Dosje javnega naročila 006440/2018
Naročnik: JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR, Grajski trg 1, 2000 Maribor
Storitve: Izbira upravnika najemnih stanovanj in večstanovanjskih stavb za obdobje treh let
ZJN-3: Odprti postopek

JN006440/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.09.2018
JN006440/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.09.2018
JN006440/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.10.2018
JN006440/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.10.2018
JN006440/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.02.2019
JN006440/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN006440/2018-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006440/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 179-405883
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR
Grajski trg 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Tamara Novak
tamara.novak@jmss-mb.si
+386 22506330

Internetni naslovi
https://www.jmss-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/274422/Dokumentacija_(1).zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3969
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira upravnika najemnih stanovanj in večstanovanjskih stavb za obdobje treh let
Referenčna številka dokumenta: 2010-103/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Upravljanje najemnih stanovanj in upravljanje večstanovanjskih stavb za obdobje treh let
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 240.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Mestne občine Maribor, Občine Hoče-Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Starše, Občine Rače-Fram in Občine Duplek
II.2.4 Opis javnega naročila
Upravljanje najemnih stanovanj in upravljanje večstanovanjskih stavb za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 240.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok se lahko podaljša v primeru izrednih okoliščin, skladno s pogodbo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsi pogoji za udeležbo so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.10.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.10.2018   10:01
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-Jn na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.10.2018   10:00

Dodatne informacije:
Komunikacija s ponudniki poteka izključno preko portala javnih naročil.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR
Grajski trg 1
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.09.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.09.2018   12:09
Spoštovani,

odgovori na Vaša vprašanja glasijo:

1.) V 2. členu pod ORGANIZACIJSKA IN ADMINISTRATIVNA OPRAVILA spada tudi sporočanje o spremembah lastništva posameznega dela stavbe Geodetski upravi RS (4. alineja). Navedeno so skladno z zakonom dolžni sporočati notarji in ne upravnik. Prosimo, da se navedeno črta iz vzorca pogodbe.

ODGOVOR: Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003, 57/2008, 87/2011 in 27/2017 v nadaljevanju SZ-1) v 17. členu določa, da etažni lastnik, ki prenese lastninsko pravico s pravnim poslom, mora upravnika takoj, najkasneje pa v tridesetih dneh od dneva, ko ima pridobitelj pravico predlagati vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, obvestiti o spremembi lastninske pravice in mu predložiti tudi kopijo dokumenta, iz katerega so razvidni vsi podatki o spremembi lastništva in o novem lastniku, upravnik pa mora o tem obvestiti geodetsko upravo.
Sporočanje sprememb lastništva posameznega dela stavbe Geodetski upravi RS je med drugim tudi opravilo upravnika določeno v Navodilu o izdelavi poročila o upravnikovem delo (Uradni list RS, št. 108/2004).

2. ) V 2. členu pod ORGANIZACIJSKA IN ADMINISTRATIVNA OPRAVILA spada tudi vpis nevpisanih stanovanj v zemljiško knjigo, skladno s 191. členom SZ-1 (17. alineja). Nikjer v razpisni dokumentaciji ni navedeno za koliko stanovanj gre (ki še niso vpisano v zemljiško knjigo). Prosimo za podatek.

ODGOVOR: 2. člen Pogodbe o opravljanju upravniških storitev za najemna stanovanja in večstanovanjske stavbe, št. 2010-103/2018, zajema opravila upravnika v zvezi z upravljanjem večstanovanjskih stavb. Predmet javnega naročila je 92 večstanovanjskih stavb (vhodov), v katerih ima naročnik več kot polovico solastniških deležev in so razvidna iz priloge. Na cca. 50 odstotkih predmetnih stavb (vhodov) etažna lastnina še ni vpisana v zemljiško knjigo.

3.) V 2. členu pod FINANČNO RAČUNOVODSKA OPRAVILA spada tudi obračun in izplačilo podjemnih pogodb (6. alineja). Prosimo za informacijo komu je to mišljeno? Izvajalcem ali komu drugemu?

ODGOVOR: Mišljeno je izvajalcem. V primeru, ko upravnik za določeno delo na večstanovanjski stavbi sklene podjemno pogodbo se hkrati obvezuje, da bo opravil obračun in kasneje izplačilo po podjemni pogodbi izvajalcu tega dela. Obračun dela je vključen v strošek upravljanja, dejansko izvršeno delo pa se plača posebej dotičnemu izvajalcu.

4.) V ponudbi se podaja ponudbeno vrednost za upravljanje 92 večstanovanjskih stavb in sicer za enote, ki jih ima naročnik v lasti. Kako je pa s fakturiranjem stroškov upravljanja ostalim etažnim lastnikom v navedenih objektih, ter koliko je teh enot?

ODGOVOR: JMSS Maribor plačuje stroške upravljanja le za stanovanja, ki so predmet pogodbe. Fakturiranje stroškov upravljanja ostalim etažnim lastnikom ni predmet te pogodbe. Iz javno dostopnih podatkov (zemljiška knjiga in GURS) je razvidno, koliko je vseh posameznih delov in kdo so ostali etažni lastniki.

5.) V razpisni dokumentaciji je navedeno (stran 5, 17. Rok plačila), da izvajalec izstavi e-račun vsakega 15. dne v mesecu, in sicer za storitve opravljene v prejšnjem mesecu. V vzorcu pogodbe (8. člen 2. odstavek) pa je navedeno, da upravnik naročniku izstavi e-račun do 15. dne v mesecu. Kateri podatek je relevanten?

ODGOVOR: Relevanten podatek je, da upravnik naročniku izstavi e-račun do 15. dne v mesecu, in sicer za storitve opravljene v prejšnjem mesecu.

6.) Ali se vam zdi ocenjena skupna vrednost 240.000,00 EUR + DDV za celotno obdobje (36 mesecev), realna vrednost glede na obseg del?

ODGOVOR: Ocenjena vrednost je bila opravljena na podlagi prejšnjega javnega naročila in pogodbene vrednosti zadnjih treh let.


S spoštovanjem,

JMSS Maribor

Datum objave: 01.10.2018   10:11
Spoštovani,

ocenjena vrednost javnega naročila ne predstavlja maksimalne vrednosti javnega naročila in vaša ponudbena cena ni omejena s tem zneskom. Pri tem pojasnjujemo, da ocenjena vrednost javnega naročila predstavlja podlago za izbiro primernega postopka za oddajo javnega naročila. Naročnik jo je določil skladno z ZJN-3, in sicer na podlagi cene dosedanjega upravnika, zmanjšanja števila najemnih stanovanj in večstanovanjskih stavb ter opisa del.

Tako je naročnik pri določitvi ocenjene vrednosti upošteval:
- zmanjšano število najemnih stanovanj v prejšnjem razpisu 2384, letos 2273 posameznih delov, in
- zmanjšano število večstanovanjskih stavb, v katerih ima naročnik več kot polovico solastniških deležev v prejšnjem razpisu 105, letos 92 vhodov.

Nadalje se obseg del ni bistveno spremenil tudi v prejšnjem razpisu je bila izdelava točkovalnih zapisnikov za stanovanja vključena v opis del, v letošnjem razpisu je zgolj limitirano na maksimalno 30 zapisnikov na mesec.

Prav tako se niso bistveno spremenili pogoji za ugotavljanje kadrovske sposobnosti ponudnika tudi v prejšnjem razpisu je bilo zahtevano, da ima ponudnik v zadnjih 6 mesecih stalno razpoložljiv kader 8 fizičnih oseb, v letošnjem razpisu je zgolj zvišana stopnja izobrazbe za 1 stopnjo za 3 osebe. Glede na dejstvo, da ima ponudnik stalno razpoložljiv kader že na voljo, predmetno javno naročilo ne bo izključni oziroma edini vir financiranja le-tega.

S spoštovanjem,

JMSS Maribor

Datum objave: 05.10.2018   09:38
VPRAŠANJE
Zasledili smo 2 datuma oddaje ponudbe in sicer 15.10.2018 in 19.10.2018. Zanima nas kateri datum je pravi.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani.
Pri pregledu razpisne dokumentacije smo opazili dva datuma za oddajo: 15.10.2018 in 19.10.2018.
Zanima nas kateri datum je pravilen.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

v skladu s popravkom, objavljenim na portalu e-naročanje dne 21.09.2018, je rok za oddajo ponudb 19.10.2018 do 10.00 ure.

S spoštovanjem,

JMSS MariborDatum objave: 05.10.2018   09:39
VPRAŠANJE
Zasledili smo 2 datuma oddaje ponudbe in sicer 15.10.2018 in 19.10.2018. Zanima nas kateri datum je pravi.

ODGOVOR

Spoštovani,

v skladu s popravkom, objavljenim na portalu e-naročanje dne 21.09.2018, je rok za oddajo ponudb 19.10.2018 do 10.00 ure.

S spoštovanjem,

JMSS Maribor