani izvajalca.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt »VIPava« ima polni naslov »Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini«. Naložbo sofinancirata RS in EU iz ESRR.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.10.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.10.2018   12:15
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.10.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.09.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.10.2018   11:24
Odgovor na vprašanje št. 1

Vprašanje ponudnika:

V navodilu (točka 1.3.4) navajate Obrazec 13 - Specifikacija predračuna, katerega pa v razpisni dokumentaciji niste priložili. Prosimo za dopolnitev.

Odgovor naročnika:

V točki 1.3.4. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je pomotoma naveden Obrazec št. 13 - Specifikacija predračuna, ki pa ni niti sestavi del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (kar izhaja tudi iz celotne preostale dokumentacije), niti ni sestavni del ponudbene dokumentacije (dela 4). Ponudbena dokumentacija se zaključi z Obrazcem št. 12 - Predračun.

Za opozorilo se ponudniku zahvaljujejo in se obenem opravičujemo za neljubo napako.

naročnik
Zavod za ribištvo Slovenije


Datum objave: 09.10.2018   12:13
Odgovor na vprašanje št. 2

Vprašanje ponudnika:

Prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 10 dni.

Odgovor naročnika:

Naročnik je rok za prejem ponudb podaljšal do 22. oktobra 2018, do 12:00 ure. Nov datum javnega odpiranja ponudb v informacijskem sistemu e-JN je 22. oktober 2018, ob 12:15 uri. Obenem je naročnik tudi podaljšal rok za podajo morebitnih vprašanj, in sicer je nov rok do 15. oktobra 2018, do 10:00 ure.

Sprememba roka za prejem ponudb, datuma javnega odpiranja ponudb in roka za podajo morebitnih vprašanj je objavljena na Portalu javnih naročil.

naročnik
Zavod za ribištvo Slovenije

Odgovor na vprašanje št. 3

Vprašanje ponudnika:

V Prilogi 1 projektne naloge naročnika je označenih več območij (veliko »območje obdelave HHŠ« rdeča linija; tri manjša območja lokacij predvidenih ukrepov magenta linija), v besedilu pa se naročnik sklicuje na »prikaz v Prilogi 1«. Posledično ni enoznačno jasno, za katera območja je potrebno zagotoviti poplavne karte. Glede na cilje naloge razumemo, da je potrebno zagotoviti merjene prečne profile Vipave s pritoki, hidravlično analizo ter poplavne in erozijske karte obstoječega in načrtovanega stanja na vplivnem območju sedmih načrtovanih ukrepov in ne na celotnem območju, označenem z rdečo linijo v Prilogi 1 projektne naloge? Naročnika prosimo za potrditev. V kolikor naše razumevanje ni ustrezno, prosimo, da izrecno navede, za katero območje je potrebno zagotoviti:
- merjene prečne profile Vipave s pritoki
- hidravlično analizo
- poplavne in erozijske karte obstoječega stanja
- poplavne in erozijske karte načrtovanega stanja.

Glede na to, da je v sklopu naloge predvideno tudi umerjanje modela na nizke vode ter glede na dejstvo, da sta na obravnavanem odseku 2 vodomerni postaji na Vipavi, ki ne zadoščata za ustrezno umerjanje modela na nizke vode, prosimo naročnika za pojasnilo, ali je v sklopu izvedbe naloge potrebno tudi merjenje nizkih pretokov na več lokacijah ter snemanje gladinskega stanja v času meritve? Če je odgovor pritrdilen, prosimo za definiranje točnega obsega del, ki bo omogočil pripravo primerljivih ponudb.

Odgovor naročnika:

1. Hidravlično analizo z izrisom poplavnih in erozijskih kart za obstoječe in načrtovano stanje je potrebno izdelati za celotno območje, ki je v Prilogi 1 označeno z rdečo črto in v legendi imenovano »Območje obdelave HHŠ«. »Območje obdelave HHŠ« je mišljeno kot območje veljavnosti rezultatov izdelanih poplavnih (erozijskih) kart. Velikost območja modeliranja oz. območja obdelave je presoja izdelovalca strokovnih podlag.

Merjene prečne prereze Vipave in njenih pritokov je potrebno zagotoviti na območju, ki je v Prilogi 1 označeno z rdečo črto in v legendi imenovano »Območje obdelave HHŠ«. V Prilogi 1 so za boljšo predstavo s temno modro barvo označene »Predlagane lokacije prečnih prerezov« ter z oranžno barvo »Mejni prerez vplivnega območja VP«. Na vplivnem območju vodomernih postaj (VP) so geodetski posnetki prečnih prerezov vodotoka že narejeni in bodo predani izbranemu projektantu. Na vplivnem območju vodomernih postaj (med oranžnima črtama) geodetski posnetki prečnih prerezov vodotoka niso potrebni.

2. Direkcija RS za vode izdeluje »Hidrološko študijo porečja Vipave«. V njej bodo analizirane tako nizke kot visoke vode. Rezultati hidrološke analize bodo predani izbranemu projektantu. V letu 2017 so bile izvedene tudi simultane hidrometrične meritve, ki so del zgoraj omenjene hidrološke študije. Merjenje nizkih pretokov ter snemanje gladinskega stanja ni del projektne naloge. Karakteristike nizkih pretokov se bodo uporabile le pri modeliranju na lokacijah predvidenih ureditev (na legendi označeno z barvo magenta).

naročnik
Zavod za ribištvo Slovenije