Dosje javnega naročila 006593/2018
Naročnik: Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: »Nakup in vzdrževanje novega kontejnerskega manipulatorja - prekladalca kontejnerjev za potrebe KT Ljubljana«
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN006593/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 21.09.2018
JN006593/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.10.2018
JN006593/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2018
JN006593/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 18.02.2019

    JN006593/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 183-414856
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice
http://www.slo-zeleznice.si/sl/tovorni-promet
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/274350/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3949
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Nakup in vzdrževanje novega kontejnerskega manipulatorja - prekladalca kontejnerjev za potrebe KT Ljubljana«
Referenčna številka dokumenta: 102/2018/08
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42418000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je »Nakup in vzdrževanje novega kontejnerskega manipulatorja - prekladalca kontejnerjev za potrebe KT Ljubljana«. 3 letno intervalno servisiranje in odprava napak.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42418000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: KT Ljubljana, Letališka ulica 14, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Nakup in vzdrževanje novega kontejnerskega manipulatorja - prekladalca kontejnerjev za potrebe KT Ljubljana«, ki obsega nakup novega kontejnerskega manipulatorja ter triletno redno oziroma intervalno vzdrževanje (servisiranje) in izvedbo izrednih servisov (odprava okvar) ter dobavo pnevmatik, ki mora vključevati stroške materiala, nadomestnih delov, dela in morebitnih ostalih s servisiranjem povezanih stroškov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.10.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.10.2018   13:00

Dodatne informacije:
Odpiranje prijav bo potekalo na dan določen za oddajo prijav. Odpiranje bo potekalo avtomatsko v sistemu eJN ob 10:05.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.09.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.10.2018   14:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali lahko izbrani ponudnik javnega naročila po zaključenem postopku pooblasti gospodarsko družbo za opravljanje storitev vzdrževanja? Ali je potrebno, da gospodarska družba, ki bo opravila storitev vzdrževanja nastopa kot skupni ponudnik ali podizvajalec javnega naročila?


ODGOVOR


Spoštovani!

Ad1) Ne.
Ad2) Gospodarska družba, ki bo opravila storitev vzdrževanja lahko nastopa kot partner v skupnem nastopu ali kot podizvajalec.


Lep pozdrav!


Datum objave: 04.10.2018   13:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V razpisnem obrazcu št. 15 se pod tehnične zahteve navaja motor v skladu z zahtevami EURO5. Ali je sprejemljiv standard emisije EURO 4F, saj gre za delovni stroj?


ODGOVOR

Spoštovani!

Ker gre za delovni stroj je za naročnika sprejemljiv standard emisije EURO 4 F.

Lep pozdrav!


Datum objave: 16.10.2018   08:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko izbrani ponudnik javnega naročila, ki opravlja storitev vzdrževanja, ne zagotovi izrednega popravila v roku 10 delovnih dni kot opredeljeno v točki 13.3 osnutka pogodbe zaradi rokov dobave rezervnih delov? Serviser ne more zagotoviti popravila v roku 10 dni, zaradi rokov dobave rezervnih delov, ki so lahko daljši. V povezavi s tem, se za garancijsko določilo v točki 14.5 in pravico do povrnitve nastale škode po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti pojavi nezmožnost izpolnjevanja protokola izvedbe popravil. Kako lahko ponudnik javnega naročila posreduje ponudbeni predračun in načrt vzdrževanja z opredelitvijo omenjenih pogojev? Ali obstaja možnost, da se spremenijo določila opredeljena v vzorcu pogodbe?


ODGOVOR

Spoštovani!

Ad1)
Naročnik bo dopolnil razpisno dokumentacijo v členu 13.6 vzorca vzdrževalne pogodbe, in sicer se člen 13.6 člen pogodbe o opravljanju servisne dejavnosti in vzdrževanja kontejnerskega manipulatorja dopolni in se v celoti pravilno glasi:
»Izredni servisni poseg mora biti izveden v razumnem roku, nikakor pa ne sme biti daljši od 10 delovnih dni od datuma potrditve ponudbenega predračuna. V primeru, ko je rok dobave rezervnega dela daljši od 10 delovnih dni, mora biti izredni servisni poseg izveden najkasneje v 7 dneh od dne prejema rezervnega dela. V kolikor naročnik oceni, da je v izjemnih primerih zaradi zagotovitve nemotenega izvajanja dejavnosti kontejnerskega potrebno interventno popravilo, je to izvajalec dolžan izvesti v roku 1 dne od sporočene namere, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. »

Ad2)

Ponudnik odda podroben ponudbeni predračun vzdrževanja in načrt vzdrževanja v sistemu za elektronsko oddajo ponudb eJN v zavihek Ostali dokumenti.

Lep pozdrav!

Datum objave: 16.10.2018   14:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v točki 14.5 in 15.4 vzorca vzdrževalne pogodbe je omenjena pravica za povrnitev nastale škode po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti in istočasno pravico do unovčitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Ali je možno, da je odgovornost omejena na samo 10 % pogodbene vrednosti? Glede protokola izvedbe popravil nas zanima koliko operativnih ur kontejnerskega manipulatorja je predvidenih v prvem, drugem in koliko v tretjem letu vzdrževanja zaradi izdelave načrta rednih oziroma intervalnih servisov.

ODGOVOR

Spoštovani!

Ad1) Določba člena 15.1 vzorca vzdrževalne pogodbe ostane nespremenjena.

Ad2) Naročnik predvideva, da bo z novim strojem opravljenih cca. 1.000 delovnih ur letno (3.000 ur v 3 letih).

Lep pozdrav!